Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 marca 2012 r.
 
IBPBII/2/415-673/11/JG Czy spłata kredytu stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBI/1/415-580/11/WRz Czy przychody z najmu nieruchomości nie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBII/1/415-566/11/MZ Czy zwrot przez pracodawcę kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze studiami podyplomowymi (podjętymi bez wiedzy pracodawcy), w przypadku, gdy pracownik po opłaceniu i ukończeniu studiów zwraca się do pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-661/11/MZ Czy zwrot przez pracodawcę kosztów poniesionych przez pracownika, podnoszącego swoje wykształcenie np. na studiach uzupełniających magisterskich (podjętych bez wiedzy pracodawcy), w przypadku, gdy pracownik po opłaceniu i ukończeniu studiów zwraca się do pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów z tytułu opłaconego czesnego, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-559/11/ŚS dodatki spisowe
 
IBPBII/1/415-576/11/MZ Czy wycieczka dla pracowników, zorganizowana przez pracodawcę i w całości sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 380 zł w roku podatkowym?
 
IBPBII/1/415-544/11/BJ Czy wypłacony, zwaloryzowany wkład mieszkaniowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy wiąże się to z wystawieniem informacji PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-545/11/BJ Czy spółdzielnia słusznie przy wypłacie wartości rynkowej mieszkania uwzględniła zwaloryzowany wkład mieszkaniowy, a na różnicę wystawiła PIT-8C?
 
IBPBI/1/415-566/11/AB Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz pozostającego w spółce wspólnika.
 
ITPB1/415-745/11/AD Czy wydatki związane z opłacaniem Pakietu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy możliwość skorzystania z dodatkowego, bezskładkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenia na życie otrzymywanego jako dodatek do Pakietu ma wpływ na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na nabycie pakietu do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-831/11/AK Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-832/11/AK Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-833/11/AK Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-930/11/IG Czy Wnioskodawca może ustalić wartość początkową budynku gospodarczego na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy?
 
ITPB1/415-990/11/AK Czy przy tak ustalonym stosunku prawnym stron umowy przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest wyłączna otrzymanie kwota czynszu najmu 1.250 zł bez opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu najmu?
 
ITPB1/415-931/11/PSZ 1. Czy powinna Pani zapłacić podatek od przychodu z odpłatnego zbycia swojego udziału w nieruchomości?
2. Czy powinna Pani zapłacić podatek dochodowy od całości sprzedanego swojego udziału w nieruchomości czyli od 4/6, czy też powinna wyłączyć z podstawy opodatkowania część odziedziczoną po mężu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1138/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków, w odniesieniu do rozliczenia za rok 2010.
 
ILPB2/415-1138/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków.
 
ILPB1/415-1158/11-6/IM Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
 
ILPB1/415-1158/11-7/IM Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
 
ILPB2/415-1081/11-2/JK Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów.
 
ILPB2/415-1070/11-2/WS Obowiązki płatnika – zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 77.
 
ILPB2/415-1051/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.
 
ILPB2/415-1051/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.
 
IPPB4/415-806/11-6/JK2 Czy Wnioskodawca z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-805/11-6/JK2 Czy Wnioskodawca z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-973/11-4/AJ Czy prawidłowym jest:
1. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykupem sprzedanego mieszkania, tj. wkład budowlany, koszty wykupu mieszkania oraz koszty jego remontu dokonanego przed sprzedażą,
2. Zaliczenie do celów mieszkaniowych spłaty odsetek i rat kapitałowych dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na zakup działki budowlanej oraz remontu mieszkania, w którym Wnioskodawczyni obecnie mieszka do czasu realizacji budowy domu jednorodzinnego?
 
IPPB4/415-807/11-5/JK2 Czy Wnioskodawczyni z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-507/09/12-7/S/JK2 należy stwierdzić, iż pracodawcy Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia korekty informacji PIT-11 za lata 2004-2008 (tj. za okres gdzie nie nastąpiło przedawnienie), jeżeli wykazał w nich przychody nie podlegające opodatkowaniu, od których zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy.
 
IPPB4/415-819/11-6/JK2 1. Czy w przypadku opisanym w uzasadnieniu wniosku Wnioskodawczyni powinna zapłacić 19% podatku od 1/2 dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania tj. od kwoty 184.000,00 zł (368.000,00 zł : 2 = 184000,00 zł) czy też od 1/4 tego dochodu, tj. od kwoty 92.000,00 zł (368.000,00 zł :4 = 92.000,00 zł)?
2. Czy koszty uzyskania dochodu podlegającego opodatkowaniu obejmują wartość spłaty na rzecz córki w wysokości 182.000 zł, dokonaną zgodnie z umową działu spadku oraz koszty aktów notarialnych w postępowaniu spadkowym?
 
IPPB4/415-811/11-2/MP Wynagrodzenia uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu koordynowania projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielonej przez Królestwo Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy nie podlegają zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie przesłanki określonej w lit. a) wyżej powołanego przepisu.
 
IPPB4/415-828/11-2/MP 1) Czy Spółka (przy założeniu, że zryczałtowany 10% podatek od osób fizycznych jest należny) ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku do organów podatkowych, gdy Spółka nabywa towary będące nagrodą w konkursie i te towary wydaje uczestnikom konkursu? 2) Czy Spółka (przy założeniu, że zryczałtowany 10% podatek od osób fizycznych jest należny) ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku do organów podatkowych, gdy Spółka nie nabywa towarów będących nagrodą w konkursie (zakupu dokonuje podmiot trzeci), ale te towary wydaje uczestnikom konkursu? 3) Czy Spółka (przy założeniu, że zryczałtowany 10% podatek od osób fizycznych jest należny) ma obowiązek jako płatnik do obliczenia, pobrania i przekazania podatku do organów podatkowych, gdy Spółka nabywa towary będące nagrodą w konkursie, ale te towary wydaje uczestnikom konkursu Kontrahent lub podmiot trzeci?
 
IPPB4/415-808/11-4/MP Czy dochody uzyskane w ramach pracy w projekcie GIONET są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-812/11-2/MP Wynagrodzenia uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu bezpośredniego realizowania celów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej poprzez Europejski Fundusz Społeczny nie podlegają zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie przesłanki określonej w lit. a) wyżej powołanego przepisu.
 
IPPB4/415-12/12-2/MP W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-919/11-2/MP Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-829/11-2/MP Wynagrodzenia stażowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, stanowią przychód z innych źródeł zwolniony na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowanie tych wynagrodzeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodów, których źródłem jest stosunek pracy jest niewłaściwe.
 
IBPBII/1/415-63/12/MZ Czy sprzedaż w 2011 r. nieruchomości, w części odpowiadającej udziałom nabytym w drodze umowy kupna-sprzedaży, tj. w wysokości 24/64, nabytemu w 2000 r. i w wysokości 24/64, nabytemu w 2007 r. oraz odpowiadającej udziałowi w wysokości 16/64, nabytemu w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności na mocy ugody sądowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest przeznaczenie w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży tej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe kwoty odpowiadającej wartości 16/64 przychodu uzyskanego ze sprzedanej nieruchomości?
 
ILPB1/415-1084/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1270/11-2/AG Czy wynagrodzenia Wnioskodawczyni (personel PK, kierownik projektu, personel projektu, koordynator), uzyskiwane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji ww. projektów, podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?
 
ILPB1/415-1241/11-2/AA 1. Czy podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu nie stanowiącego środka trwałego powinien zostać odprowadzony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wg stawki 19%
2. Czy środki uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego zakupionego w 2007 roku, przeznaczone na zakup lokalu mieszkaniowego lub spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od daty sprzedaży nie będą korzystać z ulgi mieszkaniowej?
 
ILPB1/415-1078/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
 
ILPB2/415-922/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-974/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 
ILPB2/415-925/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.
 
ITPB1/415-1016/11/MR Czy Wnioskodawca może amortyzować budynek biurowo-magazynowy od chwili zakupu, tj. od września 2011 r., jeżeli nie jest on w całości zapłacony przez Niego (kupującego), czy dopiero w momencie całkowitej zapłaty za ten obiekt?
 
IBPBII/1/415-870/11/BD Czy otrzymane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1253/11/AK Zakres skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej.
 
IBPBII/1/415-875/11/BJ Czy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadania projektów w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali stanowią dochody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1254/11/AK Zakres skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej.
 
IBPBII/1/415-876/11/ASz Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawczynię od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), ma zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze?
 
IBPBII/1/415-877/11/ASz Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawczynię od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora alternatywnego (ang. alternate director) oraz dyrektora wykonawczego (ang. executive director), będzie miał zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307), innymi słowy czy w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 tego artykułu Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w tym artykule?
 
ITPB1/415-1255/11/AK Zakres skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej.
 
IBPBII/1/415-882/11/HK Czy dotacja z budżetu Powiatu polegająca na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z transportem do miejsca unieszkodliwiania odpadów w postaci materiałów i elementów budowlanych zawierających azbest usuniętych z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, stosowanych jako pokrycie dachowe tychże obiektów, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia informacji o dochodach PIT-8C za 2011 r.?
 
ITPB2/415-759/11/GR 1. Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126, w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że w lokalu mieszkalnym była zameldowana na pobyt stały, przez okres znacznie przekraczający 12 miesięcy, jedynie małżonka Wnioskodawcy?
2. Czy ulga meldunkowa będzie miała zastosowanie również do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajdował się zbywany lokal mieszkalny, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali?
 
ITPB1/415-1260/11/MR Czy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z wygaśnięcia obciążającego spółkę komandytową (której jej wspólnikiem) długu, wskutek konfuzji wynikającej z wniesienia przez niego do spółki tytułem wkładu części wierzytelności, za którą spółka komandytowa ponosi odpowiedzialność?
 
IPTPB1/415-314/11-4/MD Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w latach 2009 – 2011 w zakresie usługi transportowej, wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego z jedną przyczepą o ładowności 3,5 tony?
 
IPTPB1/415-320/11-4/ASZ Czy Wnioskodawcy, jako właścicielowi firmy transportowej, przysługują diety z tytułu podróży służbowej tak w kraju, jak i za granicą?
 
IPTPB1/415-320/11-5/ASZ Czy diety przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowy o pracę?
Czy diety wypłacane kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę za czas podróży służbowej poza siedzibą miejsca pracy stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-321/11-4/ASZ Czy Wnioskodawcy, jako właścicielowi firmy transportowej, przysługują diety z tytułu podróży służbowej tak w kraju, jak i za granicą?
 
IPTPB1/415-321/11-5/ASZ Czy diety przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowy o pracę?
Czy diety wypłacane kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę za czas podróży służbowej poza siedzibą miejsca pracy stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/292/BRT/2011/PK-1578 skutki podatkowe w związku z wniesieniem aportu do spółki jawnej
 
DD9/033/55/SEW/2012/PK-191 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej
 
DD9/033/58/SEW/2012/PK-194 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki partnerskiej

Wskaźniki gospodarcze