Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 marca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-529/11/HK Czy składki na „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki oraz członków organów spółek z grupy kapitałowej”, płacone przez Spółkę stanowią dla ubezpieczonych przychód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka jako płatnik zobowiązana jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-531/11/ASz Czy usługi testowania oprogramowania należą do „świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub innych świadczeń wymienionych w art. 29 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym świadczącym na jego rzecz usługi testowania oprogramowania podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba fizyczna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 
IBPBII/1/415-543/11/ASz Czy wnioskodawca zinterpretował prawidłowo przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:- nie odliczając od przychodu składek na ubezpieczenie społeczne;- nie odliczając od podatku kwoty na ubezpieczenie zdrowotne;- przyjmując do wyliczenia efektywnej stawki podatkowej wartość wynagrodzenia za pracę powiększoną o stawkę ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego zapłacone za niego przez zakład, który doliczył je do jego przychodu i opodatkował w Niemczech?
 
IBPBII/2/415-677/11/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze spadku i działu spadku
 
IBPBII/2/415-708/11/ŁCz możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej
 
IBPBII/1/415-548/11/ŚS Czy łączny koszt szkolenia dla członków powiatowej rady zatrudnienia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy to oznacza, że Urząd Pracy ma obowiązek wystawiać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla członków powiatowej rady zatrudnienia?
 
IBPBI/1/415-475/11/AB Sposób opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBI/1/415-503/11/ESZ Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości zakupionej w 2005r. będącej środkiem trwałym spółki cywilnej, której 50% udziałowcem jest Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8.
- Czy sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości po likwidacji spółki cywilnej nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych tzn. przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8.
 
IBPBI/1/415-504/11/ESZ -Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości zakupionej w 2005r. będącej środkiem trwałym spółki cywilnej, której 50% udziałowcem jest Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8.
-Czy sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości po likwidacji spółki cywilnej nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych tzn. przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8.
 
IBPBI/1/415-510/11/ZK Czy Wnioskodawca postępuję prawidłowo, uznając, że niezamortyzowana wartość tej inwestycji może stanowić koszt podatkowy, skoro jej likwidacja nie była skutkiem zmiany rodzaju działalności?
 
IBPBII/1/415-560/11/BJ Która z wartości jest właściwa w celu właściwego ustalenia kwoty korzystającej ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a w związku z nieodpłatnym przekazaniem towaru osobie fizycznej w celu promocji i reklamy Spółki:1. cena, po której Spółka nabyła towar w wartości netto, tzn. bez podatku VAT,2. cena, po której Spółka nabyła towar w wartości brutto, tzn. z podatkiem VAT,3. cena, po której Spółka sprzedałaby dany towar w wartości netto, tzn. bez podatku VAT,4. cena, po której Spółka sprzedałaby dany towar w wartości brutto, tzn. z podatkiem VAT?
 
IBPBII/2/415-600/11/MM Częściowy podział majątku dorobkowego małżeńskiego (bez spłat i dopłat), w wyniku którego każdy z małżonków otrzymał majątek o takiej samej wartości.
 
ITPB1/415-863/11/DP Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 
ITPB2/415-622/11/BK Zamiana nieruchomości gruntowej a obowiązek podatkowy.
 
IBPBII/1/415-945/11/MK Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-341/09/12-S/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-962/11/MR Czy prawidłowo jako kurator spadku po zmarłej Właścicielce do czasu zamknięcia sprawy spadkowej, pobierając przychody z tytułu najmu nieruchomości będącej przedmiotem spadku, Wnioskodawca nalicza i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu najmu?
 
IPPB1/415-589/11-2/JB wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa, nie spowoduje powstania - na dzień objęcia udziałów (akcji) w tej spółce - obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-491/11-2/JB W jaki sposób Spółka ma rozliczyć koszt budowy nowego przyłącza energetycznego?
 
IPPB1/415-596/11-4/JB Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatki dotyczące rat leasingowych ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogą być uwzględnione przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile zawarte umowy leasingu spełniają wszystkie wymogi, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-849/11-2/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z jednoczesnym wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałego udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium RP do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 
IPPB1/415-455/11-2/JB z uwagi na wykorzystywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotowej nieruchomości - budynku niemieszkalnego - jego odpłatne zbycie stanowi u Wnioskodawczyni w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
IPPB4/415-797/11-4/JK Należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku po zmarłym w dniu 11.07.2011 r. ojcu przeznaczony, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-728/11-4/JB Osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (m.in. akcji i obligacji), podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychody (dochody) te nie mogą być zaliczone do przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-922/11-3/JB Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia rat kapitałowo-odsetkowych za okres od sierpnia 2006 do sierpnia 2008 r. w wysokości 50%, tj. do wysokości swojego udziału w nieruchomości
 
IPPB4/415-927/11-2/JK Nabycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia
 
IPPB4/415-930/11-4/JK Zbycie na podstawie umowy o dożywocie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu – przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6c ww. ustawy. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
IPPB4/415-810/11-4/JK Wypłacone diety pobytowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości limitu określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast nadwyżka należności wypłaconych ponad limit podlega podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-830/11-6/MK W zakresie skutkow podatkowych związanych z wprowadzeniem programu emerytalnego dla pracownikow Grupy "X" oraz wynikajacych z tego tytulu obowiązków płatnika.
 
IPPB2/415-808/11-2/MK W zakresie braku wystąpienia po stronie Spółki obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym objęciem akcji przez pracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego
 
IPPB4/415-942/11-2/JK W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-860/11-2/JB Koszty przedmiotowych szkoleń, obejmujące wydatki na koszty przelotu z Iraku do Polski, z Polski do Iraku, koszty noclegu, koszty przejazdów pomiędzy lotniskiem, hotelem i siedzibą Spółki oraz dzienna dieta w kwocie 100 USD - stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ponoszone przez Spółkę, nie znajdują się w katalogu kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, o ile nie wykraczają poza główny cel organizowanych szkoleń. Koszt ten po stronie Wnioskodawcy winien zostać określony proporcjonalnie do posiadanego przez Niego udziału w zysku spółki jawnej.
 
IPPB2/415-794/11-4/MK W zakresie skutków podatkowych, związanych ze zmianą kwalifikacji wypłacanego przez płatnika wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przychód ze stosunku pracy
 
IPPB4/415-867/11-4/JK Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-788/11-2/JK 1. Jaką datę należy przyjąć jako datę nabycia przez Wnioskodawczynię lokalu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. „a” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w tej sytuacji sprzedaż lokalu dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 26.06.201l r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w całości lub w jakiejkolwiek części?
 
IPPB1/415-521/11-4/JB poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, pod warunkiem, że jedna ścianka nie spełnia definicji środka trwałego
 
IPPB2/415-798/11-2/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem obligacji wyemitowanych przez spółkę po stronie obligatariusza - osoby fizycznej.
 
IPPB1/415-464/11-2/JB Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychód z najmu kilku lokali stanowiących inwestycję majątku prywatnego może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPPB4/415-16/12-3/JK Zbycie nieruchomości w drodze umowy o dożywocie
 
IPPB1/415-927/11-3/JB zwolnienie od podatku dochodowego obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia
 
IPPB4/415-915/11-2/JK Przyznane odszkodowanie w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 3.
 
ITPB2/415-874/11/GR Sprzedaż w roku 2011 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, do którego przysługiwało od 1989 r. spółdzielcze własnościowe prawo, wraz z przynależnym udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a co za tym idzie nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego zarówno od przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu jak i związanego z nim udziału w gruncie
 
IBPBII/1/415-884/11/BJ Czy udział w imprezie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie ma możliwości ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, czy dany pracownik skorzystał z zaoferowanego mu podczas imprezy poczęstunku, a jeżeli tak, to w jakiej ilości?
 
ITPB1/415-1298/11/AD Czy słusznie opodatkowano podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości sugerując się tym, iż odszkodowania za szkody na majątku związanym z prowadzoną działalnością nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy?
 
ITPB1/415-1296/11/AK Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1278/11/AD Zakres określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 
IPTPB1/415-360/11-2/ASZ 1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego?
2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 
IPTPB1/415-360/11-3/ASZ 1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego?
2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 
ITPB1/415-937a/11/IG Czy zbycie przez Wnioskodawcę akcji na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 
IPTPB1/415-390/11-5/KSU Czy wynagrodzenie za prowadzenie Szkoły pobierane przez podmiot założycielski z otrzymanej dotacji będzie powodowało powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności, do którego zastosowanie ma opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/306/KZU/2011/PK-1653 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 
DD9/033/336/KZU/2011/PK-1647 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB1/415-937b/11/IG Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia za wynagrodzeniem.
 
DD9/033/317/KZU/2011/PK-1659 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 
IPTPB1/415-342/11-5/MD Utrata warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w formie karty podatkowej w trakcie roku podatkowego, nie daje Wnioskodawcy możliwości opłacania w tymże roku, podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki 19% tzw. „podatek liniowy”. Zobowiązuje natomiast, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, do zaprowadzenia księgi przychodów i rozchodów i opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych, a więc przy zastosowaniu skali podatkowej, na podstawie art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-943a/11/HD Zakres kwalifikacji źródła przychodów i skutków podatkowych z tym związanych.
 
IPTPB1/415-363/11-4/AG Czy od otrzymanej sumy pieniężnej, zasądzonej w związku z naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-371/11-2/ASZ Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i grafikiem komputerowym, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałą części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez ww. pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosować do tego przychodu koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-952/11/DP Zakres powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenia momentu powstania przychodu.
 
ITPB2/415-873/11/GR Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jego nabycie, skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-814/11/RS Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń.

Wskaźniki gospodarcze