Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 marca 2012 r.
 
IPTPB1/415-299/11-2/AG Czy w przypadku świadczenia usług turystycznych przy wykorzystaniu własnego autokaru, mogą stanowić bezpośredni koszt uzyskania przychodu, pomniejszający przychód, kalkulacyjnie wyliczone kwoty kosztów transportu i czy taka kalkulacja będzie wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia ich w koszty?
 
IPTPB2/415-730/11-2/MF Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wraz z małżonką i ich córką, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej, a szczególnie zakwalifikowanie działki położonej o nr ew. 643/1 o pow. 3687 m2 jako działki oznaczonej symbolem "R", po przeznaczeniu dochodów z odpłatnego zbycia swoich nieruchomości na zakup tego gruntu, spełnią warunki uzasadniające prawo do zwolnienia zakupu tej nieruchomości, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy zakup ten mieści się w kategorii zakupu gruntu pod budownictwo mieszkaniowe?
 
IPTPB2/415-733/11-2/MF 1. Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu do 1 stycznia 2007 r., co do przychodów ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości i budowę budynku mieszkalnego na terytorium kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej?
2. Czy paragony fiskalne wydawane przez markety budowlane w Niemczech są dowodami poniesionych wydatków na cele budowlane? Jak ewentualnie Wnioskodawca może oznakować paragony, aby zostały uznane za dowód poniesienia wydatków przez Wnioskodawcę?
 
IPTPB2/415-755/11-2/MP Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu Jego udziału w KS podlegać będzie w Polsce zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-762/11-2/AK Czy ulga meldunkowa dotyczy także gruntu tj. w przypadku Wnioskodawcy zbytego udziału wynoszącego w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej szczegółowo poniżej przy uwzględnieniu spełnionych przez Niego warunków skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega z tego tytułu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-301/11-2/ASZ Czy wypłacony najemcy - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. zwrot kosztów napraw, wykonanych w lokalu mieszkalnym Agencji Mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł, a Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C?
 
IPTPB2/415-747/11-2/AKr 1. Czy sumę przeznaczoną na spłatę braci Wnioskodawczyni może potraktować jako koszt uzyskania przychodu, zatem czy Wnioskodawczyni ma „możliwość pomniejszenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania o część spłaconą braciom”?
2. Czy Wnioskodawczyni winna zapłacić podatek dochodowy od kwoty 90.000,00 zł (przykładowa kwota uzyskana ze sprzedaży), czy od kwoty 30.000,00 zł (różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży – 90.000,00 zł a kwotą przeznaczoną na spłatę braci – 60.000,00 zł)?
 
IPTPB2/415-774/11-4/JR Czy do wypłaconego w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowania, ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-788/11-4/JR Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę z pieniędzy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z tytułu bezpośredniej realizacji projektu jest zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwota pobieranego od czasu rozpoczęcia realizacji grantu (.. kwietnia 2010 r.) do chwili obecnej podatku dochodowego powinna zostać zwrócona?
 
IPTPB2/415-769/11-2/AK Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie mieszka obecnie w Polsce, a w przyszłości planuje powrót na stałe, może ww. mieszkanie tymczasowo przeznaczyć na wynajem i nadal skorzystać z ulgi podatkowej?
 
IBPBII/1/415-994/11/HK Czy do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych można zaliczyć koszt wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego (skoro przepis mówi jedynie o zakupie) oraz zakup pralki?
 
IPTPB2/415-785/11-2/AK Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym przysługuje Wnioskodawcy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. odpis na wychowanie niepełnosprawnego syna który pobierał rentę socjalną oraz uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia?
 
IPTPB2/415-819/11-2/KR Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust 5d ustawy o PIT?
 
IPTPB2/415-803/11-4/KO Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 
IPTPB1/415-344/11-2/ASZ Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki jawnej), w przypadku wystąpienia tej Spółki jawnej z Nowej Spółki, będzie:
- ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia wniesienia aportu przez Spółkę jawną do Nowej Spółki, czy też
- ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość tego lokalu, określona w umowie sprzedaży z dnia 14 grudnia 1999 r.?
 
IPTPB1/415-348/11-2/ASZ Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki jawnej), w przypadku wystąpienia tej Spółki jawnej z Nowej Spółki, będzie:
 • ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia wniesienia aportu przez Spółkę jawną do Nowej Spółki, czy też
 • ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość tego lokalu, określona w umowie sprzedaży z dnia 14 grudnia 1999 r.?
 •  
  IPTPB1/415-355/11-2/ASZ Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki jawnej), w przypadku wystąpienia tej Spółki jawnej z Nowej Spółki, będzie:
 • ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia wniesienia aportu przez Spółkę jawną do Nowej Spółki, czy też
 • ustalona (proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółce) wartość tego lokalu, określona w umowie sprzedaży z dnia 14 grudnia 1999 r.?
 •  
  ITPB2/415-860/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
   
  ITPB2/415-849/11/MU Opodatkowanie renty otrzymanej z Niemiec.
   
  ITPB1/415-1104/11/TK 1. Czy przychód z tytułu sprzedaży złota inwestycyjnego w postaci sztabek stanowi przychód ze źródła odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze zbycia złota inwestycyjnego bezpośrednio po jego sprzedaży czy też będzie zobowiązany wyłącznie do wykazania uzyskanego przychodu w zeznaniu rocznym i zapłaty podatku w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży złota inwestycyjnego?
   
  ITPB1/415-1187/11/MR Zakres skutków podatkowych sprzedaży metali szlachetnych.

  Wskaźniki gospodarcze