Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 marca 2012 r.
 
IBPBI/1/415-824/11/AP Możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-825/11/AP Moment powstania przychodu przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-517/11/ESZ czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?
 
IBPBII/1/415-564/11/BJ Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni wypłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-623/11/JG Czy aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy przed datą zbycia i czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 
IBPBII/2/415-588/11/AK Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu w przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży działki na zakup lokalu mieszkalnego oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w 2008r.
 
IBPBI/1/415-499/11/ESZ W związku z tym, że likwidacja nie nastąpiła z powodu zmiany rodzaju działalności (art. 23 ust. 1 pkt 6), czy powstała strata w kwocie 8.058,65 zł odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego tj. inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-552/11/WRz Czy przychód z najmu lokali użytkowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
ITPB2/415-607a/11/ENB Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
ITPB2/415-645/11/BM Ulga meldunkowa - ZAMELDOWANIE.
 
ITPB2/415-732/11/MM Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup pościeli wełnianej
 
ITPB2/415-952/11/MM W jaki sposób Wnioskodawca powinien postąpić, by uzyskać zwrot podatku?
 
ITPB1/415-982/11/MR Czy usługa składania mebli z gotowych elementów oraz ich montaż podlega pod zakres usług stolarskich opodatkowanych kartą podatkową?
 
ILPB1/415-1075/11-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności.
 
ILPB1/415-1075/11-5/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku wprowadzenia samochodu demonstracyjnego (testowego) do ewidencji środków trwałych.
 
ILPB1/415-1266/11-6/AMN 1. Czy zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji publicznej, w szczególności taksówkami, z miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania pracy na dworzec kolejowy, autobusowy bądź do portu lotniczego, skąd pracownik udaje się do miejsca docelowego podróży służbowej zarówno krajowej jak i zagranicznej, a także powrót z dworca kolejowego, autobusowego czy portu lotniczego do miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania pracy, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zwrotu ww. kosztów?
2. Czy pokrycie przez Spółkę kosztu śniadania, czy to poprzez zwrot wydatków pracownika z tytułu zapłaty za rachunek hotelowy wraz ze śniadaniem czy też poprzez bezpośrednią zapłatę za ten rachunek przez Spółkę przelewem na rzecz hotelu, a następnie zmniejszenie diety dziennej pracownika o 15%, w sytuacji, gdy faktyczna cena za śniadanie wyszczególniona w rachunku/fakturze za hotel przekracza wartość stanowiącą 15% diety dziennej nie powoduje powstania po stronie pracownika dochodu do opodatkowania (ani w postaci pieniężnej - jako część diety ani też jako nieodpłatne świadczenie w postaci otrzymania wyżywienia), a w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pokrycia ww. kosztu przez Spółkę?
3. Czy zwrot kosztów opłat za przejazdy autostradami i opłat za parkingi poniesionych przez pracowników Spółki w trakcie odbywania podróży służbowych samochodami prywatnymi za zgodą Spółki podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zwrotu ww. kosztów?
 
IPPB4/415-889/11-2/JK Czy sprzedaż 3/6 udziałów w nieruchomości żonie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przychody z tytułu tej sprzedaży zostaną przeznaczone na zniesienie współwłasności dzieci w tej nieruchomości?
 
IPPB1/415-577/11-2/JB kosztem uzyskania przychodu u Wnioskodawcy - proporcjonalnie do Jego udziału w zyskach spółki - będzie amortyzacja dokonywana przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z treścią art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże od wartości początkowej ustalonej przez wspólników przy wnoszeniu aportu, nie większej niż wartość rynkowa, określonej na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy
 
IPPB1/415-492/11-2/JB W jaki sposób Spółka ma rozliczyć koszt budowy nowego przyłącza energetycznego?
 
IPPB1/415-1001/11-2/JB Stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB1/415-614/11-2/JB Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotowa działka nigdy nie służyła działalności gospodarczej (nie była w niej wykorzystywana), należy stwierdzić, że jej zbycie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Wobec powyższego przychód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości należy rozpatrywać w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając jednakże na uwadze fakt, iż 5-cio letni termin, o którym mowa w tym przepisie upłynął, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu.
 
IPPB1/415-25/12-2/EC Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-24/12-2/EC Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-27/12-4/EC Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-24/12-3/EC Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB1/415-27/12-3/EC Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB1/415-25/12-4/EC Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-27/12-2/EC Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-24/12-4/EC Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-25/12-3/EC Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB1/415-26/12-2/EC Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-26/12-3/EC Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB1/415-26/12-4/EC Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-1087/11-2/EC Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku sprzedaży Akcji przez Spółkę Osobową przychodem Podatnika będzie wartość Akcji wyrażona w cenie określonej w umowie, a kosztem uzyskania przychodów wartość Akcji ustalona w umowie wniesienia wkładu do Spółki Kapitałowej, nie wyższa od ich wartości rynkowej na dzień wniesienia?
 
IPPB1/415-53/12-2/EC 1) Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki (w kwocie głównej), po stronie Pożyczkodawcy — osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy — osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1082/11-4/EC Czy opłaty czynszu (za okres wypowiedzenia umowy), poniesione w okresie zawieszenia działalności są kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-1134/11-2/EC 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?
 
IPPB2/415-143/12-2/AS W przypadku otrzymania dywidendy od spółki mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek.
 
IPPB2/415-37/12-4/AS Do przychodów z tytułu świadczeń stanowiących nieodpłatną rentę, które otrzymuje Wnioskodawczyni, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie powołanego art. 1 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPB2/415-165/12-2/AS Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 roku oraz praw z tym mieszkaniem związanych, a w szczególności prawa do wieczystego użytkowania gruntu, do którego przysługiwało od 2001 r. spółdzielcze własnościowe prawo, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
 
ILPB1/415-1226/11-2/AMN Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie prawidłowości wyceny towaru.
 
ILPB1/415-1234/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IPPB4/415-28/12-2/MP Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-31/12-2/MP Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
ILPB1/415-1209/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB2/415-979/11-2/AK W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu 1 oraz w Holdingu 2 w zamian za wniesione aportem udziały Spółki zbywanej?
 
IPPB2/415-1010/11-2/AK Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011 i lata następne (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny).
 
ILPB1/415-1190/11-4/AG Czy kwota podatku VAT odliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1190/11-5/AG Czy Wnioskodawczyni słusznie nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym?
 
IPPB2/415-86/12-2/AK Wnioskodawcy może przysługiwać prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, niemniej wymagane jest przy tym spełnienie pozostałych warunków wymaganych wyżej powołaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 
IPPB1/415-465/11-2/JB Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychód z najmu kilku lokali stanowiących inwestycję majątku prywatnego może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPPB1/415-574/11-2/JB Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczania przyśpieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości budynku mieszkalnego, które ma zamiar wynajmować? Czy odpis amortyzacyjny przy zastosowaniu przyśpieszonej stawki amortyzacyjnej będzie stanowił koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu?
 
IPPB1/415-574/11-3/JB Czy wycofanie z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych budynku mieszkalnego i sprzedaży w/w budynku będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej?
 
IPPB1/415-574/11-4/JB Czy ustalenie wartości początkowej używanego środka trwałego wnioskodawca może określić na podstawie wyceny dokonanej przez Wnioskodawcę?
 
IPPB2/415-867/11-2/MK Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń?
 
IPPB2/415-868/11-2/MK Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń?
 
IPPB1/415-1004/JB Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej dywidendy, będzie miał prawo do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego w Polsce (na podstawie art. 30a updof), o 10% podatek u źródła, który potencjalnie może zostać potrącony u źródła na Cyprze?
 
IPPB4/415-152/10//11-9/JK Wnioskodawca może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w zbywanym lokalu przy jednoczesnym złożeniu oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia powoduje, że przychód (dochód) z jego zbycia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-692/09//11-7/JK Wnioskodawca może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w zbywanym lokalu przy jednoczesnym złożeniu oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia powoduje, że przychód (dochód) z jego zbycia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-847/11-2/JB środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawczynię, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niej przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-862/11-6/JK Ponieważ Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej, zatem w sytuacji, gdy w momencie dokonywania wypłaty przez Wnioskodawcę będącego beneficjentem pomocy, wynagrodzenia będą w części finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę lub umowę o dzieło, które je otrzymają bezpośrednio realizują cel programu. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie finansował wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę o dzieło z własnych środków, a następnie otrzyma refundację ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – to takie wypłaty nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-897/11-4/JK czy uzyskana przez Wnioskodawcę cześć ceny ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-861/11-2/JB koszty przedmiotowych szkoleń, obejmujące wydatki na koszty przelotu z Iraku do Polski, z Polski do Iraku, koszty noclegu, koszty przejazdów pomiędzy lotniskiem, hotelem i siedzibą Spółki oraz dzienna dieta w kwocie 100 USD - stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ponoszone przez Spółkę, nie znajdują się w katalogu kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 tejże ustawy, o ile nie wykraczają poza główny cel organizowanych szkoleń. Koszt ten po stronie Wnioskodawcy winien zostać określony proporcjonalnie do posiadanego przez Niego udziału w zysku spółki jawnej.
 
IPPB2/415-795/11-4/MG Z tytułu uczestnictwa pracowników w zajęciach dodatkowych zorganizowanych poza terenem hotelu i uroczystej kolacji w czasie wolnym od obowiązkowych szkoleń w trakcie spotkania o charakterze szkoleniowo - integracyjnym, pracownicy Spółki uzyskują nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód ze stosunku pracy dla tych pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Spółce, jako płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, na podstawie przepis art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-576/11-2/JB Czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-898/11-4/JK Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 r. lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1977 r. w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odpowiadający udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 2011 r. w spadku po zmarłej żonie. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 
IBPBI/1/415-728/11/BK w zakresie skutków podatkowych reklamacji towaru
 
IBPBI/1/415-808/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej naliczonej przez kontrahenta kary umownej
 
IBPBI/1/415-833/11/BK w zakresie skutków podatkowych dla Lidera konsorcjum uzyskania przychodu przez Konsorcjanta
 
IBPBI/1/415-940/11/KB zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont ogrodzenia
 
IBPBII/2/415-853/11/NG Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Czy jeżeli w Spółce, do której wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie wnioskodawcy przychód będzie równy nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez wnioskodawcę aportu?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ww. ustawy, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IBPBII/2/415-854/11/NG Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Czy jeżeli w Spółce, do której wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie wnioskodawcy przychód będzie równy nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez wnioskodawcę aportu?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ww. ustawy, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ILPB1/415-1265/11-2/AG Czy wynagrodzenia Wnioskodawczyni (konsultant PK, kierownik projektu, personel projektu, koordynator), uzyskiwane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych przy realizacji ww. projektów podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.?
 
IBPBII/2/415-855/11/NG Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Czy jeżeli w Spółce, do której wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie wnioskodawcy przychód będzie równy nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez wnioskodawcę aportu?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ww. ustawy, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IBPBII/2/415-856/11/NG Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Papierów Wartościowych, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Czy jeżeli w Spółce, do której wnioskodawca zamierza wnieść aport w postaci Papierów Wartościowych, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie wnioskodawcy przychód będzie równy nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez wnioskodawcę aportu?
Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ww. ustawy, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ILPB2/415-1082/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
IBPBII/2/415-1031/11/MMa 1. Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem - w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego - w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1032/11/MMa Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem - w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego - w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1154/11/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny
 
IPTPB2/415-766/11-4/MP Czy koszty związane z obsługą kredytu – czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni, może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
 
IPTPB2/415-790/11-2/TS 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-791/11-2/TS 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-791/11-3/TS 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-810/11-2/AKr Czy wydatek na ww. zabieg operacyjny usunięcia „zaćmionej soczewki”, nierefundowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i który nie został zwrócony w jakiejkolwiek innej formie będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2011 r., tj. wykazać w PIT/O w poz. „wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”?
 
ITPB1/415-1045a/11/TK Zakres opodatkowania zysków bilansowych wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB1/415-1045b/11/TK Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
ITPB1/415-1045c/11/TK Czy wypłata świadczenia z tytułu likwidacji Spółki na rzecz Wnioskodawcy jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
DD9/033/284/BRT/2011/PK-1588 opodatkowanie przychodów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
DD9/033/264/BZL/KZU/11/PK-1516 opodatkowanie przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/28/BZL/KZU/2012/PK-95 warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
DD9/033/257/BZL/KZU/2011/PK-1509 ulga meldunkowa
 
IPTPB1/415-345/11-2/ASZ Co w świetle art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia Spółki jawnej z Nowej Spółki jawnej w drodze porozumienia wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowy przeniesienia praw i obowiązków Spółki jawnej w Nowej Spółce na osobę trzecią:
- (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wysokość środków pieniężnych ustalona w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią wypłacona Spółce, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych,
czy też
- bez względu na wysokość tych środków określoną w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków Spółki w Nowej Spółce na osobę trzecią, będzie to (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wartość udziału kapitałowego określona według zasad wskazanych w art. 65 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-349/11-2/ASZ Co w świetle art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia Spółki jawnej z Nowej Spółki jawnej w drodze porozumienia wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowy przeniesienia praw i obowiązków Spółki jawnej w Nowej Spółce na osobę trzecią:
- (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wysokość środków pieniężnych ustalona w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią wypłacona Spółce, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych,
czy też
- bez względu na wysokość tych środków określoną w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków Spółki w Nowej Spółce na osobę trzecią, będzie to (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wartość udziału kapitałowego określona według zasad wskazanych w art. 65 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-356/11-2/ASZ Co w świetle art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia Spółki jawnej z Nowej Spółki jawnej w drodze porozumienia wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowy przeniesienia praw i obowiązków Spółki jawnej w Nowej Spółce na osobę trzecią:
- (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wysokość środków pieniężnych ustalona w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią wypłacona Spółce, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych,
czy też
- bez względu na wysokość tych środków określoną w porozumieniu wszystkich wspólników Nowej Spółki lub umowie przeniesienia praw i obowiązków Spółki w Nowej Spółce na osobę trzecią, będzie to (proporcjonalna do posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce udziałów) wartość udziału kapitałowego określona według zasad wskazanych w art. 65 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1263/11/MR Zakres skutków podatkowych wycofania lokalu użytkowego z działalności gospodarczej oraz jego późniejszej sprzedaży wraz z udziałami w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
ITPB1/415-956/11/TK Zakres określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.
 
IBPBI/1/415-737/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 
IBPBI/1/415-747/11/RM Dot. skutków podatkowych dokonania darowizny wskazanego we wniosku środka trwałego na rzecz ojca.
 
ITPB1/415-957a/11/TK Czy umorzenie akcji w SKA bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-763/11/RM Dot. skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 
ITPB1/415-957b/11/TK Czy umorzenie akcji w SKA za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 
IPTPB1/415-18/12-2/AG Czy wynagrodzenie (wynikające z rachunków) z tytułu świadczenia usług przez męża Wnioskodawczyni (prowadzącego własną, odrębną pozarolniczą działalność gospodarczą) na Jej rzecz (wykonującej odrębną, własną pozarolniczą działalność gospodarczą) - stanowi dla Niej koszty uzyskania przychodów z tytułu tej działalności i jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów pomniejsza przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z prowadzonej działalności?
 
IPTPB1/415-357/11-4/DS Czy w związku ze sprzedażą euro (zakupionych przed 2004 r. na cele osobiste), wystąpi podatek dochodowy od różnicy kursowej, jeśli uzyskane środki z ich sprzedaży, zostaną przeznaczone do zasilenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-958a/11/TK Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPTPB2/415-793/11-2/TS Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?
 
IBPBI/1/415-777/11/RM Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.
 
IPTPB2/415-795/11-2/TS Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawczynię dywidendy (zaliczki na dywidendę) od spółki z Cypru, przy obliczaniu wysokości podatku podlegającego zapłacie na terytorium Polski, podatek może zostać pomniejszony o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy (zaliczki na dywidendę), niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
ITPB1/415-958b/11/TK Zakres sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.
 
ITPB1/415-987/11/HD Czy przychody i koszty związane ze sprzedażą działek, ze względu na dużą częstotliwość, można traktować jako przychody i koszty z działalności gospodarczej, łącząc je razem z przychodami i kosztami z pozostałej działalności gospodarczej i opodatkowując uzyskany w ten sposób łączny dochód według skali podatkowej określonej w 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z art. 30c ustawy?
 
ITPB1/415-1044/11/TK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
ITPB1/415-1055/11/TK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
ITPB2/415-1061/11/GR Zakres ustalenia daty nabycia nieruchomości oraz skutków podatkowych jej sprzedaży.

Wskaźniki gospodarcze