Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 marca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-527/11/MK Czy na płatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C osobom nagradzanym w konkursach z dziedziny sportu, nauki i sztuki, gdy wartość przyznanych nagród nie przekracza kwoty 760 zł?
 
IBPBII/1/415-532/11/AŻ odszkodowanie na skutek reklamacji
 
IBPBII/1/415-535/11/BJ Czy do dodatku za staż pracy, przyznawanego pracownikowi uczelni publicznej na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiącego na podstawie § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznej składnik wynagrodzenia pracownika uczelni publicznej, można również zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, w takiej samej proporcji jaką stanowi wynagrodzenie zasadnicze z tytułu korzystania z praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym ogółem?
 
IBPBII/1/415-547/11/ASz Czy ucznia otrzymującego stypendium w ramach projektu pn. "..." należy traktować jako uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137?Czy do środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc finansowa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 zalicza się stypendia wypłacane w ramach projektu pn. "..."?
 
IBPBII/2/415-665/11/ŁCz skutki podatkowe wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci akcji
 
IBPBII/2/415-690/11/MM Czy aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy przed datą zbycia i czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 
IPTPB2/415-6/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-290/11-4/ASZ Czy odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem dotacji będą w całości kosztem uzyskania przychodów, a jednocześnie czy w miesiącu otrzymania dotacji Wnioskodawca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB2/415-718/11-/MD Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego jeśli tak to w jakiej kwocie?
 
IPTPB2/415-782/11-2/AK Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży wyżej wymienionego gospodarstwa rolnego?
 
IPTPB2/415-699/11-4/KK Czy zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego po nabyciu na wynajem oraz spłata odsetek od kredytu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-699/11-5/KK Czy zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego po nabyciu na wynajem oraz spłata odsetek od kredytu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-316/11-2/ASZ Czy Wnioskodawca będzie mógł, po podpisaniu umowy o pracę oraz umowy o świadczenie usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego, opłacać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c - podatek liniowy?
 
IPTPB2/415-717/11-4/DS Czy wręczenie nagrody do kwoty 760 zł należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%?
 
IPTPB2/415-717/11-5/DS Jeśli wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł i na wartość tę składa się nagroda pieniężna i puchar, dyplom lub statuetka, to czy do wartości nagrody pieniężnej należy wliczyć wartość statuetki czy pucharu i odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, czy też statuetkę czy puchar potraktować jako wartość sentymentalną i nie wliczać do wartości przyznanej nagrody?
 
IPTPB2/415-734/11-2/KJ Czy od naliczonej i otrzymanej kwoty potraktowanej jako kara umowna Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i w jakim terminie?
 
IPTPB1/415-305/11-2/DS Czy podatek od uzyskiwanego przez Wnioskodawcę będącego osobą fizyczną, dochodu z akcji, jest należny w momencie fizycznego otrzymania pieniędzy (dywidendy), czy miesięcznie, pomimo braku wypłaty dywidendy?
 
IPTPB1/415-319/11-2/MD Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy agencyjnej w przypadku, gdy o wykonaniu przez Wnioskodawcę świadczenia, polegającego na skutecznym zawarciu umowy, decyduje jego potwierdzenie jako umowy zawartej skutecznie przez dającego zlecenie, a nie samo wykonanie przez Wnioskodawcę czynności zawarcia umowy?
 
IPTPB1/415-335/11-2/ASZ Czy otrzymana od firmy kurierskiej kwota, a pobrana przez tę firmę od odbiorcy przesyłki stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPTPB2/415-775/11-3/AKr Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-777/11-3/AKr Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-746/08/12-S/AJ Czy otrzymywane, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych, środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-338/11-2/AG Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD (52.29. C), pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność Wnioskodawczyni z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB1/415-336/11-4/MD Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB1/415-336/11-3/MD Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB1/415-336/11-2/MD Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB2/415-983/11/IL Czy w sytuacji, opisanej we wniosku może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku w ramach „ulgi meldunkowej”?
 
ITPB1/415-1078/11/HD Czy w związku z tym, iż w mlekomacie sprzedawane są mleko i butelki, to uzyskane z tego tytułu przychody należy opodatkować i prowadzić działalność gospodarczą?
 
ITPB1/415-1284/11/AK Czy dochód (wynagrodzenie) uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 1993 Nr 117, poz. 523 z późn. zm.) i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 51, poz 307 z późn. zm.)?
 
IPPB1/415-11/12-2/KS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawczynię do Spółki jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-12/12-3/KS 1.Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2.Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-28/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-11/12-3/KS 1. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu bycia wspólnikiem będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię jako wspólnika z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-30/12-2/KS Czy przychody Wnioskodawczyni z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-29/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-31/12-2/KS Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-12/12-2/KS Czy wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki jako wspólnika, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-1089/11-4/KS Czy hodowle królików ras mięsnych w liczbie 500 stada podstawowego Wnioskodawca powinien zgłosić w ramach działów specjalnych jako hodowlę królików futerkowych, czy też hodowla będzie stanowiła działalność rolniczą?
 
IPPB1/415-1078/11-2/KS Czy pozostała część przychodu z tytułu udziału w konsorcjum w ustalonej proporcji będzie przychodem partnera na podstawie wystawionych przez lidera not uznaniowych?Czy pozostałe części kosztów, z tytułu udziałów w konsorcjum w ustalonej proporcji będą kosztami Partnera na podstawie wystawionych przez Lidera not obciążeniowych
 
IPPB2/415-6/12-2/MS1 Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w latach 2007-2011, do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę była pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 
IPPB1/415-13/12-2/KS 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczać, że będzie ona stanowić „zakład” w rozumieniu Umowy, w związku z czym dochody uzyskane przez OF z tytułu udziału w Spółce, wypracowane lub osiągnięte przez Spółkę ze źródeł położonych na Cyprze w toku prowadzenia działalności gospodarczej, będą podlegać opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i będą jednocześnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce)?
2. Czy w taki sam sposób, jak dochody z udziału w Spółce, o których mowa w pyt. 1, będą opodatkowane dochody uzyskane przez OF z tytułu likwidacji Spółki lub wystąpienia ze Spółki - tj. będą one podlegać opodatkowaniu na Cyprze i jednocześnie będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB2/415-73/12-4/MS1 Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.
 
IPPB2/415-68/12-4/MS1 Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.
 
IPPB2/415-29/12-2/MS1 Należy stwierdzić, iż uzyskiwane dochody wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki/członka zarządu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce.Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-912/11-2/MS1 Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału nabytego w 2003 roku nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ 5 letniego terminu określonego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału nabytego w 2011 roku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji gdy środki uzyskane z odpłatnego zbycia udziału 2/6 Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera przepis art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z jego zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-988/11-4/MS1 Dokonana w 2011 r. sprzedaż udziałów w 1/8 części nabytych w spadku w 1993 roku nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej części przez Wnioskodawczynię, a tym samym nie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dziale spadku w 2009 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek uiszczenia w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, należnego z tego tytułu podatku, który może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu jakim była spłata na rzecz kolejnej żony męża matki.
 
IPPB2/415-654/10/12-7/S/MS1 W opisanym we wniosku o udzielenie interpretacji stanie faktycznym nie jest możliwe określenie zindywidualizowanej wartości świadczeń uzyskiwanych przez pracownika, a zatem brak jest podstaw ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów spotkania integracyjnego dla pracowników.
 
IPPB2/415-873/11-3/MS1 Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki E zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu.
 
IPPB2/415-735/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-736/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-745/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB4/415-925/11-5/JK2 Kiedy upływa okres, po którym Wnioskodawczyni może sprzedać ww. mieszkanie bez zwracania ulgi na wynajem?
 
ITPB1/415-1293/11/AK Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-52/12-2/JK2 Czy dla przychodów uzyskiwanych na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca mógł w latach 2007-2011 korzystać z prawa stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-923/11-4/MP O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków decyduje fatyczne poniesienie przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu oraz innych kosztów kredytu wchodzących w skład opłacanej raty jak również posiadanie dokumentu, z którego wynika fakt ich poniesienia. W przedmiotowej spawie istotne znaczenia ma kto faktycznie dokonuje spłaty przedmiotowych odsetek oraz innych kosztów kredytu.
 
IPPB4/415-14/12-4/MP Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-864/11-5/MK1 Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IPPB2/415-864/11-4/MK1 Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
IPPB2/415-864/11-7/MK1 Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-828/11-2/MK W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z nieodpłatnym nabyciem lub objęciem akcji spółki posiadającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych w ramach motywacyjnych programów akcyjnych / opcyjnych organizowanych dla wybranych uczestników grupy A. oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 
IBPBII/2/415-1371/11/MM Czy w związku z tym że nieruchomość będzie budowana metodą gospodarcza wartość początkową powstałego środka trwałego można ustalić na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy?
 
ITPB1/415-1056/11/TK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
IBPBI/1/415-778/11/RM Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.
 
ITPB1/415-1059/11/TK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
IBPBI/1/415-779/11/RM Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-780/11/RM Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-789/11/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej w 2010r.
 
ITPB2/415-778/11/MU Skutki podatkowe wykupienia funkcjonariuszom służby więziennej uprawnienia do przejazdów kolejowych z 50% ulgą.
 
ITPB1/415-1002/11/WM Czy Wnioskodawczyni powinna wyliczać różnice kursowe od faktur sprzedaży wystawionych w walucie polskiej, za które otrzymuje zapłatę w funtach brytyjskich, które odsprzedaje bankowi i ostatecznie uzyskuje należność dokładnie w takiej wysokości jak w wystawionej fakturze?
 
ITPB2/415-810a/11/MU Możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IPTPB2/415-812/11-2/AKr 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-812/11-3/AKr 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-812a/11/IL Zakres zwolnienia z opodatkowania wartości świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanych przez pracodawcę pracownikom, emerytom i rencistom.
 
ITPB2/415-812b/11/IL Zakres opodatkowania wartości świadczeń, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanych przez pracodawcę pracownikom, emerytom i rencistom.
 
ITPB2/415-812c/11/IL Zakres ustalenia dla potrzeb zwolnienia wartości świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanych przez pracodawcę pracownikom.

Wskaźniki gospodarcze