Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 kwietnia 2012 r.
 
ITPB2/415-756/11/IB Czy odsetki wypłacone klientom Banku w związku z prowadzeniem opisanego wyżej rachunku oszczędnościowego pod nazwą „mieszkaniowa książeczka oszczędnościowa” z przeznaczeniem zgromadzonych na rachunku środków na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy będą wolne od podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-699/11/AK Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w organie zarządzającym Spółki cypryjskiej, należne na podstawie (uchwały) podjętej przez odpowiedni organ Spółki będzie kwalifikowało się jako „wynagrodzenia dyrektorów" w myśl art. 16 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523, dalej: UPO) i czy dochód ten, jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze w związku z art. 16 UPO będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust.1 UPO?
 
ITPB1/415-698/11/AK Czy przy obliczaniu wysokości podatku należnego w Polsce z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek, polski podatek może zostać obniżony o równowartość kwoty podatku, jaki zgodnie z postanowieniami UPO może być nałożony przez Cypr, czyli o podatek wynoszący 10% wartości dywidend lub odsetek brutto, bez względu na fakt, czy podatek od tych dywidend lub odsetek został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPPB4/415-884/11-4/MP Powyższe oznacza, że na Wnioskodawcy istotnie nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, bowiem Wnioskodawca nie będzie wypłacał świadczeń, o których mowa w tymże przepisie, tj. ani świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, określonej w treści art. 13 pkt 2 i 4-9 powyższej ustawy, ani praw majątkowych, o których mowa w art. 18 cyt. ustawy. Jak bowiem wykazano powyżej wskazane przychody należy kwalifikować do tzw. przychodów z „innych źródeł”.
 
IPTPB1/415-353/11-4/MD Czy sprzedaż losów na podstawie umowy agencyjnej . może być opodatkowana podatkiem dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 8,5%?
 
IPPB4/415-841/11-5/MP Czy wydanie przez Spółkę nagrody, w związku z reklamą i promocją Kontrahenta Spółki i oferowanych przez niego towarów lub usług, prowadzoną wśród pracowników sklepów mających w ofercie produkty Kontrahenta Spółki w ramach akcji marketingowych (polegających na promowaniu ekspozycji lub osiągnięciu pułapu sprzedaży produktów Kontrahenta Spółki), o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-841/11-6/MP Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, związane zorganizowaną przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta akcją sprzedaży premiowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-364/11-4/MD Czy tak prowadzona działalność jest działalnością wytwórczą, polegającą opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPPB4/415-841/11-4/MP Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci internet, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału nie jest zakup produktów lub usług, a jedynie wykonanie zadania konkursowego, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-760/11-5/KK Czy przychód uzyskany za sprzedaży nieruchomości przeznaczony na nabycie lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.?
 
IPTPB2/415-760/11-4/KK Czy zwrot darowizny w drodze odwołania i jej sprzedaż, podlega opodatkowaniu w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-772/11-4/AKr Czy w przypadku dokonania podziału tej nieruchomości w opisany sposób przy ewentualnym zbyciu nieruchomości powstałej po dokonaniu podziału będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPTPB2/415-773/11-5/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy w części finansowanej z funduszy unijnych było i jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?
 
IPTPB2/415-773/11-6/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy w części finansowanej z funduszy unijnych było i jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?
 
IPTPB2/415-792/11-2/TS Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?
 
IPTPB2/415-794/11-2/TS Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy (zaliczki na dywidendę) od spółki z Cypru, przy obliczaniu wysokości podatku podlegającego zapłacie na terytorium Polski, podatek może zostać pomniejszony o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy (zaliczki na dywidendę), niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPTPB2/415-799/11-2/MP 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?

 
IPTPB2/415-799/11-3/MP 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?

 
IPPB4/415-813/11-2/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.
 
IPPB4/415-820/11-4/SP Opodatkowanie opłaconej przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej.
 
IPPB4/415-872/11-3/SP Obowiązek opodatkowania opłaconej przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej.
 
IPPB4/415-914/11-2/SP Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 
IPPB4/415-843/11-2/SP Proporcjonalne stosowanie postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
 
IPPB4/415-865/11-7/SP Obowiązki płatnika przez podmiot niemajacy siedziby i zakładu w Polsce.
 
IPPB2/415-19/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-11/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-20/12-2/LS Czy dokonanie przez wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze spowoduje, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-1031/11-4/LS Czy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków w związku z organizacją spotkań o charakterze informacyjno - integracyjnym stanowi dla pracowników przychód z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
 
IPPB2/415-8/12-2/LS Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), ma zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523, dalej zwana „Umową”) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze? Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), ma zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307, ze zm. - dalej zwana „Ustawą o PIT”) - innymi słowy czy w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 tego artykułu Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w tym artykule?
 
ILPB1/415-1310/11-2/AG Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo skorzystać z przyspieszonej amortyzacji nowego samochodu osobowego (BUS 9-osobowy wraz z kierowcą) za pomocą podwyższenia stawki amortyzacyjnej przy zastosowaniu współczynnika 1,4?
 
ILPB1/415-1146/11-2/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1134/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-1143/11-2/IM Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu najmu.
 
ILPB1/415-1192/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
ILPB1/415-1127/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-1093/11-2/WM Możliwość odliczenia od podatku opłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
 
IBPBII/2/415-638/11/CJS Czy sprzedaż działki przeznaczonej pod uprawy rolne jest zwolniona od podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-686/11/CJS Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przekształconego w 2008r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2003r. w odrębną własność?
 
IBPBII/2/415-706/11/CJS Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego z zabudowaniami jest zwolniona od podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-707/11/CJS Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego z zabudowaniami jest zwolniona od podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-796/11/NG W jaki sposób należy obliczyć dochód (przychód) wnioskodawcy z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów,
 
IBPBII/2/415-801/11/NG W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-804/11/CJS Skutki podatkowe sprzedaży w 2011r. udziałów nabytych w 2002r. i 2009r. w działkach budowlanych.
 
IBPBII/2/415-822/11/NG Czy wnioskodawca w związku ze sprzedażą w 2011r. lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-801/11-2/MP 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-801/11-3/MP 1. Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-829/11/NG Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej związanej z tym lokalem w 2011r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy wnioskodawczyni w 1994r. zakupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, natomiast przekształcenie tego prawa w odrębną własność lokalu nastąpiło w 2008r.?
 
IPTPB2/415-805/11-2/JR Czy kosztem uzyskania przychodów ze zbycia przez Wnioskodawczynię udziałów w A... nabytych w opisany w niniejszym wniosku sposób będzie wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawczyni przez A..., w zamian za wniesiony aport w postaci akcji spółki I. SA?
 
IPTPB2/415-806/11-2/JR Czy kosztem uzyskania przychodów ze zbycia przez Wnioskodawczynię udziałów w A... nabytych w opisany w niniejszym wniosku sposób będzie wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawczyni przez A..., w zamian za wniesiony aport w postaci akcji spółki I. SA?
 
IPTPB2/415-817/11-2/KR 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
DD9/033/285/BRT/2011/PK-1589 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (nieruchomości) do spółki niebędącej osobą prawną
 
DD9/033/286/BRT/2011/PK-1590 skutki podatkowe wniesienia do spółki niebędącej osobą prawną akcji
 
IPTPB2/415-818/11-2/KR Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/288/BRT/2011/PK-1574 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze