Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 kwietnia 2012 r.
 
ITPB1/415-715/11/BM Czy odsetki zgromadzone na lokacie terminowej overnight stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy, czy odsetki te stanowią przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5?
 
ITPB1/415-850/11/WM 1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?2. Czy składki na ubezpieczenia społeczne sfinansowane omawianą dotacją (wsparciem pomostowym) Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od dochodu?3. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane wsparciem pomostowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego?4. Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania, które sfinansuje wsparciem pomostowym?5. Dotację (wsparcie inwestycyjne) oraz wsparcie pomostowe otrzymuje w kwocie brutto. W związku z tym, jakie będą skutki podatkowe otrzymania powyższych środków finansowych w części dotyczącej kwoty podatku VAT?
 
ITPB2/415-773/11/BK Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego.
 
ITPB2/415-772/11/BK Czy wypłacaną należność z tytułu zwrotu kosztów remontu kwatery lub innego lokalu mieszkalnego powinien traktować jako przychód żołnierza zawodowego?
 
ITPB2/415-769/11/MU Skutki podatkowe umorzenia pożyczki.
 
IPPB2/415-64/12-2/LS W przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane umorzenie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB2/415-1/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-1012/11-2/LS Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-25/12-2/LS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-17/12-2/LS Czy wypłacone członkom gminnego biura spisowego dodatki i nagrody oraz nagrody dla gminnego komisarza spisowego i jego zastępcy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy czy też należy przyjąć, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 
IPPB2/415-21/12-2/LS Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-27/12-2/LS Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-1026/11-5/LS Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy polsko – cypryjskiej i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej „pdof”) niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze?
 
IPPB2/415-26/12-2/LS Czy dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce cypryjskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 1993 Nr 117, poz. 523 z późn. zm.) i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?
 
IPPB2/415-63/12-2/LS Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych wart. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a więc będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust 1 lit. a) powyższej Umowy i stosownie do art. 24 ust. 4 powyższej Umowy będzie wpływać na wysokość stawki podatku dochodowego mającej zastosowanie do pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu progresywnych stawek podatkowych?
 
IPPB4/415-81/12-2/JK2 Czy będąc zatrudnionym w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne tego stanowisku czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-55/12-2/JK2 Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w rozliczeniach z lat 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-80/12-2/JK2 Czy pracując w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne temu stanowisku czynności i funkcje zawodowe przysługiwało Wnioskodawczyni w rozliczeniach podatkowych prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-125/12-2/JK Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-24/12-4/JK2 Czy ze świadczenia w miejsce odpracowania zaległych opłat za mieszkanie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB4/415-43/12-4/JK2 Czy przeniesienie prawa własności nie wpłynie na utratę ulgi w podatku dochodowym, z której Wnioskodawca skorzystał przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczając dochód na budowę ww. domu?
 
IPPB4/415-35/12-2/JK2 Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
IBPBII/2/415-620/11/CJS Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przekształconego w 2009r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1988r. w odrębną własność?
 
IPPB4/415-96/12-2/JK2 Przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, przed upływem pięciu lat od daty nabycia, korzystał będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedmiotowa nieruchomość w wyniku zbycia nie utraci charakteru rolnego. Wobec powyższego, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tej sprzedaży.
 
IBPBII/2/415-628/11/CJS Czy powstaje przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – garażu?
 
IPPB4/415-844/11-4/JK2 1. Czy wobec powyższego Wnioskodawca jest zobowiązany (jako sprzedający nieruchomości lokalowe) zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od uzyskanej ceny sprzedaży, w przypadku sprzedaży w 2011 r. czterech z pięciu uzyskanych w drodze zniesienia współwłasności lokali? 2. Czy też, obowiązek ten powstanie dopiero w momencie sprzedaży ostatniego lokalu (piątego), przy czym tylko wtedy gdy łączna kwota ze sprzedaży wszystkich lokali przekroczy kwotę 1.249.696, tj. wartość pierwotnie posiadanego przez Niego udziału? 3. Czy okoliczność, iż Wnioskodawca nabył w listopadzie 2011 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży dotychczasowych lokali, kolejny lokal za kwotę 272.000 zł ma wpływ na zakres jego obowiązku podatkowego? Jeśli tak, to jaki?
 
IPPB4/415-49/12-2/JK2 stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
IBPBII/2/415-632/11/CJS Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałow bez wynagrodzenia.
 
IPTPB1/415-23/12-2/KO Czy opisane wyżej wydatki ponoszone na studia magisterskie z ekonomii o specjalności rachunkowość, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-45/12-2/AK Czy w związku z zawarciem umowy dożywocia powstał obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w jaki sposób ewentualnie Wnioskodawczyni powinna naliczyć podatek dochodowy?
 
IPTPB2/415-800/11-2/MP 1.Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-800/11-3/MP 1.Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicja przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych?

 
ILPB2/415-1087/11-2/ES Czy renta wypłacana z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega w Polsce opodatkowaniu?
 
ILPB2/415-1076/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-1078/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB2/415-1077/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB1/415-1126/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1126/11-6/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1126/11-7/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji.
 
ILPB2/415-1084/11-2/AJ Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową domu podatek dochodowy będzie Wnioskodawczynię obowiązywał od wartości działki czy od całości nieruchomości (wartość działki oraz wartość rozpoczętej budowy)?
 
ILPB2/415-1079/11-4/AJ 1. W jaki sposób naliczany będzie podatek od uzyskanego przez Wnioskodawcę dochodu ze sprzedaży mieszkania, które odziedziczył po zmarłej matce?
2. Czy Wnioskodawca zostanie zwolniony w 1/3 z podatku z tytułu sprzedaży powyższego mieszkania?
 
ILPB2/415-999/11-2/WM Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymanego odszkodowania?
 
ILPB1/415-1271/11-4/AG W którym momencie powstaje przychód: czy w momencie przekazania przez portal internetowy wpłaconych przez klientów zapłat za kupony, czy w momencie wysłania do klienta towaru wraz z paragonom dołączonym do przesyłki, czyli faktycznej daty sprzedaży?
 
IBPBII/2/415-1177/11/MW Ustalenie dochodu - przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub akcji nabytych w drodze darowizny od żony.
 
IBPBII/2/415-1178/11/MW Skutki podatkowe zbycia nabytych w darowiźnie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.
 
IBPBII/2/415-1179/11/MW Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny od żony?
 
IBPBII/2/415-889/11/NG Czy wartość długu, z którego spółka z o.o. zamierza zwolnić wnioskodawczynię (wyłącznego udziałowca) stanowi dla niej przychód podatkowy w sytuacji, gdy wartość jej udziałów zostanie obniżona przez umorzenie ich części - i obniżkę kapitału zakładowego spółki z o.o. – o wartość tego długu?
 
ITPB1/415-62/10/11-S/AK Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę przysługujących mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na własność do spółki osobowej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1180/11/MW Możliwość określenia przez organ podatkowy dochodu wnioskodawcy na podstawie art. 25 updof w związku z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
 
IPTPB2/415-22/12-2/TS Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
IBPBII/2/415-1181/11/MW Czy dobrowolne umorzenie udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia stanowi „transakcję” w rozumieniu art. 25a updof, a w konsekwencji, czy w przypadku, gdy wartość rynkowa lub nominalna udziałów lub akcji przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czynności prawnej?
 
IPTPB2/415-23/12-2/TS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 
IBPBII/2/415-1211/11/MW Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości w zamian za częściowe zwolnienie z długu (datio in solutum).
 
IPTPB2/415-24/12-2/TS Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
IBPBI/1/415-793/11/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej w 2010r.
 
IPTPB2/415-25/12-2/TS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 
IPTPB2/415-780/11-4/KK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-794/11/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej w 2010r.
 
IPTPB2/415-780/11-5/KK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-795/11/RM Dot. skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej w 2010r.

Wskaźniki gospodarcze