Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 kwietnia 2012 r.
 
IBPBII/1/415-550/11/ŚS Czy udział w szkoleniach członków powiatowej rady zatrudnienia rodzi obowiązek naliczenia i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jeśli tak to jaką informację PIT wystawić dla członków zatrudnionych w innych jednostkach, a jaki dla prowadzących działalność gospodarczą?
 
IBPBII/2/415-626/11/MW 1. Czy w opisanej sytuacji po założeniu ewidencji środków trwałych i wprowadzeniu tam budynku wnioskodawczyni prawidłowo ustali koszt amortyzacji biorąc jako podstawę połowę wartości (jako współwłasność jej i męża) wyszacowanej przez biegłego w cenach z grudnia 2010r.?2. Czy do połowy wartości oszacowanej w cenach z grudnia 2010r. wnioskodawczyni może dodać w całości wydatki związane z inwestycją poniesione od 2006r. udokumentowane fakturami?3. Czy wnioskodawczyni może zastosować stawkę amortyzacji 10% w stosunku do części budynku należącej do niej i męża, powiększonej o wydatki modernizacyjne?
 
IBPBII/2/415-555/11/CJS Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w częściowo w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/2/415-554/11/CJS Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomościach nabytych w drodze działu spadku?
 
IBPBII/1/415-522/11/ŚS Czy wynagrodzenia uzyskane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta X. tj. dodatki spisowe, w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277) są prawidłowo zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?Czy wnioskodawca powinien je zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust 9 pkt 4ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-488/11/HK Czy wynagrodzenie wnioskodawcy zatrudnionego przez Spółkę, która realizuje cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 6.1 Rozwoju sieci drogowej T. priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, powinno być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-519/11/ASz Czy przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz wnioskodawcy, uzyskiwane przez osoby fizyczne zamieszkałe w Wielkiej Brytanii, prowadzące tam działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. k Konwencji, stanowią zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych sporządzonej w Londynie w dniu 20 lipca 2006r., a zatem nie podlegają w Polsce opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-520/11/ASz Czy przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz wnioskodawcy, uzyskiwane przez osoby fizyczne zamieszkałe w Wielkiej Brytanii, nie prowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. k Konwencji, stanowią zyski z przeniesienia majątku w rozumieniu art. 13 ust. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych sporządzonej w Londynie w dniu 20 lipca 2006r., a zatem nie podlegają w Polsce opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-525/11/MK Czy w przypadku przyznanych nagród osobom fizycznym, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł należny zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należy obliczyć biorąc pod uwagę całkowitą wartość nagrody, czy tylko nadwyżkę ponad 760 zł?
 
IBPBII/1/415-537/11/HK Czy w świetle znowelizowanego przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kluby sportowe wypłacające ekwiwalenty sędziowskie w kwocie poniżej 200 zł mają obowiązek zastosowania ryczałtu?
 
IBPBII/1/415-526/11/MK Czy płatnik obowiązany jest do wystawiania informacji osobom, którym przyznane zostały stypendia sportowe w przypadku, gdy wartość stypendium rocznego nie przekracza kwoty 3.800 zł?
 
ILPB1/415-14/11/12-S/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku oraz w zakresie amortyzacji środka trwałego.
 
ILPB1/415-14/11/12-S1/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku oraz w zakresie amortyzacji środka trwałego.
 
IBPBII/2/415-1396/11/MM Czy w związku z tym, że mąż wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, wnioskodawczyni również posiada prawo do skorzystania z tej ulgi, mimo, że nie była w lokalu zameldowana na pobyt stały?
 
ITPB1/415-1289/11/HD Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które można pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 
ILPB2/415-1407/10/12-S/ES Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym i prawnym Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-243/11/12-S/WS Czy dział spadku polegający na odpłatnym zniesienie współwłasności nieruchomości, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-774/08/11-S/JK Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
 
ITPB1/415-959/11/IG 1. Czy jednorazowy odpis od nabytej koparki przeznaczonej do robót ziemnych lub dzierżawy stanowi pomoc de minimis objętą limitem 200 000 euro, pomimo prowadzenia również działalności w sektorze transportu drogowego, dla którego limit tej pomocy wynosi 100 000 euro?
2. Czy rozłożenie na raty zapłaty za koparkę nie pozbawia prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
 
IPTPB2/415-39/12-2/JR Czy darowizny dokonywane na rzecz opisanej wyżej Fundacji, nieprowadzącej działalności gospodarczej i w związku z tym nie działającej w celu osiągnięcia zysku,
- realizowane w formie przelewów bankowych na konto bankowe Fundacji,
- w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodów darczyńcy,
- dla realizacji przez nią celów, którymi jest zaspokajanie potrzeb społecznych związanych z nauką i oświatą,
podlegają odliczeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że nie posiada ona statusu organizacji pożytku publicznego?
 
ITPB1/415-1229/11/WM Czy odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tytułu utraconych korzyści (marży) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1112/11/RS Czy zwracane koszty noclegów stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy i należy pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1036/11/WM Czy odzyskany przez Wnioskodawczynię w trybie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od tzw. wierzytelności nieściągalnych w roku podatkowym 2011 oraz w latach następnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawczyni zobowiązana jest zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostały przychód pod datą skutecznego złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, w którym Wnioskodawczyni dokonała korekty podatku należnego?
 
IBPBI/1/415-1093/11/ESZ Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w wyżej opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka trwałego?
 
IBPBI/1/415-1098/11/ESZ Czy w przedstawionej sytuacji opłaty leasingowe ponoszone przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej w podstawowym okresie trwania umowy w tym opłata wstępna będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
 
IBPBI/1/415-1101/11/ESZ Czy czesne opłacane w związku z ww. studiami stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-1249/11/ZK Czy w związku z tym, że zmieniło się przeznaczenie środka trwałego z obiektu mieszkalnego na niemieszkalny, a obiekt był wcześniej użytkowany przez 8 lat, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji i przedmiotowy budynek amortyzować przez 32 lata?
 
ITPB1/415-1130/11/DP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów firmowych na podstawie polisy ubezpieczeniowej zawartej przez osobę współpracującą – małżonka, z uwagi na preferencyjną cenę polisy?
 
ITPB2/415-742/11/MK Czy odszkodowanie wolne jest od podatku na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-969/11/IG Czy otrzymaną fakturę VAT za usługę leasingu w kwocie netto: 30.634 zł 15 gr+7.045 zł 85 gr VAT = 37.680 zł brutto od Leasingodawcy można zarachować w koszty w kwocie netto 30.634 zł 15 gr wraz z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu (40% z 7.045 zł 85 gr tj. 2.818 zł 34 gr) w miesiącu poniesienia wydatku, tj. w sierpniu 2011 roku w całości, czy należy rozliczać poniesiony koszt w okresie trwania umowy leasingu, tj. w okresie 48 m-cy?
 
IPPB4/415-9/12-5/JK2 Czy Wnioskodawca z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPPB4/415-11/12-5/JK2 Czy Wnioskodawca z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
ITPB2/415-1111/11/MM 1. Jeżeli w pierwszym półroczu 2012 r. Wnioskodawczyni podpisze umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z deweloperem o kupno mieszkania i wpłaci na jego konto całą cenę, a z różnych przyczyn np. opóźnienia budowy przez dewelopera akt notarialny przenoszący własność zostanie podpisany w 2014 r., nie zaś do końca 2013 r., to czy będzie mogła skorzystać z przedmiotowego zwolnienia?
2. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2009 r. wykluczają możliwość zakupu mieszkania od własnego dziecka (które za uzyskane pieniądze ze sprzedaży kupi większe mieszkanie)?
 
ILPB1/415-1184/11-4/AG Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele, w wysokości przysługującej pracownikom na podstawie odrębnych przepisów?
 
ILPB1/415-1147/11-3/AA Czy uzyskane z tytułu prawa do udziału w zysku spółki jawnej przychody ze świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, a dochód z tego źródła podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3 ustawy o PIT?
 
ILPB1/415-1147/11-4/AA Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy jako członkowi zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg tzw. skali podatkowej – zgodnie z art. 27 ust. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-60/12-3/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
ILPB1/415-1264/11-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium wypłacanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
IPPB2/415-60/12-2/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
ILPB1/415-30/12-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1253/11-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania faktur korygujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IPPB2/415-110/12-2/AS Wypłacone na podstawie przepisu art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odszkodowanie na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 
IPPB2/415-173/12-3/AS - W części nieruchomości gruntowej nabytej przez Wnioskodawcę w roku 2004 pięcioletni termin o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął, zatem sprzedaż tej części nieruchomości gruntowej nie stanowi źródła przychodu.- W części nieruchomości gruntowej nabytej przez Wnioskodawcę w roku 2007 pięcioletni termin o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upłynął, zatem sprzedaż tej części nieruchomości gruntowej stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-796/11/KB sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego.
 
IBPBI/1/415-797/11/RM sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości gruntowej na której zostanie wybudowany budynek mieszkalny, zakwalifikowanej jako towar handlowy w tej spółce oraz konieczności ujęcia ww. nieruchomości w spisie z natury.
 
IBPBI/1/415-818/11/RM Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.
 
IBPBI/1/415-820/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania w latach 2009 – 2010 środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBI/1/415-832/11/RM Dot. skutków podatkowych wydatkowania jednorazowych środków przyznanych Wnioskodawcy, jako osobie bezrobotnej, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-836/11/RM Dot. skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej.
 
ILPB2/415-987/11-4/WM Czy wolne w całości od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli jej nabycie nastąpiło w akcie darowizny i wobec faktów opisanych w poz. 54?
 
ILPB2/415-937/11-2/WM Opodatkowanie przychodów pracowników z tytułu udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę.
 
IBPBI/1/415-837/11/RM Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przez spółkę cywilną nieruchomości gruntowej zakwalifikowanej jako środek trwały w tej spółce, na której zostanie wybudowany budynek mieszkalny.
 
ILPB1/415-1093/11-4/TW Czy wydatek na zakup kawy, herbaty, ciastek, innych słodyczy, wody oraz mleka i śmietanki do kawy na potrzeby sekretariatu i w celu poczęstowania klientów oraz potencjalnych klientów może być kosztem uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-1137/11-2/TW Opodatkowanie świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom w związku z przeniesieniem służbowym.
 
ILPB2/415-912/11-4/WS Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust.1 pkt 46.
Korekta zeznań podatkowych.
 
ILPB2/415-912/11-5/WS Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust.1 pkt 46.
Korekta zeznań podatkowych.
 
IPTPB2/415-10/12-4/AK Dlaczego podatnik musi zapłacić podatek od gruntu i garażu, który stanowi nierozerwalną część domu mieszkalnego?
 
IBPBI/1/415-1074/11/ZK Czy sprzedaż środka trwałego należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek, czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1155/11/AP możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup wyrobów gotowych i towarów handlowych wytwarzanych przez małżonkę Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez nią odrębnie pozarolniczej działalności gospodarczej
 
ILPB2/415-943/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
IBPBI/1/415-1156/11/AP Konieczność uznania za przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu najmu środków trwałych i wyposażenia wchodzących w skład Jego działalności gospodarczej
 
IPTPB2/415-770/11-6/KR Czy aport przez Spółkę jawną wszystkich posiadanych Akcji lub Akcji dających więcej niż 51% praw głosów w Spółce zbywanej do nowej lub istniejącej Spółki kapitałowej jest nieopodatkowany u Wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/415-1256/11/MMa Czy jako współmałżonek, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wspólność majątkową małżeńską pomimo braku zameldowania, wnioskodawczyni nabywa prawo do ulgi meldunkowej i zwolnienia z zapłaty 19% podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
ITPB2/415-815/11/RS Czy wypłacona pracownikowi (kierowcy) kwota ryczałtu za nocleg korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 
ITPB2/415-825/11/RS Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
 
ITPB2/415-830/11/IL Zakres powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-1157/11/AP Skutki podatkowe użyczenia małżonce Wnioskodawcy, środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej
 
IBPBII/2/415-1054/11/MMa Czy wnioskodawca ma do zapłacenia podatek od zamiany mieszkań? Czy wnioskodawca dobrze wypełnił PIT-39? Czy wnioskodawca musi przedstawić jakieś rachunki w urzędzie skarbowym np. za malowanie mieszkania?
 
IBPBII/2/415-1079/11/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze działu spadku
 
IBPBI/1/415-1158/11/AP możliwość uznania za przychód z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych do prowadzonej przez Jej małżonka pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-1159/11/AP możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem najmu środków trwałych i wyposażenia wchodzących w skład prowadzonej przez Jej małżonka pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
ITPB2/415-821/11/GR Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje Wnioskodawcy wyłącznie w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast dochód ze sprzedaży przynależnej do lokalu mieszkalnego komórki lokatorskiej, a także udziału w nieruchomości wspólnej, oraz udziału w prawie własności działek gruntu pełniących rolę dróg dojazdowych, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30e ww. ustawy.
 
IBPBI/1/415-1168/11/ZK W jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obcym środku trwałym od momentu otrzymania darowizny tej nieruchomości?
 
ITPB2/415-1102/11/TJ Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie spłaty pożyczki.
 
IBPBII/2/415-1110/10/NG Czy wnioskodawca może zaliczyć na poczet przedmiotowego zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) całą kwotę wydatku na zakup nieruchomości, czy też połowę tej kwoty?
 
ITPB2/415-822/11/GR Czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawczynię wraz z mężem z tytułu sprzedaży lokalu z przynależnością oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, a także udziału w nieruchomości gruntowej, podlega całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania?
 
IBPBI/1/415-1194/11/ZK Czy wypłata odszkodowania oraz wydatki na budowę płotu i nasadzeń drzew mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-784/11-4/KK Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i działu spadku.
 
DD9/033/303/KZU/2011/PK-1650 skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowo – akcyjnej
 
IBPBI/1/415-1195/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od zaciągniętego kredytu na wykup lokalu, o którym mowa we wniosku.
 
ITPB2/415-831/11/IL Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB3/423-327/11-4/GG Czy wystawiona faktura korygująca o wskaźnik inflacji i uzyskany z niej przychód jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym w miesiącu wystawienia faktury, czy też w miesiącach wykonania usługi, jeśli dotyczy to roku poprzedniego to jest przychodem roku, w którym świadczone były usługi w danych miesiącach ?
 
IPTPB1/415-372/11-4AG Czy opóźniona zmiana numeru PKD 52.29. C we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, mimo faktycznego wykonywania tej działalności od początku 2011 r., wyłącza działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
IPTPB1/415-387/11-2/ASZ Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD 52.29 C, pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 
ITPB2/415-838a/11/IB Zakres opodatkowania świadczenia otrzymywanego z USA.
 
IPTPB2/415-73/12-2/AK Czy wypłacony zachowek stanowi koszt uzyskania przychodu, w związku z czym podlega on odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z dyspozycją art. 30e ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-350/11-7/AG Czy ulepszenie nabytego lokalu mieszkalnego stanowiące powyżej 30% wartości nabycia umożliwi zastosowanie się do art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-839a/11/IB Zakres opodatkowania emerytury z USA otrzymywanej w formie czeków.
 
IPTPB1/415-384/11-2/KSU Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i w myśl wskazanych przepisów będących przedmiotem indywidualnej interpretacji, Wnioskodawca prawidłowo określił sposób ustalenia przychodu i wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-840/11/MMa Czy prawidłowo przyjęto, że dochód ze sprzedaży gruntu nie będzie podlegać opodatkowaniu w trakcie 2011r. łącznie z dochodami z działalności gospodarczej, ale będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu 2011r. w PIT-39 stawką 19% oraz że istnieje możliwość złożenia oświadczenia, że uzyskany dochód przeznaczony będzie na cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych 2 lat?

Wskaźniki gospodarcze