Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 kwietnia 2012 r.
 
IBPBII/2/415-640/11/MM Skutki podatkowe otrzymania przez wnioskodawcę dywidendy wypłaconej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 
IBPBII/2/415-671/11/MM Czy odpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-883a/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-883b/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-877a/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-877b/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB2/415-104/12-2/AS W przypadku organizacji imprez o charakterze integracyjnym oraz szkoleniowo -informacyjnym dla pracowników, pracownikom Spółki z tytułu udziału w tych imprezach należy przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 
IPPB2/415-971/11-2/AS Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów objętych aportem Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów otrzymanych w następstwie wymiany udziałów, przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-69/12-4/AS W przypadku umorzenia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów/akcji z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB2/415-70/12-4/AS W przypadku umorzenia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów/akcji z dnia nabycia darowizny.
 
IPPB4/415-860/11-4/MP Ponieważ Ramowy Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej, zatem w sytuacji, gdy w momencie dokonywania wypłaty przez Wnioskodawcę będącego beneficjentem pomocy, wynagrodzenia będą w części finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że fizyczne zatrudnione na umowę o pracę lub umowę o dzieło, które je otrzymają bezpośrednio realizują cel programu. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie finansował wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę o dzieło z własnych środków, a następnie otrzyma refundację ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – to takie wypłaty nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-904/11-2/MP Dochody pracowników Wnioskodawcy uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, uczestniczących w realizacji projektu wskazanego we wniosku korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków przekazanych przez Komisję Europejską, pod warunkiem, że są finansowane bezpośrednio z tych środków, a pracownicy bezpośrednio realizują cel programu objętego pomocą.
 
IPPB4/415-861/11-6/MP Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu przeniesienia własności posiadanych pochodnych instrumentów finansowych, podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Norwegii.
 
IPPB1/415-428/07/11-9/JB Uzyskany przez Wnioskodawcę dochód finansowany ze środków pomocowych Funduszu Spójności (83%) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.
 
IPPB4/415-926/11-2/SP Obowiązek poboru podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło świadczonej poza terytorium Polski przez cudzoziemców.
 
IPPB4/415-911/11-4/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach, w przypadku pobytu w Chinach łącznie przez okres lub okresy krótsze niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego.
 
IPPB4/415-911/11-3/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach, w przypadku pobytu w Chinach łącznie przez okres lub okresy dłuższe niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego.
 
IPPB4/415-759/11-4/SP Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce i zakwalifikowania do źródła przychodów należności z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych oraz zarządzania strategicznego.
 
IPPB4/415-849/11-2/SP Proporcjonalne stosowanie postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
 
IPPB4/415-773/11-2/SP Skutki podatkowe wniesienia aportu udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki kapitałowej z siedzibą w Holandii.
 
IPPB4/415-882/11-3/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB4/415-883/11-3/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
 
IPPB1/415-728/10/11-5/S/JB Zwrot wniesionych wkładów do spółki jawnej przez występującego wspólnika, tj. Wnioskodawczynię jest zwolniony z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię do spółki jawnej w wys. 30.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
 
IBPBII/2/415-1148/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
ITPB2/415-513/09/12-S/MU Warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB2/415-913/08/12-S/IB Czy w wypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały o zwrocie dopłat zwrócone dopłaty należy zaliczyć do przychodów wspólników (w tym Pana) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-886/11/NG Czy w przypadku tzw. ulgi meldunkowej okres 12 miesięcy zameldowania musi być okresem ciągłym, czy też może to być okres przerwany?Czy wystarczy aby wnioskodawczyni zameldowała się jeszcze na 4 miesiące aby nie płacić podatku, czy też wnioskodawczyni musi zameldować się na okres 12 miesięcy liczonych ciągiem, aby nie płacić podatku od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości?
 
IPTPB2/415-816/11-2/KSU Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nie należało zaprzestać naliczania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu w części w jakiej został zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (Priorytet 4)?
 
IBPBII/2/415-934/11/JG Czy wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie ulgi meldunkowej ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości czyli domu wraz z działką?
 
IBPBII/2/415-939/11/JG Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej odpowiednio w 1979r., 1980r., 1989r., 1995r.?
 
IBPBII/2/415-947/11/JG Czy wypłacone radcy prawnemu wynagrodzenie za czynności, które doprowadziły do zbycia udziałów i uzyskania przez wnioskodawcę przychodu z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) stanowią koszty uzyskania tych przychodów w rozumieniu art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze