Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 kwietnia 2012 r.
 
IBPBII/2/415-633/11/MM Czy spłata kredytu – zaciągniętego wspólnie z małżonkiem – pieniędzmi uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty wnioskodawczyni, a zakupionej za kredyt (wspólny), jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/1/415-521/11/MK Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody ze sprzedaży własnych wyrobów ze szkła topionego?
 
IBPBI/1/415-477/11/WRz Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób księgować przychody i koszty ich uzyskania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
IBPBI/1/415-495/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-1239/11/AD Czy podatniczka powinna zapłacić podatek od całej kwoty wypłaconej ze Spółdzielni?
 
IPTPB2/415-16/12-2/TS Czy wartość niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitały: zapasowy, rezerwowy lub inwestycyjny) zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie stanowić przychód wspólników tej spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB1/415-1112/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPB1/415-1337/11-2/TW Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od darowizny?
 
ilpb2/415-941/11-2/tr Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-926/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-918/11/NG Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze zawarcia umowy renty spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w części w 1993r. w drodze zawarcia umowy sprzedaży oraz w części w 2010r w drodze spadku.
 
ILPB1/415-1373/11-2/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1245/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-940/11/AK Możliwość zaliczenia do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na nabycie udziału 1/4 w nieruchomości, która ma zostać przebudowana, pochodzących ze sprzedaży innego udziału w nieruchomości w wysokości 1/2. Kwestia obowiązku meldunkowego w lokalu znajdujący się w budynku nabytym ze środków pochodzących ze sprzedaży udziału 1/2 w nieruchomości. Kwestia zachowania prawa do zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży udziału 1/2 w nieruchomości, w przypadku zbycia nieruchomości nabytej ze zbycia tego udziału. Możliwość zaliczenia do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych przed uzyskaniem pozwolenia na: budowę na projekty, badania geologiczne, zakup materiałów związanych z przebudową.
 
IBPBII/2/415-943/11/MW Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie rolnym o powierzchni 0,29 ha?
 
IBPBII/2/415-950/11/NG Czy w wyniku jednoczesnego wniesienia przez wnioskodawcę i pozostałych dwóch akcjonariuszy odpowiednio 33,3% akcji spółki polskiej do spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez spółkę luksemburską bezwzględniej większości praw głosu w spółce polskiej oraz objęcia w zamian udziałów (akcji) spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
IBPBII/2/415-952/11/NG Czy w wyniku jednoczesnego wniesienia przez wnioskodawcę i pozostałych dwóch akcjonariuszy odpowiednio 33,3% akcji spółki polskiej do spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez spółkę luksemburską bezwzględniej większości praw głosu w spółce polskiej oraz objęcia w zamian udziałów (akcji) spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
IBPBI/1/415-1197/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę czynszu, wody, energii elektrycznej, telefonu dot. lokalu.
 
IBPBI/1/415-1198/11/AP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z remontem lokalu użytkowego.
 
IBPBII/2/415-975/11/CJS Czym w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną jej zysk za bieżący rok obrotowy, co do którego nie zapadła uchwała wspólników o jego podziale zostanie rozpoznany jako dochód wspólnika spółki przekształconej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1064/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży działki, nabytej w drodze spadku ponad 5 lat temu.
 
IBPBII/2/415-1082/11/MM Skutki podatkowy otrzymania jednorazowej zapłaty w zamian za dotychczasowej ceny sprzedaży, kolejnego wydłużenia terminu sprzedaży oraz za współpracę z kupującym.
 
IBPBII/2/415-1084/11/JG Czy w związku ze spłatą w ratach zobowiązania z tytułu umów pożyczek Cesjonariuszowi w kwocie określonej w ugodzie jako 160 tys. zł należy uznać, że w kwocie tej zgodnie z zapisami w księgach kapitał (pożyczka) wynosi 140 tys.. zł natomiast odsetki od pożyczek to 20 tys. zł i w związku z tym przy zapłacie kwoty 20 tys. zł uznać ją jako zapłatę odsetek osobie fizycznej (Cesjonariuszowi) i potrącić podatek ryczałtowy 19% wraz z ostatnią ratą pożyczki?

Wskaźniki gospodarcze