Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 kwietnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-496/11/ZK Czy w związku z opisaną sytuacją, przysługuje Wnioskodawcy prawo do jednorazowej amortyzacji zakupionego motocykla o wartości 12 tys. zł?
 
IBPBII/1/415-481/11/HK Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?
 
IBPBII/1/415-497/11/ŚS Czy wynagrodzenie, otrzymywane przez wnioskodawcę z tytułu pełnienia w spółce funkcji dyrektora, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, czy powinno zostać uwzględnione przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/2/415-605/11/AK Czy planowana na 2011 lub 2012r. sprzedaż uprzednio wywłaszczonej nieruchomości zwróconej wnioskodawczyni na podstawie decyzji Starosty z dnia 17 maja 2010r. będzie stanowić dla niej źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof?
 
IBPBI/1/415-502/11/ZK Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji do ulepszonego budynku?
 
IBPBII/2/415-585/11/MW Czy w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit. b) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992r. (Dz. U. z 1993r. Nr 117, poz. 523, dalej: Traktat), wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Traktatu, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 Traktatu?
 
IBPBI/1/415-498/11/RM Dot. możliwości zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz braku obowiązku ujmowania ww. przychodów oraz sfinansowanych z nich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 
IBPBII/1/415-536/11/ASz Czy zwrot kosztów za używanie przez lekarzy weterynarii pojazdów samochodowych stanowiących ich własność, w celu odbycia podróży, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/2/415-672/11/ŁCz skutki podatkowe darowizny akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.
 
IBPBII/2/415-680/11/MM Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2001r. gdy w 2009r. miał miejsce dział spadku.
 
ITPB1/415-605a/11/TK Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów dochodem udziałowca opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w wyniku umorzenia tych udziałów a wartością rynkową umarzanych udziałów z dnia ich otrzymania w drodze darowizny?
 
ITPB1/415-605b/11/TK Czy w przypadku przymusowego umorzenia udziałów dochodem udziałowca opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w wyniku umorzenia tych udziałów a wartością rynkową umarzanych udziałów z dnia ich otrzymania w drodze darowizny?
 
ITPB2/415-543/11/IB Czy w świetle polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody Wnioskodawcy osiągane z tytułu pełnienia funkcji prokurenta podlegać będą opodatkowaniu na terenie Polski, czy też w Polsce nie wystąpi konieczność zapłaty podatku z tego tytułu i przychody te opodatkowane będą wyłącznie po stronie holenderskiej?
 
ITPB1/415-706/11/GR Czy przy obliczaniu wysokości podatku należnego w Polsce z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek, polski podatek może zostać obniżony o równowartość kwoty podatku, jaki zgodnie z postanowieniami UPO może być nałożony przez Cypr, czyli o podatek wynoszący 10% wartości dywidend lub odsetek brutto, bez względu na fakt, czy podatek od tych dywidend lub odsetek został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
ITPB1/415-676a/11/TK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-676b/11/TK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-676c/11/TK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-678a/11/TK Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-678b/11/TK Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-678c/11/TK Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-681a/11/HD Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-681b/11/HD Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-681c/11/HD Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-682a/11/HD Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych?
 
ITPB1/415-682b/11/HD Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów Spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB1/415-682c/11/HD Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadzie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ITPB1/415-993/11/AD Czy będąc rolnikiem i prowadząc działalność rolniczą, zamieszkując w budynku na terenach wiejskich, pomimo położenia budynku na terenach mieszkalnych (oznaczonych symbolem B), podatnik spełnia warunek do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-43/11/12-S/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.
 
ILPB2/415-151/11/12-S/WM Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nabytego dnia 19 maja 2008 r. należącego do majątku wspólnego małżonków, dokonanej po upływie 12 miesięcy od dnia zameldowania jednego z małżonków, drugi współmałżonek – niezameldowany w tym mieszkaniu – będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?
 
IPPB1/415-1109/11-5/EC Czy Wnioskodawca słusznie opodatkowuje przychody w zakresie podatku dochodowego z tytułu najmu powierzchni reklamowej na terenie Polski? (pyt. 2)
 
IPPB1/415-1110/11-5/EC Czy Wnioskodawca słusznie opodatkowuje przychody w zakresie podatku dochodowego z tytułu najmu powierzchni reklamowej na terenie Polski?
 
IPPB1/415-1109/11-6/EC Czy Wnioskodawca słusznie rozlicza koszty związane z przyszłym wynajmem budynku biurowo-magazynowego na terenie Polski (prowizje bankowe, faktury za obsługę księgową, podatek od nieruchomości) uznając je za koszty uzyskania przychodu w roku ich poniesienia? (pyt. 3)
 
ILPB2/415-946/11-2/WM Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej, potrzebnej w procesie podejmowania decyzji o inwestowaniu na giełdzie, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
 
IPPB1/415-1110/11-6/EC Czy Wnioskodawca słusznie rozlicza koszty związane z przyszłym wynajmem budynku biurowo-magazynowego na terenie Polski (prowizje bankowe, faktury za obsługę księgową, podatek od nieruchomości) uznając je za koszty uzyskania przychodu w roku ich poniesienia? (pyt. 3)
 
IPPB1/415-1109/11-7/EC Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo rozliczając w przyszłości przychody z najmu nieruchomości – budynku (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, PIT-36 na terenie Polski)? (pyt. 4)
 
IPPB1/415-1110/11-7/EC Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo rozliczając w przyszłości przychody z najmu nieruchomości – budynku (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, PIT-36 na terenie Polski)? (pyt. 4)
 
IPPB1/415-197/12-2/EC 1)Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?2)Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?3)Czy w przypadku nieuznania dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce, za dochód z działalności gospodarczej wykonywanej na Słowacji, można uznać, że Wnioskodawca występujący w Spółce jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności prawnej i uzyskujący z tego tytułu dochody może skorzystać z ulgi określonej w art. 27g ustawy o pdop?
 
IPPB1/415-1017/11-4/EC Czy wniesienie aportu do spółki jawnej w postaci wierzytelności jest zdarzeniem neutralnym podatkowo?
 
IPPB1/415-192/12-2/EC 1) Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej; Ustawa o PIT?2)Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1017/11-5/EC Czy wypłata wniesionych Udziałów jest zwolniona z podatku dochodowego?
 
IPPB1/415-50/12-2/EC Czy dokonywane przez Spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę X Sp. z o.o. aportem, do Spółki komandytowej składników majątkowych, zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych będą stanowiły dla Wnioskodawcy, wspólnika Spółki komandytowej koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-49/12-2/EC Czy dokonywane przez Spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę X Sp. z o.o. aportem, do Spółki komandytowej składników majątkowych, zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych będą stanowiły dla Wnioskodawcy, wspólnika Spółki komandytowej koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-82/12-4/EC Podatnik chce uzyskać pewność, że jego przychody z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-83/12-4/EC Podatnik chce uzyskać pewność, że jego przychody z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-165/12-2/EC 1)Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2)Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-81/12-4/EC Podatnik chce uzyskać pewność, że jego przychody z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-1080/11/AP ustalenie wartości początkowej samochodu, o którym mowa we wniosku, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IPPB1/415-1127/11-4/EC 1)Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowana na zasadach właściwych dla źródła pozarolnicza działalność gospodarcza?2)Czy podstawą opodatkowania wynikającą z transakcji zbycia nieruchomości nabytej jako majątek likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wartość odpowiadająca różnicy pomiędzy ceną sprzedaży tej nieruchomości (wartość przychodu podatkowego) a wartością rynkową nieruchomości z dnia nabycia nieruchomości w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość kosztu)?
 
IPPB1/415-198/12-2/EC 1)Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?2)Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?3)Czy w przypadku nieuznania dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce, za dochód z działalności gospodarczej wykonywanej na Słowacji, można uznać, że Wnioskodawca występujący w Spółce jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności prawnej i uzyskujący z tego tytułu dochody może skorzystać z ulgi określonej w art. 27g ustawy o pdop?
 
IBPBI/1/415-662/11/KB moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej oraz obowiązek uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego
 
IBPBI/1/415-874/11/AP Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług od podwykonawcy, potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym oraz dowodami wpłaty, a także odsetek za zwłokę i kosztów postępowania sądowego.
 
IBPBI/1/415-879/11/KB możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie na podstawie aneksu do umowy franszyzy prawa do zajmowania lokalu oraz wartości handlowej wypromowanego miejsca
 
IBPBI/1/415-953/11/BK w zakresie sposobu dokumentowania wydatków związanych z eksploatacją samochodów stanowiących własność wspólników spółki cywilnej wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-954/11/BK w zakresie skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawczyni powstaną w związku z wykorzystywaniem na potrzeby prowadzonej w formie tej spółki cywilnej działalności gospodarczej samochodu stanowiącego jej własność
 
IBPBI/1/415-827/11/KB skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną
 
IBPBI/1/415-982/11/KB występowanie powiązań między podmiotami oraz obowiązek i sposób sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej
 
ITPB2/415-1151a/11/TJ Skutki podatkowe dla darczyńcy darowizny udziałów w spółce jawnej.
 
IBPBI/1/415-1019/11/BK skutków podatkowych otrzymania z urzędu marszałkowskiego dofinansowania z tytułu stosowania obwiązujących ulg ustawowych
 
IBPBI/1/415-1030/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przedawnionej wierzytelności nieściągalnej (odpisu aktualizującego wartość przedmiotowej wierzytelności) oraz momentu zaliczenia ww. wierzytelności (odpisu) do kosztów uzyskania przychodów
 
IBPBI/1/415-1031/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przedawnionej wierzytelności nieściągalnej (odpisu aktualizującego wartość przedmiotowej wierzytelności) oraz momentu zaliczenia ww. wierzytelności (odpisu) do kosztów uzyskania przychodów
 
IBPBI/1/415-1053/11/BK w zakresie możliwości ujęcia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków na nabycie materiałów podstawowych do produkcji wyrobów z wikliny zbiorczymi dowodami wewnętrznymi
 
IBPBI/1/415-1054/11/KB możliwość zaliczenia praw do wykorzystywania (używania) znaku towarowego wynikającego z zawartej umowy franczyzy do wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, sposobu ustalenia wartości początkowej ww. wartości niematerialnej i prawnej oraz obowiązku korekty tej wartości początkowej
 
IBPBI/1/415-1055/11/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychód z odszkodowania wypłaconego wynajmującemu przez Urząd Miasta w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych osobom, co do których orzeczono nakaz eksmisji
 
IPTPB1/415-11/12-2/KSU Czy na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V w Spółkę osobową po stronie wspólników Spółki przekształcanej powstaną, poza niepodzielonymi zyskami Spółki V, inne tytuły do opodatkowania w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-11/12-3/KSU Czy w przypadku likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V, dochód do opodatkowania obejmie gotówkę wypłaconą wspólnikom?
 
IPTPB1/415-12/12-2/KSU Czy na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V w Spółkę osobową po stronie wspólników Spółki przekształcanej powstaną, poza niepodzielonymi zyskami Spółki V, inne tytuły do opodatkowania w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-12/12-3/KSU Czy w przypadku likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V, dochód do opodatkowania obejmie gotówkę wypłaconą wspólnikom?
 
IPTPB1/415-13/12-2/KSU Czy na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V w Spółkę osobową po stronie wspólników Spółki przekształcanej powstaną, poza niepodzielonymi zyskami Spółki V, inne tytuły do opodatkowania w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-13/12-3/KSU Czy w przypadku likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V, dochód do opodatkowania obejmie gotówkę wypłaconą wspólnikom?
 
IPTPB1/415-14/12-2/KSU Czy na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V w Spółkę osobową po stronie wspólników Spółki przekształcanej powstaną, poza niepodzielonymi zyskami Spółki V, inne tytuły do opodatkowania w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-14/12-3/KSU Czy w przypadku likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V, dochód do opodatkowania obejmie gotówkę wypłaconą wspólnikom?
 
IPTPB2/415-15/12-2/KR Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż (I) w przypadku wypłaty na Jego rzecz dywidendy przez spółkę oraz (II) otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych, oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej nabycia udziałów w celu umorzenia), prowadzącego lub nie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, ma prawo do pomniejszenia należnego w Polsce podatku z tytułu otrzymania tego dochodu o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. o podatek w wysokości 10% wartości dokonanej wypłaty, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPTPB1/415-25/12-2/MD Wnioskodawczyni prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.
 
IPTPB2/415-26/12-2/KR Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Nową Spółkę jej udziałów należących do Spółki celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawczyni jako udziałowca pozostającego w Nowej Spółce, powstanie dochód (przychód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/52/SEW/2012/PK-188 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej prawa handlowego
 
DD9/033/53/SEW/2012/PK-189 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej prawa handlowego
 
DD9/033/54/SEW/2012/PK-190 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej prawa handlowego

Wskaźniki gospodarcze