Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 kwietnia 2012 r.
 
ITPB1/415-878a/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
ITPB1/415-878b/11/TK Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB2/415-1085/11/MM Czy poniesienie wydatków na zakup garaży uprawnia do zwolnienia od podatku?
 
ILPB2/415-598/09/12-S/AJ Czy w przypadku ryczałtowych rozliczeń z przewoźnikiem i braku ewidencji przejazdów poszczególnych osób ustala się dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych pracowników z tytułu dowozu do i z miejsca pracy?
 
IPTPB2/415-815/11-2/KSU Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nie należało zaprzestać naliczania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu w części w jakiej został zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (Priorytet 4)?
 
ILPB2/415-1140/11-2/JK Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 
ILPB2/415-1173/10/12-S/AJ Czy w opisanym wyżej przypadku przysługuje Zainteresowanemu prawo do złożenia w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2011 r. oświadczenia, że spełnił warunki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i w związku z tym będzie zwolniony z podatku od sprzedaży powyższego mieszkania?
 
ILPB2/415-1140/11-3/JK Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 
ILPB2/415-1033/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
 
ILPB2/415-934/11-5/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu odszkodowania.
 
ILPB1/415-1130/11-2/A Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1121/11-4/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu ze sprzedaży środka trwałego oraz w zakresie obliczenia niezamortyzowanej wartości środka trwałego.
 
ILPB1/415-1121/11-5/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu ze sprzedaży środka trwałego oraz w zakresie obliczenia niezamortyzowanej wartości środka trwałego.
 
ILPB1/415-1128/11-3/IM Czy wniesienie przez osobę fizyczną całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym dla wnoszącego?
 
IPTPB1/415-16/12-2/DS Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie sama kwota czynszu najmu czy też kwota czynszu powiększona o opłaty czynszowe i media?
 
IPTPB2/415-30/12-2/KR Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Nową Spółkę jej udziałów należących do Spółki celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca pozostającego w Nowej Spółce, powstanie dochód (przychód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-146/09/11-S/PSZ Czy wniesienie przez Wnioskodawcę części jego majątku używanego w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej do spółki jawnej w formie wkładu rzeczowego jest traktowane jako odpłatne zbycie i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-296a/10/11-S/PSZ Czy w związku z wniesieniem do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa po stronie wnoszącego go komandytariusza powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1292/11/PSZ Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizowaniem szkoleń dla kontrahentów.

Wskaźniki gospodarcze