Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 kwietnia 2012 r.
 
IBPBI/1/415-933/11/KB możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzenia zapłaconego współwynalazcy z tytułu wykorzystywania w tej działalności wynalazku chronionego patentem.
 
ILPB2/415-1204/10/12-S/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wartości wkładu mieszkaniowego.
 
IPPB4/415-70/12-4/JK2 Czy od zwróconej nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę zwróconej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej odzyskania, należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IPPB4/415-82/12-4/JK2 Czy w latach 2007-2009 będąc zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne temu stanowisku czynności zawodowe przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-130/12-2/JK2 Czy będąc zatrudniona na tym stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując przypisane temu funkcje zawodowe w zeznaniach podatkowych dla lat 2007-2011 przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
ITPB1/415-1005/11/DP Z jaką datą należy dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowań dotyczących zakupu towarów handlowych, tj. z datą otrzymania towaru handlowego (1 września 2011 r.), czy z datą wystawienia faktury przez dostawcę (31 sierpnia 2011 r.)? Który z tych dni należy przyjąć za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-1326/11/KB możliwość zaliczenia do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej różnic kursowych wynikających z zawartych terminowych transakcji walutowych
 
IBPBII/1/415-12/12/AŻ skutki podatkowe wynikające dla powierzającego a związanych z przeniesieniem na powiernika praw i roszczeń celem nabycia przez niego własności praw i rzeczy
 
ITPB1/415-14/12/DP Czy kwota przeznaczona na pokrycie opłat eksploatacyjnych wynajmowanego mieszkania jest wolna od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
IPPB4/415-44/12-2/MP Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 
IPPB4/415-34/12-2/MP Wnioskodawca nie ma prawa rozliczyć wydatków poniesionych na zakup legitymacji, uprawniającej do zakupu zniżkowych biletów w zeznaniu podatkowym za 2011 r., ponieważ nie został spełniony warunek określony we wskazanym wyżej art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-69/12-2/MP Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2006 rok korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków przekazanych agencji na ten cel, na podstawie ustawy budżetowej na 2006 rok, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w całości finansowanej ze środków z budżetu państwa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.f.?
 
IPPB4/415-168/12-4/MP Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. wynagrodzenia z umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-748/11/MM Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., dodatek za rozłąkę wypłacany zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Spółce zwolniony jest od podatku i płatnik nie ma obowiązku potrącania od niego zaliczki na podatek dochodowy?
 
ITPB1/415-42/12/PSZ Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania?

Wskaźniki gospodarcze