Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 kwietnia 2012 r.
 
ILPB1/415-61/11/12-S/AP Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C przez Sp. z o.o.?
 
IPPB4/415-76/12-2/MP Czy wydatki na spłatę kredytu i odsetek od kredytu „Własny Kąt” (zaciągnięty w 2004 r.) spłacane przed datą sprzedaży nieruchomości, czyli od grudnia 2004 r. Wnioskodawca może zaliczyć do „puli” przychodów zwolnionych od podatku?
 
IPPB4/415-41/12-2/MP 1.Czy ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku, czy również gruntu, na którym budynek jest położony?2.Czy w przypadku, gdy ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku to wartość działki musi zostać wykazana w akcie notarialnym, czy wystarczy oświadczenie Wnioskodawcy o wartości działki w momencie sprzedaży?
 
IPPB4/415-6/12-4/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy za pracę w C. w części, w której jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, jest - od początku okresu zatrudnienia w C., tj. od dnia 01.09.2009 r., zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-937/11-4/MP 1. Czy Wnioskodawca stracił status polskiego rezydenta podatkowego (tj. nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) z momentem wyjazdu do USA, tj. z dniem 14.10.2011 roku? 2. Czy Wnioskodawca od dnia wyjazdu z Polski (tj. od 14.10.2011 r.) podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
IPPB4/415-938/11-4/MP 1. Czy Wnioskodawczyni straciła status polskiego rezydenta podatkowego (tj. nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) z momentem wyjazdu do USA, tj. z dniem 14.10.2011 roku?
2. Czy Wnioskodawczyni od dnia wyjazdu z Polski (tj. od 14.10.2011 r.) podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
IPPB4/415-232/10/11-9/S/MP Wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę - beneficjenta na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, wypłacone w związku z realizacją projektów w ramach programów operacyjnych, będą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które będą wchodziły w skład budżetu środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast wynagrodzenia ww. osób w części finansowanej ze środków przekazanych przez PARP nie będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, gdyż wynagrodzenia te, nie pochodzą bezpośrednio od agencji, lecz za pośrednictwem beneficjenta pomocy, który otrzymał środki na realizację Programu pochodzące z budżetu państwa od agencji.
 
IBPBII/2/415-1062/11/MW Możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej
 
IBPBII/2/415-1063/11/JG skutki podatkowe gruntu wraz z wybudowanym budynkiem mieszkalnym?
 
IBPBII/2/415-1070/11/JG Czy do dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przeniesienie własności części gruntu i jakiej wielkości przez córkę wraz z zięciem na rzecz wnioskodawcy z małżonką jest konieczne do skorzystania z powyższego zwolnienia?
 
IBPBII/2/415-1073/11/JG Czy wnioskodawczyni w przypadku wydania całości kwoty uzyskanej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącego jej majątek osobisty na budowę budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską czy też na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem będzie mogła skorzystać w pełnej wysokości tzn. w 100% ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1077/11/AK Skutki podatkowe planowanej sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zabudowanych budynkiem mieszkalno-gospodarczym.
 
IPTPB2/415-2/12-4/JR Czy otrzymana spłata w wykonaniu postanowienia sądu w wysokości 27.187,50 zł podlega zgłoszeniu i opodatkowaniu ?
 
ITPB1/415-1145/11/DP Czy wniesione opłaty za kształcenie Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB2/415-2/12-5/JR Czy można skorzystać z przewidzianej prawem ulgi mieszkaniowej?
 
IPTPB1/415-386/11-4/MD Wydatek związany z uiszczeniem opłaty inicjalnej, wynikający z wystawionej do umowy leasingu faktury VAT, Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, w dacie wystawienia faktury dokumentującej ten wydatek.
 
IBPBII/1/415-1028/11/MK Jak należy postąpić w przypadku braku danych niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego?
 
IBPBII/1/415-1036/11/AŻ obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń menadżerom
 
IBPBII/1/415-1037/11/AŻ odpowiedzialność płatnika za niepobrane i niewpłacone zaliczki na podatek w sytuacji, gdy podatnik samodzielnie wpłacał zaliczki
 
IBPBII/1/415-1038/11/AŻ naliczanie odsetek za zwłokę
 
IBPBII/1/415-1041/11/BJ Czy MOPS powinien zaliczyć kwoty umorzeń w zakresie nieuregulowanych należności do przychodów z innych źródeł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
 
IPTPB1/415-158/11-5/12-S/AG Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym powinna być kwota netto wynikająca z rejestru kasy fiskalnej pomniejszona o udzielone bonifikaty, które są rejestrowane przez program sprzedażowy?

Wskaźniki gospodarcze