Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 kwietnia 2012 r.
 
ITPB2/415-938/11/GR 1. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń pomniejszonych o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej stosownymi przepisami?
 
ILPB1/415-1113/11-4/AA Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.
 
ILPB1/415-1170/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB1/415-1171/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB2/415-1002/10/12-S/JK Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-1056/11-4/AJ Czy w związku ze sprzedażą działek gminie (działki przeznaczonej pod drogę publiczną i działki przeznaczonej pod tereny zieleni publicznej) Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek, jeżeli tak, to jaki?
 
ILPB1/415-1312/11-3/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie zobowiązania podatkowego.
 
ILPB1/415-1312/11-4/IM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie zobowiązania podatkowego.
 
ILPB2/415-924/11-4/WM Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa za zakup nowego mieszkania nabytego za kredyt mieszkaniowy?
 
ILPB1/415-1119/11-2/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1119/11-3/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1151/11-2/IM 1) Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę. który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend, niezależnie od tego czy podatek ten faktycznie zostanie pobrany przez państwo cypryjskie?
2) Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
ILPB1/415-1151/11-3/IM 1) Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę. który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend, niezależnie od tego czy podatek ten faktycznie zostanie pobrany przez państwo cypryjskie?
2) Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 
ILPB2/415-957/11-3/AJ Renta z Niemiec.
 
ILPB2/415-956/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze zniesienia współwłasności.
 
ILPB2/415-969/11-2/WS Najem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ILPB2/415-954/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wraz z odsetkami.
 
ILPB2/415-1176/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.
 
ILPB1/415-1176/11-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.
 
ILPB1/415-1177/11-2/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.
 
ILPB1/415-1177/11-3/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.
 
ILPB1/415-1136/11-5/AP Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.
 
IPPB4/415-98/12-2/JK3 Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji TV i wykonując związane z tym czynności zawodowe przysługiwało Wnioskodawcy w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-864/11-6/JK3 Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, tj. przy najmie mieszkań przez pracowników od osób trzecich i przedstawianiu dowodów wpłat (dokonanych przez pracowników) za wynajęcie mieszkań, które są potwierdzeniem poniesienia kosztów najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 25 marca 2010 r. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.)?
 
IPPB4/415-901/11-4/JK3 1. Czy odszkodowanie uzyskane w wyniku ugody sądowej, którą Wnioskodawczyni zawarła 2 lutego 2011 r. z „R S.A. w W. tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy kwotę odszkodowania uzyskaną w wyniku ugody sądowej, którą Wnioskodawczyni zawarła 2 lutego 2011 r. z „R. S.A. w W. tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu należy wykazać w zeznaniu podatkowym za rok 2011, a jeśli tak, to w której pozycji?
 
IPPB4/415-913/11-4/JK3 Odszkodowanie, którego zasady ustalania i wysokość wynikają wprost z przepisów odrębnej ustawy, tj. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i równocześnie odszkodowanie to nie będzie wymienione jako wyjątek wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie ono podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-903/11-2/JK3 Wnioskodawczyni posiada w roku 2011 miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Mozambiku. W tym państwie znajduje się jej centrum interesów życiowych. Zatem Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w zeznaniu podatkowym za 2011 r. Wnioskodawczyni winna wykazać tylko te dochody, które uzyskała z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo należy wyjaśnić, iż we własnym stanowisku Wnioskodawczyni wskazała, iż podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3. Natomiast uregulowanie odnośnie ograniczonego obowiązku podatkowego zostało uregulowane w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-99/12-2/JK3 Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-75/12-2/JK3 Czy odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 25 marca 2011 roku na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 86.372,83 zł jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPPB4/415-30/12-2/JK3 Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi. Należy podkreślić, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Zasada ta dotyczy również rodziców rozwiedzionych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie mówi, że rodzicom przysługuje wspólnie roczna kwota ulgi i mogą ją oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej przez rodziców proporcji. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi.
 
IPPB4/415-823/11-4/JK3 Czy w związku z uczestnictwem Przewodniczącej Rady Gminy w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich opłaconym ze środków budżetu gminy, radna osiągnęła przychód zwolniony od podatku dochodowego w oparciu o art. 2l ust. l pkt 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-917/11-4/JK3 Jaki podatek osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu (Wnioskodawca) ma odprowadzić do Urzędu Skarbowego od zasądzonej przez sąd kwoty na jego rzecz za bezumowne korzystanie z tego lokalu przez lokatora zajmującego go bez tytułu prawnego?
 
IPPB4/415-72/12-2/JK3 Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, zwróconej byłym właścicielom na podstawie decyzji Starosty są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca nie zbył nieruchomości w wykonaniu działalności gospodarczej, ani nie zostało ono dokonane przed upływem pięciu lat od nabycia?
 
ITPB1/415-50a/12/PSZ Zakres obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze