Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 kwietnia 2012 r.
 
ITPB1/415-134a/09/12-S/AK Opodatkowane wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wniesionej przez osobę fizyczną do spółki osobowej.
 
ITPB1/415-136a/09/12-S/AD Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie przez Wnioskodawcę nieruchomości do spółki osobowej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-111/12-4/KSU Czy usługi świadczone na rzecz Sądu podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 
IPTPB2/415-14/12-2/KR Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż (I) w przypadku wypłaty na Jej rzecz dywidendy przez spółkę oraz (II) otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych, oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej zbycia udziałów w celu umorzenia), prowadzącego lub nie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, ma prawo do pomniejszenia należnego w Polsce podatku z tytułu otrzymania tego dochodu o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. o podatek w wysokości 10% wartości dokonanej wypłaty, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPTPB2/415-807/11-4/KO Czy, w zaistniałym stanie faktycznym, powyższe stypendium stażowe uzyskane w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPPB4/415-815/11-2/JK3 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie, z którym opisane w stanie faktycznym świadczenia otrzymane przez zleceniobiorców z tytułu zwrotu wydatków lub pokrycia kosztów związanych z przejazdem lub pobytem w miejscu wykonywania zlecenia, podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 10. 51. 307 tj. dalej: ustawa o PIT) i tym samym Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu tych świadczeń?
 
IPPB1/415-69/12-2/ES Jeżeli Wnioskodawca dla części nieruchomości wykorzystywanej dla celów prowadzonej działalności gospodarczej określi okres używania krótszy niż rok nie będzie obowiązany zaliczyć jej do środków trwałych. Wydatek poniesiony na zakup części nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli po upływie roku nieruchomość będzie nadal użytkowana, zastosowanie znajdzie art. 22e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli należy zaliczyć przedmiotową nieruchomość do środków trwałych i dokonać stosownych korekt w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 
IPPB1/415-1123/11-4/ES Czy Wnioskodawca może działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności umowę zawartą ze spółką, której jest akcjonariuszem oraz członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%?
 
IPPB4/415-13/12-4/JK3 zwolnienie z opodatkowania dopłaty do wypoczynku dziecka
 
IPPB1/415-1092/11-2/ES 1. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariuszaspółki komandytowo-akcyjnej, obowiązek podatkowy związany z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę komandytowo-akcyjną powstanie dla Wnioskodawcy wyłącznie w odniesieniu do wypłaconej przez tą spółkę dywidendy i w dacie jej wypłaty przypadającej po podjęciu odpowiedniej uchwały o podziale zysku zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych?,2. Czy wyżej opisane przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z jego statusem akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej na leży kwalifikować do jego przychodów z tytułu pozarolniczej działalnościgospodarczej?
 
IPPB1/415-1129/11-2/ES Czy prawidłowe jest odliczenie od podatku dochodowego kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywanych przez Wnioskodawczynię jakoubezpieczonego na konto płatnika i opłacanych do ZUS za pośrednictwemPłatnika tak jak opisano to w przedmiotowej sprawie?
 
IPPB1/415-1091/11-2/ES 1.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, obowiązek podatkowy związany z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę komandytowo-akcyjną powstanie dla Wnioskodawcy wyłącznie w odniesieniu do wypłaconej przez tą spółkę dywidendy i w dacie jej wypłaty przypadającej po podjęciu odpowiedniej uchwały o podziale zysku zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych?,2.Czy wyżej opisane przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związkuz jego statusem akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej na leży kwalifikować do jego przychodów z tytułu pozarolniczej działalnościgospodarczej?
 
IPPB1/415-1049/11-2/ES Czy koszt trumny, która stanowi integralną cześć transportu i jest obowiązkowa przy transporcie stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-1086/11-2/ES Czy opisane wyżej wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę podmiotom świadczącym opisane wyżej usługi z rabatem, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który powinien być potrącamy w dacie poniesienia jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami?
 
IPPB1/415-39/12-2/ES 1.Czy wniesienie aportu, niestanowiącego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest przychodem z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?,2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna, to czy przychód uzyskany z tytułu wniesienia tego wkładu niepieniężnego, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wielkości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy, w którym dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego (art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 
IPPB1/415-37/12-2/ES Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wynająć odpłatnie połowę gospodarstwa rolnego na cele działalności gospodarczej. Zatem, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zawierał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 
IPPB1/415-38/12-2/ES Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wynająć odpłatnie połowę gospodarstwa rolnego na cele działalności gospodarczej. Zatem, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jeżeli Wnioskodawca nie będzie zawierał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania
 
IPPB1/415-1053/11-2/ES Czy wskazane w stanie faktycznym elementy wyposażenia Budynku stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)?
 
ITPB1/415-30a/12/TK Zakres sposobu opodatkowania dochodów komandytariusza spółki komandytowej, uzyskanych z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki.
 
IPPB1/415-895/11-2/ES 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione zopodatkowania w Polsce),2. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?,3. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki (częściowy lub całkowity zwrot wkładu) powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB4/415-120/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania
 
IPPB4/415-119/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania.
 
ITPB1/415-1009/11/DP Czy wstępną opłatę leasingową można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowo w dacie wystawienia faktury VAT?
 
ITPB1/415-30b/12/TK Czy wypłacone wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej, a przyznane uchwałą jej wspólników, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów wspólników, za wyjątkiem kosztów uzyskania przychodów wspólnika, któremu przyznano to wynagrodzenie?
 
ITPB1/415-1277/11/DP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie usług transportowych wykonanych w Szwecji?
 
ITPB1/415-984a/11/WM Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 poniesione w lipcu 2011 r. wydatki na zagospodarowanie prawa użytkowania wieczystego działki, polegające na posadzeniu roślin i krzewów oraz posianiu trawy i zagospodarowaniu części terenu, określone przez niego jako ekspozycja stała przeznaczona do prezentacji potencjalnym klientom zakresu wykonywanych usług przez przedsiębiorcę?
 
ITPB1/415-984b/11/WM Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne które są naliczone od wartości początkowej przyjętych do użytkowania jako ekspozycje handlowe obiektów budowlanych tj. altanki oraz basenu niezadaszonego, które to obiekty budowlane Wnioskodawca ma zamiar oferować potencjalnym klientom jako zakres wykonywanych przez podatnika usług?
 
IPTPB1/415-1/12-4/KSU Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, wykorzystywanego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/330/KZU/2011/PK-1641 skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa
 
DD3/033/7/MCA/12/PK-39 opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody w postaci vouchera na udział w wycieczce
 
DD9/033/185/KZU/2011/PK-1369 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
DD9/033/314/KZU/2011/PK-1678 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze