Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 kwietnia 2012 r.
 
ITPB2/415-762/11/ENB możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na wizyty u lekarza specjalisty
 
ITPB2/415-794/11/MU Czy otrzymane stypendium w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całkowitej kwoty stypendium) jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-795/11/ENB Czy otrzymane stypendium w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całkowitej kwoty stypendium) jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1156/11-5/AP Dywidendy z Luksemburga.
 
IPPB4/415-896/11-3/JK3 Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zawarciem Umowy i opłaceniem składki od osób objętych Umową?
 
IPPB4/415-504/10/11-7/S/JK3 Możliwość skorzystania przez obojga małżonków ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku gdy warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym został spełniony przez jednego ze współmałżonków.
 
IPPB4/415-870/11-4/JK3 Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307) wartość pokrytych przez Spółkę kosztów udziału lekarzy w konferencji lub seminarium w przypadku, gdy między lekarzami a Spółką zawarte są umowy o dzieło, na podstawie których lekarze zobowiązują się do wykonania ustalonych ze Spółką prac lub dzieła, którego tematyka jest ściśle związana z przedmiotem konferencji, stanowi przychód lekarzy?
 
IPPB4/415-185/10/11-5/S/JK3 możliwość skorzystania przez obojga małżonków ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku gdy warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym został spełniony przez jednego ze współmałżonków.
 
IPPB4/415-928/11-2/JK3 1. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany w dniu 29 grudnia 2009 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N. w części przypadającej udziałowi Wnioskodawcy w tym kredycie przeznaczonej na spłatę kredytu w Banku S. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany na ogrodzenie działki siedliskowej zakupionej pod budowę nowego domu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-834/11-4/JK3 Czy na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy PDOF Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w okresie od 9 września 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPB1/415-1156/11-6/AP Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) przez Spółkę Luksemburską.
 
IPPB4/415-931/11-3/JK3 Czy od powyższej transakcji Wnioskodawczyni wraz z mężem powinna zapłacić podatek od gruntu?
 
IPPB4/415-38/12-4/JK3 Czy w związku z powyżej opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci (syn A.) - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami), z jednoczesnym uwzględnieniem ulgi rodzinnej na dwoje małoletnich dzieci (w tym na młodszego syna proporcjonalnie)?
 
IPPB4/415-295/09/11-7/S/JK3 Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (ulga meldunkowa małżonkowie)
 
IPPB2/415-616/11-2/MK Skutki podatkowe związane z podjęciem uchwały przez SKA o podwyższeniu kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 
IPPB4/415-711/10/11-5/S/JK3 możliwość skorzystania przez obojga małżonków ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku gdy warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym został spełniony przez jednego ze współmałżonków.
 
ILPB1/415-1156/11-7/AP Opodatkowanie dochodu uzyskanego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
IPPB2/415-618/11-2/MK Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, w tym odpłatnego zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia akcji otrzymanych (objętych lub nabytych) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 
ILPB1/415-1155/11-5/AP Dywidendy z Luksemburga.
 
ILPB1/415-1155/11-6/AP Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) przez Spółkę Luksemburską.
 
ILPB1/415-1155/11-7/AP Opodatkowanie dochodu uzyskanego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 
ILPB2/415-1080/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB2/415-1007/11-3/AJ Czy pracodawca postąpił prawidłowo, odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy?
 
IBPBII/2/415-1159/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki B?
 
IBPBII/2/415-1161/11/ŁCz opodatkowanie najmu dwóch nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym a obowiązek rozpoczęcia działalności gospodarczej z tytułu najmu
 
ILPB2/415-1002/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-1003/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB2/415-1004/11-2/JK Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ILPB1/415-1194/11-4/AMN Czy spółka może zaliczyć w koszty poniesiony wydatek na szkolenie pracownika?
 
ILPB1/415-1194/11-5/AMN Czy zwrócona pracownikowi kwota będzie jego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie ciążącym na spółce obowiązku płatnika podatku dochodowego?
 
ILPB1/415-1173/11-2/TW Czy opisane przejazdy pracowników samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania i garażowania samochodów służbowych do miejsce wykonywania pracy oraz z miejsca pracy do miejsca garażowania samochodów wskazanego w porozumieniu z pracownikiem, stanowią dla pracowników w świetle, przepisów art. 11 i art. 12 ustawy o PIT nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu tym podatkiem?
 
ILPB2/415-1090/11-2/WS Sprzedaż nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-1041/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBI/1/415-1042/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBII/2/415-1091/11/JG Czy sprzedaż kilku lokali mieszkalnych znajdujących przy jednoczesnym ich wyodrębnieniu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1175/11/HS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
DD9/033/328/KZU/2011/PK-1639 skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
DD9/033/181/KZU/2011/PK-1365 skutkii podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/178/KZU/2011/PK-1362 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-1123/11/MW Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku Połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1124/11/AK Czy kapitał zapasowy po połączeniu odwrotnym odpowiadający wartości agio powstałego z nadwyżki emisyjnej udziałów przydzielonych Spółce A przed połączeniem będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1125/11/MW Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku Połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1126/11/AK Czy kapitał zapasowy po połączeniu odwrotnym odpowiadający wartości agio powstałego z nadwyżki emisyjnej udziałów przydzielonych Spółce A przed połączeniem będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
ITPB2/415-741/11/MK Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej i udziału w nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę ulicy jest zwolniony od opodatkowania w całości czy tylko w części odpowiadającej działce o powierzchni 260m2?

Wskaźniki gospodarcze