Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 kwietnia 2012 r.
 
ITPB2/415-770a/11/MU Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionym stanie faktycznym, zwolnieniu z opodatkowania, poza przychodem ze sprzedaży budynku mieszkalnego, podlega także przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej, na której przedmiotowy budynek się znajduje?
 
ITPB1/415-867/11/MR Czy w sytuacji Wnioskodawcy – obywatela Holandii chcącego zostać osobą duchowną w Polsce – mógłby rozliczać się we właściwym urzędzie skarbowym na takich samych zasadach jak obywatele Polscy będący diakonami w ww. kościele płacąc te same podatki?
 
ITPB1/415-899/11/MR Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-900/11/MR Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-901/11/MR Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-902/11/MR Czy w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki cypryjskiej nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów/akcji z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-904/11/AD Czy istnieje możliwość kwalifikowania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zawartej umowy pomiędzy Panem, dostawcą i kupującym jako różnicy pomiędzy kwotą wpływu na konto od kupującego i rozchodu z konta na rzecz dokonującego dostawy?
 
ITPB2/415-758/11/GR skutki podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-911/11/WM Czy usługi zarządzania spółką komandytową wynikające z zawartej umowy ze spółką z o.o. należy traktować jako usługi wykonywane w ramach indywidualnej działalności gospodarczej oraz opodatkować wraz z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej?Czy ze względu na skład osobowy spółek (z o.o. i komandytowej) Wnioskodawca może zawrzeć tego typu umowę w ramach indywidualnej działalności gospodarczej oraz, czy nie ma przeszkód by przychody z tego typu umów opodatkować tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-928/11/WM Czy otrzymane środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu "Termomodernizacja i modernizacja 3 budynków WM " - działanie 4.1 Humanizacja blokowisk są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1020/11/AD Czy wynagrodzenie, które otrzymuje podatnik za wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją działań w ramach projektów sfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka jest zwolnione od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-370/11-4/ASZ Czy w związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę kosztu szkolenia przedstawicieli organizacji związkowych, będących pracownikami Wnioskodawcy, w zakresie zagadnień związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wnioskodawca był zobowiązany, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych szkolonych pracowników, czy też świadczenie Wnioskodawcy stanowi przychód tych pracowników w rozumieniu art.12. ust. 1 powyższej ustawy, jednak wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy?
 
ILPB2/415-1295/10/12-S/ES Czy małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku, gdy tylko jedno z nich spełnia warunek meldunkowy?
 
ILPB2/415-481/09/12-S/WM Czy małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania w momencie, gdy tylko jedno z małżonków spełnia warunek meldunkowy?
 
ILPB1/415-1250/11-2/AG Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?
 
ILPB2/415-1091/11-2/ES podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego.
 
ILPB2/415-1036/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBI/1/415-1104/11/BK w zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski.
 
IBPBI/1/415-1117/11/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconego przez spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę do tej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa
 
ITPB1/415-1285/11/WM W jakiej wysokości powinien zostać zapłacony podatek dochodowy z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, skoro przedmiotem sprzedaży jest grunt na zasadzie użytkowania wieczystego oraz budynki stanowiące własność Wnioskodawcy?
 
IBPBII/1/415-847/11/HK Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku od dochodu z tytułu renty wypłacanej z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych Deutsche Rentenversicherung w związku z całkowitą niezdolnością do pracy?
 
IBPBII/1/415-864/11/ASz Czy konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z adresem e-mail podatnika, na który zostanie przekazany login i hasło dostępu do platformy, na której zostanie umieszczona informacja PIT-11?
Czy samo umieszczenie informacji PIT-11 na platformie i powiadomienie o tym fakcie pracowników/zleceniobiorców za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS jest spełnieniem obowiązku płatnika odnośnie przekazania podatnikowi informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy?
Czy za przekazaną podatnikowi informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) można uznać, informację dla tej osoby, która zalogowała się do platformy internetowej?
 
IBPBII/2/415-1176/11/HS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-879/11/MK Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu zawartej umowy licencyjnej?
 
IBPBII/1/415-886/11/AŻ skutki podatkowe wypłaconego świadczenia pieniężnego
 
IBPBII/2/415-1252/11/HS Koszty uzyskania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów w holdingu w zamian za wniesione aportem udziały spółki z o.o. (spółki zbywanej).
 
IBPBII/1/415-888/11/MK Czy możliwe jest zastosowanie przez płatnika do przychodów pracowników 50% kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-889/11/MK Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16, czy do wysokości nieprzekraczającej 500,00 zł miesięcznie na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1253/11/HS Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w holdingu w zamian za wniesione aportem udziały spółki z o.o. (spółki zbywanej).
 
IBPBII/1/415-890/11/MK Czy koszt zakwaterowania wynajmowanych pracowników w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lub na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy, czy do wysokości nieprzekraczającej 500,00 zł miesięcznie na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-896/11/BD Czy podatnik ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku:
a) wydania posiłku regeneracyjnego grupie pracowników w stosunku do których na pracodawcy ciążą zobowiązania wynikające z art. 232 Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zwane tam posiłkami profilaktycznymi?
b) wydania posiłku regeneracyjnego grupie pracowników w stosunku do których na pracodawcy nie ciążą zobowiązania wynikające z art. 232 Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zwane tam posiłkami profilaktycznymi?
 
ITPB1/415-1040/11/AK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
ITPB1/415-1041/11/AK Zakres skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Luksemburgu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
 
IBPBII/2/415-1254/11/HS Koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w holdingu w zamian za wniesione aportem udziały spółki z o.o. (spółki zbywanej).
 
IBPBII/2/415-987/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych gdy w wyniku nadbudowy i przebudowy budynku zmieniła się powierzchnia użytkowa budynku.
 
IBPBII/2/415-1255/11/HS Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w holdingu w zamian za wniesione aportem udziały spółki z o.o. (spółki zbywanej).
 
IBPBII/2/415-1320/11/AK Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Aktywów (udziałów/akcji), po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, w sytuacji gdy cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
 
IBPBII/2/415-997/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego w drodze zamiany.
 
IBPBII/2/415-999/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w 1987 r. oraz w 2010 r. w wyniku częściowego zniesienia współwłasności
 
IPTPB1/415-246/12-3/KSU 1) W jaki sposób dokonać obliczenia dochodu uzyskanego w związku z wystąpieniem wspólników, w tym Wnioskodawcy?
2) Czy dochód ma zostać wyliczony na dzień wysokości dochodu wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień wystąpienia wspólników, w tym Wnioskodawcy (zakładając, że Spółka, której Wnioskodawca był wspólnikiem, miała obowiązek sporządzenia takiego osobnego bilansu)?
3) Czy dochód Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki komandytowej, w związku z wystąpieniem wspólników (w tym Wnioskodawcy) winien być wyliczony w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. proporcjonalnie do ilości dni przez jakie wspólnicy uczestniczyli w Spółce X Sp. z o.o. Sp. k. w roku 2011?
 
IBPBII/2/415-1005/11/MW Czy w świetle art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art 10 Konwencji dochód uzyskany przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia lub odpłatnego zbycia w celu umorzenia akcji Spółki luksemburskiej, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBII/2/415-1009/11/NG Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej w stosunku do zbycia udziału w gruncie, który jednocześnie stanowił integralną część tej nieruchomości
 
IBPBII/2/415-1010/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w części w wyniku zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/2/415-1011/11/NG Czy przychód ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1012/11/NG Czy przychód ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1021/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży działki, nabytej w 2004r. na której w 2007r. wybudowano budynek mieszkalny
 
IBPBII/2/415-1023/11/HS Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 
IBPBII/2/415-1025/11/MW Czy Urząd Skarbowy może przyjąć wpłaty dokonane przed sprzedażą poprzedniego mieszkania jako wydatkowane na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-25/12/MU Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (użytki rolne i nieużytki).
 
IBPBII/2/415-1321/11/AK Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu Aktywów (udziałów/akcji), po stronie wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, w sytuacji gdy cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
 
IPTPB2/415-604/11-3/12-S/MP Czy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r., obejmuje wartość samego budynku mieszkalnego, czy również wartość działek na których budynek się znajduje? Czy, wobec tego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia działek nabytych w 2008 r., w drodze spadku po zmarłym mężu wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni zameldowana była ponad 10 lat, należny jest podatek dochodowy?
 
DD9/033/279/BRT/2011/PK-1583 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/280/BRT/2011/PK-1584 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
ITPB2/415-34/12/RS Czy otrzymaną przez Wnioskodawcę spłatę w wyniku działu spadku należy zakwalifikować jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw czy też jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/282/BRT/2011/PK-1586 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w formie przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
 
DD9/033/281/BRT/2011/PK-1585 określenie skutków podatkowych z tytułu wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/293/BRT/2011/PK-1579 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
DD9/033/294/BRT/2011/PK-1580 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze