Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 kwietnia 2012 r.
 
ITPB2/415-721/11/ENB Czy przychód uzyskany ze sprzedaży 33/36 budynku nabytego w latach 2007-2008 jest w całości zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, a podlegać opodatkowaniu będzie przychód ze sprzedaży 33/36 gruntu nabytego w tym okresie?Czy sprzedaż pozostałych 3/36 nieruchomości (zarówno 3/36 budynku jak i gruntu) nabytych w 2009 r. będzie podlegała opodatkowaniu w wysokości 19% dochodu uzyskanego ze sprzedaży tego udziału?
 
ITPB2/415-723/11/IB Czy opłacenie składki konferencyjnej za studenta studiów doktoranckich, w związku z prowadzonym tematem pracy badawczej, jest nieodpłatnym świadczeniem korzystającym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-692/11/IB 1) Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w roku podatkowym 2011 ?2) Czy jeżeli w Norwegii zostanie zastosowane w stosunku do podatnika zwolnienie lub ulga skutkująca brakiem faktycznego opłacenia podatku w Norwegii, to czy podatnik będzie nadal zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku w Polsce?
 
ITPB2/415-691/11/IB 1) Czy podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w roku podatkowym 2011 ?2) Czy jeżeli w Norwegii zostanie zastosowane w stosunku do podatnika zwolnienie lub ulga skutkująca brakiem faktycznego opłacenia podatku w Norwegii, to czy podatnik będzie nadal zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku w Polsce?
 
ITPB1/415-921/11/MR Czy działalność Wnioskodawcy, którą zamierza prowadzić na terenie nowej fermy norek można kwalifikować od chwili nabycia własności norek przeznaczonych do wytwarzania produktów zwierzęcych jako dział specjalny produkcji rolnej?
 
IBPBII/1/415-897/11/BJ Czy otrzymane odszkodowanie, podwyższone o kwotę odsetek naliczonych do dnia zapłaty w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 3b lub art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-898/11/AŻ opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu przeniesienia prawa do zakupu nieruchomości wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej
 
IBPBII/1/415-899/11/HK Czy są zwolnione z opodatkowania środki przekazane przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym?
 
IBPBII/1/415-902/11/HK Czy usługa dotycząca usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy X, która w całości będzie finansowana z budżetu Gminy mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 
ILPB2/415-1101/09/12-S/ES Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 
IBPBII/1/415-903/11/BJ Czy stypendia przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Wnioskodawcy są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-978/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez sportowca mającego miejsce zamieszkania w Czarnogórze
 
ILPB1/415-1145/11-3/AP Skutki podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny.
 
ILPB1/415-1214/11-8/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, a także w zakresie źródeł przychodów.
 
ILPB1/415-1214/11-13/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, a także w zakresie źródeł przychodów.
 
ILPB2/415-962/11-4/WM 1. W jaki sposób Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu Jej udziału w SKA w związku ze Zmianami Proporcji?
2. Czy wypłata na rzecz Zainteresowanej Dywidendy z SKA będzie generowała po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-962/11-5/WM 1. W jaki sposób Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu Jej udziału w SKA w związku ze Zmianami Proporcji?
2. Czy wypłata na rzecz Zainteresowanej Dywidendy z SKA będzie generowała po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1129/11-4/AMN Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB2/415-963/11-4/WM 1. W jaki sposób Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu Jego udziału w SKA w związku ze Zmianami Proporcji?
2. Czy wypłata na rzecz Zainteresowanego Dywidendy z SKA będzie generowała po Jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-928/11-4/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-963/11-5/WM 1. W jaki sposób Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu Jego udziału w SKA w związku ze Zmianami Proporcji?
2. Czy wypłata na rzecz Zainteresowanego Dywidendy z SKA będzie generowała po Jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-964/11-4/JK Zmiana proporcji udziałowej w SKA.
 
ILPB2/415-964/11-5/JK Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (dochód), w części dotyczącej udziału w zysku jako akcjonariusza, z tytułu dywidendy przez Spółkę komandytowo-akcyjną?
 
IBPBII/2/415-1383/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży akcji nabytych w części przed 01.01.2004 r. w ramach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oraz w części w spadku w 2011 r. po mężu?
 
IBPBII/2/415-1384/11/AK Określenie wysokości przychodu przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
 
IBPBII/2/415-1385/11/AK Ustalenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny.
 
IBPBII/2/415-1408/11/MM Obowiązek płatnika z tytułu wypłaty dywidendy na konto komornika.
 
IBPBI/1/415-943/11/RM Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPB1/415-22/12-4/KSU 1) Pod jaką datą powinny zostać rozliczone podatkowe różnice kursowe powstałe od zapłaty wierzytelności objętej faktoringiem należności wyrażonej w walutach obcych?
2) Jak należy dokonać ewentualnej korekty różnic kursowych z tytułu zwrotnego przelewu wierzytelności?
 
IPTPB1/415-22/12-5/KSU 1) Pod jaką datą powinny zostać rozliczone podatkowe różnice kursowe powstałe od zapłaty wierzytelności objętej faktoringiem należności wyrażonej w walutach obcych?
2) Jak należy dokonać ewentualnej korekty różnic kursowych z tytułu zwrotnego przelewu wierzytelności?
 
IBPBI/1/415-950/11/AB Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku poniesionego na zakup posiłków obiadowych dla pracowników.
 
IBPBI/1/415-958/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-959/11/AB możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu zawartych w ramach przedsiębiorstwa osoby fizycznej umów o kredyt obrotowy i umów leasingu w przypadku wniesienia tego przedsiębiorstwa jako aportu do spółki komandytowej
 
IBPBI/1/415-975/11/RM Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.
 
ITPB1/415-1274a/11/AD Zakres opodatkowania przychodów z najmu.
 
IBPBI/1/415-980/11/AB Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ITPB1/415-1274b/11/AD Zakres skutków podatkowych zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
ITPB1/415-1274c/11/AD Czy biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności gospodarczej i jej rozmiary, dwa lokale użytkowe, jakie powstaną w kamienicy, o której mowa w pkt III powinny być wynajmowane w ramach działalności gospodarczej, czy mogą być wynajmowane poza tą działalnością i opodatkowane zryczałtowanym, 8,5% podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-800a/11/MK Czy dochodem/stratą z odpłatnego zbycia udziału w działce budowlanej jest różnica między przychodem ustalonym jako wartość ww. udziału wskazana w akcie notarialnym z dnia 1 lipca 2011 r. a kosztami uzyskania przychodów stanowiącymi cenę jego nabycia wskazaną w akcie notarialnym z dnia 20 czerwca 2007 r.?
 
ITPB2/415-800b/11/MK Czy dochodem/stratą z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym jest różnica między przychodem ustalonym jako wartość ww. udziału wskazana w akcie notarialnym z dnia 1 lipca 2011 r. a kosztami uzyskania przychodów stanowiącymi cenę jego nabycia wskazaną w akcie notarialnym z dnia 18 lutego 2010 r.?

Wskaźniki gospodarcze