Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 kwietnia 2012 r.
 
ITPB1/415-829/11/DP Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-825/11/HD Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-826/11/HD Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-827/11/DP Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-834/11/AK Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-851/11/TK Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany 49% Udziałów Spółki, na podstawie drugiej umowy wymiany udziałów, w tym 9,8% Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, gdzie w konsekwencji cypryjska spółka nabywająca uzyskałaby 100% Udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a pkt 2 ww. ustaw?
 
ITPB1/415-852/11/TK Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany 49% Udziałów Spółki, na podstawie drugiej umowy wymiany udziałów, w tym 9,8% Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, gdzie w konsekwencji cypryjska spółka nabywająca uzyskałaby 100% Udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a pkt 2 ww. ustaw?
 
ITPB2/415-708/11/RS zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłaty dodatku stażowego otrzymywanych przez uczestników stażu w ramach pomocy finansowanej z udziałem środków europejskich
 
ITPB1/415-857/11/DP Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione po dniu 1 sierpnia 2011 roku związane z kontynuacją rozpoczętych wcześniej studiów (miesięczne opłaty czesnego, koszty dojazdu na uczelnię, książki i materiały, diety)?
 
ITPB1/415-1068/11/IG Czy podział zysku pomiędzy członków Grupy poprzez zakup środków produkcji i rozdysponowanie ich poszczególnym członkom stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czy też jest to dochód z działalności rolniczej niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-725/11/RS Czy otrzymane dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup laptopa, aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa) oraz oprogramowania (MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop) podlegałoby zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-755/11/MU Czy otrzymane stypendium, w ramach projektu „Stypendia dla Doktorantów 2008/2009 –ZPORR”, w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całkowitej kwoty stypendium) jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1291a/11/TK Zakres sposobu opodatkowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej.
 
ITPB1/415-1291b/11/TK Zakres ustalenia źródła przychodu z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (umorzenie dobrowolne) oraz momentu powstania przychodu z tego tytułu.
 
ITPB1/415-1287/11/MR Działalność gospodarcza wykonywana w Norwegii.
 
IPTPB1/415-24/12-5/ASZ Czy Wnioskodawca może wnieść samochód osobowy zarejestrowany na Jego żonę do prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-24/12-6/ASZ 1) Jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera będąca podstawą amortyzacji?
2) Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego nabytego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?
 
ITPB1/415-1286/11/MR Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Norwegii.
 
ITPB1/415-83/12/HD Skutki podatkowe najmu nieruchomości na zasadach ogólnych.
 
ITPB2/415-872/11/GR Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie podlegał opodatkowania podatkiem dochodowym?

Wskaźniki gospodarcze