Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 kwietnia 2012 r.
 
ITPB1/415-799/11/TK Czy Wnioskodawca ma obowiązek uznania, iż uzyskane przez niego jako wspólnika spółki cywilnej odsetki bankowe z tytułu lokowania przez spółkę cywilną środków finansowych na Otwartym Rachunku Oszczędnościowym stanowią od dnia 1 stycznia 2011 r. przychód podlegający obowiązkowi zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, od którego to przychodu podatnik jest zobowiązany samodzielnie zadeklarować oraz samodzielnie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad ogólnych?
 
ITPB1/415-810/11/AD skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
ITPB1/415-803/11/PSZ Czy przychody z dotacji oraz wsparcia pomostowego są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-696/11/IB Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego wynagrodzenia oddelegowanych specjalistów będą opodatkowane w Polsce czy w Norwegii ?Czy Spółka - Wnioskodawczyni ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić do organu podatkowego w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych oddelegowanym do Norwegii specjalistom wynagrodzeń ?Czy Wnioskodawczyni może potrącać od podstawy opodatkowania 30% diety za każdy dzień pobytu specjalisty w Norwegii?
 
ITPB2/415-713/11/ENB Czy Wnioskodawca przy sprzedaży działek, w 1/2 przejętych na mocy umowy o podziale majątku wspólnego, może uwzględnić wartość nieruchomości przekazanej małżonce, wartość dokonanej spłaty, jak też przejętych kredytów i cenę nabycia jako koszty o których mowa w art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy Wnioskodawca przy sprzedaży działek nabytych we wspólności ustawowej w latach 2001-2003 z uwagi na fakt, że w roku 2007 nastąpił tylko podział majątku dorobkowego nabytego w trakcie trwania małżeństwa we wcześniejszych latach, korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 z uwagi na upływ pięcioletniego okresu?
 
ITPB2/415-714/11/ENB Czy będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ta część przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia odziedziczonego mieszkania, która zostanie wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Pana i małżonkę na zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym, oraz na remont lub przebudowę ww. budynku mieszkalnego?
 
ITPB2/415-735/11/BM Czy w świetle obecnych przepisów Wnioskodawca będzie zwolniony z zapłaty podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w związku z tym, iż odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-letniego okresu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości?
 
ITPB1/415-771/11/MR Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym nastąpią od wkładu aportu nieruchomości, oraz innych (zobowiązania i należności)?
 
ITPB1/415-781/11/WM skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
ILPB2/415-528/09/12-S/WM Czy Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, tj. z ulgi meldunkowej, pomimo, że nie był zameldowany w powyższym lokalu?
 
IPPB4/415-117/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania
 
IPPB4/415-33/12-4/SP Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-83/12-2/SP Opodatkowanie świadczeń pieniężnych uzyskanych w ramach stypendium naukowego dla młodych naukowców przyznanego przez międzynarodową organizację.
 
IPPB4/415-59/12-6/SP Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB4/415-118/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania
 
IPPB4/415-122/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania
 
IPPB4/415-8/12-4/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników mających miejsce zamieszkania w Belgii wykonujących pracę na terytorium Belgii
 
IPPB4/415-933/11-4/SP Wspólne rozliczanie z małżonkiem.
 
IPPB4/415-8/12-3/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce wykonujących pracę na terytorium Belgii poniżej 183 dni.
 
IPPB4/415-121/12-2/SP Opodatkowanie zasądzonego odszkodowania
 
IPPB4/415-8/12-2/SP Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce wykonujących pracę na terytorium Belgii powyżej 183 dni.
 
IPPB4/415-50/12-3/SP Zwolnienie z opodatkowania kwoty zasądzonej przez Sąd w związku z przewlekłością postępowania sądowego.
 
IPPB4/415-933/11-2/SP obowiązku podatkowego w Polsce w 2011 r.
 
IPPB4/415-933/11-3/SP obowiązku podatkowego w Polsce w 2012 r. do momentu przyjazdu rodziny
 
IPPB4/415-900/11-5/SP Opodatkowanie dochodów uzyskanych w roku 2011 i 2012.
 
IPPB4/415-910/11-4/SP Obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2009 – 2011 i opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych w ww. latach.
 
IPPB1/415-960/11-4/MS W przedmiotowej sprawie odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nastąpiło po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym Wnioskodawczyni nabyła mieszkanie (tj. 13.07.2002 r.). Zatem przychód, jaki Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży tej nieruchomości, nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-200/12-2/MS Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Ponadto po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia – kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia – podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej.
 
IPPB1/415-991/11-4/MS Dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa (od 1 lipca 2009 r. z Funduszu Promocji Mleka) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 
IPPB1/415-68/12-2/MS Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
ITPB1/415-1280/11/WM Zakresie ustalenia różnic kursowych.
 
ITPB1/415-1275/11/AK Zakres skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
ITPB1/415-1273a/11/AD Czy przeniesienie przez matkę ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej tj. udziału 25% na rzecz córki w formie darowizny prowadzi do konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie obdarowanego (córki)?
 
ITPB1/415-1273c/11/AD Czy wypłacenie po dniu darowizny zysków z okresów poprzednich akumulowanych w spółce jawnej na kapitale zapasowym dla obdarowanej córki (Pani) w części przypadającej na darczyńcę (matkę) prowadzi do konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-775/11/MM Zakres opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
DD9/033/259/BZL/KZU/11/PK-1511 możliwość skorzystania z „ulgi meldunkowej”
 
DD9/033/261/BZL/KZU/2011/PK-1513 możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/225/BZL/KZU/11/PK-1442 możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
ITPB2/415-776/11/MM Zakres możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
DD9/033/226/BZL/KZU/11/PK-1443 możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania
 
DD9/033/262/BZL/KZU/11/PK-1514 możliwość skorzystania z „ulgi meldunkowej”
 
DD9/033/242/BZL/KZU/2011/PK-1464 możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
DD9/033/230/BZL/KZU/11/PK-1447 możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
ITPB1/415-23/12/MR Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych od dnia wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowo-akcyjnej.

Wskaźniki gospodarcze