Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 maja 2012 r.
 
IPPB4/415-20/12-4/SP Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez sportowca mającego miejsce zamieszkania w Bośni i Hercegowinie.
 
IPPB1/415-1140/11-2/MS Wartość początkową samochodu osobowego należy ustalić wg ceny nabycia. Samochód ten spełnia definicję używanego środka trwałego, zatem zastosowanie wobec niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% będzie możliwe.
 
IPPB1/415-990/11-4/MS Dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są „dopłatami krajowymi” w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa (od 1 lipca 2009 r. z Funduszu Promocji Mleka) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 
IPPB1/415-18/12-3/MS Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od wartości działki i dokonać zmian w akcie notarialnym zbycia nieruchomości polegającym na wyodrębnieniu wartości działki?
 
IPPB1/415-1046/11-2/MS należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1147/11-2/MS Czy od sprzedaży 1/2 udziałów w nieruchomości obecnej żonie Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%Jeśli tak to kiedy Wnioskodawca będzie mógł odsprzedać żonie te udziały bez płacenia takiego podatku?
 
IPPB1/415-14/12-2/MS Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. jej wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przedmiotowej sprzedaży, o ile poniesione przez Wnioskodawcę udokumentowane wydatki na nabycie nieruchomości oraz nakłady poniesione na nieruchomość w czasie jej posiadania przekroczyłyby lub byłyby równe łącznemu przychodowi uzyskanemu z transakcji sprzedaży działki. Zauważyć jednakże należy iż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki, gdyż nie mieszczą się w dyspozycji art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem różnice kursowe powstałe w wyniku wzrostu kursu CHF – waluty w jakiej zaciągnięty był kredyt na zakup działki nie mogą być kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży.
 
IPPB1/415-1106/11-2/MS Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem tego podatku, podatnikiem jest wspólnik, a zatem to na nim ciąży obowiązek jego zapłaty.
 
IPPB1/415-947/11-4/MS Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze zbycia na podstawie umowy dożywocia przypadającego na lokal mieszkalny. Natomiast przychód ze zbycia na podstawie umowy dożywocia przypadający na grunt, na którym posadowiony jest lokal będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 
IPPB1/415-1095/11-2/MS Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem tego podatku, podatnikiem jest wspólnik, a zatem to na nim ciąży obowiązek jego zapłaty.
 
IPPB1/415-128/12-2/MS Wnioskodawca sprzedając w październiku 2011 r. lokal mieszkalny nabyty w 2008 r., czyli przed upływem 5 lat oraz braku zameldowania w tym mieszkaniu, zobowiązany jest stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacić od uzyskanego ze sprzedaży dochodu (przychód – koszty) 19% podatek dochodowy, płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2011, czyli do dnia 30 kwietnia 2012 r.
 
IPPB1/415-7/12-4/MS W przypadku gdy w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpi odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej nabytej w 2008 r., Wnioskodawca złoży we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej będzie miał prawo skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Jednakże dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia miejsca garażowego, udziału w terenach parkowych oraz komórki lokatorskiej nabytych w 2009 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1019/11-2/MS Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego przypadający na las, nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego przypadający na grunty orne będzie mógł korzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o ile istotnie nabywca tego gruntu nabędzie go w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
 
IPPB1/415-1018/11-2/MS Jaki podatek dochodowy powinien zapłacić Wnioskodawca z tytułu sprzedaży za kwotę 245 000 zł niezabudowanej działki nr 407/1 o powierzchni 0,702 ha położonej w O. czy tylko od części, którą otrzymał w drodze spadku po zmarłej żonie Ewie P. czy od części działki uzyskanej w drodze spadku oraz od części otrzymanej na podstawie działu spadku i zniesienia współwłasności?
 
IPPB1/415-254/12-2/EC 1)Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej; Ustawa o PIT?2)Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-247/12-2/EC Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-65/12-4/EC Czy Wnioskodawca w związku z faktem posiadania akcji spółki komandytowo-akcyjnej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest obowiązany połączyć przychody spółki komandytowo-akcyjnej z pozostałymi swoimi przychodami oraz połączyć koszty spółki komandytowo-akcyjnej z pozostałymi swoimi kosztami uzyskania przychodów, a jeśli tak to do którego źródła przychodów należy je zaliczyć? Pytanie nie dotyczy przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia własności akcji”.
 
IPPB1/415-1075/11-2/EC W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 1, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 1 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPPB1/415-1076/11-2/EC W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 1, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 1 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych
 
IPPB1/415-246/12-2/EC Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako komplementariusza (wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF?
 
IPPB1/415-76/12-2/EC Czy dochód z tytułu udziału Podatnika, który jest akcjonariuszem spółki komandytowo akcyjnej podlega opodatkowaniu w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz jej zatwierdzeniu przez komplementariuszy (tj. w momencie, w którym przychód będzie Podatnikowi należny)?
 
IPPB1/415-2/12-2/EC 1)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu Mieszkań powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT „pozarolnicza działalność gospodarcza”?2)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu Mieszkań jeżeli przychody z tej działalności są zaklasyfikowane na gruncie podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”?
 
IPPB1/415-66/12-4/EC Czy Wnioskodawca w związku z faktem posiadania akcji spółki komandytowo-akcyjnej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest obowiązany połączyć przychody spółki komandytowo-akcyjnej z pozostałymi swoimi przychodami oraz połączyć koszty spółki komandytowo-akcyjnej z pozostałymi swoimi kosztami uzyskania przychodów, a jeśli tak to do którego źródła przychodów należy je zaliczyć? Pytanie nie dotyczy przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia własności akcji”.
 
IPPB1/415-1108/11-2/KS Czy dochody uzyskane z tytułu pobytu w gospodarstwie rolnym położonym na terenie wiejskim osobom przebywającym na wypoczynku i nocującym w budynku mieszkalnym, w którym liczba pokoi nie przekracza 5, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-100/12-2/KS Czy przychody oraz koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, polegającą na obrocie papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi oraz transakcjami na rynkach walutowych, mogą być kumulowane z przychodami i kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności polegającej na pośrednictwie ubezpieczeniowym i w związku z tym wpływają łącznie na wysokość podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w źródle - pozarolnicza działalność gospodarcza?
 
IPPB1/415-85/12-2/KS Czy przychód uzyskany w Stanach Zjednoczonych z tytułu udziału w amerykańskich spółkach osobowych podlega opodatkowaniu w Polsce? Jeśli tak, na jakich zasadach powinien być rozliczony?
 
IPPB1/415-181/12-2/KS Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r., Nr 30, poz. 131) - dalej: „UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych (j.t., Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) — dalej: ustawa o PIT?
 
IPPB1/415-1117/11-2/KS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności opisanej w zdarzeniu przyszłym za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523; dalej: „Umowa”)?
 
IPPB1/415-1117/11-3/KS W przypadku uznania, że Spółka C1 stanowi zakład, to czy uzyskiwane przez położony na Cyprze zakład dochody z dywidend wypłacanych ze Spółki C2 będą zwolnione od opodatkowania w Polsce na podstawie art. 10 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1 lit. a Umowy?Czy dystrybucja zysku Spółki C1 na rzecz Wnioskodawcy w sposób opisany we wniosku powoduje obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawcy?
 
DD9/033/60/SEW/2012/PK-196 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do istniejącej spółki jawnej
 
DD9/033/61/SEW/2012/PK-197 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki osobowej (spółki jawnej)
 
DD9/033/63/SEW/2012/PK-199 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze