Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 maja 2012 r.
 
ITPB1/415-797/11/PSZ Czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego? Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji? Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-796/11/WM Czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego? Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodów w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji? Czy bieżące wydatki (towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-5/12/HK Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na mocy zawartego porozumienia?
 
IBPBII/1/415-8/12/BJ Czy Wnioskodawczyni może uzyskać zwrot podatku odprowadzonego przez byłego pracodawcę w kwocie 1.116 zł?
 
IBPBII/2/415-1144/11/MM Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu nieruchomości można zaliczyć wydatki poniesione przed notariuszem w związku z nabyciem nieruchomości w drodze darowizny?
 
IBPBII/2/415-1386/11/MMa Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawca, dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien wykazać przychód odpowiadający nominalnej wartości udziałów Spółki objętych w zamian za wniesiony aport a instytucja oszacowania uregulowana w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie w tym wypadku zastosowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/1/415-1250/11/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-156/12/KB sposób ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej na terenie tej strefy oraz poza strefą
 
IBPBI/1/415-212/12/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie oraz umów o dzieło
 
IBPBI/1/415-314/12/KB sposób i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty licencyjnej związanej z zawarciem umowy franszyzy
 
IBPBI/1/415-315/12/KB sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z adaptacją lokalu, w którym prowadzona jest działalność na podstawie umowy franszyzy
 
IPPB4/415-92/09/12-5/S/MP Wynagrodzenie Wnioskodawczyni wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, gdyż nie została spełniona przesłanka art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy. Należy bowiem podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie. W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.
 
IBPBI/1/415-1139/11/KB przychód z najmu przy umowie quoad usum
 
IBPBI/1/415-1140/11/KB wydatki na nieruchomość w kup
 
IBPBII/2/415-1398/11/HS Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 
IBPBI/1/415-1336/11/KB sposób ustalenia wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz posadowionych na nim budynków i budowli, nabytych w drodze spadku a następnie wniesionych aportem do spółki jawnej
 
IBPBI/1/415-1344/11/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonego indywidualnie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wynagrodzeń wypłaconych pracownikom po przekształceniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę kapitałową oraz obowiązkowych składek od tych wynagrodzeń
 
IPPB1/4160-1/12-2/MS Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowany przez Wnioskodawczynię na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w W. i na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Londynie korzystał będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. W świetle powyższego należy uznać, iż stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2011 r. w zakresie:
- zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na nabycie nieruchomości położonej w Londynie - jest prawidłowe,
- zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na nabycie nieruchomości położonej w Polsce - jest prawidłowe.
 
IPPB4/4160-64/11-2/JK u Wnioskodawcy powstanie nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tej korekty.
 
ITPB1/415-74/12/MR Zakres skutków podatkowych przewłaszczenia akcji w celu zabezpieczenia długu.
 
IBPBII/2/415-1139/11/MM Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytym w drodze spadku po rodzicach na spłatę kredytu zaciągniętego z żoną na zakup wspólnego mieszkania.
 
IBPBI/1/415-1232/11/KB konieczności opodatkowania niepodzielonych zysków spółki z o.o. w momencie ich wypłaty przez spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia ww. spółki z o.o.
 
IBPBI/1/415-1233/11/KB przychód z tytułu zawartych ugód w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego

Wskaźniki gospodarcze