Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 maja 2012 r.
 
ITPB1/415-783/11/PSZ Czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego? Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji? Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-758/11/PSZ Czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego? Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych sfinansowanych z tego wsparcia inwestycyjnego, a także wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł (zamortyzowanego w chwili przekazania do użytkowania), stanowią koszty uzyskania przychodu w tej części, w której zostały sfinansowane z dotacji? Czy bieżące wydatki (na towary i usługi), które nie są środkami trwałymi, sfinansowane ze wskazanych środków w ramach wsparcia pomostowego, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-724/11/AD skutki podatkowe odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 
ITPB2/415-653/11/RS zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłat stypendiów stażowych
 
ITPB2/415-656/11/MM Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku, tj. prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi oraz księgowej Oddziału, nie przekraczające miesięcznie 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy Zarząd Oddziału Związku nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-667a/11/IL zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 
ITPB1/415-770/11/MR opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia udziału w spółce jawnej
 
ITPB1/415-772/11/MR Czy otrzymane środki finansowane z funduszy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-855/11/IL Czy poniesiona przez Panią jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowi koszt odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
ITPB1/415-1184/11/HD Czy otrzymane dofinansowanie Wnioskodawca powinien wykazać w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1135/11/HD Czy ustalenie dochodu Wnioskodawcy, jako dochodu wspólnika spółki cywilnej, we wskazany sposób, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia należnego zobowiązania podatkowego do opodatkowania od tak ustalonego dochodu jest prawidłowe?
 
ITPB1/415-127/11/12-S/WM Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na zakup gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 
IBPBI/1/415-850/11/AB Skutki podatkowe otrzymania depozytu pieniężnego
 
IBPBI/1/415-851/11/AB Skutki podatkowe uzyskania odsetek bankowych z tytułu przechowania depozytu pieniężnego na oprocentowanym rachunku bankowym
 
IBPBI/1/415-941/11/AB Skutki podatkowe nabycia udziałów spółki z o.o. w wyniku likwidacji spółki jawnej
 
IBPBI/1/415-1029/11/BK zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji i udziałów w spółkach kapitałowych tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
IBPBI/1/415-1111/11/BK w zakresie sposobu ustalenia przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (lombardu) w sytuacji zbycia rzeczy zastawionych bez ich dalszej obróbki oraz sposobu ewidencjonowania ww. przychodu w prowadzonej ewidencji księgowej
 
IBPBI/1/415-1112/11/BK w zakresie sposobu ustalenia przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (lombardu) w sytuacji zbycia rzeczy zastawionych po ich wcześniejszej obróbce oraz sposobu ewidencjonowania ww. przychodu w prowadzonej ewidencji księgowej
 
IBPBI/1/415-1148/11/KB sposób ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej na terenie tej strefy oraz poza strefą
 
IPTPB2/436-10/12-2/AK Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, skoro czynność ta dotyczyła publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który realizuje cele w zakresie zdrowia?
 
IPTPB2/415-48/12-2/MP W jaki sposób Wnioskodawczyni winna ustalić wartość polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce A w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego?
 
IPTPB1/415-31/12-4/AG Czy wydatki na zakup kotła produkcji rok produkcji 2003, typ AWOL 9000 nr, o pojemności 900 m3 potraktować jako remont i zaliczyć w koszty w dniu poniesienia wydatku, czy jako modernizację i w koszty zaliczyć odpisy amortyzacyjne?
 
IPTPB1/415-30/12-5/DS Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych pracownikom ryczałtów, traktując je jako przychód pracowników?
 
IPTPB1/415-30/12-4/DS Czy kwota ryczałtów za noclegi wypłacana kierowcom, będzie kosztem podatkowym w firmie?
 
IPTPB1/415-49/12-2/KSU Czy w związku z zawiązaniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X i wniesieniem do niej przez udziałowców aportów w postaci udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Y, u osób fizycznych wnoszących aport wystąpi dochód do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-50/12-2/KSU Czy w związku z zawiązaniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X i wniesieniem do niej przez udziałowców aportów w postaci udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Y, u osób fizycznych wnoszących aport wystąpi dochód do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-51/12-2/KSU Czy w związku z zawiązaniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X i wniesieniem do niej przez udziałowców aportów w postaci udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Y, u osób fizycznych wnoszących aport wystąpi dochód do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-52/12-2/KSU Czy w związku z zawiązaniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X i wniesieniem do niej przez udziałowców aportów w postaci udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Y, u osób fizycznych wnoszących aport wystąpi dochód do opodatkowania?
 
IPTPB1/415-57/12-2/MD Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, po zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego na budynek niemieszkalny, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji, o której mowa w treści przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy, czy konieczna będzie zmiana dotychczasowej stawki amortyzacji na stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. l pkt 4 ustawy?
 
IPPB4/415-266/10/11-12/JK Do wypłaconego przez Spółkę odszkodowania nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy. Odszkodowanie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od kwoty wypłaconego odszkodowania Spółka jako płatnik winna obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Błędnie również Spółka zakwalifikowała wypłacone byłemu pracownikowi odsetki. Odsetki wypłacone byłemu pracownikowi wraz z odszkodowaniem zasądzone od daty wymagalności roszczenia podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Spółka nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
 
IPPB4/4160-65/11-2/JK Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Szwecji.
 
IPPB2/415-741/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IBPBII/2/415-1387/11/MMa Czy w przypadku późniejszego zbycia przez wnioskodawcę tak objętych udziałów Spółki kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IPPB1/415-97/12-2/EC W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPPB1/415-98/12-2/EC W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 1 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 1 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IBPBII/2/415-1388/11/MMa Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-108/12-4/EC 1)Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z pracy na terenie Szwecji w okresie od 25.08.2008 do 31.12.2008 podlega obowiązkowi zadeklarowania w Szwecji i opodatkowaniu w Szwecji? 2)Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z pracy na terenie Szwecji w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 podlega obowiązkowi zadeklarowania w Szwecji i opodatkowaniu w Szwecji?
 
IBPBII/2/415-1412/11/MM Czy z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny w 2001 r. gdy w 2008 r. ustanowiono odrębną własność wnioskodawczyni jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego?
 
IPPB1/415-335/12-2/EC 1)Czy nie zamortyzowana wartość budynku starego pawilonu handlowego (zburzonego) jest kosztem związanym bezpośrednio z budową nowego pawilonu handlowego i czy o tą kwotę trzeba będzie zwiększyć koszty wytworzenia nowego budynku? Czy stanowi koszt uzyskania przychodu z datą likwidacji środka trwałego (jego wyburzenia) w grudniu 2011 roku? 2)Czy można przyjąć wartość działki biorąc za podstawę opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która jest naliczana przez Urząd Miejski czy też konieczna jest wycena rzeczoznawcy?
 
IBPBI/1/415-1234/11/KB konieczności opodatkowania niepodzielonych zysków spółki z o.o. w momencie ich wypłaty przez spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia ww. spółki z o.o.
 
ITPB1/415-971/11/IG Zakres określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.
 
IPTPB2/415-79/12-2/MP Czy Wnioskodawczyni, powinna zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży swojej części ww. działki?
 
DD9/033/171/KZU/2012/PK-583 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu do spółki komandytowej
 
DD9/033/172/KZU/2012/PK-584 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu do spółki komandytowej
 
DD9/033/173/KZU/2012/PK-585 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu do spółki jawnej

Wskaźniki gospodarcze