Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 maja 2012 r.
 
ITPB2/415-619/11/MM Opodatkowanie uczestnictwa w sympozjum dla pracowników i zaproszonych gości.
 
ITPB2/415-592/11/IL Czy spłata braci może być uznana za wydatki na cele mieszkaniowe?
 
ITPB2/415-644/11/BM Czy od sprzedaży gruntu związanego z lokalem mieszkalnym w sytuacji opisanej we wniosku należy zapłacić podatek dochodowy?
 
ITPB2/415-649/11/IL Czy zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu na podstawie umowy dożywocia stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy do zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu na podstawie umowy dożywocia zastosowanie znajduje przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy?
 
ITPB1/415-830/11/DP Czy w związku z istniejącą różnicą pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu (udziałów) a wartością nominalną obejmowanych udziałów w spółce cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może, na podstawie art. 19 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić przychód udziałowca Spółki obejmującego udziały w wysokości innej aniżeli ich wartość nominalna, zważywszy, że ww. różnica zostanie przekazana jako agio na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej?
 
ITPB1/415-849a/11/MR Czy prowadzona przez Wnioskodawcę hodowla psów rasowych jest działalnością gospodarczą lub pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 
ITPB1/415-836/11/TK Czy kwota netto wynikająca z faktur wystawianych przez najemcę tytułem rozliczenia nakładów podlega u Wnioskodawcy (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki cywilnej będącej wynajmującym) zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?Jaki powinien być moment zaliczenia przez Wnioskodawcę ww. kwoty do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-823/11/GR 1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?2. Czy składki na ubezpieczenia społeczne sfinansowane omawianą dotacją (wsparciem pomostowym) Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od dochodu?3. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane wsparciem pomostowym Wnioskodawca będzie mógł również odliczyć od podatku dochodowego?4. Czy od podstawy opodatkowania Wnioskodawca będzie mógł odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania, który Wnioskodawca sfinansuje wsparciem pomostowym?
 
IBPBII/2/415-1040/11/AK Sposób opodatkowani akcji przyznanych w wyniku realizacji opcji na akcje.
 
IBPBII/2/415-1043/11/MW Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie
 
IBPBII/2/415-1044/11/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego, w tym sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu
 
IBPBII/2/415-1045/11/HS Skutki podatkowe wniesienia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład niepieniężny do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne
 
IBPBII/2/415-1057/11/HS Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem i realizacją praw wynikających z tytułu udziału uczestników w programie motywacyjnym
 
IBPBII/2/415-1058/11/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnie Mieszkaniową na budowę budynku mieszkalnego, w którym położony jest lokal wnioskodawczyni
 
IBPBII/2/415-1151/11/JG Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy za datę nabycia nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawcy czy też występują dwie daty nabycia nieruchomości tzn. dla jednej części data śmierci spadkodawcy i dla pozostałej data zniesienia współwłasności ?
 
IBPBII/2/415-1158/11/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych akcji Spółki A nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio) stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IBPBII/2/415-1409/11/ŁCz sprzedaż działki, która powstała z podziału działki nabytej w 1996 r. w drodze spadku
 
IBPBII/2/415-1413/11/NG Czy przychód ze sprzedaży mieszkania, które wnioskodawca nabył jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2009 r. zostało przekształcone w odrębną własność lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1430/11/MW Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych.
 
IBPBII/2/415-1431/11/MW Wskazanie momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna uzyskuje różne przychody z kapitałów pieniężnych
 
IBPBI/1/415-926/11/RM Dot. skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej.
 
IBPBI/1/415-938/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-942/11/ESZ Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/1/415-1048/11/WRz Jaki jest moment uzyskania przychodu w przypadku przelewu należności za zamówiony towar na konto i w przypadku wysyłki towaru „za pobraniem”?
 
IBPBI/1/415-1059/11/ESZ Czy w związku z opisanym wyżej stanem faktycznym, do opodatkowania Wnioskodawczyni, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stosować przepisy dotyczące umowy leasingu czy też przepisy dotyczące umowy najmu lub dzierżawy?
 
IPPB1/415-116/12-2/EC 2)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, przychody które będą uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu udziału w Nieruchomości (wynajmu Nieruchomości) powinny by zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT „pozarolnicza działalność gospodarcza”?3)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu udziału w Nieruchomości (wynajmu Nieruchomości), jeżeli przychody z tej działalności są za klasyfikowane na gruncie podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pk 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”?
 
IPPB1/415-116/12-3/EC 4)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, jeżeli przychody z działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę są zaklasyfikowane w podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, to przychód z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) dokonanego po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) jest wolne od podatki PIT na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz lit. c) oraz pkt 9 ustawy o PIT?
 
IPPB2/415-137/12-2/AS W wniesienie udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej w formie wkładu niepieniężnego na skutek czego Spółka Holdingowa przejmuje kontrolę nad Spółką nie spowoduje powstania przychodu podatkowego u Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-116/12-4/EC 5. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w Nieruchomości, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość udziału w Nieruchomości z dnia nabycia, nabytej przez Wnioskodawcę jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki?
 
IBPBI/1/415-1061/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 
IPPB2/415-138/12-2/AS W wniesienie udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej w formie wkładu niepieniężnego na skutek czego Spółka Holdingowa przejmuje kontrolę nad Spółką nie spowoduje powstania przychodu podatkowego u Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-115/12-2/EC 2)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, przychody które będą uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu udziału w Nieruchomości (wynajmu Nieruchomości) powinny by zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT „pozarolnicza działalność gospodarcza”?3) Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu udziału w Nieruchomości (wynajmu Nieruchomości), jeżeli przychody z tej działalności są za klasyfikowane na gruncie podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pk 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”?
 
IPPB2/415-111/12-2/AS Wypłacone Wnioskodawcy na podstawie przepisu art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w styczniu 2012 r. odszkodowanie na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego z grudnia 2011 r., korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 
IBPBI/1/415-1069/11/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1108//11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 
IPPB2/415-179/12-2/AS Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowym lokalu Wnioskodawczyni zameldowana była przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
 
IPPB2/415-158/12-2/AS Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-157/12-2/AS Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-115/12-3/EC 4)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, jeżeli przychody z działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę są zaklasyfikowane w podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, to przychód z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) dokonanego po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) jest wolne od podatki PIT na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz lit. c) oraz pkt 9 ustawy o PIT?
 
IPPB2/415-193/12-2/AS W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.
 
IPPB1/415-115/12-4/EC 5)Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości (Nieruchomości) przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w Nieruchomości, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość udziału w Nieruchomości z dnia nabycia, nabytej przez Wnioskodawcę jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki?
 
IPPB2/415-201/12-2/AS Do wyliczenia podatku od kwoty wynagrodzenia w formie ryczałtu sędziowskiego nieprzekraczającego 200 zł za jeden mecz, wypłacanego na podstawie delegacji sędziowskiej nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust.1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca obowiązany jest pobrać od takiego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-136/12-2/EC Jakie są dla Wnioskodawcy skutki podatkowe rozwiązania Spółki z pominięciem jej likwidacji; w szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż rozwiązanie Spółki na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz umowie Spółki wywoła skutki podatkowe — w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tożsame ze skutkami likwidacji Spółki?
 
IPPB2/415-192/12-2/AS W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.
 
IPPB2/415-194/12-2/AS W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.
 
IPPB2/415-742/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-737/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-62/12-3/AS Od dochodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny stanowiącego nadwyżkę przychodu z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością z dnia otrzymania darowizny, podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - spółka jako płatnik podatku jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego jako różnicę między przychodem z tytułu umorzenia udziałów a kosztem uzyskania przychodu w wysokości wartości tych udziałów z dnia otrzymania darowizny.
 
IPPB2/415-62/12-2/AS Od dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny stanowiącego nadwyżkę przychodu z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością z dnia otrzymania darowizny, podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym spółka jako płatnik podatku jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego jako różnicę między przychodem z tytułu umorzenia udziałów a kosztem uzyskania przychodu w wysokości wartości tych udziałów z dnia otrzymania darowizny.
 
IBPBI/1/415-1115/11/WRz Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zaniechaną inwestycję?
 
IBPBI/1/415-1201/11/AP ustalenie wartości początkowej budynku, który był budowany na cele prywatne, jednak w trakcie budowy zmieniono jego przeznaczenie na cele prowadzonej działalności gospodarczej
 
IPPB2/415-59/12-3/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
IBPBI/1/415-1202/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
IPPB2/415-59/12-2/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
IBPBI/1/415-1206/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 
IPPB2/415-61/12-3/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
IBPBI/1/415-1224/11/WRz Czy hodowla karaczanów jest działalnością rolniczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1116/11/WRz czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego do momentu jego likwidacji?
 
IPPB2/415-61/12-2/AS W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu.
 
IPPB2/415-897/11-2/AS Po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tytułu nieodpłatnego przyznania jednostek RSUs, jak również w momencie preferencyjnego nabycia przez pracowników akcji rzeczywistych spółki duńskiej.
 
IPPB2/415-189/09/12-7/S/AK Czy kwota uzyskana z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości jest w całości zwolniona od podatku dochodowego za rok, w którym dokonano sprzedaży, tj. 2008, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w dacie nabycia przez Wnioskodawczynię spadku po swoim mężu - w dniu 15 lipca 2006 r., tj. czy zwolnienie podatkowe obejmuje także przychód z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości, które były przedmiotem umowy darowizny zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a pozostałymi spadkobiercami?
 
IBPBI/1/415-1239/11/BK w zakresie momentu uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-1240/11/AP Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości
 
IPPB2/415-7/12-2/AS W przypadku umorzenia automatycznego dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dla udziałowca który nabył udziały na skutek wniesienia wkładu pieniężnego, będzie różnica pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu umorzenia udziałów a wydatkami na nabycie tych udziałów. Płatnik podatku jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego jako różnicę między przychodem z tytułu umorzenia udziałów a wydatkami poniesionymi przez udziałowca na nabycie umarzanych udziałów.
 
IPPB2/415-15/12-2/AS Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na poczet zaliczki na nabycie mieszkania, będzie korzystać z ww. zwolnienia, jeśli w istocie dojdzie faktycznie do zawarcia ostatecznej umowy.
 
IPPB2/415-7/12-3/AS W przypadku umorzenia automatycznego dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dla udziałowca który nabył udziały na skutek wniesienia wkładu pieniężnego, będzie różnica pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu umorzenia udziałów a wydatkami na nabycie tych udziałów. Płatnik podatku jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego jako różnicę między przychodem z tytułu umorzenia udziałów a wydatkami poniesionymi przez udziałowca na nabycie umarzanych udziałów.
 
IPPB2/415-1024/11-2/AS Odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym nowy produkt Banku nazwany „Książeczką Mieszkaniową”, nie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 
IBPBI/1/415-1247/11/BK w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2005-2010
 
IBPBI/1/415-1337/11/KB sposób ustalenia wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz posadowionych na nim budynków i budowli nabytych w drodze spadku.
 
IPPB2/415-878/11-3/AS Koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia udziałów w spółce Holdingowej, które zostały objęte w ramach transakcji wymiany udziałów, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-74/12-4/MS1 Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.
 
IPPB2/415-881/11-3/AS Koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce Holdingowej objętych w zamian za wniesione aportem udziały, należy ustalić zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przyjąć wartość nominalną udziałów w Spółce przekazanych w drodze wymiany, jeżeli te udziały Wnioskodawca objął w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, bądź wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia, gdy udziały te Wnioskodawca objął za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną jego część, natomiast jeżeli przekazane udziały zostały objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na ich nabycie.
 
IPPB2/415-112/12-2/MS1 Odszkodowanie wypłacone na podstawie art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, za poniesioną rzeczywistą szkodę z tytułu sprzedaży z naruszeniem prawa przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1341/11/AP Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
 
IBPBI/1/415-1349/11/AP Obowiązek dokonania korekty zeznań podatkowych w związku ze zmniejszeniem wysokości przychodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i zwrotu nadpłaconego podatku
 
IPPB2/415-113/12-2/MS1 Odszkodowanie wypłacone na podstawie art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, za poniesioną rzeczywistą szkodę z tytułu sprzedaży z naruszeniem prawa przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-256/12-2/MS1 Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
ITPB1/415-2/12/PSZ Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia podyplomowe oraz kurs agenta ubezpieczeniowego.
 
ITPB1/415-113/12/DP Czy rolnik, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedając słomę w postaci brykietów z własnego gospodarstwa, ma obowiązek opłacania podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-47/12-4/AG Czy w sytuacji, gdy mieszkanie będące przedmiotem najmu należy do majątku odrębnego Wnioskodawczyni, Ona oraz mąż mają dalej składać corocznie wspólne oświadczenie, czy też zastosowanie w sytuacji Wnioskodawczyni i Jej męża ma art. 9 ust. 1 i art. 21 ust.1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPTPB1/415-55/12-4/AG Czy udzielając nagrodę osobie fizycznej w postaci rabatu, Spółka Akcyjna będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a oraz art 2C ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C za 2012 r.?
 
ITPB1/415-1267/11/WM Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych stratę z tytułu zbycia wierzytelności?
 
IPTPB1/415-78/12-2/DS W jakim roku podatkowym należy potrącić koszty z tytułu zapłaconych tantiem? W zeznaniu Wnioskodawcy złożonym za 2011 r., jako koszty związane bezpośrednio z osiągniętymi przychodami, czy w 2012 r. wówczas, gdy nastąpi płatność?
Jeśli potrącenie miałoby następować w 2012 r., to czy kosztem uzyskania przychodu byłyby tantiemy naliczone w fakturze w momencie jej otrzymania, czy koszty uzyskania przychodu należałoby uznać w miesiącu faktycznej zapłaty?
 
IPTPB1/415-94/12-2/KSU Czy dokonana ustawą z dnia 24 września 2010 r. zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie załącznika Nr 2 do tej ustawy, poprzez dodanie do niego pozycji ujętej pod nr 46, jako ex 82.9 oznacza, iż po wejściu w życie zmienionych przepisów, usługi związane z pakowaniem (objęte symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0) zostały wyłączone z opodatkowania na zasadach ryczałtu, czy też nadal mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-4b/12/TK Zakres powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.
 
ITPB2/415-1095/11/MU Czy w związku z naliczeniem podatku dochodowego od kilometrówki Wnioskodawca może doliczyć koszty jej uzyskania - paliwo, drobne naprawy – do ustawowych kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym?
 
ITPB1/415-4a/12/TK Zakres powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPB1/415-6/12/TK Zakres przychodów z tytułu najmu.
 
ITPB1/415-1182/11/DP Czy w związku z likwidacją zakładu Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od wartości budynku, maszyn i urządzeń?

Wskaźniki gospodarcze