Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 maja 2012 r.
 
ITPB1/415-658/11/WM 1. Czy otrzymane wsparcie finansowe (dotacja) jest jej przychodem i w związku z tym jest zwolnione z podatku?2. Czy zakupy dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowym będą stanowić jej koszt (dotyczy zakupu sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, adaptacji pomieszczeń, remontów)? Jeśli tak, to czy zwrot zapłaconego podatku VAT może w całej kwocie przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?3. Czy wsparcie pomostowe w ramach tego projektu jest opodatkowane i czy rodzaj wydatku typu: koszty ZUS, koszty administracyjne oraz eksploatacji pomieszczeń (telefon, koszty usług księgowych) będą stanowić jej koszt i czy będzie mogła odliczyć te koszty od zapłaconego podatku?4. Czy zwrot podatku VAT w kolejnych miesiącach po rozpoczęciu działalności, wynikający z nadwyżki podatku naliczonego (z faktur zakupu zapłaconych ze środków dotacji) nad należnym nie będzie stanowić przychodów do opodatkowania na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 7d?5. Czy sfinansowana z dotacji pomostowej składka zdrowotna będzie mogła być odliczona od podatku?
 
IPPB1/415-976/11-2/IF Należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawczynię nie dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości, a zatem nie powstanie źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstanie obowiązek podatkowy. W przedmiotowej sprawie dojdzie natomiast do nabycia udziału w nieruchomości ponad dotychczas posiadany i przysługujący w spadku.
 
IPPB4/415-126/12-2/MP 1.Czy dochody pracowników zatrudnionych przez Spółkę bezpośrednio realizujących zadania badawcze projektu o charakterze merytorycznym, w części finansowanej przez Komisję Europejską, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2.Czy przedstawiony sposób określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu jest prawidłowy? 3.Czy dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie lub o dzieło, w przedmiotowej sprawie obowiązują te same zasady dokumentowania czasu pracy oraz określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które są stosowane dla pracowników etatowych?
 
IPPB4/415-7/12-4/MP Czy wypłacane pracownikom przez Spółkę ze środków ZFŚS kwoty, stanowiące dofinansowanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy tylko do limitu kwoty 380,00 zł?
 
IPPB2/415-257/12-3/MS1 Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-277/12-2/MP Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
IPPB4/415-924/11-4/MP Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania podlega zwolnieniu od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z ust. 2 tego artykułu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r.?
 
IPPB2/415-257/12-2/MS1 Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-27/12-2/MP Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB2/415-743/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-734/11-2/MK Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IBPBII/2/415-1400/11/ŁCz możliwość uzyskania prawa do ulgi odsetkowej
 
IBPBII/2/415-1414/11/ŁCz opodatkowanie najmu, możliwość uiszczania zaliczek co kwartał
 
IBPBII/2/415-1434/11/ŁCz sprzedaż działki nabytej w darowizny i w drodze zniesienie współwłasności
 
IBPBII/2/415-1492/11/ŁCz zbycie działki w drodze zamiany nabytej w spadku oraz w drodze darowizny, działu spadku i zniesienia współwłasności
 
IPTPB1/415-122/12-3/KO 1. Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Gminie stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy osobie fizycznej należy wystawić PIT-8C?
 
IPTPB2/415-94/12-2/AK Jaki podatek dochodowy będzie musiała Wnioskodawczyni odprowadzić do urzędu skarbowego?
 
IPTPB2/415-72/12-4/JR czy wyszczególnione we wniosku wydatki, można zakwalifikować w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 5, 6 i 15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-79/12-3/KSU Jak należy ustalić wartość początkową i odpisy amortyzacyjne budynku handlowo-usługowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i ujmowanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
IPTPB1/415-84/12-2/DS Czy poniesione wydatki na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem i koszty wynajęcia sali konferencyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-85/12-3/KSU Czy Wnioskodawca może wykonywać usługi działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm.), w części I pod Nr 22 (teleradiomechanik) takie jak: montaż, naprawa i konserwacja domofonów dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie wartość faktur wystawionych w ciągu roku podatkowego będzie powyżej 100.000 zł?
 
IPTPB2/415-97/12-2/AK Czy przychód (odszkodowanie za przewlekłość sądu) podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze