Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 maja 2012 r.
 
ITPB2/415-586/11/IB Czy udział pracowników i członków Zarządu w Spartakiadzie branży wodno-kanalizacyjnej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?W jaki sposób należy ustalić przychód uczestnika Spartakiady, jeśli odpowiedź na pytanie (1) jest negatywna?
 
ITPB2/415-567/11/MM Czy wypłacone kwoty (w części stanowiącej nadwyżkę między kwotami wpłaconymi Wnioskodawcy a kwotami wypłaconymi przez Wnioskodawcę) stanowią dla partycypanta przychód z innych źródeł, czy też jest to przychód z praw majątkowych i czy w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy, czy też nie musi ich pobierać, zaś Jego obowiązki ograniczają się do wystawienia informacji PIT-8C do końca lutego roku następnego?
 
ITPB2/415-568/11/MM Czy wypłacone kwoty (w części stanowiącej nadwyżkę między kwotami wpłaconymi Wnioskodawcy a kwotami wypłaconymi przez Wnioskodawcę) stanowią dla partycypanta przychód z innych źródeł, czy może jest to przychód z praw majątkowych i czy w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy, czy też nie musi ich pobierać, zaś Jego obowiązki ograniczają się do wystawienia informacji PIT-8C do końca lutego roku następnego?
 
ITPB2/415-588/11/BM Czy sprzedaż w 2010 r. udziału w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym stanowi źródło dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało 20 lat wcześniej, natomiast w 2010 r. dokonano przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność wraz z udziałem w gruncie związanym z lokalem.
 
ITPB2/415-589/11/MM Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała ze spółdzielni tj. różnica pomiędzy kwotą zwróconego wkładu mieszkaniowego, a kwotą wkładu mieszkaniowego wniesionego na mniejsze mieszkanie?
 
ITPB2/415-599/11/GR Czy w związku ze sprzedażą lasu i nieużytków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wystąpi po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-717/11/PSZ Czy zaświadczenie uzyskane ze stacji kontroli pojazdu potwierdzające spełnianie przez pojazd wymagań określonych w art. 86 ust.4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 505 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113) daje prawo uznania tego pojazdu dla celów podatku dochodowego (i możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji) za samochód inny niż osobowy?
 
ITPB1/415-711a/11/AD Co stanowi przychód na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku działalności polegającej na nabywaniu wierzytelności w celu ich wyegzekwowania oraz z tytułu świadczenia usług szacowania i dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych w imieniu klientów/poszkodowanych?
 
IBPBI/1/415-1130/11/WRz Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71.20.19) ?
 
ILPB2/415-967/11-2/AJ Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć przychody z tytułu wynagrodzenia jakie Zainteresowany będzie osiągał z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w Spółce X i Spółce Y?
 
ILPB2/415-952/11-4/ES Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu de facto otrzymanego w drodze spadku podlega podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to jakim podatkiem i w jakiej kwocie? Czy kwotę tą należy ująć w zeznaniu podatkowym za 2011 r., jeśli tak to należy wskazać jaki formularz PIT zobowiązana jest sporządzić oraz termin do kiedy należy zapłacić zobowiązanie podatkowe?
 
ILPB2/415-953/11-4/WM Czy wystarczającym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w wysokości 10% od sprzedaży działki zakupionej w 2005 r., a sprzedanej w 2007 r., jest nabycie gruntów przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na cele budownictwa mieszkaniowego?
 
ILPB2/415-960/11-5/WM 1) Czy otrzymana kwota odszkodowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
2) Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty na przeprowadzenie remontu celem usunięcia skutków awarii, udokumentowane fakturami i rachunkami, stanowią koszt uzyskania tegoż przychodu?
3) Czy w przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami poniesiona strata może być odliczona od dochodów z tego samego źródła w latach następnych.
4) Czy, w przypadku osiągnięcia źródeł przychodów w roku poprzedzającym koszty poniesione na ich uzyskanie, Zainteresowana będzie mogła obniżyć podstawę opodatkowania, jeżeli poniesione zostaną przed złożeniem zeznania podatkowego?
5) Jak rozliczyć koszty, które Wnioskodawczyni poniesie po dniu złożenia zeznania, a nie będzie już miała przychodów z tego źródła?
 
ILPB2/415-1089/11-2/ES Czy w konsekwencji przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia powstaje, określony w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami przychód ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, a tym samym czy Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z powyższego źródła i złożenia PIT-39 za 2010 r.?
 
ILPB2/415-1143/11-2/ES 1. Czy osoby takie jak matka Wnioskodawczyni lub aktualny Jej partner (nie będący prawnym opiekunem Jej dziecka, już pełnoletniego) w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (po zmianach w 2011 r.) mogą mieć wpływ na to, że Zainteresowana nie będzie mogła od 2011 r. korzystać z opcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi dla osób samotnie wychowujących dzieci?
2. Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z córką, na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 
IBPBI/1/415-1211/11/ESZ Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza SKA z tytułu udziału w SKA stanowią dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy?
 
IBPBI/1/415-1212/11/ESZ Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza SKA z tytułu udziału w SKA stanowią dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy?
 
IBPBI/1/415-1213/11/AP W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej samochodu, otrzymanego po likwidacji spółki cywilnej oraz sposobu jego amortyzacji.
 
IBPBI/1/415-1215/11/ESZ Czy wydatki na zakup drobnych artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań (m.in. kawa, herbata, cukier, śmietanka, napoje niealkoholowe m.in. soki, woda, napoje gazowane, słodycze m.in. ciastka, paluszki, cukierki) z kontrahentami dotychczasowymi i przyszłymi oraz w czasie wewnętrznych spotkań pracowniczych można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1218/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej podatku od czynności cywilnoprawnych poniesionego przez tę spółkę w związku z wniesieniem przez wspólnika aportu w postaci przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-1219/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wydatków poniesionych przez Niego w związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 
ILPB1/415-1180/11-2/AP Czy z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę jawną w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia Spółka nie wykaże niepodzielonych zysków (z lat ubiegłych ani z bieżącego roku obrotowego, w którym nastąpi przekształcenie), powstanie po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika Spółki - przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1182/11-2/AP Czy z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę jawną w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia Spółka nie wykaże niepodzielonych zysków (z lat ubiegłych ani z bieżącego roku obrotowego, w którym nastąpi przekształcenie), powstanie po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika Spółki - przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze