Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 maja 2012 r.
 
ILPB1/415-547/09-5/AG Czy premie, które Spółka poniosła w 2008 roku są przychodem podlegającym opodatkowaniu i kosztem uzyskania?
 
ITPB2/415-627/11/MM Ulga rehabilitacyjna - dojazd na turnus rehabilitacyjny własnym samochodem osobowym.
 
ITPB1/415-862/11/DP Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją?
 
ITPB2/415-663a/11/IB W jakim kraju powinien zostać odprowadzony podatek od emerytury otrzymywanej z Norwegii?
 
ITPB1/415-712/11/BM Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu wykonania umów zlecenia oraz umowy o dzieło, wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na doradztwie prawnym, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust.1 pkt 46?
 
ITPB2/415/740/11/ENB Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 
ITPB2/415-728/11/IL Czy zbycie nieruchomości nabytej w 2010 r. i nabycie w drodze zamiany 1/2 udziału w nieruchomości będzie wolne od opodatkowania ?
 
ITPB2/415-720/11/BK Czy koszty adaptacji lokalu mieszkalnego poniesione w okresie pomiędzy wystawieniem faktury a momentem sporządzenia aktu traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 
ILPB2/415-397/09/12-S/JK Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.
 
ILPB2/415-398/09/12-S/JK Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.
 
ITPB1/415-114b/12/AD Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy i późniejsze przekazanie praw do nieruchomości współmałżonkowi z tytułu wyrównania dorobków w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-114a/12/AD Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1220/11/AB Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 
IBPBI/1/415-1228/11/AB konieczności opodatkowania niepodzielonych zysków spółki z o.o. w momencie ich wypłaty przez spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia ww. spółki z o.o.
 
IBPBI/1/415-1229/11/AB przychód z tytułu zawartych ugód w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego.
 
IBPBI/1/415-1235/11/KB przychód z tytułu zawartych ugód w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego.
 
IPPB4/415-157/12-3/JK2 Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-159/12-2/JK2 Czy będąc zatrudnionym w T. S.A. na stanowisku producenta wewnętrznego i wykonując przypisane tej funkcji zadania związane z produkcją filmową i TV, Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania w latach 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-65/12-4/JK2 Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie – loterii i koszty nabycia tego samochodu, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.
 
IPPB4/415-62/12-4/JK2 W sytuacji opisanej we wniosku odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a cytowanej ustawy, bowiem zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (2005 r.) i w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-157/12-2/JK3 Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB4/415-39/12-4/JK2 Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 r. nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię w 1994 r. w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.). Natomiast opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości odpowiadający udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię w 2010 r. po zmarłej córce. Jednakże należy wskazać, że dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 
IBPBI/1/415-1242/11/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB4/415-19/12-4/JK2 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której wydano wspomniane warunki zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki, co do której nie wydano warunków zabudowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1243/11/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB4/415-10/12-5/JK2 Czy Wnioskodawczyni z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPPB4/415-193/12-2/JK2 Czy w latach 2007-2011 przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów osiąganych z tytułu sprawowania funkcji i wykonywania czynności wewnętrznego producenta telewizyjnego?
 
IBPBII/2/415-827/11/CJS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny od męża w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego?
 
IBPBII/2/415-836/11/CJS Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości należącej do wnioskodawcy będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli wnioskodawca wydatkuje otrzymane pieniądze w okresie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi sprzedaż – w całości lub w części na inną nieruchomość?
 
IBPBII/2/415-837/11/CJS Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-872/11/CJS Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek odprowadzenia podatku za zmarłą matkę z tytułu sprzedaży akcji?
 
ITPB1/415-67/12/DP Czy Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu?
 
ITPB2/415-29/09/11-S/IL Zakres opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-1256/11/TK Zakres skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej.

Wskaźniki gospodarcze