Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 maja 2012 r.
 
ITPP2/443-663a/11/AD Czy wystawione przez żonę na rzecz Pana faktury VAT, dokumentujące odpłatny najem przez Pana powierzchni biurowej i przedszkolnej będą mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a u małżonki do przychodów podatkowych na zasadach ogólnych określonych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-617/11/IL Czy ulga odsetkowa przysługuje Pani od całej kwoty kredytu, czyli zarówno od kwoty uzyskanej w wyniku podpisania umowy pierwotnej jak i drugiej części kredytu otrzymanego na podstawie aneksu do umowy?
 
ITPB2/415-654/11/ENB Czy wskutek umorzenia części odsetek karnych naliczonych przez bank w opisany powyżej sposób od wymagalnego kapitału kredytu który Wnioskodawczyni spłaciła, powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ww. ustawy i w jakiej proporcji?
 
IBPBII/2/415-61/12/AK Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, jeżeli w zbytym lokalu mieszkalnym była zameldowana wyłącznie jego żona?
 
ITPB1/415-1048/11/DP Czy Komornik Sądowy zobowiązany jest jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, przy jednoczesnym założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu?
 
IPPB4/415-95/12-2/MP Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-100/12-4/MP Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. warunkujący zwolnienie od podatku dochodowego nie będzie miał zastosowania do przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości położonej w Niemczech i budowę domu, bowiem przychód ten nie zostanie przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie.
 
IPPB4/415-128/12-4/MP Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz realizowanych projektów w zakresie, w jakim są finansowane z zagranicznych środków publicznych, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-99/12-2/MD Czy należy dokonać rozbicia na część sfinansowaną z dotacji i środki własne i kosztami uzyskania będzie tylko część sfinansowana z własnych środków, czy jednak cała niezamortyzowana część środka trwałego jest kosztem podatnika bez rozbijania na część sfinansowaną z dotacji i środki własne?
 
IPTPB2/415-103/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-106/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-109/12-2/KO Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia jednorazowo w koszty uzyskania przychodu, kwoty netto pierwszej opłaty leasingowej (42.750 zł) w dacie poniesienia kosztu, tj. 24 listopada 2011 r.?
 
IPPB1/415-106/12-4/KS 1.Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę świadectw użytkowych w miejsce akcji w SKA, będzie stanowiło przychód w rozumieniu ustawy o pdof, którego wartość podlega określeniu na podstawie art. 19 ustawy o pdof?2.Czy przychód w postaci dywidendy otrzymany przez Wnioskodawcę na podstawie świadectw użytkowych jest przychodem pochodzącym z kapitałów pieniężnych opodatkowany wg stawki 19%, czy też jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?3.W jakim momencie należy uznać za opodatkowany (dla celów ustawy o pdof) przychód otrzymany przez Wnioskodawcę na podstawie świadectw użytkowych?4.Czy część zysku SKA przypadająca na świadectwa użytkowe nie będzie podlegać opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej u Wnioskodawcy jako akcjonariusza?
 
IPPB1/415-120/12-3/KS Czy w przypadku przekształcenia kapitałowej spółki celowej w spółkę osobową Wnioskodawca (jako wspólnik tejże spółki osobowej) będzie miał prawo (w rozumieniu art. 8 PIT) do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych (w postaci lokali użytkowych) do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została nie przekazana na kapitał zapasowy?
 
IPPB1/415-156/12-2/KS Jak będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, z udziału w zysku spółki komandytowo- akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IPPB1/415-120/12-2/KS Jaka wartość będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w przypadku, gdy Wnioskodawca obejmie udziały po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy kapitałowej spółki celowej?
 
IPPB1/415-120/12-4/KS Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce osobowej (powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej) będą stanowiły dla Wnioskodawcy źródło przychodu w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT)?
 
IPPB1/415-936/09/11-5/S/KS Czy w świetle tak opisanego stanu faktycznego wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu u wspólnika wnoszącego ten wkład, a tym samym, czy powstanie konieczność opodatkowania powstałego dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1262/11/HD Zakres możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym dla rozpoczętej w trakcie roku działalności gospodarczej.
 
ITPB1/415-1252/11/MR Działalność gospodarcza wykonywana w Norwegii.
 
ITPB1/415-1251/11/WM Czy pozostała niezamortyzowana wartość środka trwałego, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-1250/11/HD Zakre możliwości zaliczenia wypłaty zachowku do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1249/11/DP 1. Czy wydatki na zakup paliwa stanowią koszty uzyskania przychodu w wartości netto czy brutto?
2. Czy otrzymany w terminie późniejszym zwrot podatku od wartości dodanej stanowi przychód podatkowy?
 
ITPB1/415-1248/11/WM Zakres zasad opodatkowania dochodu z tytułu kontraktu menedżerskiego oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
 
DD5/033/1/12/KSM/DD-125 opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB2/415-50/12-4/KK Czy sprzedaż nieruchomości wywłaszczonej i zwróconej podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1246/11/PSZ Zakres zasad amortyzacji środków trwałych.
 
IPTPB1/415-83/12-2/DS Czy poniesione wydatki na „obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych” od ryzyka wystąpienia gradu, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania itp., które Spółka Wnioskodawcy (ubezpieczający) zawiera na rzecz dostawcy (ubezpieczony), na zabezpieczenie skutków niewywiązania się dostawcy z umowy kontraktacyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB2/415-394/09/S-12/ENB Zakres możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup segmentu w zabudowie bliźniaczej.

Wskaźniki gospodarcze