Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 maja 2012 r.
 
ITPB1/415-807/11/WM Jaka jest stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla usług wydawniczych?
 
ITPB1/415-808/11/PSZ Czy po sprzedaży całej nieruchomości powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?Czy można przed upływem 5 lat kalendarzowych sporządzić przed sprzedażą umowę przedwstępną, czy nie będzie taka umowa zakłócała 5 letniego okresu, po upływie którego nieruchomość będzie obojętna podatkowo?
 
ITPB1/415-1279/11/AK Czy u najemców lokali komunalnych i osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów, czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku powstałego w ten sposób?
 
IBPBII/2/415-1444/11/ŁCz skutki podatkowe uczestnictwa w programie RSU w stanie prawnym po 01 stycznia 2011 r.
 
IBPBII/2/415-1445/11/ŁCz skutki podatkowe uczestnictwa w programie SOP w stanie prawnym po 01 stycznia 2011 r.
 
IBPBII/2/415-1454/11/MMa Czy wnioskodawczyni musi zapłacić 19% podatek od sprzedanych przez jej ojca akcji?
 
IBPBII/2/423-24/11/CJS Czy w przypadku opisanego powyżej podziału spółki przez wydzielenie poprzez obniżenie kapitału zapasowego pochodzącego z zysku lat poprzednich nie dochodzi do kapitalizacji rezerw i czy po stronie spółki dzielonej nie powstaje obowiązek zapłaty 19% podatku jak przy wypłacie dywidendy (zgodnie z art. 26 ust 1, w zwitku z art 22 ust 1 ustawy o CIT) z tym, że zamiast dywidendy dotychczasowi udziałowcy obejmują udziały w nowej spółce przejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa ze spółki Wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/4160-50/11/NG Czy ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, pomimo że zameldowany był tylko jeden z nich, gdy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w momencie sprzedaży mieszkania pozostawali w związku małżeńskim?
W jakiej wysokości wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek, jeżeli nie będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej (ile wynosi dochód podlegający opodatkowaniu)?
 
IBPBII/2/415-1403/11/AK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
 
IBPBII/2/415-1404/11/AK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
 
IBPBII/2/415-1405/11/AK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
 
IBPBI/1/415-247/12/AP Skutki podatkowe związanych z przekazaniem samochodu, o którym mowa we wniosku, w drodze darowizny na rzecz ojca Wnioskodawcy
 
IBPBI/1/415-856/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
IBPBI/1/415-1024/11/WRz Czy najem lokalu użytkowego jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1076/11/BK w zakresie skutków podatkowych zbycia produktów roślinnych pochodzących z własnych upraw oraz ziół, owoców leśnych, w tym jagód i grzybów
 
IBPBI/1/415-1088/11/WRz Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?
 
IBPBI/1/415-1092/11/WRz do którego źródła należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tyt. przeniesienia prawa najmu lokalu użytkowego na cesjonariusza oraz czy są podstawy do opodatkowania ww. przychodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 
IBPBI/1/415-1164/11/BK w zakresie możliwości uznania wskazanych we wniosku budynków za towary handlowe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBII/2/415-1418/11/ŁCz darowizna akcji na rzecz spółki cypryjskiej
 
IBPBII/2/415-1429/11/MMa Czy sprzedaż działki, którą wnioskodawczyni nabyła w udziałach określonych w postanowieniu spadkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1435/11/ŁCz obowiązki płatnika
 
IBPBII/2/415-1471/11/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-1472/11/MW Sprzedaż udziału w nieruchomości w 2009 r. nabytego częściowo w 2001 r. w spadku, w 2004 r. w wyniku częściowego nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz w 2008 r. w darowiźnie
 
IBPBII/2/415-1473/11/JG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-1475/11/ŁCz zakwalifikowanie przychodu z odsetek od lokat terminowych
 
IBPBII/2/415-1479/11/MM Czy na moment przekształcenia Spółki połączonej w osobową spółkę prawa handlowego, opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będą niepodzielone zyski Spółki połączonej, na które będą się składać wyłącznie kwoty w następujących pozycjach bilansu Spółki połączonej na dzień przekształcenia: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (powstałe w wyniku przekazania zysku)?
 
IBPBII/2/415-382/11/CJS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconych przez Fundusz mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki dywidend od posiadanych prze wnioskodawcę obligacji.
 
IBPBII/2/415-912/11/CJS Opodatkowanie wypłaty środków należnych z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym Funduszu pracowniczego mającego siedzibę w USA.
 
IBPBII/2/415-933/11/CJS Skutki podatkowe darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przez osobę fizyczną na rzecz innej osoby fizycznej.
 
IBPBII/2/415-935/11/CJS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez zgody wnioskodawcy w drodze umorzenia przymusowego?
 
IBPBII/2/415-991/11/CJS Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.
 
IBPBII/2/415-1008/11/CJS Skutki podatkowe wniesienia aportem nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/2/415-1016/11/CJS Kiedy nastąpiło nabycie lokalu mieszkalnego?
 
IBPBI/1/415-2/12/KB możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z organizacją gali finałowej.
 
IPPB1/415-121/12-2/KS Czy w przypadku przekształcenia kapitałowej spółki celowej w spółkę osobową, wartość kapitału zapasowego przekształcanej spółki kapitałowej wynikająca z agio będzie stanowiła niepodzielone zyski, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51.poz. 307, dalej „Ustawa PIT)?
 
IPPB1/415-250/10/11/9/S/KS Stwierdzić należy, iż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w 2008 r., korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia korzysta także przychód uzyskany z tytułu sprzedaży tej nieruchomości w części przeznaczonej na zapłatę zadatku jak również wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Nadto z przedmiotowego zwolnienia będzie również korzystał przychód przeznaczony na spłatę kredytu gotówkowego związanego z zakupem nieruchomości nabytej w 2006 r.
 
IPPB2/415-141/12-2/LS Czy z przedstawioną we wniosku sytuacją przekazania darowizny łączy się możliwość zastosowania wobec Wnioskodawcy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-122/12-3/LS Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-204/12-2/LS Czy będąc zatrudnionym na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując przypisane temu stanowisku czynności zawodowe w zeznaniach podatkowych dla lat 2007-2009 przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-206/12-2/LS Czy w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy wypłaconej przez Spółkę Cypryjską Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego do zapłaty w Polsce o kwotę podatku u źródła wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPPB2/415-122/12-2/LS Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-133/12-2/LS Czy w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy wypłaconej przez Spółkę Cypryjską Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego do zapłaty w Polsce o kwotę podatku u źródła wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPPB2/415-146/12-2/LS Jakie podatki (rodzaj i wielkość procentowa) i w jakim terminie od daty sprzedaży Wnioskodawczyni wraz z mężem będą zobowiązani odprowadzić na rachunek właściwego US po sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości oraz czy konieczne będzie złożenie, do właściwego US, oświadczenia o celu przeznaczenia środków ze sprzedaży na zakup mieszkania własnościowego?
 
IPPB2/415-121/12-2/LS Czy w latach 2007-2011 - wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-191/12-2/LS W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów/akcji (mającego charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-189/12-2/LS W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów/akcji (mającego charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-190/12-2/LS W jaki sposób należy ustalić dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek opisanego powyżej umorzenia udziałów/akcji (mającego charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-166/12-2/LS Czy w wyniku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o. po cenie nominalnej w zamian za aport o wartości zbliżonej do X i na warunkach określonych w Porozumieniu powstanie u Wnioskodawcy, obok przychodu z kapitałów pieniężnych ustalonego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów), dodatkowy przychód ze źródła innego niż kapitały pieniężne w momencie objęcia tych udziałów?
 
IPPB2/415-182/12-2/LS Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, niezależnie od wartości rynkowej Przedmiotu Aportu?
 
IBPBII/2/415-1024/11/CJS Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej w przypadku, gdy okresem zameldowania oraz złożeniem oświadczenia legitymuje się tylko jeden z małżonków.
 
IPPB2/415-115/12-2/LS Czy zasądzone na rzecz wnioskodawcy - osoby fizycznej, w oparciu o art. 160 k.p.a., wyrokami sądów obu instancji (tj. wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 26 stycznia 2010 r. i wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r.) i wypłacone w styczniu 2012 r. odszkodowanie za utracone prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-117/12-2/LS Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce?
 
IPPB2/415-116/12-2/LS Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce?
 
IPPB2/415-114/12-2/LS Czy zasądzone na rzecz wnioskodawcy - osoby fizycznej, w oparciu o art. 160 k.p.a., wyrokami sądów obu instancji (tj. wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 26 stycznia 2010 r. i wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r.) i wypłacone w styczniu 2012 r. odszkodowanie za utracone prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-134/12-3/LS Czy dochód w postaci wynagrodzenia, które zostało do momentu wystąpienia z niniejszym wnioskiem o interpretację wypłacone Wnioskodawczyni za pełnienie stanowiska Dyrektora w Spółce, będzie w Polsce zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-180/12-2/LS Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-134/12-2/LS Czy dochód w postaci wynagrodzenia, które będzie w przyszłości wypłacane Wnioskodawczyni za pełnienie stanowiska Dyrektora w Spółce, będzie w Polsce zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-225/12-2/LS Reasumując, należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci akcji polskiej prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej uzyskanych udziałów Spółki, objętych za wniesiony aport, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego.
 
IPPB2/415-866/11-2/MG W zakresie obowiązków Funduszu, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu wypłaty świadczeń wynikających z zawartych umów dożywocia oraz renty odpłatnej w postaci wypłacanych rent hipotecznych oraz zapłaty czynszu za zajmowany loka
 
IPPB2/415-841/11-2/MG W zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przekazywanych w ramach planowanych zmian w programie lojalnościowym
 
IPPB2/415-801/11-2/MG W zakresie braku wystąpienia po stronie Spółki obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym objęciem akcji przez pracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego
 
IPPB2/415-135/12-2/MK Obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązku sporządzenia informacji IFT-3/IFT-3R dla podmiotów, o których mowa w art. 42c ust. 4 ww. ustawy
 
IPPB2/415-852/11-2/MG Stwierdzić należy, że w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze jako podmiotu wymienionego w załączniku nr 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wkładu niepieniężnego w postaci większościowych udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski oraz większości praw głosu w tej spółce, w konsekwencji czego spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce - wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku wymiany udziałów spółki cypryjskiej nie będzie zaliczona do przychodu Wnioskodawcy.
 
IPPB2/415-58/12-2/MK W zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nagród przyznawanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę
 
IPPB2/415-80/12-2/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów Spółki z o.o.
 
IPPB2/415-90/12-2/MK W przedmiotowej sprawie nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w 1995 r., w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem w przedmiotowej sprawie sprzedaż w 2011 r. przez Wnioskodawcę i jego małżonkę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jak i udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z przedmiotowym lokalem nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego, ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu.
 
IPPB2/415-102/12-2/MK W zakresie sposobu rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych
 
IPPB2/415-105/12-3/MK W zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą dywidendy uczestnikom programu akcji pracowniczych organizowanego przez spółkę kapitałową z siedzibą we Francji
 
IPPB2/415-877/11-3/MK W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów w Holdingu objętych w wyniku aportu udziałów „spółki D” niestanowiącego tzw. wymiany udziałów
 
IBPBII/1/415-818/11/MZ Czy odpracowanie przez najemcę zaległych opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego w formie prac porządkowych i usługowych na rzecz wynajmującego (świadczenie zamiast wykonania) będzie skutkować po stronie dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-984/11/BD Czy wydatki na ww. zakupy będą się kwalifikowały jako wydatki poniesione na zakup indywidualnego sprzętu i urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności o czym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-985/11/BD Czy wydatki na ww. zakupy będą się kwalifikowały jako wydatki poniesione na zakup indywidualnego sprzętu i urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności o czym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-246/11/12-S/IB Czy wartość przekazanego pracownikowi umundurowania służbowego stanowiła przychód pracownika wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-1158/11/BK Czy zniesienia współwłasności spowoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-1092/11/WM Czy „faktycznie zastosowanym kursem waluty” przy wpływie waluty na rachunek walutowy w polskim banku jest kurs kupna banku z którego usług Wnioskodawca korzysta?
 
ITPB1/415-1149/11/HD Czy Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, ustalonej zgodnie z opisem dokonanym w opisie stanu faktycznego, w proporcji do posiadanych udziałów w zysku w spółce komandytowej?
 
ITPB2/415-1157/11/MM Zakres opodatkowania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
ITPB2/415-1155/11/IB Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawić PIT-8C w związku z dokonanymi refundacjami i dotacjami?
 
ITPB2/415-1153/11/ENB Zwolnienie z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
ITPB1/415-154/12/PSZ Czy w opisanej sytuacji, w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności gospodarczej, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?

Wskaźniki gospodarcze