Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 maja 2012 r.
 
ITPB2/415-577/11/IB Czy środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji merytorycznych prac projektu S w L w Belgii wolne będą od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim - na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podlegają rozliczeniu w Polsce?
 
ITPB1/415-860/11/PSZ Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy diety i ryczałty za nocleg kierowców będących w podróży służbowej przewożących towary poza granice kraju?
 
ITPB1/415-784/11/TK Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
 
ITPB2/415-690/11/IB Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku
 
ITPB2/415-666a/11/IL Czy sprzedaż przez Pana i Pana rodzeństwo mieszkania nabytego w drodze spadku podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-693/11/IB Czy marynarz jest obowiązany rozliczyć kwotę odszkodowania za całkowitą niezdolność do pracy na morzu w jakimkolwiek charakterze (compensation) uzyskaną z tytułu ubezpieczenia armatorskiego armatora brytyjskiego ?Czy fakt, iż marynarz nabędzie prawo do renty w Polsce będzie miał wpływ na obowiązek rozliczenia kwoty odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia armatorskiego w związku z wypadkiem?
 
ITPB1/415-790/11/PSZ Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
ITPB2/415-503/11/BM Czy stypendium otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach projektu pod nazwą „Stypendia dla doktorantów 2008/2009-ZPORR", w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
ILPB2/415-1039/11-3/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym – obowiązki płatnika.
 
ILPB1/415-1198/11-2/IM 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) należy potraktować jako likwidację działalności gospodarczej lub wystąpienie wspólników, co powoduje powstanie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku i konieczność ustalenia dochodu z jego zbycia (składniki majątku spółki jawnej będą wykorzystywane oraz zbywane w ramach przekształconej spółki z o.o.)?
2. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u udziałowca (osoby fizycznej) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1199/11-2/IM 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) należy potraktować jako likwidację działalności gospodarczej lub wystąpienie wspólników, co powoduje powstanie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku i konieczność ustalenia dochodu z jego zbycia (składniki majątku spółki jawnej będą wykorzystywane oraz zbywane w ramach przekształconej spółki z o.o.)?
2. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u udziałowca (osoby fizycznej) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1197/11-2/IM 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) należy potraktować jako likwidację działalności gospodarczej lub wystąpienie wspólników, co powoduje powstanie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku i konieczność ustalenia dochodu z jego zbycia (składniki majątku spółki jawnej będą wykorzystywane oraz zbywane w ramach przekształconej spółki z o.o.)?
2. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u udziałowca (osoby fizycznej) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1165/11/BK w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody ze zbycia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku nieruchomości mieszkalnych
 
IBPBI/1/415-1166/11/BK w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych
 
IBPBI/1/415-1167/11/BK w zakresie określenia skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy powstają w związku z wykonaniem przez Zarządcę nieruchomości remontu nieruchomości stanowiącej współwłasność ww. podmiotów
 
IBPBI/1/415-1188/11/WRz Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu szycia na miarę dla indywidualnych klientów?
 
IBPBII/2/415-6/12/MMa Skutki podatkowe związane z przeniesieniem przez powiernika na wnioskodawcę udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wzniesionego na tej nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-17/12/MMa Czy zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedawanego budynku mieszkalnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na rok 2007 - dotyczy także sprzedaży gruntu, z którym trwale związany jest sprzedawany budynek mieszkalny?
 
IBPBII/2/415-22/12/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w części w 1998 r. w ramach wspólności majątkowej oraz w części w 2010 r. w drodze podziału majątku wspólnego.
 
IBPBII/2/415-1480/11/MMa Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na moment przekształcenia Spółki połączonej w osobową spółkę prawa handlowego, opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będą niepodzielone zyski Spółki połączonej, na które będą się składać wyłącznie kwoty w następujących pozycjach bilansu Spółki połączonej na dzień przekształcenia: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (powstałe w wyniku przekazania zysku)?
 
IBPBII/2/415-1481/11/MMa Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na moment przekształcenia Spółki połączonej w osobową spółkę prawa handlowego, opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będą niepodzielone zyski Spółki połączonej, na które będą się składać wyłącznie kwoty w następujących pozycjach bilansu Spółki połączonej na dzień przekształcenia: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (powstałe w wyniku przekazania zysku)?
 
IBPBI/2/415-1482/11/MM Jak należy ustalić wartości początkowe oraz jaką należy przyjąć datę nabycia dla środków trwałych wydzielonych z lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w 2004 r.?
 
IBPBII/2/415-1483/11/MM Czy ewentualna sprzedaż lokalu/i wydzielonego/ych z lokalu otrzymanego w drodze darowizny nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie podlega opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-1484/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawach i roszczeniach do nieruchomości objętej Dekretem ...
 
IBPBII/2/415-1260/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
 
IBPBII/2/415-1485/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu miało miejsce w 2007r. natomiast w 2009r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
 
IBPBII/2/415-1490/11/MMa Czy w opisanym zdarzeniu dotyczącym ewentualnego zbycia mieszkania przed upływem 5 lat (biorąc pod uwagę koniec roku kalendarzowego) małżonkowie korzystają z ulgi meldunkowej?
Czy spełnione są warunki zwolnienia z tytułu ulgi meldunkowej?
 
IPPB2/415-105/12-2/MK Z tytułu dokonanej sprzedaży Darmowych Akcji spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Francji opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegał będzie uzyskany przychód, który Wnioskodawca może pomniejszyć o ewentualnie poniesione koszty związane ze sprzedażą. Przeliczenie osiągniętego ze zbycia akcji przychodu w EUR na złote nastąpi wg. kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. zbycia Darmowych Akcji.
 
ITPB2/415-159/12/IB Czy kwoty otrzymane przez Wnioskodawcę w 2011 r. z tytułu ubezpieczeń na życie z Holandii korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-87/12-2/MK W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w motywacyjnym planie wynagradzania opartym na nieodpłatnym warunkowym przekazaniu nagród na podstawie planu przyznawania akcji amerykańskiej spółki
 
ITPB1/415-1206/11/DP Czy w opisanym stanie faktycznym należny jest podatek od odsetek? Jeżeli tak, to za jaki okres wstecz od 2011 r. W jaki sposób Wnioskodawca może domagać się zwrotu zapłaconego podatku z uwagi na upływ pięcioletniego okresu przedawnienia za lata 2001, 2002, 2003, 2004, 2005?
 
ITPB1/415-185/12/HD Czy hodowla ślimaka jadalnego zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej?
 
ITPB1/415-1131/11/DP Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania ze sprzedaży domów jednorodzinnych Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wartość gruntów na podstawie wyceny rynkowej?
 
IBPBII/2/415-211/12/MMa Czy należny jest z tytułu tej transakcji podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-72/12-4/KO Czy podatek VAT zawarty w cenie zakupu aparatu RTG jako niepodlegający odliczeniu z powodu przeznaczenia środka trwałego wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, zwiększy wartość początkową środka trwałego podlegającą amortyzacji?
 
ITPB1/415-1132/11/WM Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi należącymi do zleceniodawców (co najmniej dwa podmioty gospodarcze), Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
 
ITPB1/415-1133/11/WM Czy prawidłowo Wnioskodawca uznał, że przyczepy nie zalicza się do części i akcesoriów pojazdów mechanicznych i w związku z tym przysługuje mu prawo do opodatkowania przychodu z tytułu ich sprzedaży w formie ryczałtu?
 
ITPB2/415-1088/11/MU Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników (kawa, herbata).

Wskaźniki gospodarcze