Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 maja 2012 r.
 
ITPB2/415-544a/11/MK Czy dodatki spisowe i nagrody przyznawane pracownikom Urzędu Statystycznego za prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stanowią przychód ze stosunku pracy? Jeśli nie, to do jakiego źródła przychodu określonego w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć dodatki spisowe i nagrody za prace związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań?
 
ITPB2/415-552/11/MK Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
 
ITPB2/415-590/11/MM Czy kwotę składki ubezpieczeniowej uznać należy za świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika, a tym samym za dochód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 9 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne?
 
ITPB2/415-603/11/RS możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zabieg udrożnienia żył szyjnych
 
IPTPB2/415-31/12-3/KR Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki Cypryjskiej, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę Cypryjską w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce Cypryjskiej przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-33/12/HK Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-24/12/ZK Czy czynsz najmu w opisanym obiekcie stanowi koszt uzyskania przychodów u Wnioskodawcy?
 
IBPBI/1/415-25/12/ZK Czy po oddaniu do użytkowania całej hali, Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych tą nieruchomość i ją amortyzować, a amortyzacja będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-986/11/RM Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu opłaty miejscowej.
 
IBPBI/1/415-1020/11/RM Dot. możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię z prowadzonej przez Nią samodzielnie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-1037/11/RM Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją w latach 2010-2011 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
IBPBI/1/415-1038/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IBPBI/1/415-1039/11/RM Dot. skutków podatkowych realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
IPTPB1/415-59/12-2/DS Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 2011 r. należność, która została udokumentowana postanowieniem Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku?
 
IPTPB2/415-31/12-6/KR Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki mającej siedzibę w Polsce, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-54/12-5/DS Czy od wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-66/12-2/MD Czy wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio przy danej umowie i wszelkie inne należności związane z nimi (wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) za okres od 1 stycznia 2011 r. traktowane jako koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prawidłowo odnosi w ciężar kosztów podatkowych po spełnieniu łącznie dwóch warunków: wypłaceniu lub postawieniu do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony w myśl art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskania przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji danej umowy, zgodnie z zasadą potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami?
 
IPTPB2/415-82/12-2/KK Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym, obowiązującym u pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu, określone w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-118/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-102/12-2/KSU 1) Czy dotacja z budżetu Miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
2) Czy wydatki i koszty, bezpośrednio sfinansowane z dotacji, wymienionej w pytaniu nr 1, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-102/12-3/KSU 1) Czy dotacja z budżetu Miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
2) Czy wydatki i koszty, bezpośrednio sfinansowane z dotacji, wymienionej w pytaniu nr 1, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-41/12-4/KR Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadne jest twierdzenie, zgodnie z którym w przypadku zbycia akcji (w tym również w celu umorzenia za wynagrodzeniem) w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej, kosztem uzyskania przychodu jest suma wkładów wspólnika w spółce komandytowej powiększona o należne wspólnikowi, skumulowane w tej spółce i opodatkowane zyski, które w wyniku przekształcenia zostaną odpowiednio odniesione na kapitały w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
IPTPB1/415-75/12-2/KSU Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty przejętej umowy leasingowej?
 
IPTPB1/415-77/12-2/KSU Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty przejętej umowy leasingowej?
 
ILPB2/415-98/11/12-S/WM 1. Czy po stronie Wnioskodawcy powstał lub powstanie przychód i w konsekwencji dochód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym (w Planie)?
2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1: w którym momencie Wnioskodawca uzyskał lub uzyska przychód?
3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1: do jakiego źródła przychodu należy przyporządkować przychód?
 
ILPB2/415-1000/11-2/ES Czy przeznaczone środki na odstępne od lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej na łączną wartość 102 500 zł oraz fakt przekształcenia tego lokalu w odrębną własność w 2012 r., przed upływem 2 lat licząc od końca roku, w którym została sporządzona umowa sprzedaży mogą być zaliczone na „własny cel mieszkaniowy” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1006/11-2/ES Czy sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1244/11-2/IM Czy odpłatne zbycie ww. gruntu (sprzedaż), będącego majątkiem osobistym podatnika będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-1274/11-2/IM Czy sporządzanie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość nie zużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pytającego?
 
ILPB1/415-1185/11-4/IM Czy Wnioskodawczyni może korzystać z podatku liniowego w 2012 r.?
 
ILPB1/415-1247/11-2/IM 1. Czy komplementariusz – spółka z o.o. w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej SKA) jest obowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wypłaty na rzecz akcjonariuszy – osób fizycznych, dywidendy w tym również dywidendy zaliczkowej i dywidendy zaległej?
2. Czy komplementariusz – spółka z o.o. w spółce komandytowo-akcyjnej jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania akcjonariuszom SKA – osobom fizycznym informacji o uzyskanych przez SKA przychodach podatkowych i kosztach podatkowych w celu uregulowania przez nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-989/11-4/WM Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi odsetkowej od tej części kredytu, która została wniesiona do Spółdzielni Mieszkaniowej jako wkład budowlany na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego (po odjęciu tej części kredytu która dotyczyła kosztów okołokredytowych)?
 
ILPB2/415-1010/11-2/JK Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym.
 
ILPB1/415-1183/11-2/TW Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
 
ILPB2/415-1009/11-2/WM Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze służebności przesyłu.
 
IPTPB1/415-81/12-2/DS Czy poniesione wydatki na „obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych” od ryzyka wystąpienia gradu, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania itp., które Spółka Wnioskodawcy (ubezpieczający) zawiera na rzecz dostawcy (ubezpieczony), na zabezpieczenie skutków niewywiązania się dostawcy z umowy kontraktacyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/1/415-2/12/ASz Czy ww. przychód powinien być ujęty w rozliczeniu za 2011 r., a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 
IBPBII/2/415-20/12/JG Czy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w dniu 24 września 2007 r. przysługuje wnioskodawcy prawo do zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-46/12-4/DS Czy podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy w Norwegii w całości powinien zostać przez Wnioskodawczynię odprowadzony w Polsce i tylko w Polsce?
 
IBPBII/2/415-72/12/JG Czy zameldowanie w danej nieruchomości przez co najmniej rok czasu przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany?
Czy sprzedaż przez małżonków nieruchomości nabytej w latach 2007-2008 jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia?
Czy dochód w części przypadającej na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/2/415-1198/11/MM Czy przepisy zezwalają na połączenie zysków z tytułu sprzedaży akcji ze stratami poniesionymi z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych?
 
IBPBII/2/415-1202/11/MMa Czy całość osiągniętego przez wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2011 r. będzie zwolniona z podatku dochodowego, zgodnie ze zwolnieniem przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-1102/11-2/AJ Czy jednorazowe odpłatne zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę stanowiącej prywatny majątek Wnioskodawcy niewykorzystywany dla celów prywatnej inwestycji mieszkaniowej, ani dla celów działalności gospodarczej wolne będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli zbycie nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1207/11/MMa Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego spowoduje obowiązek podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB1/415-1163/11-4/AMN Jaką stawkę ryczałtu powinno się stosować: 8,5% czy 5,5% dla prac przy budowach?
 
ILPB1/415-1193/11-2/AA 1. Czy przesłanie wiadomości mailowej z unikalnym linkiem do serwera płatnika, po otwarciu którego podatnik uzyska dostęp do podpisanego bezpiecznym podpisem dokumentu – informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz uzyskanych przychodach PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formacie PDF. – na indywidualny adres mailowy podany przez pracownika w stosownym oświadczeniu, będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia podatnikowi takich informacji zg. Z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy odnotowane na serwerze płatnika „otworzenie” linkiem przez podatnika takiego dokumentu, można traktować jako potwierdzenie skuteczności dostarczenia informacji podatnikowi?
 
IBPBII/2/415-1215/11/MM Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o.o. na pokrycie udziałów zorganizowanej części przedsiębiorstwa a następnie zbycia tak objętych udziałów oraz obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 
ILPB2/415-955/11-5/AJ 1. Czy renta otrzymywana z Niemiec i wypłacana przez Niemiecką Federalną Instytucję Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) podlega opodatkowaniu w Polsce?
2. Jeżeli stwierdzenie Zainteresowanej jest prawidłowe, to czy urząd skarbowy właściwy dla Jej miejsca zamieszkania zwróci Wnioskodawczyni niezasadne pobrany podatek dochodowy wraz z odsetkami?
 
ILPB2/415-1102/11-3/AJ Czy ewentualne odpłatne zbycie w przyszłości całości lub części pozostałych nieruchomości gruntowych stanowiących prywatny majątek Wnioskodawcy niewykorzystywany do działalności gospodarczej Zainteresowanego na rzecz jednego lub - najwyżej - kilku nabywców, w ramach jednej lub kilku, lecz nie więcej niż trzech - pięciu, transakcji wolne będzie od podatku dochodowego, jeżeli zbycie nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości?
 
IBPBII/2/415-1216/11/MM Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o.o. na pokrycie udziałów zorganizowanej części przedsiębiorstwa a następnie zbycia tak objętych udziałów oraz obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 
ILPB2/415-955/11-6/AJ 1. Czy renta otrzymywana z Niemiec i wypłacana przez Niemiecką Federalną Instytucję Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) podlega opodatkowaniu w Polsce?
2. Jeżeli stwierdzenie Zainteresowanej jest prawidłowe, to czy urząd skarbowy właściwy dla Jej miejsca zamieszkania zwróci Wnioskodawczyni niezasadne pobrany podatek dochodowy wraz z odsetkami?
 
ILPB2/415-1088/11-2/WS Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 
ILPB2/415-1117/11-2/AJ Czy praca wykonywana w następstwie powstania zobowiązania i mająca na celu jego spłatę jest przychodem dłużnika w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a Wnioskodawca ma obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-243/12/NG Czy przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – weksli – stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych?
 
ILPB1/415-1204/11-2/AP Skutki podatkowe spłaty wierzytelności
 
IBPBII/2/415-907/11/CJS W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez zgody wnioskodawcy w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
ITPB2/415-119/12/MU Prawo do ulgi prorodzinnej.
 
IBPBII/2/415-941/11/CJS Skutki odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku oraz w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
 
IBPBII/2/415-1074/11/HS Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
IBPBII/2/415-1087/11/HS Czy zwolnienie na podstawie ulgi meldunkowej dotyczy całej kwoty ze sprzedaży i obejmuje zarówno budynek jak i grunt?
 
ILPB1/415-1239/11-2/AP Skutki podatkowe umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny
 
IBPBII/2/415-1101/11/HS Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 
IBPBII/2/415-1111/11/HS podwyższenia wartości nominalnej udziałów (w części dotyczącej dostosowania wartości nominalnej udziałów do wartości kapitału zakładowego Spółki) nie powstaje u wspólników spółki przychód ze źródeł „kapitały pieniężne” określony w art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 9?
 
ILPB1/415-1205/11-2/AP Czy Spółka / Wnioskodawca oraz Z/ FIZAN mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1245/11/TK Zakres skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.
 
ITPB1/415-26/12/MR Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy.
 
ITPB2/415-1083/11/TJ Zwolnienie z opodatkowania przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – ulga meldunkowa.
 
IPTPB1/415-48/12-4/MD Czy Spółka zwracając osobie uprawnionej kwotę partycypacji w wartości wyższej od kwoty partycypacji uprzednio wniesionej winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od różnicy kwot partycypacji zwracanej i wniesionej i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić informację (na druku PIT-11) o wysokości dochodu osiągniętego przez osobę, której wypłacono kwotę partycypacji?
 
IPTPB1/415-48/12-5/MD Czy Spółka zwracając osobie uprawnionej kwotę partycypacji w wartości wyższej od kwoty partycypacji uprzednio wniesionej winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od różnicy kwot partycypacji zwracanej i wniesionej i odprowadzić ją na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz sporządzić informację (na druku PIT-11) o wysokości dochodu osiągniętego przez osobę, której wypłacono kwotę partycypacji?
 
ITPB2/415-880/11/BK Czy prawidłowo Wnioskodawczyni uznała za wydatek na cele mieszkaniowe, wydatek poniesiony na wkład mieszkaniowy w celu uzyskania prawa odrębnej własności lokalu?
 
IPTPB1/415-48/12-6/MD Czy Spółka zwracając osobie uprawnionej kwotę partycypacji w wartości wyższej od kwoty partycypacji uprzednio wniesione; winna sporządzić informację (PIT-8C) wykazując dochód i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tę informację osobie, która otrzymała zwrot kwoty partycypacji oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika?
 
IPTPB1/415-48/12-7/MD Czy Spółka zwracając osobie uprawnionej kwotę partycypacji w wartości wyższej od kwoty partycypacji uprzednio wniesione; winna sporządzić informację (PIT-8C) wykazując dochód i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tę informację osobie, która otrzymała zwrot kwoty partycypacji oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika?
 
IPTPB2/415-59/12-5/AKr Czy świadczenie rentowe otrzymywane z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-79/12-6/KSU Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?
 
IPTPB1/415-79/12-5/KSU 1) Czy wykonaną infrastrukturę pomocniczą należy traktować jako odrębny środek trwały; ponadto jak należy ustalić jej wartość początkową i odpisy amortyzacyjne w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać wartość odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów i wykazywanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
2) Czy kocioł grzewczy będący wyposażeniem kotłowni, należy traktować jako odrębny środek trwały; ponadto jak należy ustalić jego wartość początkową i kwotę odpisów amortyzacyjnych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać kwotę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i wykazywanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 
ITPB2/415-1149/11/BK Czy wydatki poniesione na cele mieszkaniowe m.in. na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, spłatę kredytu oraz remont uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania oraz czy mogą być one traktowane łącznie?
 
ITPB1/415-1052/11/DP Kiedy powstanie u agenta ubezpieczeniowego przychód z działalności gospodarczej - czy w miesiącu wykonania usługi, czy w miesiącu wystawienia faktury, zatwierdzonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe? Czy przychód za usługi pośrednictwa wykonane w czerwcu, należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w czerwcu, czy dopiero w lipcu, np. 25 lipca z chwilą wystawienia faktury?
 
IPTPB1/415-97/12-2/DS Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo - akcyjnej jako akcjonariusza?
 
IPTPB1/415-132/12-2/ASZ Czy w świetle art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek od wartości dodanej od odpowiednio udokumentowanych wydatków dotyczących:
a) zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
b) opłat za przejazdy autostradami,
dokonanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mimo iż ubiega się o zwrot ww. podatku naliczonego w deklaracji VAT-REF?
 
IPTPB1/415-112/12-6/ASZ Czy podatek VAT zawarty w cenie zakupu kriokomory oraz aparatu do terapii falami uderzeniowymi, jako niepodlegający odliczeniu z powodu przeznaczenia środka trwałego wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, zwiększy wartość początkową środka trwałego podlegającego amortyzacji?
 
IPTPB1/415-97/12-3/DS Czy akcjonariusz w Spółce komandytowo - akcyjnej rozlicza przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w tej Spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy tylko za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę?
 
IPTPB1/415-105/12-2/MD 1) Czy Wnioskodawca kwaterując w swoim budynku mieszkalnym, w oparciu o te same pokoje gościnne, osoby przebywające na wypoczynku oraz pracowników firm pracujących poza miejscem swojego zamieszkania, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku kwaterowania tych pierwszych?
2) Czy najem prywatny i 8,5% stawka podatku od przychodów ewidencjonowanych jest właściwa w przypadku kwaterowania pracowników?
3) Czy obie te formy mogą mieć jednocześnie zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji? Przychody z agroturystyki Wnioskodawca ewidencjonuje w tzw. książce dziennego przychodu, natomiast przychody z najmu rozlicza z Urzędem Skarbowym w systemie kwartalnym wg. wymienionej wyżej stawki.
 
IPTPB1/415-98/12-2/DS Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo - akcyjnej jako akcjonariusza?
 
ITPB1/415-164/12/AK Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład przedsiębiorstwa jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-98/12-3/DS Czy akcjonariusz w Spółce komandytowo - akcyjnej rozlicza przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku w tej Spółce poprzez zapłatę zaliczki na podatek dochodowy tylko za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę?
 
ITPB1/415-1238a/11/MR Zakres obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od przychodu z tytułu najmu nieruchomości.
 
ITPB2/415-784/11/MM Zakres opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB1/415-1015/11/MR Czy Wnioskodawca byłby zobowiązany jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiąganych przez muzyków - obywateli niemieckich - z tytułu sprzedaży licencji za pośrednictwem swojego sklepu internetowego?
 
DD3/033/61/CRS/11/PK-27 Czy dopłata w pełnej wysokości (100%) na podstawie przedstawionego rachunku za udział w obozie młodzieżowym dziecka pracownika przyznana zgodnie z regulaminem zfśs jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl pkt 78 art. 21 ust. 1 pkt 78?

Wskaźniki gospodarcze