Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-630c/08/MT Czy uzyskane przez Spółkę od wspólników darowizny w postaci środków pieniężnych przeznaczonych na jej bieżące funkcjonowanie po zaprzestaniu przez nią prowadzenia działalności gospodarczej oraz darowizna Pana Andrzeja P. w postaci środków pieniężnych należnych od Spółki z tytułu udzielonych w 2004 r. pożyczek oraz należnego od tych pożyczek oprocentowania stanowić będą w roku podatkowym 2008 i w następnych latach podatkowych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB2/415-4/09/IB Czy kwoty wynikające z ugody sądowej zawartej ze Sp. z o.o. są wolne od podatku dochodowego?
 
ITPB2/415-19c/09/IB Jakie są skutki podatkowe otrzymania kwot lub wartości z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu?
 
ITPB2/415-19d/09/IB Czy wartość Akcji Darmowych podlega opodatkowaniu w dacie ich przekazania Wnioskodawcy, a jeżeli tak to czy ta wartość może zostać odliczona przy obliczaniu zysków kapitałowych w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu?
 
ITPB2/415-19e/09/IB Czy automatyczna wymiana jednostek uczestnictwa w „R.” na jednostki uczestnictwa w Subfunduszu oznacza opodatkowanie po stronie Wnioskodawcy?
 
ITPB2/415-19f/09/IB Czy sam fakt przyznania praw ochronnych do akcji „A.” oznacza opodatkowanie po stronie Wnioskodawcy?
 
ITPB1/415-823/08/WM Czy dochód uzyskany przez wspólników spółki będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-171/09/AD Ulga z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania.
 
ITPB2/415-353/09/IB Czy przy naliczaniu zaliczek od podstawy naliczania będą mogły być odejmowane należne, ale zadeklarowane w następnym miesiącu rozliczeniowym składki na ubezpieczenia społeczne oraz czy płatnik będzie miał prawo przy obliczaniu zaliczki pomniejszyć podatek należny o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są należne za dany miesiąc kalendarzowy, a które to składki zostaną zadeklarowane dopiero w miesiącu następnym?
 
ITPB2/415-354/09/IB Czy przy naliczaniu zaliczek od podstawy naliczania będą mogły być odejmowane należne, ale zadeklarowane w następnym miesiącu rozliczeniowym składki na ubezpieczenia społeczne oraz czy płatnik będzie miał prawo przy obliczaniu zaliczki pomniejszyć podatek należny o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są należne za dany miesiąc kalendarzowy, a które to składki zostaną zadeklarowane dopiero w miesiącu następnym?
 
ITPB2/415-355/09/IB Czy przy naliczaniu zaliczek od podstawy naliczania będą mogły być odejmowane należne, ale zadeklarowane w następnym miesiącu rozliczeniowym składki na ubezpieczenia społeczne oraz czy płatnik będzie miał prawo przy obliczaniu zaliczki pomniejszyć podatek należny o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są należne za dany miesiąc kalendarzowy, a które to składki zostaną zadeklarowane dopiero w miesiącu następnym?
 
ITPB1/415-297/09/AK Czy wykupiony dla pracowników abonament medyczny w formie ryczałtu stanowi przychód pracownika?
 
ITPB2/415-219/09/AD Obowiązki płatnika oraz korekty PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 za 2008 rok
 
ILPB2/415-798/09-4/ES Czy środki finansowe uzyskane z jednorazowej sprzedaży pospółki uzyskanej z pogłębienia stawów znajdujących się na obszarze gospodarstwa rolnego Zainteresowanego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ILPB1/415-893/09-2/AA 1. Czy umorzone odsetki od udzielonego kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej stanowią czy też nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Kto czy bank jako wierzyciel, czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT 8C?
 
IBPBII/2/415-1189/11/MMa Czy w związku ze sprzedażą opisanego mieszkania wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1195/11/MW Czy przychód związany z objęciem udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa będzie zwolniony z podatku dochodowego u wnoszącego?
 
IBPBII/1/415-1066/11/MZ Czy otrzymana przez osobę fizyczną dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków lub ekologicznego systemu ogrzewania budynków będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-51/12/ŁCz ulga meldunkowa po wyroku
 
IBPBII/2/415-71/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy w lokalu zameldowany był tylko mąż wnioskodawczyni.
 
IBPBII/2/415-87/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy w lokalu zameldowany był tylko mąż wnioskodawczyni.
 
IBPBII/1/415-59/12/HK Czy usługa sfinansowana w całości z budżetu Gminy X jako dofinansowanie osobom fizycznym, w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy X mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym płatnik, tj. Gmina X, ma obowiązek wystawienia Informacji PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-80/12/ŁCz darowizna innych składników majątkowych (w tym udziałów, akcji lub środków pieniężnych) na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego
 
IBPBII/2/415-81/12/ŁCz darowizna składników majątkowych (w tym akcji (również akcji Spółki), udziałów, papierów wartościowych lub środków pieniężnych) na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBII/2/415-1238/11/JG Czy współwłasność nabyta w 1984 r. korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów od osób fizycznych?
Czy kosztami podatkowymi od sprzedaży współwłasności nabytej w 2009 r. są spłaty dla pozostałych współwłaścicieli, koszty biegłego i kuratora oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?
 
IBPBII/2/415-863/11/CJS Opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaconych przez Cypryjska spółkę kapitałową dywidend.
 
IBPBII/2/415-1242/11/MM Opodatkowania przychodu ze sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości objętej dekretem.
 
IPPB2/415-84/12-2/AK W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić wartość polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w Spółce A w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego?
 
IPPB2/415-85/12-2/AK należy stwierdzić, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Na podstawie cytowanego wcześniej art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstaje w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.
 
IPPB2/415-1023/11-2/AK Czy w związku z planowanym przez Spółkę wprowadzeniem programu rabatowego adresowanego do pracowników Spółki wraz z partnerami oraz pracowników SFS udzielone rabaty podczas zakupów będą stanowiły dla pracowników Spółki przychód w postaci częściowo nieodpłatnego świadczenia, od którego Spółka zobligowana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-803/11-4/JK3 Przedmiotowe świadczenie emerytalne otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Polski podlega na mocy powołanej powyżej Umowy (art. 18) opodatkowaniu zarówno w państwie źródła, tj. w Polsce, jak i w państwie miejsca zamieszkania, tj. w Kanadzie. Przy czym, podatek należny w Kanadzie winien być ustalony zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Umowie polsko- kanadyjskiej, dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania.
 
IPPB2/415-108/12-2 Wypłacone na podstawie przepisu art. 160 k.p.a w styczniu 2012 r. odszkodowanie za utracone prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-71/12-3/AK Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 
IBPBII/2/415-1248/11/CJS Czy przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 r. może zostać przeznaczony na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-800/11-4/JK3 Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z faktem, że wygrał samochód osobowy, za który na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie zapłacił i zbył przedmiotowy samochód przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym miał miejsce jego odbiór, za cenę niższą od tej, która jest podana na fakturze jako wartość przedmiotu w chwili jego nabycia?
 
IPPB4/415-68/12-4/JK3 Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
 
IPPB2/415-147/12-2/AK Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
 
IBPBII/2/415-1276/11/MM Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni, dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna wykazać przychód odpowiadający nominalnej wartości udziałów Spółki luksemburskiej objętych w zamian za wniesiony aport?
 
IPPB2/415-43/12-2/AK Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 za rok 2007, który Wnioskodawca złoży w chwili obecnej ma prawo do rozliczenia strat uzyskanych w roku 2005 oraz 2006 (w części nie przekraczającej 50% wysokości straty za poszczególne lata) oraz czy ma prawo do rozliczenia strat z roku 2005 i 2006 w zeznaniu PIT-38 za rok 2009 przez złożenie w okresie bieżącym korekty do tego zeznania?
 
IPPB4/415-66/12-4/JK3 Jeżeli Bank zwolni kredytobiorcę z długu, to kwota tego zwolnienia nie będzie stanowiła dla poręczyciela przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. U poręczyciela - nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Wnioskodawca nie przekazał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż poręczyciel nie korzystał ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu. Skoro bowiem majątek poręczyciela w chwili udzielenia kredytu nie uległ powiększeniu, gdyż nie był on beneficjentem środków pochodzących z kredytu - to nie można uznać, iż w chwili umorzenia tego kredytu po stronie poręczyciela powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Majątek poręczyciela nie powiększa się o umorzoną kwotę, gdyż to nie on był kredytobiorcą. Jego majątek zostałby wręcz uszczuplony, gdyby musiał spłacić kredyt, w sytuacji, gdy nie czerpał realnych korzyści finansowych z kredytu, bo takowego kredytu nie zaciągnął. Nie może zatem ta czynność być przychodem podatkowym, gdyż nie przyczynia się do żadnego przysporzenia finansowego po stronie poręczyciela. Należy wskazać, iż zdarzenie, które w chwili zaistnienia (tutaj udzielenia kredytu) nie rodzi przysporzenia po stronie podatnika (nie zwiększa jego środków finansowych) nie może skutkować powstaniem przychodu w związku z umorzeniem zobowiązania wynikającym z tego zdarzenia.
 
IPPB2/415-943/11-4/AK Czy zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych w wysokości przyznanego miesięcznie limitu na podstawie uprzednio złożonego przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu do celów służbowych w danym miesiącu prywatnego telefonu komórkowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1277/11/MM Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni, dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna wykazać przychód odpowiadający nominalnej wartości udziałów Spółki luksemburskiej objętych w zamian za wniesiony aport?
 
IPPB4/415-63/12-4/JK3 Opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 
IPPB4/415-760/11-4/JK3 Czy wartość otrzymanego świadczenia rzeczowego przez osobę uzależnioną od hazardu (tj. sfinansowanego przez gminę szkolenia) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy wartość otrzymanych świadczeń rzeczowych przez pracowników Poradni Terapii Uzależnień (tj. sfinansowanych przez gminę szkoleń) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-93/12-2/JK3 możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 
IBPBII/2/415-1278/11/MM Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni, dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna wykazać przychód odpowiadający nominalnej wartości udziałów Spółki luksemburskiej objętych w zamian za wniesiony aport?
 
IPPB2/415-107/12-2/AK Wypłacone na podstawie przepisu art. 160 k.p.a w styczniu 2012 r. odszkodowanie za utracone prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-18/12-2/AK Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. u.p.d.o.f, przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-74/12-2/JK3 Z zaistniałego stanu faktycznego wynika, że roszczenie Wnioskodawcy powstało w konsekwencji odmowy zwrotu wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, która stała się zbędna na cel wywłaszczenia (jako szkody rzeczywistej), wobec czego wypłacone z tego tytułu odszkodowanie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-81/12-3/AK W przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane umorzenie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 
IPPB4/415-794/11-5/JK3 Czy różnica pomiędzy kwotą zaciągniętego kredytu i kwotą spłaconego kredytu (ponad 60.000,00 zł) stanowi koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt a i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-915/11-2/MG W zakresie braku wystąpienia po stronie Spółki obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w planie organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
 
IPPB4/415-137/12-2/JK3 Czy Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek od sprzedaży mieszkania, w którym mieszka ponad 50 lat?
 
IPPB4/415-765/11-5/JK3 Czy dotacja celowa udzielona z budżetu miasta na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej jest wolna od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 
IPPB2/415-10/12-2/AK Czy w latach 2007-2011 uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych przysługiwało Wnioskodawcy stosowanie zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB2/415-1000/11-4/AK Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, należy stwierdzić, że kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-929/11-2/JK Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w dniu 21.07.2011 r obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości czyli wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o poniesione przez Wnioskodawcę koszty odpłatnego zbycia, a kosztami o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Jednakże Wnioskodawczyni nie może – dokonanych przed śmiercią brata wpłat do Spółdzielni na poczet ceny nabycia lokalu (wkład mieszkaniowy) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-9/12-2/AK Czy w latach 2007-2011 (2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r.) uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych przysługiwało Wnioskodawcy stosowanie zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB4/415-67/12-2/SP Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych przez pracownika portugalskiej spółki.
 
IPPB4/415-150/12-2/SP Sprzedaż nieruchomości położonej w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Belgii.
 
IPPB4/415-108/12-2/JK3 Zbycie na podstawie umowy o dożywocie udziału w lokalu mieszkalnym – przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6c ww. ustawy. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 
ITPB1/415-152/12/AK Diety przedsiębiorcy - kierowcy.
 
ITPB1/415-151/12/MR Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniając obcokrajowców (obywateli Wielkiej Brytanii) na podstawie umowy o dzieło, nieposiadających rezydencji podatkowej w Polsce powinna pobierać od ww. zleceniobiorców podatek (w formie ryczałtu w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, bez kosztów uzyskania przychodu) i odprowadzać go do właściwego urzędu skarbowego na terytorium Polski?
 
ITPB1/415-141/12/AK Czy odsetki od spłaconego kredytu w ratach stanowią koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu, który ma być podstawą opodatkowania wg obowiązującej skali podatkowej?
 
IPTPB2/415-63/12-4/AKr 1. Czy po uzyskaniu odszkodowania za działkę nr X/4 Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia od niego podatku?
2. Czy po uzyskaniu odszkodowania za działkę nr X/9 Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia od niego podatku?
3. Jeżeli Wnioskodawca musi zapłacić jakikolwiek podatek to w jakiej wysokości, w jakim trybie i kiedy?
 
IPTPB2/415-67/12-4/KR 1. Czy kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu i jeżeli tak to w jakiej wysokości?
2. Czy jeżeli odszkodowanie podlega opodatkowaniu to czy w całości czy też w jakiejś części (np. od otrzymanej w drodze spadku)?
3. Czy ewentualnie odszkodowanie w przypadku opodatkowania można przeznaczyć na cele mieszkaniowe(zakup mieszkania lub budowa domu) i odliczyć od podatku?
4. Czy należy wpisywać do PIT-u dochód z wywłaszczenia jeżeli jest on zwolniony z podatku dochodowego?
 
IPTPB1/415-73/12-4/DS Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć przychód w wysokości .... zł netto do kosztów uzyskania przychodu jako wierzytelności nieściągalne?
 
IPTPB2/415-102/12-2/JR Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię, ze sprzedaży części ww. nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku może być uznany jako źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też nie powinien zostać uznany za takie źródło?
 
DD9/033/327/KZU/2011/PK-1638 skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
DD9/033/8/KZU/2012/PK-53 skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki partnerskiej
 
DD9/033/179/KZU/2011/PK-1363 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
IPTPB2/415-58/12-6/JR Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy dziecko otrzymuje uposażenie rodzinne po zmarłej sędzi?
W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że zapytanie dotyczy 2006 roku.
 
DD9/033/155/KZU/2011/PK-1336 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
DD9/033/153/KZU/2011/PK-1334 skutki podatkowe wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
DD9/033/152/KZU/2011/PK-1333 skutki podatkowe wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
IPTPB2/415-58/12-7/JR Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy dziecko otrzymuje uposażenie rodzinne po zmarłej sędzi?
W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że zapytanie dotyczy 2006 roku.
 
IPTPB2/415-58/12-8/JR Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy dziecko otrzymuje uposażenie rodzinne po zmarłej sędzi?
W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że zapytanie dotyczy 2006 roku.
 
IPTPB2/415-58/12-9/JR Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy dziecko otrzymuje uposażenie rodzinne po zmarłej sędzi?W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że zapytanie dotyczy 2006 roku.
 
ITPB1/415-1202/11/AD Czy wygrane w akcjach konkursowych organizowanych przez Spółkę w ogólnodostępnej sieci internet, skierowanych do nieograniczonego grona uczestników, będą korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu do kwoty 760 zł jednorazowej wartości poszczególnych nagród?
 
IPTPB2/415-58/12-10/JR Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy dziecko otrzymuje uposażenie rodzinne po zmarłej sędzi?W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że zapytanie dotyczy 2006 roku.
 
ITPB1/415-1167/11/PSZ Czy w wyżej wymienionym przypadku powinno w podatku dochodowym skorygować miesiąc, którego dotyczy korekta czyli w miesiącu dostawy towaru, czy jednak w miesiącu wystawienia faktury korygującej?
 
ITPB1/415-1118/11/WM Czy w związku z uzyskanym dochodem z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze