Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 maja 2012 r.
 
IBPBII/2/415-1029/11/NG Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie (rozbudowa lotniska) jest zwolniony z podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-1030/11/HS Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na cele mieszkaniowe.
 
IBPBII/2/415-1041/11/JG Czy w sytuacji, gdy pracownik Spółki obejmie obligacje, uzyskany z tego tytułu przychód (dyskonto, odsetki) powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych i tym samym Spółka jako płatnik powinien pobrać zryczałtowany 19% podatek od dokonywanych wypłat odsetek (realizowanego dyskonta)?
 
IBPBII/2/415-1042/11/JG W przypadku gdy pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a wpłacona przez niego zaliczka na poczet obligacji zostanie mu zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami, uzyskany przychód odsetkowy powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek od dokonywanych wypłat odsetek?
 
IBPBII/2/415-1066/11/AK Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do majątku odrębnego męża wnioskodawczyni.
 
IBPBII/2/415-1067/11/AK Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go nabyto.
 
IBPBII/2/415-1085/11/ŁCz Możliwość uznania za wydatki na cele mieszkaniowe spłaty kredytu wraz z odsetkami ze środków otrzymanych przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
ILPB1/415-55/12-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w dziale sprzedaży bezpośredniej.
 
ILPB1/415-55/12-3/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w dziale sprzedaży usług kluczowym klientom.
 
ILPB1/415-55/12-4/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z działu finansów.
 
ILPB1/415-55/12-5/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach (...).
 
ILPB1/415-55/12-6/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach (...).
 
ILPB1/415-55/12-7/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z działu transportu.
 
ILPB1/415-55/12-8/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z działu inwestycji.
 
ILPB1/415-55/12-9/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku HR.
 
ILPB1/415-55/12-10/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi.
 
ILPB1/415-55/12-11/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi.
 
ILPB1/415-55/12-12/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Manager ds. R.
 
ILPB1/415-55/12-13/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Szef e-c.
 
ILPB1/415-55/12-14/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku T.
 
ILPB1/415-55/12-15/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Manager S.
 
ILPB1/415-55/12-16/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Koordynator Audytu.
 
ILPB1/415-55/12-17/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Prezes Zarządu.
 
IBPBII/2/415-1279/11/NG Czy dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, w momencie wniesienia przez wnioskodawczynię udziału w akcjach do spółki luksemburskiej po stronie wnioskodawczyni powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1280/11/NG Czy dla celów polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych, w momencie wniesienia przez wnioskodawczynię udziału w akcjach do spółki luksemburskiej po stronie wnioskodawczyni powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1406/11/AK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
 
IBPBII/2/415-1407/11/AK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
 
IPPB4/415-162/12-2/JK3 udział w gospodarstwie rolnym niezabudowanym, (nieruchomość rolna) Wnioskodawca nabył w dacie śmierci matki – tj. 28 czerwca 2003 r., w związku z czym bieg 5 letniego terminu należy liczyć od końca 2003 roku, a zatem termin określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem 2008 roku. Wobec powyższego przychód ze sprzedaży odpowiadający temu udziałowi będzie zwolniony z opodatkowania ze względu na upływ pięcioletniego terminu.
 
IPPB4/415-217/12-2/JK3 należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IBPBII/2/415-1437/11/AK Określenie wysokości przychodu wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej z tytułu wniesienia przez spółkę komandytową aportu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IPPB2/415-216/12-2/JK3 Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją
 
IPPB2/415-48/12-2/AK Czy w związku z dokonaniem przez drugiego udziałowca Spółki zbycia na jej rzecz posiadanych w tej Spółce udziałów bez wynagrodzenia celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy którego udziały nie podlegają umorzeniu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-124/12-2/JK3 opodatkowanie wartości świadczeń przyznanych pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
IPPB4/415-205/12-4/JK3 opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
 
IPPB4/415-218/12-2/JK3 Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB4/415-140/12-4/JK3 Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 
IPPB1/415-155/12-2/KS 1.Jeżeli dotację (faktyczny zwrot na rachunek) otrzymano już po rozpoczęciu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych w części ze środków Unii - jak należy odpowiednią część amortyzacji wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu, jednorazowo dokonać korekty w dacie wpływu na rachunek środków pomocowych, czy korekty dokonać w każdym roku od momentu zakupu środka trwałego korygując jednocześnie poszczególne zeznania roczne?2.Biorąc pod uwagę powyższe, czy w momencie otrzymania dotacji należy wartość początkową środka trwałego pomnożyć przez przyjętą stawkę amortyzacji dla danego środka trwałego w poszczególnych latach i obliczyć wartość będącą kosztami uzyskania przychodów oraz nie będącą kosztami uzyskania przychodów proporcjonalnie do wartości procentowej udzielonego wsparcia, a o łączną wartość odpisów NKUP za lata poprzednie do dnia otrzymania środków z dotacji pomniejszyć koszty uzyskania przychodów roku bieżącego? 3.Czy idąc w ślad powyższego dalsze odpisy amortyzacyjne powinny być rozliczane 50/50 (dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 50% zainwestowanych środków) jako koszty NKUP i koszty stanowiące KUP?
 
IBPBII/2/415-1438/11/MM W jaki sposób należy ustalić dochód (przychód) z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały objęte zostały częściowo za wkład pieniężny, częściowo zaś za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IPPB1/415-201/12-2/KS cesja umów leasingu na innym podmiot co do zasady nie powoduje konieczności dokonania korekty prawidłowo zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów leasingu. Z uwagi jednak na okoliczność, iż w rozpatrywanym przypadku Wnioskodawca nieprawidłowo rozliczał część opłat związanych z zawartymi umowami leasingu (rozliczał je proporcjonalnie do czasu trwania umów leasingu a nie w dacie poniesienia) winien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o tę część wydatków. W konsekwencji Wnioskodawca winien dokonać korekty podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie w momencie dokonania cesji umów leasingu Wnioskodawca nie będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozostałej kwoty wydatków, gdyż wydatki te jak już wskazano należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 
IPPB4/415-138/12-2/JK3 W sytuacji gdy pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej, do których ponoszenia pracodawca jest zobowiązany odrębnymi przepisami, u pracowników nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym nie może mieć zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy, gdyż przepisy dotyczące zwolnień podatkowych są wtórne w stosunku do regulacji mówiących o powstaniu przychodu. W konsekwencji, aby móc zastosować zwolnienie najpierw musi powstać przychód, co w odniesieniu do świadczeń z zakresu medycyny pracy nie ma miejsca.
 
IPPB1/415-233/12-2/KS 1.Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będą stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej, o jakim mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 oraz czy w przypadku spłaty udziału kapitałowego w ratach obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku dopiero w momencie otrzymania zapłaty?2.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, czy z przychodu tego na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 11 należy wyłączyć kwotę, jaka odpowiada części dochodu z udziału w spółce przypadającej na Wnioskodawcę, która nie została mu wypłacona, lecz została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego spółki?3.Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będzie kwota jaką wpłacił tytułem wkładu do spółki, tj. 283.333 zł?
 
IPPB1/415-176/12-2/KS Czy przychód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek komandytowo- akcyjnych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz czy obowiązek podatkowy, od dochodu z tego typu działalności powstaje dopiero w momencie wypłaty dywidendy przez spółki?
 
IBPBII/2/415-1440/11/AK Określenie wysokości przychodu wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej z tytułu wniesienia przez spółkę komandytową aportu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IPPB1/415-143/12-4/KS 1. Czy wydatek na zakup gry używanej w celu jej dalszej odsprzedaży, od klienta na podstawie pisemnej umowy kupna - sprzedaży zawierającej dane klienta, a w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis nabywcy, podane poprzez pisemne oświadczenie stanowiące integralną część umowy, przy możliwości ich weryfikacji przy pomocy dowodu osobistego będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wydatek na zakup gry używanej w celu jej dalszej odsprzedaży, od klienta na podstawie umowy kupna-sprzedaży dokonanej przy użyciu karty lojalnościowej z unikalnym numerem przypisanym do konkretnego klienta i potwierdzonej następnie wydrukiem z sytemu tele-informatycznego oraz na podstawie danych klienta, a w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis nabywcy, podanych poprzez pisemne oświadczenie w momencie zawarcia ramowej umowy, przy możliwości ich weryfikacji przy pomocy dowodu osobistego, będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy wydatek na zakup gry używanej w celu jej dalszej odsprzedaży, od klienta na podstawie umowy kupna-sprzedaży dokonanej przy użyciu karty lojalnościowej z unikalnym numerem przypisanym do konkretnego klienta i potwierdzonej następnie wydrukiem z sytemu tele-informatycznego oraz na podstawie danych klienta, a w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis nabywcy, podanych poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Wnioskodawcy, przy braku możliwości ich weryfikacji przy pomocy dowodu osobistego, będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
4. Czy wydatek na zakup gry używanej w celu jej dalszej odsprzedaży, od użytkownika portalu aukcyjnego na podstawie umowy sprzedaży dokonanej za pomocą portalu aukcyjnego gdzie dowodem transakcji jest jedynie wydruk ze strony internetowej oraz dowód wpłaty wylicytowanej ceny na konto bankowe sprzedawcy, będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
5. Jak powinien zostać określony dochód w przypadku późniejszej sprzedaży przez Wnioskodawcę gry nabytej ww. sytuacji określonej w pkt. l -4.
 
IPPB1/415-156/12-3/KS Jak będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z późniejszego odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki
 
IPPB4/415-192/12-2/JK2 Czy uzyskując w latach 2007-2011 przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w rozliczeniach podatkowych Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 
IPPB1/415-182/12-2/KS Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo obliczając i wpłacając w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości ustalonej na podstawie comiesięcznej informacji otrzymywanej ze Spółki na temat dochodu z działalności gospodarczej Spółki
 
IPPB4/415-136/12-5/JK2 Czy na podstawie o art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) Wnioskodawca skorzysta z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (tj. udziału 5/24 części nabytego w 2007 roku)?
 
IBPBII/2/415-1441/11/NG Czy najem kilku lokali mieszkalnych jest nadal najmem prywatnym i nie będzie traktowany jako przychody z działalności gospodarczej, pomimo tego że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
 
IBPBII/2/415-1442/11/MM W jaki sposób należy ustalić dochód (przychód) z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały objęte zostały częściowo za wkład pieniężny, częściowo zaś za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
IPPB4/415-2/12-2/SP Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania otrzymanego za nieruchomość przejętą dekretem.
 
IPPB4/415-4/12-2/SP Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania otrzymanego za nieruchomość przejętą dekretem.
 
ITPB1/415-60/12/HD Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłaty za studia współpracownika?
 
ITPB1/415-116/12/DP Czy Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu?
 
ITPB1/415-120/12/MR Jakie skutki podatkowe (na gruncie updof) wystąpią dla Wnioskodawczyni w związku z dysproporcją pomiędzy wartością wkładów a udziałem w zyskach Spółek osobowych w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku?
 
ITPB1/415-94/12/DP Czy wydatki poniesione po podpisaniu aktu notarialnego kupna nieruchomości a związane z zakupem wyposażenia (biurko, kanapy, meble, elementy kuchni w zabudowie, płyta grzewcza, piekarnik, pralka, lodówka, dywany na schody, stojak w łazience, odkurzacz, krzesło, okap i rolety) w sumie około 5.000 zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-76/12/WM Czy w związku z likwidacją spółki z o.o., jej dotychczasowemu wspólnikowi będzie przysługiwało zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskania przychodu z tytułu otrzymania udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej majątek likwidowanej osoby prawnej?
 
IPTPB2/415-92/12-4/TS Czy zachowek zapłacony na rzecz ojca wraz z poniesionymi kosztami aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia odziedziczonej nieruchomości?
 
IPTPB2/415-101/12-2/TS Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w 2011 r. udziału w nieruchomości, nabytej w 1990 r. do wspólności ustawowej małżeńskiej a następnie – w wyniku sądowego podziału majątku wspólnego przyznana wyłącznie Wnioskodawcy, korzysta w całości ze zwolnienia przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm.?
 
ITPB1/415-970/11/IG Zakres określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.
 
IPTPB2/415-107/12-2/TS Czy zwolnieniem od podatku dochodowego objęty jest tylko zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, czy także zwrot kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego samochodem prywatnym rodziców dziecka?
Czy zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły samochodem prywatnym rodziców jest dochodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB2/415-791/11/MK Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-805/11/MM Zakres powstania przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej.
 
ITPB2/415-1047/11/IB Czy zasiłek dla osób poszukujących pracy wypłacany przez Irlandię powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36 za 2010 r. jako dochody osiągnięte za granicą?
 
ITPB2/415-954/11/IB Czy do wynagrodzenia za okres urlopu mają zastosowanie 50%-towe koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB1/415-70/12-4/ASZ 1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.?
2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 
IPTPB1/415-70/12-5/ASZ 1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.?
2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 
DD9/033/174/KZU/2012/PK-586 skutki podatkowe wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
DD9/033/175/KZU/2011/PK-1356 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 
ITPB2/415-766b/11/MM Zakres możliwości przedłużenia terminu do wydatkowania środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.

Wskaźniki gospodarcze