Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 maja 2012 r.
 
IBPBII/1/415-80/12/HK 1. Czy wartość zakupionego biletu lotniczego oraz ubezpieczenia na czas podróży przewodniczącemu Międzyzakładowej Komisji Związków Zawodowych, który nie jest pracownikiem Spółki należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Spółka jest obowiązana wystawić podatnikowi PIT-8C?
 
IBPBII/2/415-100/12/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
 
IPPB4/415-760/10/12-10/S/JK2 Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości w części stanowiącej grunt rolny korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunt leśny, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie był zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu leśnego będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1453/11/JG Czy moment nabycia spadku powstaje z chwilą śmierci spadkodawcy, czy też z chwilą postanowienia sądowego, czy też z chwilą zniesienia współwłasności?
 
IBPBII/2/415-1456/11/MM Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej jeżeli warunek zameldowania spełnia wyłącznie żona wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/415-1129/11/MMa Czy i w jakim terminie wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1235/11/MMa Jeżeli całą kwotę ze sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni przeznaczy na nadpłatę kapitału kredytu zaciągniętego wraz z mężem, to czy będzie ona w całości zwolniona z podatku dochodowego wynikłego ze sprzedaży tego mieszkania?
 
IBPBII/2/415-1457/11/MW W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi bez zgody wnioskodawczyni w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-1243/11/MMa Czy zaciągnięte przez wnioskodawcę i jego żonę pożyczki mogą zostać uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe?
 
IBPBII/2/415-1249/11/ŁCz zakwalifikowanie uzyskanego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez wspólnotę mieszkaniową nieruchomości wspólnej pełniącej funkcję parkingu i drogi dojazdowej będącej w użytkowaniu wieczystym członków wspólnoty
 
IBPBII/2/415-1465/11/NG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPPB4/415-92/12-4/JK2 Czy Wnioskodawczyni powinna wypełnić PIT-39 za 2011 r. i zapłacić podatek od osiągniętego ze sprzedaży działki Nr 386? Jeżeli, tak to ile procent?
 
IBPBII/2/415-1468/11/HS Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży działek.
 
IBPBII/2/415-1469/11/MM Czy na moment przekształcenia Spółki połączonej w osobową spółkę prawa handlowego, opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będą niepodzielone zyski Spółki połączonej, na które będą się składać wyłącznie kwoty w następujących pozycjach bilansu Spółki połączonej na dzień przekształcenia: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (powstałe w wyniku przekazania zysku)?
 
IBPBII/2/415-1268/11/MMa Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1470/11/NG W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IBPBII/2/415-1269/11/MMa Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 
IBPBII/2/415-1270/11/MMa Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1271/11/MMa Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie wnioskodawczyni powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 
IBPBII/2/415-1283/11/ŁCz skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawna
 
IBPBII/2/415-1284/11/MM Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki związane z opłatami poniesionymi w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup sprzedanej lokalu mieszkalnego?
 
IBPBII/2/415-1285/11/MMa Którą datę wnioskodawca powinien przyjąć za datę nabycia nieruchomości, tj. datę nabycia działki w 2003 r. czy też datę ukończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie w 2008 r.? W jaki sposób wnioskodawca powinien obliczyć i rozliczyć podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
ITPB2/415-9/12/ENB Czy w związku z podziałem majątku i przekazaniem powyższego lokalu Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy?
 
IBPBII/2/415-1298/11/ŁCz zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności
 
ITPB2/415-846/11/MK Czy Spółka słusznie potrąciła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty odszkodowania na podstawie ugody sądowej?
 
ITPB2/415-1019/11/GR 1. Czy od uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca może odliczyć zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na jej zakup?
2. Czy od uzyskanego przychodu Wnioskodawca może odliczyć prowizję, którą naliczył bank, w związku z wcześniejszą spłatą kredytu?
 
IBPBII/2/415-1299/11/MMa Czy powyżej opisany, wnoszony jako wkład niepieniężny zespół składników majątkowych, w oparciu o który Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą wnioskodawcy w zakresie sprzedaży kart telefonicznych, doładowań elektronicznych oraz telefonów, jako stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego aport do Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 109 ww. ustawy?
 
IPPB1/415-995/11-2/IF Otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1309/11/ŁCz zarządzanie portfelem inwestycyjnym a koszty uzyskania przychodów
 
IPPB1/415-1070/11-2/IF Przystąpienie do spółki nowego komplementariusza i jednoczesna zmiana statusu dotychczasowego komplementariusza na status komandytariusza nie wiąże się z powstaniem dla Wnioskodawcy jako osoby fizycznej obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-178/12-2/IF W rozpatrywanej sprawie, wskazać należy, iż w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zakup mieszkania w części sfinansowanej z kredytu bankowego nie spełnia wymogu poniesienia wydatku określonego w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Mieszkanie zostało zakupione w części za środki pochodzące z kredytu, a nie za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB1/415-1069/11-2/IF Wnioskodawca ma prawo proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej zaliczyć opłatę wstępną oraz pierwszą i drugą ratę leasingową do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia w księgach handlowych.
 
IPPB1/415-1026/11-2/IF w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
 
IPPB1/415-1063/11-4/IF Nabycie przez Wnioskodawcę udziału w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w dniu zakupu w 2005 r., a tym samym jego sprzedaż w 2011 r. nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce to nabycie co oznacza, że sprzedaż tej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 
IPPB1/415-992/11-2/IF Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczony na uzupełnienie wkładu budowlanego, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., bowiem środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości nie zostaną wydatkowane w terminie określonym w ww. przepisie, tj. w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości.
 
IPPB1/415-1024/11-2/IF Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego należącego do Wnioskodawcy - podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1124/11-5/IF Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię w 2012 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nakłada na Wnioskodawczynię obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od ceny sprzedaży tej nieruchomości?
 
IPPB1/415-393/12-4/IF W związku ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-109/12-2/AK Czy kwota opłaconej składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki na warunkach przedstawionych w opisie stanu faktycznego będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych przychód z art. 12 ust. 1 lub art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB2/415-865/11-7/MG Czy w związku z odpłatnym nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu, które powoduje uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków, Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki powstaje przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek zapłaty podatku od tego przychodu?Czy w związku z nieodpłatnym przyznaniem pracownikowi Spółki Darmowych Akcji, po spełnieniu przez niego określonych warunków, powstaje po jego stronie przychód do opodatkowania, a Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania i wpłaty podatku od tego przychodu?
 
ITPB1/415-12/12/MR Czy zachodzi obowiązek wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy IFT-1/IFT-1R osobie fizycznej delegowanej do Wnioskodawcy, za otrzymywane świadczenie rzeczowe, które w zakładzie macierzystym, tj. przez spółkę duńską są dopisane do dochodu?
 
IPTPB2/415-4/11-5/12-S/GG W jakim momencie należy ją opodatkować?
 
IPTPB1/415-91/12-4/MD 1) Czy do stypendiów przyznawanych uczestnikom Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, przyznawanych w związku z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Uniwersytet jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2) Czy do stypendiów przyznawanych doktorantom Uniwersytetu i młodym doktorom zatrudnionym na Uniwersytecie na staże naukowo - dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich i/lub naukowo-badawczych spełniających kryteria UNESCO 2009 odpowiedzialnej społecznie uczelni, przyznawanych w związku z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Uniwersytet jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-17/12/HD Czy w związku ze zleceniem wykonania usług specjalistycznych artyście rzeźbiarzowi lub stolarzowi, poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło lub umowa zlecenia), wzrośnie wysokość stawki karty podatkowej, tak jak przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę?
 
IPTPB1/415-124/12-4/KSU 1) Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto z faktur (prace remontowe)?
2) Czy wartość początkowa zakupionych środków trwałych to wartość brutto stanowiąca podstawę do wpisania do rejestru środków trwałych i naliczenia amortyzacji?
 
IPTPB1/415-124/12-5/KSU 1) Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto z faktur (prace remontowe)?
2) Czy wartość początkowa zakupionych środków trwałych to wartość brutto stanowiąca podstawę do wpisania do rejestru środków trwałych i naliczenia amortyzacji?
 
IPTPB1/415-128/12-2/DS Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 
IPTPB1/415-150/12-2/ASZ Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?

Wskaźniki gospodarcze