Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 maja 2012 r.
 
IBPBII/2/415-1173/11/AK Czy dobrowolne umorzenie udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia stanowi „transakcję” w rozumieniu art. 25a updof, a w konsekwencji, czy w przypadku, gdy wartość rynkowa lub nominalna udziałów lub akcji przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czynności prawnej?
 
IBPBII/2/415-1169/11/AK Ustalenie dochodu - przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub akcji nabytych w drodze darowizny od żony.
 
IBPBII/2/415-1170/11/AK Skutki podatkowe zbycia nabytych w darowiźnie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.
 
IBPBII/2/415-988/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych gdy w wyniku nadbudowy i przebudowy budynku zmieniła się powierzchnia użytkowa budynku.
 
IBPBII/2/415-1171/11/AK Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów lub akcji przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny od żony?
 
IBPBII/2/415-995/11/JG Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 01 stycznia 2004r.?
 
IBPBII/2/415-1172/11/AK Możliwość określenia przez organ podatkowy dochodu wnioskodawcy na podstawie art. 25 updof w związku z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
 
IBPBII/2/415-1006/11/MW Czy w świetle art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 Konwencji dochód uzyskany przez wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki (w tym częściowej likwidacji) i wypłaty majątku Spółki na rzecz wnioskodawcy, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBII/2/415-1019/11/JG Czy przychód ze sprzedaży działki nabytej w drodze spadku i działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-21/12/HK Czy środki uzyskane z (bezpośredniej) realizacji Programu „...” (bezzwrotne środki pochodzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej/Unii Europejskiej, cel programu realizowany bezpośrednio przez podatnika) stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-103/12/ŁCz nabycie w 2002 r. przez wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w 2008 r. dokonanie przekształcenia tego lokalu w odrębną własność a powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.
 
IPPB4/415-109/12-4/SP Emerytura wypłacana Wnioskodawczyni w roku 2010, 2011 i latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB1/415-1141/11-4/IF W przypadku wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej wartość początkową poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - dla celów amortyzacji ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji zbywcy, czyli w tym wypadku wnoszącego aport Wnioskodawcy.
 
IPPB1/415-67/12-4/IF Datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia przez Wnioskodawczynię faktury. Natomiast wysokość przychodu należy ustalić zgodnie z kwotą należną z tytułu sprzedaży dokonanej w okresie za jaki faktura jest wystawiona.
 
IPPB1/415-57/12-2/IF Przychody z najmu lokalu użytkowego oraz mieszkalnego Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 
IPPB1/415-72/12-2/IF przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy – wydatkowany na zakup segmentu oraz na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami zaciągniętego wraz z małżonką na zakup przedmiotowego segmentu objętego współwłasnością małżeńską, może w całości korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-396/12-2/IF Datą nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest data podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię odrębną własność lokalu mieszkalnego tj. 16.11.2010 r. Kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o które należy pomniejszyć przychód, będą udokumentowane koszty nabycia, czyli spłata kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową jako odrębne zobowiązanie i wkład mieszkaniowy.
 
IPPB2/415-865/11-8/MG Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, po stronie pracownika powstanie dochód opodatkowany pdof, który należy zakwalifikować jako dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art 30b ust. 1 ustawy o pdof i Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IBPBII/1/415-856/11/MCZ Czy holenderskie świadczenie wypłacane dla wdowy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-865/11-10/MG Czy w związku z wypłatą przez Akcjonariusza dywidendy, która skutkuje emisją i przydzieleniem pracownikowi nowych jednostek w funduszu FCPE, po stronie pracownika nie powstaje przychód podatkowy, a Spółka nie ma obowiązku pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-865/11-9/MG Czy w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa w funduszu FCPE przez pracownika, skutkującym otrzymaniem przez pracownika akcji Akcjonariusza, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i, w konsekwencji, Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB2/415-865/11-11/MG Czy w związku ze sprzedażą Darmowych Akcji w imieniu pracownika (w razie wyboru przez pracownika opcji sprzedaży Darmowych Akcji po ich przyznaniu) po stronie pracownika Spółki powstaje dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, lecz Spółka nie będzie obowiązana do pobrania i wpłaty podatku od tego dochodu?
 
IBPBII/1/415-863/11/AA Odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup komputera z oprogramowaniem, specjalistycznej drukarki i linijki Braille’a.
 
IPPB1/415-174/12-2/IF Jak będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, z udziału w zysku spółki komandytowo- akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IPPB2/415-865/11-12/MG Czy w związku z wniesieniem Darmowych Akcji do funduszu FCPE po przyznaniu Darmowych Akcji, po stronie pracownika Spółki nie powstaje przychód do opodatkowania i Spółka nie będzie obowiązana w tym zakresie jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku?
 
IPPB1/415-172/12-2/IF Jak będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, z udziału w zysku spółki komandytowo- akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IBPBII/1/415-867/11/AA Czy renta wdowia i sieroca wypłacana przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech?
 
IPPB1/415-172/12-3/IF Jak będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z późniejszego odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IPPB1/415-174/12-3/IF Jak będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z późniejszego odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IPPB1/415-173/12-2/IF Jak będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, z udziału w zysku spółki komandytowo- akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki?
 
IBPBII/1/415-871/11/AA Czy dodatki spisowe i nagrody, wypłacone członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, czy będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 
IPPB4/415-838/11-6/JK Czy wypłacone pracownikowi odszkodowanie za naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę zasądzone wyrokiem sądu podlega podatkowi od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-173/12-3/IF Jak będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z późniejszego odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki
 
IPPB1/415-974/11-2/IF Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczony na zakup działek o numerach ewidencyjnych: 140/13, 217 i 139/13 o łącznej powierzchni 399 m2, które są zabudowane segmentem jednokondygnacyjnym - stanowi cel mieszkaniowy określony w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. Wydatkowanie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości wydatkowanej na zakup działek, które stanowią drogi wewnętrzne – nie spełnia dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.
 
IPPB1/415-1041/11-2/IF Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze zbycia przypadającego na lokal mieszkalny. Natomiast przychód (dochód) ze zbycia na podstawie umowy sprzedaży przypadający na grunt, na którym posadowiony jest lokal będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 
IBPBII/1/415-891/11/MCZ Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz przejazdem na kontrolne wizyty (konsultacje lekarskie) w przychodniach, poradniach i szpitalach, badania laboratoryjne oraz na zakupy?
 
IPPB2/415-1009/11-2/AK Czy odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Bank nie będzie zobowiązany do poboru 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT?
 
IBPBII/1/415-894/11/MZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leku oraz zabieg iniekcji tego leku do oka i jak je powinna udokumentować?
Czy może również odliczyć w ramach tej ulgi wydatki związane z przewozem na wizyty lekarskie związane z leczeniem oczu i koszty tych wizyt?
 
IPPB2/415-159/12-2/AK Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-35/12-2/AK Czy Premie otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych <dalej: ustawa pdof>?
 
IBPBII/1/415-895/11/MK Czy ustalone przez walne zebranie członków diety ryczałtowe dla członków władz Stowarzyszenia powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-160/12-2/AK Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-777/11-4/JK3 Przychodem Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia nieruchomości jest kwota wynikająca z aktu notarialnego, na mocy którego Wnioskodawczyni dokonała jej zbycia. Jednakże, w sytuacji gdy cena sprzedaży nieruchomości podana w akcie będzie znacznie odbiegała od jej wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo ustalić przychód z tej sprzedaży w wysokości rynkowej. Kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawczyni jest kwota wydatkowana na zakup nieruchomości, a wynikająca z aktu notarialnego, na mocy którego Wnioskodawczyni nabyła przedmiotową nieruchomość, tj. zarówno cena za jaką dokonała jej zakupu, jak i wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, na mocy którego zostało przeniesione na nią prawo własności tej nieruchomości. Dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże, jeżeli Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczyła na cele mieszkaniowe (tj. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu) wskazane w treści art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131. Zwolnieniem tym objęta zostanie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
IBPBII/1/415-901/11/MK Czy możliwe jest złożenie korekty PIT-37 za 2010 r. po 30 kwietnia 2011 r. rezygnując ze wspólnego opodatkowania z żoną i rozliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci i rozliczenia się indywidualnie?
 
IPPB1/415-60/12-2/MS Otrzymany przez wynajmującego od najemcy zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 
IPPB1/415-79/12-7/MS sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-167/12-4/MS O ile podróże, jakie podatnik odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniu.
 
IPPB1/415-9/12-2/MS Czy opłata za podatek od nieruchomości i podatek rolny związany z przedmiotem najmu ponoszony przez najemcę są u wynajmującego przychodem z najmu, jeśli z umowy wynika iż najemca jest zobowiązany do jego ponoszenia?
 
IPPB1/415-86/12-2/MS wniesienie przez Wnioskodawcę udziału we własności niezabudowanej działki gruntu do spółki osobowej (jawnej), nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-146/12-3/MS Jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat stałych jak i opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia mediów (należnych usługodawcom), do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy.
 
IBPBII/1/415-908/11/BD Czy przychód uzyskiwany przez trenera piłki siatkowej z tytułu świadczenia usług na rzecz związku sportowego podlegać będzie uregulowaniom art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i traktowany będzie jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, bez względu na fakt rejestracji przez trenera działalności gospodarczej, a w konsekwencji podatek dochodowy od uzyskanego ze związku sportowego świadczenia należy pobierać według skali podatkowej, obciążając jako płatnika wypłacający związek zgodnie z treścią art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-113/12-2/MS Czy w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu świadczenia wyżej wskazanych usług doradczych na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest jednocześnie jednym ze wspólników, a także Prezesem zarządu, za które to czynności otrzymuje osobne wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
 
IPPB1/415-1036/11-2/MS Skoro środki otrzymane jednorazowo przez Wnioskodawcę w 2011 r. z Urzędu Pracy zostały przyznane Wnioskodawcy jako bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to środki te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki sfinansowane tymi środkami, poniesione na zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.
 
IPPB1/415-1072/11-4/MS Przychody z najmu krótkotrwałego 3 mieszkań Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-1/12-2/MS Wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa, nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania - na dzień objęcia udziałów w tej spółce - obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Powstały bowiem z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-114/12-2/MS Czy w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu świadczenia wyżej wskazanych usług doradczych na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest jednocześnie jednym ze wspólników, a także Prezesem zarządu, za które to czynności otrzymuje osobne wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
 
IPPB1/415-975/11-4/MS sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz z prawem do udziału w nieruchomości wspólnej nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1136/11-3/MS Jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i nie będą skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1113/11-2/MS do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży prawa do wieczystego użytkowania gruntu oraz posadowionego na tym gruncie budynku Wnioskodawca może zaliczyć pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.
 
IPPB1/415-149/12-4/MS Wynajmowanie wskazanego we wniosku lokalu usługowego nie musi odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód uzyskany z tego wynajmu może stanowić przychód ze źródła określonego w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-142/12-4/MS czynsz najmu, koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości, płacone przez spółkę jawną na podstawie zawartej umowy najmu nieruchomości, będą stanowić koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do jej udziałów w zyskach spółki.
 
ITPB1/415-1070/11/WM Koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 
DD9/033/57/SEW/2012/PK-193 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki partnerskiej
 
IPTPB2/436-18/12-4/KK Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 
DD9/033/59/SEW/2012/PK-195 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej
 
DD9/033/62/SEW/2012/PK-198 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej
 
DD9/033/73/SEW/2012/PK-208 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej
 
DD9/033/74/SEW/2012/PK-209 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do Spółki komandytowej
 
DD9/033/80/SEW/2012/PK-215 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej
 
DD9/033/81/SEW/2012/PK-216 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki jawnej
 
DD9/033/82/SEW/2012/PK-217 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do Spółki komandytowej
 
DD9/033/83/SEW/2012/PK-218 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do Spółki komandytowo - akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze