Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 maja 2012 r.
 
IBPBII/2/415-986/11/MW Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty faktycznie poniesione i udokumentowane, które poniesione zostały na rzecz dożywotnika przed zbyciem nieruchomości w miejscowości R., takie jak koszt nabycia mieszkania w miejscowości T. oraz koszty jego remontu, wyposażenia oraz koszty utrzymania tego mieszkania do czasu zbycia nieruchomości w miejscowości R.?
 
IPTPB2/415-56/12-4/KR W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 1 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 1 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 
IPTPB1/415-65/12-4/KO Czy podatek od towarów i usług poniesiony w związku z realizacją niniejszego projektu będzie wydatkiem kwalifikowanym, i czy będzie go można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-100/12-2/AKr Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej ?
 
IPTPB1/415-114/12-2/DS Czy diety członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej formie?
 
IPPB1/415-171/12-2/MS dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPTPB1/415-214/12-2/KO Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia?
 
IPPB1/415-1116/11-2/MS W związku z tym, iż sam najem nie jest przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a wspomniany lokal nie jest środkiem trwałym prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności – architektura, stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawca w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 
IPPB1/415-80/12-2/MS zasadnym jest uznać, iż przychody z najmu kilku lokali Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-161/12-4/MS Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupiony lokal kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wynajmowany przez Wnioskodawcę.
 
IPPB1/415-1136/11-2/MS W przypadku wniesienia do Spółki z o.o. aportu, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki, przychodem Wnioskodawcy będzie nominalna wartość udziałów objętych za ten wkład.
 
IPPB1/415-186/12-2/MS dochód ze sprzedaży 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wydatkowany w ciągu 2 lat na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu, zaciągniętego na nabycie przedmiotowego prawa, w całości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1104/11-4/MS Wnioskodawca prawidłowo stwierdził we wniosku, że w opisanej sytuacji wynagrodzenie otrzymywane z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, stanowiące przychód z działalności wykonywanej osobiście należy – w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - traktować odrębnie od wynagrodzenia za wykonywanie pozostałych czynności wymienionych w umowie. Stałe wynagrodzenie, nie będące wynagrodzeniem za prowadzenie zawodów sportowych, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej.
 
IPPB1/415-142/12-5/MS 1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawczyni kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?2. Czy Wnioskodawczyni, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawczyni i jej małżonek, może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
 
IPPB1/415-1136/11-4/MS Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych, z uwzględnieniem proporcji, o której mowa art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pełne odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej znaków towarowych, także od tej wartości znaków towarowych, która w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać mając na uwadze treść art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-44/12-2/MS skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek odrębny Wnioskodawcy, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, który stanowi wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, który stanowi wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 
IPPB1/415-147/12-2/MS W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez niego zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 
IPPB1/415-166/12-2/MS W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dochód związany z posiadaniem akcji w spółce komandytowo - akcyjnej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poprzez ustalanie co miesiąc dochodu przypadającego na akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej i zapłatę zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy). U podatników którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów (art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podstawę opodatkowania przychody oraz koszty należy określić (zarówno u komplementariuszy jak i akcjonariuszy) proporcjonalnie do ich udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB1/415-147/12-3/MS Należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej.
 
IPPB1/415-159/12-2/MS należy stwierdzić, iż podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty nabycia. Ponieważ Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za cenę niższą od ceny zakupu przychód do opodatkowania nie wystąpi. Przy ustalaniu przychodu z odpłatnego zbycia należy mieć na uwadze brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-183/12-4/MS Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz zacytowane przepisy prawa, w związku z tym iż podział majątku był ekwiwalentny, a także wartość otrzymanej nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym małżonków, uznać należy, że nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, nastąpiło w dniu 29.08.2001 r., tj. w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w czasie trwania związku małżeńskiego.
 
IPPB1/415-163/12-4/ES Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży wymienionej nieruchomości wybudowanej po 01.01.2007 r. nagruncie zakupionym w 2006 roku?
 
IPPB1/415-111/12-2/ES Czy u Wnioskodawcy, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz akcjonariuszem w SKA powstanie przychód, jeżeli Walne Zgromadzenie SK.A podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji?
 
IPPB2/415-95/12-2/MK W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem akcji otrzymanych w wyniku łączenia się spółek
 
IPPB1/415-32/12-4/ES Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla lokalu, opisaną w art. 22j ust.1 pkt 3 ustawy (okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat)?
 
IPPB2/415-51/12-2/AK Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?
 
IPPB4/415-940/11-5/JK Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w 2012, 2013, 2014 r. wynagrodzenia z umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-150/12-2/ES Pod jaką datą należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty wynikające z otrzymanych faktur za dostawę gazu opisanych w przedstawionym stanie faktycznym?
 
IPPB2/415-34/12-2/AK Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?
 
IPPB2/415-94/12-2/MK W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem akcji otrzymanych w wyniku łączenia się spółek
 
IPPB2/415-763/11-6/MG w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia pracownika
 
IPPB1/415-68/09/12-7/S/IF PIT – w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
 
IPPB4/415-32/12-2/JK Sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2011 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku jest dochód
 
IBPBII/2/415-1346/11/ŁCz Kto, kiedy i w jakiej wysokości powinien opodatkować dochody z najmu tej nieruchomości osobom trzecim w przypadku zarządu nad nieruchomością ustanowionego w drodze sądowej
 
IBPBII/2/415-1372/11/ŁCz zakwalifikowanie przychodu z odsetek od lokat terminowych i lokat typu „overnight”
 
IBPBII/2/415-1376/11/MMa Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zbycia powyższej nieruchomości (lokalu) w drodze umowy dożywocia, skoro świadczenia wzajemne z tytułu umowy dożywocia mają charakter losowy, zatem nie można wycenić świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania?
 
IBPBII/2/415-1339/11/ŁCz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z przekształcenia spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-1341/11/ŁCz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z przekształcenia spółki osobowej
 
IBPBII/2/415-1358/11/MMa Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej np. spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki osobowej będzie wartość przedsiębiorstwa spółki osobowej wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia?
 
IBPBII/2/415-1394/11/ŁCz ulga meldunkowa (grunt)
 
IBPBII/2/415-1378/11/ŁCz Czy mając na uwadze fakt, że w roku 2002 wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2008 r. dokonał przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży tego lokalu w 2011 r.?
 
IPTPB2/415-105/12-2/KK Czy część zadatku może zostać zakwalifikowana jako cel mieszkaniowy, zwolniony z opodatkowania?
 
IPTPB1/415-110/12-4/ASZ Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – tylko dochód z produkcji pozarolniczej?
 
IPTPB1/415-110/12-5/ASZ Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – tylko dochód z produkcji pozarolniczej?
 
IPTPB1/415-110/12-7/ASZ Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – tylko dochód z produkcji pozarolniczej?
 
IPTPB1/415-110/12-6/ASZ Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – tylko dochód z produkcji pozarolniczej?
 
IPTPB1/415-110/12-8/ASZ Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – tylko dochód z produkcji pozarolniczej?
 
ITPB1/415-786/09/12-S/TK Zakres opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej.
 
ITPB1/415-994/11/PSZ Czy przyszła sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dokonana w warunkach prowadzenia przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też sprzedaż nieruchomości będzie stanowiła źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-999/11/AD Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconą karę umowną wynikającą z nieodebrania towaru, który był przedmiotem umów zawartych z trzema kontrahentami?
 
ITPB1/415-169/12/MR Czy w przedstawionym stanie faktycznym aport udziałów dokonany przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze