Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 maja 2012 r.
 
ITPB1/415-332a/09/DP Czy dochód ten należy kwalifikować jako powstający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jako dochód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-332b/09/DP 1. Według jakich zasad i w jakim terminie wspólnik winien opodatkowywać dochód uzyskany przez niego z tytułu uczestnictwa w spółce?
2. Jeśli dochód kwalifikować należy jako powstały w ramach działalności, to kiedy wspólnik zobowiązany będzie do rozliczenia (opodatkowania) tego dochodu - czy powinien uiszczać zaliczki miesięczne, czy też do opodatkowania dojdzie z chwilą podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy?
 
ITPB2/415-341/09/MK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
ITPB2/415-368/09/MK Opodatkowanie darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki kapitałowej.
 
ITPB2/415-452/09/AD Czy zasadnym było potrącenie zaliczki na podatek dochodowy przez Urząd Pracy tytułem wypłaconego stypendium finansowanego z POKL?
 
ITPB1/415-416/09/MM Czy małżonkom przysługuje prawo do odliczenia odsetek od drugiego kredytu na cele mieszkaniowe z zachowaniem ustawowego limitu oraz czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania za rok 2008?
 
ITPB2/415-432a/09/IB Czy Podatnik prawidłowo rozpoznał jako podstawę prawną dla źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj.
a) czy odsetki z Lokat mieszczą się w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT;
b) przychody z Akcji wypłacane w postaci dywidend - w art. 30a ust. 1 pkt 4;
c) przychody z Akcji w postaci odsetek wypłacanych w trakcie posiadania Akcji (nie zaś równocześnie z momentem ich zbycia) - art. 30a ust. 1 pkt 3;
d) przychody ze zbycia Akcji (kwota równa wartości rynkowej bądź kwota powiększona o odsetki, stawiane do dyspozycji Podatnika wraz z kwotą zbycia w momencie zbycia Akcji) - art. 30b ust. 1;
e) czy odsetki związane z Produktami krótkoterminowymi należą do przychodów z kapitałów pieniężnych klasyfikowanych w art. 30b ust. 1 (przychody z realizacji praw wynikających z Produktów krótkoterminowych) czy w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT;
f) czy odsetki i dywidendy związane z Produktami hybrydowymi należą do przychodów z kapitałów pieniężnych klasyfikowanych w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 4 czy w art. 30b ust. 1 (przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych zakumulowanych w Produktach hybrydowych);
g) czy przychody z udziału w zyskach Funduszy mieszczą się w art. 30a ust. 1 pkt. 5; i czy w konsekwencji Podatnik prawidłowo je przyporządkował do formularzy PIT-36 i PIT-38 w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego?
 
ITPB2/415-432b/09/IB Czy prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT przychód (odsetki) z Lokat zakładanych w banku z siedzibą w Szwajcarii, w którym prowadzony jest rachunek Podatnika lub za pośrednictwem tegoż banku w innych bankach zagranicznych, postawione do dyspozycji podatnika na rachunku w tymże banku, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem w Polsce zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 oraz, że naliczając tenże podatek można pomniejszyć przychód z tychże Lokat (łączną kwotę odsetek) o koszty uzyskania przychodu (koszty zw. z zakupem, utrzymaniem i ubezpieczeniem lokat) na mocy art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (podatek wykazany w poz. 197 cz. K formularza PIT-36)?
 
ITPB2/415-432c/09/IB Czy prawidłowe jest stanowisko, że dla celów rozliczenia rocznego podatku PIT, w tym wykazania prawidłowej wysokości przychodu, przychód z (1) Lokat, (2) Akcji, (3) Produktów krótkoterminowych, (4) Obligacji, (5) Produktów hybrydowych, (6) Funduszy wyrażony w walucie obcej przelicza się na PLN według kursu walut w banku, z którego usług korzysta Podatnik (bank z siedzibą w Szwajcarii, który prowadzi rachunek i za pośrednictwem którego inwestycje są dokonywane), z dnia postawienia do dyspozycji tegoż przychodu na rachunek Podatnika?
 
ITPB2/415-432d/09/IB Czy prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT, przychód z udziału w zyskach (dywidenda) funduszy inwestycyjnych podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem w Polsce zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5, a jeżeli tak, to czy kwotę podatku od tegoż przychodu można doliczyć do kwoty podatku z odsetek z Lokat oraz kwoty podatku z odsetek i dywidend z Akcji, Produktów hybrydowych i Produktów krótkoterminowych i wykazać łącznie jako sumę tych kwot w tej samej pozycji 197 części K formularza PIT-36? Czy mimo tego, iż zasadą jest opodatkowanie przychodu z udziału w funduszach inwestycyjnych 19% zryczałtowanym podatkiem, to przychód z udziału w zysku Funduszu typu SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce z uwagi na regulacje Konwencji; w zw. z tym nie będzie wykazywany w żadnym formularzu zeznania podatkowego Podatnika?
 
ITPB2/415-432e/09/IB Czy prawidłowe jest stanowisko, że miejscem uzyskania przychodu z (1) Lokat, (2) Akcji, (3) Produktów krótkoterminowych, (4) Obligacji, (5) Produktów hybrydowych, (6) Funduszy nabywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii w innych krajach są te kraje, w których inwestycje były dokonywane/realizowane a skoro tak, to dla każdego przychodu z niniejszych inwestycji należy złożyć osobny formularz PIT/ZG?
 
ITPB2/415-432f/09/IB Czy prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o PIT w rozliczeniu rocznym podatku PIT, Podatnik ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku PIT w Polsce - podatek zapłacony w Szwajcarii oraz w innych krajach, w których realizowane były inwestycje za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii od (1) dywidend oraz (2) innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z tytułu inwestowania w Akcje; jednak to odliczenie nie może przekroczyć kwoty brutto 19% uzyskanych dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz czy sposób odliczenia zapłaconego za granicą podatku wskazany przez Podatnika jest prawidłowy?
 
ITPB2/415-432g/09/IB Czy w rozliczeniu za 2008 r. i za lata następne w przyszłości, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, z chwilą zapłaty kosztów, Podatnik może potrącić koszty wynagrodzenia zryczałtowanego na rzecz Banku oraz wynagrodzenia na rzecz doradców finansowych, bez względu na rok podatkowy, którego dotyczą te koszty i czy może je odliczyć w całości?
 
ITPB1/415-476/09/WM Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wnoszone dotychczas bezpośrednio przez Wnioskodawce z tytułu dochodu uzyskiwanego przez niego w związku z przypadającym na niego udziałem w zyskach spółki, mogą być odprowadzane z rachunku założonego i prowadzonego dla spółki?
 
ITPB2/415-69/10/BK Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 
ITPB2/415-99/10/MM Czy wydatki poniesione na zakup glukometru i wstrzykiwacza, pasków testowych, igieł i wkładów do nakłuwacza, tzw. „lancet”, aparatu słuchowego, baterii i akumulatora do ładowania baterii aparatu słuchowego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 
ITPB1/415-343a/10/AD Czy od dnia 1 września 2004 r. w poszczególnych latach podatkowych (tj. 2004-2009) Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować - w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę - do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane dla małżonki oraz opłacane ze środków finansowych spółki od przedmiotowego wynagrodzenia należne składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych?
 
ITPB1/415-343b/10/AD Czy w następnych latach podatkowych Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować - w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę - do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane dla małżonki oraz opłacane ze środków finansowych spółki od przedmiotowego wynagrodzenia należne składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych?
 
ITPB1/415-512/10/IG Czy umorzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów bez wynagrodzenia spowoduje powstanie u Wnioskodawcy – wspólnika pozostającego w spółce – dochodu, w tym w szczególności dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-702/10/IB Czy z tytułu sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 
ILPB2/415-126/12-3/WM Czy przychód osiągnięty z umówionej sprzedaży i przeniesienia całości prawa (czynność rozporządzająca) na nabywców w okresie pomiędzy dniem 17 listopada 2012 r. a 20 grudnia 2012 r. prawa do lokalu mieszkalnego – będzie korzystać w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych także w 1/2 części (nabytej przez Zainteresowanego w 2008 r. na podstawie darowizny) ze względu tzw. na ulgę meldunkową, pod warunkiem złożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o tym fakcie w terminie złożenia zeznania rocznego za 2012 r.?
 
ILPB1/415-44/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-45/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-46/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-66/12-2/AA Czy dochód związany z posiadaniem akcji przez osoby fizyczne w spółce komandytowo-akcyjnej jest rozliczany zaliczkowo w ciągu roku, czy też podlega on opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy?
 
ILPB1/415-1141/11-4/TW 1. Czy dochód osiągnięty przez podatnika z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusza tej spółki stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
2. Czy jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 19% osiągniętego dochodu, czy zobowiązany jest uiścić zaliczkę na podatek dochodowy jedynie za ten miesiąc, w którym powstał dochód z tytułu wypłaty dywidendy (quasi dywidendy) przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 
ILPB1/415-385/11/12-S/AA Czy wypłacane przez Spółkę rekompensaty (odszkodowania) również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego tytułem zwrotu kosztów usunięcia wad i usterek wynikających również z zalania sprzedawanych lokali stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących, a w konsekwencji czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT-8C?
 
ILPB1/415-291/11/12-S/AA Czy w sytuacji przekazania przez wspólnika aportem do spółki cywilnej wszystkich składników jego przedsiębiorstwa, w tym środków trwałych po amortyzacji jednostkowych wartości powyżej 3.500 zł ustalonych w dniu założenia spółki na podstawie średnich cen giełdowych w internecie i wykorzystywanych w działalności gospodarczej można ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pojazd i urządzenia?
 
ILPB2/415-3/12-2/JK Na jakich zasadach będzie opodatkowany wnioskodawca posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje? W którym momencie będzie opodatkowany wnioskodawca, posiadający świadectwa użytkowe wydane w zamian za umorzone akcje?
 
ILPB1/415-128/12-4/AP W jaki sposób Wnioskodawca, jako akcjonariusz Spółki, powinien kalkulować przychody z udziału w Spółce w związku z posiadaniem przez Podmioty Trzecie świadectw użytkowych?
 
IPPB2/415-23/12-4/MS1 Przychód z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości nabytej w drodze spadku na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IBPBII/1/415-914/11/AŻ skutki podatkowe wynikające dla powierzającego a związanych z przeniesieniem na powiernika praw i roszczeń celem nabycia przez niego własności praw i rzeczy
 
IPPB2/415-144/12-2/MS1 Stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-142/12-2/LS Stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 
IPPB2/415-144/12-3/MS1 Stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych. Zaistniały w rezultacie dokonania darowizny wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu również nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu, w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-155/12-2/LS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-123/12-2/MS1 W związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.
 
IPPB2/415-52/12-5/MS1 Dom maklerski w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawioną w stanie faktycznym przedmiotowego wniosku transakcję, która została zawarta 2011 roku, winien uwzględnić w informacji PIT-8C za 2011 rok.
 
IPPB2/415-123/12-3/MS1 W związku ze sprawowaniem funkcji kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.
 
IBPBII/1/415-915/11/AŻ skutki podatkowe wynikające dla powierzającego a związanych z przeniesieniem na powiernika praw i roszczeń celem nabycia przez niego własności praw i rzeczy
 
IPPB2/415-118/12-2/MS1 Należy stwierdzić, iż przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały/akcje w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce lub za granicą, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów/akcji spółki, objętych za wniesiony aport
 
IPPB2/415-47/12-2/MS1 Ewentualny dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki mającej osobowość prawną w celu umorzenia tych akcji (umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem), podlega opodatkowaniu na zasadach, jakie obowiązują w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek obliczenia oraz pobrania podatku z tytułu odpłatnego zbycia akcji celem ich umorzenia albowiem to na osobie fizycznej będącej akcjonariuszem Wnioskodawcy jako na podatniku, który uzyskał dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b będzie spoczywał obowiązek samodzielnego opodatkowania przedmiotowego dochodu. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikom (osobom fizycznym) oraz właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji PIT-8C o wysokości osiągniętego dochodu.
 
IPPB2/415-91/12-4/MS1 Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego udziału nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-132/12-4/MS1 Spółka jako pracodawca przejmujący winna przekazać pracownikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmujące cały rok, a więc obejmujące zarówno okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy. Natomiast nie ciążył na Spółce obowiązek złożenia deklaracji PIT-8AR zarówno dotyczącej wypłat dokonywanych przez spółdzielnię przed zbyciem przedsiębiorstwa jak i dotyczącej wypłat dokonywanych przez spółdzielnię po zbyciu przedsiębiorstwa.
 
IPPB2/415-54/12-2/MS1 W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
 
IBPBII/1/415-916/11/BD Czy zwracane pracownikom, poniesione przez nich koszty opłat parkingowych i przejazdów autostradami w ramach wykonywanych podróży służbowych podlegają pod zwolnienie z art. 21 ust 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik nie jest zobligowana pobierać od tych wypłat zaliczkę na podatek dochodowy?
 
IBPBII/1/415-921/11/BD Czy wypłacone odszkodowanie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-829/11-2/AM 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT?2.Mając na uwadze, iż SKA otrzyma nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia opisane powyżej, czy przychód po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, nie powstanie w momentach, w których wskazane świadczenia od Spółek zostaną przekazane SKA?3.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?4.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?5.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IBPBII/1/415-922/11/ASz Czy na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit a), ust. 4 i art. 30 umowy Polska-Cypr w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w spółce cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych?
 
IPPB2/415-738/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB1/415-830/11-2/AM 1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT?2.Mając na uwadze, iż SKA otrzyma nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia opisane powyżej, czy przychód po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, nie powstanie w momentach, w których wskazane świadczenia od Spółek zostaną przekazane SKA?3.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?4.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?5.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IBPBII/1/415-925/11/BD Czy należy uposażenia sędziego w stanie spoczynku pomniejszać o koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kiedy osoby je pobierające posiadają tylko status sędziego w stanie spoczynku, przy jednoczesnym zwolnieniu ze służby wojskowej, a jeśli tak to czy stosować koszty podwyższone dla sędziów, którzy mieszkają poza miejscowością byłej siedziby sądu, z którego zostali zwolnieni?
 
IBPBI/1/415-1172/11/WRz Czy higienistka szkolna może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej?
 
IPPB2/415-739/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IPPB2/415-744/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IBPBI/1/415-1216/11/WRz Czy wydatek poniesiony na studia podyplomowe osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia będzie koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?
 
IBPBI/1/415-1260/11/WRz Czy przychód z działalności usługowej związanej z z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?
 
IPPB4/415-151/12-4/MP 1.Czy Gmina udzielając osobom fizycznym pomocy w formie nieodpłatnego świadczenia finansowanego ze środków jednostki samorządu terytorialnego pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zmianami?2.Czy wypłata takiego świadczenia wiąże się z wystawieniem PIT-8C przez płatnika świadczenia –Gminę?
 
IBPBII/1/415-927/11/MK Czy pracownikowi przysługuje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaną dopłatą do wypoczynku dziecka?
 
IBPBI/1/415-1266/11/WRz Czy przychód z najmu prywatnego lokali może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IBPBI/1/415-1267/11/WRz Czy przychód z najmu prywatnego lokali może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IPPB2/415-740/11-4/MG Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
IBPBII/1/415-929/11/BJ Czy w rozliczeniach rocznych w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, gdzie procentowy udział działalności o charakterze twórczym w całym roku kalendarzowym jest wyliczany na podstawie systemu ewidencji czasu, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-163/12-2/MP Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1296/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej
 
IBPBI/1/415-1304/11/WRz Jaka jest stawka ryczałtu ewidencjonowanego z tyt. nieodpłatnego świadczenia?
 
IBPBI/1/415-1305/11/WRz Czy najem lokalu użytkowego jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-1306/11/WRz Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ?
 
IBPBI/1/415-1320/11/WRz Czy przychód z najmu prywatnego lokali może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 
IPPB1/415-768/11-2/KS Działy specjalne produkcji rolnej.
 
IPPB1/415-842/11-3/KS Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce z siedzibą na Cyprze oraz z tytułu likwidacji lub wystąpienia z tej spółki.
 
IPPB2/415-213/12-2/AS Jeżeli wykonywana przez Wnioskodawcę praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 
IPPB2/415-241/12-2/AS Przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych jednostek nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu, albowiem nabycie w drodze spadku jest nabyciem nieodpłatnym.
 
IPPB2/415-210/12-2/AS Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta – Zleceniodawcy.
 
IBPBII/2/415-1133/11/MW Czy wnioskodawca może przyjąć wartość początkową dla celów amortyzacji budynku handlowo-mieszkalnego na podstawie operatu szacunkowego?
 
BPBII/2/415-1363/11/MMa Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej np. spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki osobowej będzie wartość przedsiębiorstwa spółki osobowej wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia?
 
IBPBII/1/415-1019/11/BD Czy w przypadku nagród przyznanych przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości przyznanej nagrody, czy też na wydającym nagrodę nie ciążą żadne obowiązki związane z poborem i zapłatą podatku, a wartość nagrody przedsiębiorca sam powinien opodatkować łącznie z dochodami uzyskiwanymi z tytułu działalności gospodarczej? Czy takie same zasady będą obowiązywać za każdym razem, gdy nagradzanymi w konkursach będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą?
 
IBPBII/2/415-1368/11/MMa Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej np. spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki osobowej będzie wartość przedsiębiorstwa spółki osobowej wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia?
 
IBPBII/1/415-1024/11/ASz Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzenia od wypłaconego stypendium dla studenta zaliczki na podatek dochodowy (wyliczonej zgodnie ze skalą podatkową), a po zakończeniu roku podatkowego do wystawienia PIT-11?
 
IBPBII/1/415-1025/11/AA Do którego źródła przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikować powstałe w wyniku wymiany punktów, przekazywane przez podatnika uczestnikom programu przysporzenia o charakterze rzeczowym lub pieniężnym?Czy w związku z powyższym na podatniku ciążą obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1029/11/HK Czy po stronie pracownika (nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, strażnika leśnego) powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem wykorzystywanym w celu wykonywaniem obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym na terenie Nadleśnictwa do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa?
 
IBPBII/1/415-1031/11/BD Czy prawidłowe jest obliczenie kwoty netto przypadającej do wpłaty z tytułu jednorazowego prowadzenia zawodów koszykówki (niezależnie od wysokości kwoty) z uwzględnieniem 20% stawki kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), oraz wykazanie tego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowanie wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, a co za tym idzie, czy na płatniku ekwiwalentu (klubie sportowym) ciąży obowiązek wynikający z art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ust. 2 ww. ustawy?
 
IBPBII/1/415-1033/11/BD Czy prawidłowe jest obliczenie kwoty netto przypadającej do wpłaty z tytułu jednorazowego prowadzenia zawodów koszykówki (niezależnie od wysokości kwoty) z uwzględnieniem 20% stawki kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), oraz wykazanie tego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowanie wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, a co za tym idzie, czy na płatniku ekwiwalentu (klubie sportowym) ciąży obowiązek wynikający z art. 41 ust. 1, oraz art. 42 ust. 2 ww. ustawy?
 
IBPBII/1/415-1034/11/AA Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku od dnia nabycia, za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia?
 
IBPBII/1/415-1048/11/AA Czy Gmina jako realizator projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – okres programowania 2007-2013 ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stypendiów wypłacanych uczestnikom projektu i wystawiania na koniec roku podatkowego PIT-8C?
 
IPTPB2/415-112/12-2/MP 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki Osobowej na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę Osobową, związane z tym „zakładem” i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
2. Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
 
IPTPB2/415-112/12-3/MP 1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki Osobowej na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę Osobową, związane z tym „zakładem” i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
2. Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
 
IPTPB2/415-112/12-4/MP Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji takich funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-112/12-5/MP Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji takich funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-121/12-2/MP Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki Osobowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-121/12-3/MP Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-120/12-2/TS Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowany w części na zakup wyżej opisanej działki podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c), d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2, art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
 
ITPB1/415-242a/12/DP Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wystawioną w lutym 2012 r. fakturę korygującą przychód wynikający z faktury pierwotnej wystawionej w kwietniu 2011 roku, obniżającą przychód za rok 2011 i rozliczyć zaliczki i podatek dochodowy za 2011 r.?
 
ITPP2/415-242b/12/DP Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wystawione - przez firmy współpracujące z Wnioskodawcą - w lutym 2012 r. a dotyczące kwietnia 2011 r., faktury korygujące koszty?
 
IPTPB2/415-123/12-2/KK Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu?
 
IPTPB1/415-139/12-3/DS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:
1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego),
2) tabelaryczne zestawienia projektów,
3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę,
są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Wskaźniki gospodarcze