Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 maja 2012 r.
 
IBPBII/2/415-115/12/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytych w części w ramach wspólności majątkowej oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego
 
IBPBII/2/415-1333/11/MMa 1) Czy w przypadku wnioskodawcy, w którym opisana pożyczka jest nieodpłatna i nieoprocentowana, powstał przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
2) Czy wnioskodawca powinien odprowadzić jakikolwiek podatek dochodowy, który wynikałby lub byłby związany z udzieloną mu pożyczką?
3) Co w związku z opisaną pożyczką wnioskodawca musi rozliczyć z urzędem skarbowym, oprócz podatku od czynności cywilnopranych?
Jeśli tak to:
4) Jakie wnioskodawca powinien przyjąć oprocentowanie pożyczki? Jaką przyjąć wartość stopy procentowej oraz sposób jej wyliczenia?
5) W jaki sposób wnioskodawca powinien obliczyć kwotę odsetek za rok 2011 r., która stanowiłaby jego dochód przy założeniu, że od marca do grudnia 2011 r. każdego miesiąca wnioskodawca spłacał 1/120 części pożyczonego kapitału, czyli 1.333,33 zł. Jaka byłaby kwota odsetek?
 
IBPBII/1/415-909/11/BJ Czy świadczenie pieniężne na rzecz pracowników w postaci kart przedpłaconych, finansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości limitu określonego w tym przepisie?
 
IBPBI/1/415-69/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie?
 
IBPBI/1/415-1113/11/ZK Czy wydatki z tytułu opłaty za łącze internetowe w wynajmowanym mieszkaniu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/1/415-1118/11/ZK Czy za 2011r. Wnioskodawca będzie się rozliczać wg ksiąg czy wg norm szacunkowych?
Czy od dnia 0l stycznia 2012r. Wnioskodawca może się rozliczać wg norm szacunkowych?
Czy może zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 
IBPBI/1/415-70/12/ZK Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej?
 
IBPBII/2/415-1142/11/AK Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto na podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych a w dniu wejścia w życie ww. ustawy między małżonkami istniała wspólność ustawowa małżeńska.
 
IBPBII/2/415-1375/11/NG W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości budynku garażowego wybudowanego przez małżonków w 2006 r. ?
W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz udziału we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu stanowiącej utwardzony plac manewrowy oraz drogę dojazdową do kompleksu garaży nabyte przez małżonków w 2007 r.?
 
ITPB1/415-1159/11/AK Czy dokonanie darowizny Udziałów obydwu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-1107/11-4/JB Czy będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, co do zasady Wnioskodawca prawidłowo określa podstawę prawną opodatkowania Jego dochodów z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną? W konsekwencji, czy prawidłowo Wnioskodawca opodatkowuje swoje dochody jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie dochody z kapitałów pieniężnych?
 
IPPB1/415-1090/11-2/JB Czy będąc akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, co do zasady Wnioskodawca prawidłowo określa podstawę prawną opodatkowania Jego dochodów z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną? W konsekwencji, czy prawidłowo Wnioskodawca opodatkowuje swoje dochody jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie dochody z kapitałów pieniężnych?
 
IPPB1/415-219/11-4/JB O ile Wnioskodawca spełni przedstawione powyżej warunki dotyczące zameldowania na pobyt stały, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania oraz złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależną piwnicą będzie wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży – udziału w garażu oraz związanego z nim udziału w gruncie - podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-166/12-4/MP Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na adaptację budynku mieszkalnego polegającego na wymianie okien, które są w szczególny sposób przystosowane dla Wnioskodawcy jako osoby niepełnosprawnej, wymianie parapetów oraz wymianie i poszerzeniu otworu w drzwiach zewnętrznych do budynku mieszkalnego, zlikwidowaniu progu, wyrównaniu podłogi, jeżeli w rzeczywistości są przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1096/11-2/JB Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca uzyska przychód będący przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien rozpoznawać w momencie, gdy stanie się on przychodem należnym z tej działalności prowadzonej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, tj. w momencie uzyskania go przez spółkę z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego. Przychód Wnioskodawca powinien ustalać na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych proporcjonalnie do wysokości jego prawa do udziału w zysku spółki. Od tak ustalonego dochodu powinien w trakcie roku podatkowego odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym
 
IBPBI/1/415-122/12/RM Dot. momentu dokonania korekty przychodów w związku z udzielaniem rabatu.
 
IBPBI/1/415-123/12/RM Dot. momentu dokonania korekty przychodów związku ze zwrotem towarów oraz udzielaniem bonifikat i skont.
 
IPTPB2/415-136/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-143/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-180/12-2/KR W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 
IPTPB2/415-184/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-191/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-205/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1216/11/AD W związku z tym, iż wydatki opłacone ze środków publicznyh (unijnych) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i nie pomniejszają wartości dochodu jako podstawy do obliczenia należnego podatku dochodowego, a składka zdrowotna zgodnie z przepisami nie stanowi kosztów uzyskania przychodu a pomimo tego jest opłacana (refundowana) ze środków publicznych (unijnych), czy podatnik powinien pomniejszyć wartość podatku o wartość składki zdrowotnej 7,75% oraz czy powinien uwzględnić omawianą składkę zdrowotną 7,75% w zeznaniu rocznym?
 
ITPB1/415-1126a/11/WM Czy przekazanie żonie budynku jest neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-122/11-4/12-S/MP W związku z różnymi interpretacjami opisanego problemu, prosi o określenie: czy, jako osoba korzystająca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z ulgi meldunkowej, Wnioskodawczyni ma obowiązek płacić podatek od gruntu, który do przedmiotowego lokalu był przypisany?

Wskaźniki gospodarcze