Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 maja 2012 r.
 
IBPBII/2/415-1002/11/CJS Mając na uwadze, iż spółka komandytowo-akcyjna obejmie akcje lub udziały w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Tj. innymi słowy czy przychód u wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
 
ILPB1/415-210/11/12-S/AMN Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu ... w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-255/12/AD Czy koszt nabytego munduru można wliczyć w ciężar prowadzonej działalności?
 
ITPB1/415-1019/11/DP Czy kwoty otrzymane z tytułu realizacji wyżej opisanej umowy, zarówno „wstępna cena za projekt” jak i „dodatkowa cena projektowa” zaliczone powinny być do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów ze sprzedaży praw majątkowych?
 
ITPB1/415-1189a/11/AD Czy jako właściciel książeczki mieszkaniowej do dnia 27 czerwca 2011 r. (zbywca), musi Pani odprowadzić podatek od salda końcowego na książeczce w kwocie 145 zł, czy też od kwoty naliczonych odsetek i premii? Jeżeli tak, to na jakim druku i ile procent?
 
IBPBII/1/415-932/11/ASz Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki na zawarte ubezpieczenia, płacone przez ubezpieczającego, stanowią dla ubezpieczonych przychód, w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-934/11/AA Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom, które w całości zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%?
 
IBPBII/1/415-935/11/ASz Czy tak ustalone odszkodowanie stanowi dochód z innych źródeł przychodu i nie mieści się w katalogu odszkodowań jako kwoty wolne od podatku, a więc powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a Wnioskodawca w związku z powyższym ma obowiązek sporządzić i przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika informację o wysokości przychodów (deklarację PIT - 8C)?
 
IBPBII/2/415-88/12/MMa Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. przez oboje małżonków, w którym tylko jeden z nich był zameldowany przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia (2009 r.), jest zwolniona z podatku dochodowego?
 
IBPBII/2/415-69/12/MMa Czy prawidłowo, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 22 wnioskodawczyni zmuszona była zapłacić podatek dochodowy z tytułu zbycia mieszkania, skoro przepisy jej zdaniem wyraźnie wskazują, że spełnia warunek niezbędny do skorzystania z ulgi meldunkowej?
 
IBPBI/1/415-868/11/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-138/12/AB Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
IBPBI/1/415-1152/11/RM Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
IBPBI/1/415-1295/11/BK w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.
 
IBPBI/1/415-1308/11/RM Dot. momentu uzyskania przychodu z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług promocji
 
IBPBI/1/415-1312/11/AP Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/1/415-869/11/RM Dot. zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 
IBPBI/1/415-1328/11/WRz Jakie są możliwości odliczenia niewykorzystanej ulgi od ryczałtu ewidencjonowanego oraz o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-936/11/BD Czy na Wnioskodawczyni - jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet i zwrotu innych kosztów podróży zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej?
 
ITPB1/415-1110/11/HD Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca zachowuje prawo do opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym, dochodów z działalności indywidualnej i zysków z udziału w spółce cywilnej?
 
ITPB1/415-40/12/AK Czy opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media ponoszone przez najemcę i wpłacane na konto wynajmującego związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu z najmu?
 
IBPBII/1/415-1067/11/ASz Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawczynię od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 umowy polsko-cypryjskiej i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze?
 
IBPBII/1/415-1068/11/BJ 1. Czy ucznia otrzymującego stypendium w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa (...) w roku szkolnym 2011/2012” należy traktować jako uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137?2. Czy do środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc finansowa, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 137 zalicza się stypendia wypłacane w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa (...) w roku szkolnym 2011/2012”?
 
IBPBII/1/415-1069/11/BD Czy świadczenie pomocy prawnej z urzędu (tzw. urzędówka) jest przychodem z działalności gospodarczej i to adwokat przychód z ww. źródła winien wykazać w książce przychodów i rozchodów i sam powinien odprowadzać za siebie do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymanego od sądu, czy też jest to działalność wykonana osobiście i zaliczkę powinien potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego?
 
IBPBII/1/415-1070/11/AŻ W zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia z tytułu szkody wynikłej z przewlekłości postępowania egzekucyjnego.
 
IBPBII/1/415-1071/11/AŻ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasądzonej kwoty w związku ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 
IBPBII/1/415-1077/11/MK Czy składka regularna płacona przez pracodawcę, tj. ubezpieczającego w ramach SSR (subkonta składek regularnych) do wysokości osiągnięcia SPO (statusu polisy opłaconej) stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-1078/11/AA Czy wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych, bezglutenowych można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej od osób fizycznych, w sytuacji nie posiadania orzeczenia o niepełnosprawności?
 
IBPBII/1/415-1079/11/ASz Czy kwota otrzymana przez pracownika będącego w zagranicznej lub krajowej podróży służbowej w celu sfinansowania jego całodziennego wyżywienia przewyższająca wysokość diet wskazanych w ustawie i właściwych rozporządzeniach wykonawczych bądź w formie zaliczki otrzymanej od pracodawcy przed rozpoczęciem podróży, bądź też w formie kwoty zarezerwowanej dla pracownika na karcie służbowej, udostępnionej mu przed rozpoczęciem podróży służbowej czy też w formie zwrotu wydatków na wyżywienie wstępnie poniesionych przez pracownika jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/158/KZU/2012/PK-589 skutki podatkowe wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
DD9/033/157/KZU/2012/PK-588 skutki podatkowe wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
DD9/033/163/KZU/2012/PK-594 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze