Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 czerwca 2012 r.
 
ITPB2/415-578/11/MK Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
 
IBPBII/2/415-980/11/HS Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów.
 
IBPBI/1/415-424/12/KB skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
 
IBPBII/1/415-47/12/BJ Czy interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowa?
 
IBPBII/2/415-141/12/ŁCz spłata kredytu refinansowego
 
IBPBII/2/415-67/12/ŁCz sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. oraz w 2010 r. w drodze podziału majątku dorobkowego
 
IBPBII/2/415-77/12/AK Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobowa spółkę kapitałową, na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 9 updof.
 
IBPBI/1/415-1150/11/ZK Czy wydatek na zakup akwarium morskiego oraz wydatki związane z jego eksploatacją są kosztami uzyskania przychodów i czy zakupione akwarium może stanowić środek trwały?
 
IBPBII/1/415-930/11/MK Czy w przypadku sprzedaży aparatów telefonicznych na prywatny użytek pracownika i członków jego rodziny, różnica wynikająca z ceny aparatu telefonicznego widniejącej na fakturze operatora i wyliczonego rabatu stanowi przychód pracownika z tytuły świadczeń częściowo odpłatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-49/12-2/AK Czy nagrody otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa zarówno w art. 21 ust. 1 pkt 68, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 
IPPB4/415-101/12-5/SP Opodatkowanie dochodów z dywidend, obowiązek złożenia w Polsce zeznania za 2011 rok oraz możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z tytułu zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez ZUS przy wypłacie renty rodzinnej.
 
IPPB1/415-399/12-2/EC Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa, to jest na podstawie art. 3 ust. 2a, art. 4a, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 6 ust. 1 umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 maja 1987 r. (Dz. U. z 1990 r. nr 38, poz. 216)?
 
IPPB2/415-163/12-2/MG W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IPPB2/415-57/12-2/MG W zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nagród przyznawanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę
 
ITPB2/415-82/12/MU Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruncie (przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat).
 
IBPBII/1/415-954/11/AA Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z których różnica między faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi przez pracowników wydatkami na przejazdy taksówkami w czasie zagranicznej podróży służbowej, a ryczałtami, wynikającymi z rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej (ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej oraz 10% diety za każdą rozpoczęta dobę pobytu w podróży na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-959/11/AA Czy Urząd Miasta przy którym działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa może w zastępstwie za Kasę wystawić PIT-8C z tytułu osiągnięcia przez członka Kasy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. otrzymania bezzwrotnej zapomogi z PKZP w 2011 r., która nie jest zwolniona od tego podatku?
 
IBPBII/1/415-961/11/AŻ skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny
 
IBPBII/1/415-962/11/AA Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak prawidłowo rozliczyć podatek z programu partnerskiego polegającego na zamieszczaniu płatnych linków (reklamy) na stronie internetowej?
 
IBPBII/1/415-1052/11/BJ 1. Czy wartość dotacji, stanowiąca wynagrodzenie za realizację zadań specjalisty ds. rozliczeń, wpływająca na rachunek firmy żony na podstawie noty księgowej i tam pozostająca w związku z realizacją tego zakresu przez Wnioskodawcę czyli osobę współpracującą, stanowi dochód Wnioskodawcy pomimo, iż pozostaje ona na rachunku firmy żony i jest do dyspozycji wspólnej małżonków, po wypłacie z zysku?
2. W przypadku konieczności opodatkowania przez Wnioskodawcę wartości dotacji stanowiącej wynagrodzenie za realizację zadań specjalisty ds. rozliczeń, jak należy ustalić podstawę opodatkowania oraz kto ma naliczyć i odprowadzić podatek, Wnioskodawca czy jego żona prowadząca działalność i odprowadzająca za niego podatek jako płatnik?
 
IBPBII/1/415-1053/11/AŻ wypłata odszkodowania
 
IBPBII/1/415-1054/11/AA Czy u najemcy lokalu mieszkaniowego w spółdzielni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z odpracowaniem przez niego zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych?
 
IBPBI/1/415-648/11/AB Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki cywilnej
 
IBPBI/1/415-999/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej
 
ITPB1/415-44/12/WM Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup ciągnika siodłowego, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i wprowadzenia go do środków trwałych działalności gospodarczej z dniem 1 sierpnia 2009 r. do czasu spłaty kredytu, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB1/415-77/12/WM Czy w związku z likwidacją spółki z o.o., jej dotychczasowemu wspólnikowi będzie przysługiwało zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskania przychodu z tytułu otrzymania udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej majątek likwidowanej osoby prawnej?
 
ITPB1/415-88/12/DP Czy świadczone przez Wnioskodawcę w Polsce usługi kosmetyczne mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 
ITPB1/415-132/12/AK Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczać opisany najem ryczałtem wg stawki podatkowej 8,5% od umowy najmu i na koniec stycznia składać PIT-28 z tytułu najmu?
 
IBPBI/1/415-1142/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
ITPB2/415-171/12/RS Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych za pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w związku z opieką nad niepełnosprawną córką?
 
IBPBI/1/415-1144/11/ESZ Czy Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/1/415-1160/11/AP zakresie skutków podatkowych użyczenia środków trwałych i wyposażenia wchodzących w skład działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni na rzecz prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-1169/11/WRz jaki jest sposób opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Niemiec ?
 
IBPBI/1/415-1173/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania środków przyznanych z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
IBPBI/1/415-1176/11/BK w zakresie obowiązku wykazania w spisie z natury paliwa pozostałego na dzień sporządzenia tego spisu
 
DD9/033/160/KZU/2012/PK-591 skutki podatkowe wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
DD9/033/161/KZU/2012/PK-592 skutki podatkowe wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o.
 
DD9/033/165/KZU/2012/PK-596 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze