Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 czerwca 2012 r.
 
IPPB1/415-8/12-2/EC Czy dochody ze wspólnej własności (małżeńskiej) akcji w spółce komandytowo-akcyjnej mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków uwzględniając że:1. część akcji /seria B/ została wyemitowana na nazwisko Wnioskodawczyni i Jej małżonka,2. część akcji /seria C/ została wyemitowana na nazwisko wyłącznie małżonka Wnioskodawczyni?
 
IBPBI/1/415-1190/11/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze
 
IBPBI/1/415-1191/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1204/11/BK w zakresie skutków podatkowych otrzymania zaliczki (zadatku)
 
IBPBI/1/415-1205/11/BK w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na budowie mieszkań na sprzedaż odsetek od kredytu obrotowego zaciągniętego na budowę budynków wielorodzinnych
 
IBPBI/1/415-1208/11/BK w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłat za prowadzenie rachunku bankowego.
 
IBPBI/1/415-1241/11/RM Dot. sposobu ustalenia wartości otrzymanego na podstawie umowy darowizny gruntu, podzielonego na działki, które stanowić będą towary handlowe w Spółce cywilnej, której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem.
 
IBPBI/1/415-17/12/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
IBPBI/1/415-20/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1246/11/BK w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2005-2010
 
IBPBI/1/415-1253/11/BK w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów z prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych ze świadczenia usług na terytorium Niemiec
 
IBPBI/1/415-23/12/ESZ Moment opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1255/11/KB sposób przeliczania przychodu wyrażonego w walucie obcej
 
IBPBI/1/415-1272/11/AP Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup samochodu, który będzie wykorzystywany na potrzeby tej działalności krócej niż rok.
 
IBPBI/1/415-1309/11/AP Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/1/415-1290/11/BK w zakresie braku obowiązku dwukrotnego ujmowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opodatkowania przychodu (dochodu) ze zbycia środka trwałego udokumentowanego wystawionym paragonem fiskalnym oraz rachunkiem
 
IBPBI/1/415-1310/11/AP Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA powstanie w dacie wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego?
 
IBPBI/1/415-1313/11/AP możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego (systemu fotowoltaicznego)
 
IBPBI/1/415-1001/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPBI/1/415-1034/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego tytułem partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
 
IBPBI/1/415-1045/11/WRz Jaka jest stawka ryczałtu ewidencjonowanego z tyt. działalności usługowej w m.in. zakresie handlu ?

Wskaźniki gospodarcze