Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 czerwca 2012 r.
 
ILPB1/415-86/08-2/GM Czy dotacje otrzymane na prowadzenie przedszkola publicznego z jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli tak, to czy koszty związane z prowadzeniem przedszkola rozlicza się proporcjonalnie?
 
IPPB1/415-1146/08-2/AM Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę osobę fizyczną, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 551 kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-342/09-2/IF 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, rozwiązanie spółki cywilnej może spowodować powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli w powyższej sytuacji dojdzie do powstania dochodu, w jaki sposób powinna być obliczona podstawa opodatkowania?
 
ITPB2/415-123/11/MU Skutki podatkowe zniesienia współwłasności.
 
ITPB1/415-529/10/11-S/AK Czy wniesienie przez osobę fizyczną wkładu do spółki osobowej w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 kodeksu cywilnego będzie skutkowało powstaniem dla wnoszącego przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-438b/10/11-S/AK Czy wniesienie aportu do Spółki w zamian za akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej (lub udział w innej spółce osobowej) nie stanowi przychodu podatkowego SKA, a tym samym przychodu osób fizycznych, będących akcjonariuszami SKA (w tym Wnioskodawcy)?
 
ITPB2/415-449/11/IB Czy otrzymane środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu "T." -działanie 4.1 Humanizacja blokowisk są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-540/11-6/KR Czy kapitał zakładowy w utworzonej S.K.A. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-228/12-2/MG w zakresie opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 
IPPB4/415-215/12-2/JK2 Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IBPBI/1/415-1182/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1183/11/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze
 
IBPBI/1/415-1184/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1185/11/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze
 
IBPBI/1/415-11/12/AP Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-1187/11/BK w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu złomu elektronicznego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-12/12/AP Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-864/11/ESZ Możliwość zaliczenia dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-14/12/ZK Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę jawną na spłatę występujących ze spółki wspólników stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów spółki?
 
IBPBI/1/415-16/12/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
IPPB2/415-827/11-4/MG W zakresie sposobu ustalenia dochodu oszczędzającego z tytułu zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi, pierwszego zwrotu częściowego, kolejnego zwrotu częściowego oraz zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotami częściowymi z IKE.
 
IPPB1/415-1125/11-3/KS Czy otrzymane wynagrodzenie koordynatora projektu jest zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy, oraz czy zakup materiałów/usług (w tym wartości niematerialnych i prawnych) i środków trwałych, służących wyłącznie realizacji celów projektu objętego dotacją, pokrytych w całości środkami z dotacji może stanowić koszt podatkowy?
 
IPPB2/415-235/12-2/AS Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki SL, objętych za wniesiony aport.
 
IBPBI/1/415-872/11/RM Dot. skutków podatkowych odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.
 
IBPBI/1/415-900/11/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółkach komandytowo-akcyjnych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IPTPB2/415-139/12-2/TS Czy w opisanej powyżej sytuacji Wnioskodawca podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., a jeśli tak to w jakiej wysokości?Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może być zwolniony z opodatkowania od dochodu (sprzedaż przed upływem 5 lat), zgodnie z ww. ustawą?
 
IPTPB2/415-131/12-2/Akr 1.Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki Osobowej na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę Osobową, związane z tym „zakładem” i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
2.Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
3.Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji takich funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
4. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/1/415-1059/11/MK Jakie są skutki podatkowe wykupienia przez pracodawcę pakietu usług medycznych?
 
IBPBII/1/415-1065/11/BD Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego wg zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, otrzymujących jednocześnie wynagrodzenie z klubu osobiście wykonywanej działalności sportowej?
 
IBPBI/1/415-1077/11/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1102/11/AB Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji konferencji naukowo-technicznych
 
IBPBI/1/415-1105/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu czynszu najmu nieruchomości
 
IBPBI/1/415-1126/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłaconych za pośrednictwem Urzędu Pracy.
 
IBPBI/1/415-1133/11/RM Dot. momentu uzyskania przychodu z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług promocji
 
IBPBII/1/415-938/11/BJ Czy wysokość nadpłaconych diet (wraz z naliczonymi odsetkami), zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich umorzenia?
 
IBPBI/1/415-1134/11/AB Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-1137/11/AP Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-940/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego przez profesora zamieszkałego w Niemczech z tytułu prowadzenia cyklu wykładów na podstawie umowy o dzieło
 
IBPBII/1/415-947/11/HK Czy w związku z faktem, że adwokaci wykonują zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, zaś radcowie prawni wykonują zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, należność za czynności adwokackie z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu Sąd jako organ wypłacający powinien zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy?
 
IBPBI/1/415-901/11/RM Dot. zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 
IBPBII/2/415-1191/11/MMa Czy przychód uzyskany w następstwie zawarcia wyżej opisanej umowy będzie zaliczony do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątków związanych z działalnością gospodarczą oraz opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?
 
IBPBII/1/415-951/11/ASz Czy diety przysługujące osobom pełniącym funkcje w Komitecie podlegają podatkowi od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-910/11/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółkach komandytowo-akcyjnych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-911/11/RM Dot. zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 
IBPBI/1/415-977/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-952/11/BD Czy wartość szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) sfinansowanych przez pracodawcę dla pracowników socjalnych będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-998/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1000/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1042/11/AB Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-1087/11/WRz Czy można opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zawieszeniu działalności gospodarczej, której nie podjęto w terminie jej rejestracji, lecz dopiero w dniu uzyskania pierwszego przychodu?
 
IBPBII/2/415-1273/11/MMa Czy w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w związku z ust. 1 lit. b) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 Umowy?
 
IPTPB1/415-141/12-2/MD Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 
ITPB3/415-39/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.