Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 czerwca 2012 r.
 
ILPB1/415-86/08-2/GM Czy dotacje otrzymane na prowadzenie przedszkola publicznego z jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli tak, to czy koszty związane z prowadzeniem przedszkola rozlicza się proporcjonalnie?
 
IPPB1/415-1146/08-2/AM Czy wniesienie do spółki komandytowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę osobę fizyczną, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie z wymienionych w art. 551 kodeksu cywilnego składników przedsiębiorstwa, które to wniesienie powiązane będzie z przejęciem przez spółkę komandytową zobowiązań przedsiębiorstwa ustalonych na dzień wniesienia, stanowić będzie dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB1/415-342/09-2/IF 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, rozwiązanie spółki cywilnej może spowodować powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli w powyższej sytuacji dojdzie do powstania dochodu, w jaki sposób powinna być obliczona podstawa opodatkowania?
 
ITPB2/415-123/11/MU Skutki podatkowe zniesienia współwłasności.
 
ITPB1/415-529/10/11-S/AK Czy wniesienie przez osobę fizyczną wkładu do spółki osobowej w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 kodeksu cywilnego będzie skutkowało powstaniem dla wnoszącego przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
ITPB1/415-438b/10/11-S/AK Czy wniesienie aportu do Spółki w zamian za akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej (lub udział w innej spółce osobowej) nie stanowi przychodu podatkowego SKA, a tym samym przychodu osób fizycznych, będących akcjonariuszami SKA (w tym Wnioskodawcy)?
 
ITPB2/415-449/11/IB Czy otrzymane środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu "T." -działanie 4.1 Humanizacja blokowisk są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-540/11-6/KR Czy kapitał zakładowy w utworzonej S.K.A. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-228/12-2/MG w zakresie opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 
IPPB4/415-215/12-2/JK2 Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IBPBI/1/415-1182/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1183/11/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze
 
IBPBI/1/415-1184/11/BK w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu
 
IBPBI/1/415-1185/11/BK w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze
 
IBPBI/1/415-11/12/AP Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-1187/11/BK w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu złomu elektronicznego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
IBPBI/1/415-12/12/AP Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
 
IBPBI/1/415-864/11/ESZ Możliwość zaliczenia dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-14/12/ZK Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę jawną na spłatę występujących ze spółki wspólników stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów spółki?
 
IBPBI/1/415-16/12/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
IPPB2/415-827/11-4/MG W zakresie sposobu ustalenia dochodu oszczędzającego z tytułu zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi, pierwszego zwrotu częściowego, kolejnego zwrotu częściowego oraz zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotami częściowymi z IKE.
 
IPPB1/415-1125/11-3/KS Czy otrzymane wynagrodzenie koordynatora projektu jest zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy, oraz czy zakup materiałów/usług (w tym wartości niematerialnych i prawnych) i środków trwałych, służących wyłącznie realizacji celów projektu objętego dotacją, pokrytych w całości środkami z dotacji może stanowić koszt podatkowy?
 
IPPB2/415-235/12-2/AS Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki SL, objętych za wniesiony aport.
 
IBPBI/1/415-872/11/RM Dot. skutków podatkowych odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.
 
IBPBI/1/415-900/11/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółkach komandytowo-akcyjnych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IPTPB2/415-139/12-2/TS Czy w opisanej powyżej sytuacji Wnioskodawca podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., a jeśli tak to w jakiej wysokości?Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może być zwolniony z opodatkowania od dochodu (sprzedaż przed upływem 5 lat), zgodnie z ww. ustawą?
 
IPTPB2/415-131/12-2/Akr 1.Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki Osobowej na Cyprze oznacza, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę Osobową, związane z tym „zakładem” i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
2.Czy w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, stanowiącą „zakład” Wnioskodawcy na Cyprze, z posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach zastosowanie znajdą przepisy Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523)?
3.Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w dochodach realizowanych przez Spółkę Osobową, z tytułu posiadania przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach, tj. z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, lub otrzymane w wyniku likwidacji takich funduszy i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, należy zakwalifikować, w świetle wyżej wymienionej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, jako zyski przedsiębiorstw lub zyski z przeniesienia majątku?
4. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IBPBII/1/415-1059/11/MK Jakie są skutki podatkowe wykupienia przez pracodawcę pakietu usług medycznych?
 
IBPBII/1/415-1065/11/BD Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego wg zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, otrzymujących jednocześnie wynagrodzenie z klubu osobiście wykonywanej działalności sportowej?
 
IBPBI/1/415-1077/11/AB Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1102/11/AB Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji konferencji naukowo-technicznych
 
IBPBI/1/415-1105/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu czynszu najmu nieruchomości
 
IBPBI/1/415-1126/11/RM Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłaconych za pośrednictwem Urzędu Pracy.
 
IBPBI/1/415-1133/11/RM Dot. momentu uzyskania przychodu z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług promocji
 
IBPBII/1/415-938/11/BJ Czy wysokość nadpłaconych diet (wraz z naliczonymi odsetkami), zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich umorzenia?
 
IBPBI/1/415-1134/11/AB Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-1137/11/AP Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-940/11/AŻ opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego przez profesora zamieszkałego w Niemczech z tytułu prowadzenia cyklu wykładów na podstawie umowy o dzieło
 
IBPBII/1/415-947/11/HK Czy w związku z faktem, że adwokaci wykonują zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, zaś radcowie prawni wykonują zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, należność za czynności adwokackie z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu Sąd jako organ wypłacający powinien zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy?
 
IBPBI/1/415-901/11/RM Dot. zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 
IBPBII/2/415-1191/11/MMa Czy przychód uzyskany w następstwie zawarcia wyżej opisanej umowy będzie zaliczony do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątków związanych z działalnością gospodarczą oraz opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?
 
IBPBII/1/415-951/11/ASz Czy diety przysługujące osobom pełniącym funkcje w Komitecie podlegają podatkowi od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-910/11/RM Dot. możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółkach komandytowo-akcyjnych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 
IBPBI/1/415-911/11/RM Dot. zakresie momentu i sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 
IBPBI/1/415-977/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-952/11/BD Czy wartość szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) sfinansowanych przez pracodawcę dla pracowników socjalnych będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBI/1/415-998/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1000/11/AB Skutki podatkowe wniesienia przez wspólników spółki jawnej wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBI/1/415-1042/11/AB Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPBI/1/415-1087/11/WRz Czy można opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zawieszeniu działalności gospodarczej, której nie podjęto w terminie jej rejestracji, lecz dopiero w dniu uzyskania pierwszego przychodu?
 
IBPBII/2/415-1273/11/MMa Czy w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w związku z ust. 1 lit. b) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% podatku u źródła wynikającego z Umowy, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 Umowy?
 
IPTPB1/415-141/12-2/MD Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 
ITPB3/415-39/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPTPB2/415-542/11-6/KR Czy kapitał zakładowy w utworzonej S.K.A. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-185/11-3/12-S/ASZ 1) Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
2) Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?
 
DD9/033/161/BRT/2011/PK-1342 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/76/SEW/2012/PK-211 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej
 
DD9/033/175/SEW/2012/PK-599 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Wskaźniki gospodarcze