Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 czerwca 2012 r.
 
ITPB2/415-735/10/MU Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-987b/10/MR Czy odsetki od obligacji wypłacone spółce osobowej (w tym komandytowo - akcyjnej) stanowią przychody jej wspólników (w tym akcjonariuszy) z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w proporcji do posiadanego udziału w zysku tej spółki?
Jeżeli tak, to do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować odsetki stanowiące przychód osób fizycznych?
Jeżeli stanowią one przychody z kapitałów pieniężnych, to czy na Funduszu, który wyemitował obligacje, ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1073/10/MR 1. Czy w kontekście regulacji przewidzianej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą Ordynacja podatkowa szkoły prowadzone przez Wnioskodawcę – szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – są podmiotem prawa podatkowego (jako jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej), czy też podatnikiem jest w tym przypadku wyłącznie osoba fizyczna (Wnioskodawca) organ prowadzący szkoły?
2. Czy szkoły prowadzone przez Wnioskodawcę winny rozliczać się samodzielnie w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych niezależnie od rozliczeń dokonywanych przez organ prowadzący szkoły? Innymi słowy czy podatnikiem jest Wnioskodawca czy podatnikiem są szkoły prowadzone przez Wnioskodawcę?
3. Czy odsetki naliczone od kwot dotacji oświatowej wypłaconej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokatach terminowych) zarządzanych przez organ prowadzący szkołę stanowią przychód właściciela szkoły i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności gospodarczej?
a. Czy dotacje oświatowe wypłacane przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
b. Czy dotacje oświatowe wypłacane przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty zaliczane są do przychodów z działalności prowadzonej przez osobę fizyczną, to jest organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej?
 
ITPB1/415-1116b/10/WM Jaka stawka ryczałtu dla robót związanych z budową tuneli i mostów jest obowiązująca na 2011 r.?
 
ITPB2/415-256/11/MU Czy przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie o lokalu mieszkalnego w kwocie 56.232,40 zł powinien być opodatkowany?
 
ITPB2/415-211a/11/IL Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w latach 2009-2010 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-211b/11/IL Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w roku 2011 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB2/415-292b/11/ENB Czy należności wypłacane osobom zatrudnionym na umowę zlecenie w 2010 i 2011 r. należy opodatkować stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zależy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-437b/10/11-S/AK Czy wniesienie aportu do Spółki w zamian za akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej (lub udział w innej spółce osobowej) nie stanowi przychodu podatkowego SKA, a tym samym przychodu osób fizycznych, będących akcjonariuszami SKA (w tym Wnioskodawcy)?
 
ITPB2/415-600/11/MU Kwalifikacji do źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom Urzędu Statystycznego oddelegowanym do prac spisowych.
 
ITPB1/415-696/11/DP Czy przy obliczaniu wysokości podatku należnego w Polsce z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek, polski podatek może zostać obniżony o równowartość kwoty podatku, jaki zgodnie z postanowieniami UPO może być nałożony przez Cypr, czyli o podatek wynoszący 10% wartości dywidend lub odsetek brutto, bez względu na fakt, czy podatek od tych dywidend lub odsetek został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 
IPTPB1/415-103/12-4/MD Czy wydatki ujęte w fakturach wystawionych na prowadzoną przez Wnioskodawcę Firmę jako osobę fizyczną i dotyczące okresu prowadzenia działalności tej Firmy przed 30 grudnia 2011 r., a wystawionych przed datą przekazania aportu, lecz otrzymanych po dacie przekazania aportu oraz wystawionych po dacie przekazania aportu Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów i ująć w dniu 30 grudnia 2011 r. jako koszt w dotychczas prowadzonej ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, które zostało aportowane do Spółki? Czy też wydatki te Wnioskodawca powinien uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej zgodnie z zasadą memoriałową?
 
IPTPB1/415-103/12-5/MD Czy koszty wynagrodzeń brutto naliczone za okres od 1 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. i składki ZUS naliczone za listopad 2011 - (wykazane w deklaracji DRA za grudzień 2011 r. na aportowane przedsiębiorstwo) ujęte w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa, a zapłacone już przez Spółkę jawną w styczniu 2012 r. w wymagalnym terminie, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa, które zostało aportowane do Spółki? Czy też wydatki te Wnioskodawca powinien uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej?
 
IPTPB1/415-103/12-6/MD Czy jako podatnik podatku dochodowego będący wspólnikiem Spółki jawnej Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach rachunkowych Spółki jawnej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej?
 
IPTPB1/415-104/12-6/MD Czy koszty wynagrodzeń brutto naliczone za okres od 1 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. i składki ZUS naliczone za listopad 2011 r. - wykazane w deklaracji DRA za grudzień 2011 r. na aportowane przedsiębiorstwo i ujęte w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa, a zapłacone już przez Spółkę jawną w styczniu 2012 r. w wymagalnym terminie, Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej?
 
IPTPB1/415-104/12-7/MD Czy jako podatnik podatku dochodowego będący wspólnikiem Spółki jawnej Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach rachunkowych Spółki jawnej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej?
 
IPTPB1/415-104/12-5/MD Czy wydatki ujęte w fakturach wystawionych na prowadzone przez wspólnika aportowane przedsiębiorstwo i dotyczące okresu prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa przed 30 grudnia 2011 r., a wystawionych przed datą przekazania aportu, lecz otrzymanych po dacie przekazania aportu oraz wystawionych po dacie przekazania aportu Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 33%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej zgodnie z zasadą memoriałową?
 
IBPBII/1/415-953/11/ASz Czy Stowarzyszenie ma możliwość pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z diet wypłacanych Członkom Komitetu i wpłatę tego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego?
 
IPPB1/415-141/12-2/EC Czy poniesione przez Przedsiębiorcę przekształcanego przed przekształceniem koszty prowadzonej działalności dotyczące okresu zarówno okresu przed, jak i po przekształceniu powinny zostać rozliczone proporcjonalnie u Przedsiębiorcy przekształcanego i w Spółce przekształconej?
 
IPPB1/415-133/12-2/EC 1)Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2)Czy wniesienie przez Spółkę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności składających się z naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IPPB1/415-189/12-4/EC 1) Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskującego, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 30 poz. 131) – dalej „ UPO”) oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) — dalej: ustawa o PIT?2) Czy wniesienie udziałów w Spółka PL lub w Spółce Cypryjskiej jako wkładu do Spółki skutkować będzie powstaniem dla Wnioskującego zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
IPPB1/415-357/12-2/EC Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-133/12-3/EC Czy wniesienie przez Nowego Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę u Nowego Wspólnika (oraz ewentualnie z tytułu niespłaconego kapitału pożyczki), na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności w drodze konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? (pytanie oznaczone nr 3)
 
IPPB1/415-358/12-2/EC Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-355/12-2/EC Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-137/12-2/EC Jakie są dla Wnioskodawcy skutki likwidacji (w chwili likwidacji) w zakresie przekazania wierzytelności Spółki wobec Wnioskodawcy, które w związku z tym wygasają w chwili przekazania w drodze konfuzji?
 
IPPB1/415-356/12-2/EC Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-812/11-3/KS Opodatkowanie usług fotograficznych w formie karty podatkowej.
 
IPPB1/415-318/12-2/EC Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji cypryjskiej spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB1/415-839/11-4/KS Zwolnienie z opodatkowania uzyskiwanego dofinansowania (dotacji), możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskiwaniem dofinansowania oraz sposobu dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB1/415-225/12-6/EC 1) Czy przychód Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem w SKA z tytułu uczestnictwa w SKA podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. czy przychód należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a tym samym po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o PIT może być on opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy?2) Czy Wnioskodawca w trakcie trwania roku podatkowego jest zobowiązany deklarować dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane przez SKA i koszty poniesione przez SKA w części proporcjonalnej do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA i od tak ustalonego dochodu odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB1/415-841/11-2/KS Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce z siedzibą na Cyprze oraz z tytułu likwidacji lub wystąpienia z tej spółki.
 
IPPB4/415-79/12-2/MP Czy dochody uzyskiwane w trakcie realizacji grantu badawczego OGLEIV, przyznanego Wnioskodawcy w ramach programu ERC IDEAS dla Doświadczonych Naukowców (w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej), przez realizujących go naukowców: Laureata (Kierownika Projektu) i jego zespół naukowy, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego ww. dochodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm)?
 
IPPB2/415-309/12-4/AS Przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji polskich spółek akcyjnych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji i jednostek nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-830/10/12-8/S/MP Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-145/12-4/MP Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 
IPPB1/415-302/12-2/EC 1) Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-817/10/12-8/S/MP Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-288/12-4/AS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB4/415-145/12-5/MP Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 
IPPB2/415-288/12-3/AS Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu spółki mającej siedzibę na Cyprze będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy, tj. na Cyprze i w Polsce.
 
IPPB4/415-88/12-4/MP O ile Wnioskodawczyni spełni przedstawione powyżej warunki dotyczące zameldowania na pobyt stały, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania oraz złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależną komórką lokatorską oraz częścią budynku i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, będzie wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-288/12-2/AS W przypadku otrzymania dywidendy od spółki mającej siedzibę na Cyprze, Wnioskodawca, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek.
 
IPPB4/415-87/12-4/JK2 Sprzedaż udziału w działce przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nabyto ten udział, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Natomiast w przypadku przekazania przedmiotowego udziału w nieruchomości na rzecz syna w formie darowizny Wnioskodawczyni nie dokona odpłatnego zbycia. Powyższe oznacza, iż w związku z dokonaniem tej czynności nie będzie ciążył na Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-86/12-5/JK2 Przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który został nabyty w spadku w 2008 r. nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. gdyż zwolnienie to nie obowiązuje w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawczyni. To oznacza, że uzyskany ze sprzedaży dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36.
 
IPPB4/415-215/12-3/JK2 Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IBPBII/1/415-964/11/MCZ Czy dokonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową z funduszu remontowego zwroty wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, balkonowej, wymianę instalacji elektrycznej i gazowej oraz na docieplenie, przeznaczone dla lokatorów posiadających prawo odrębnej własności lokali, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu Spółdzielnia jest zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-965/11/BJ Czy uzyskane odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w Irlandii, wypłacone w wyniku ugody sądowej, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IBPBII/1/415-966/11/BD Czy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez Internet rozumiany jako środek masowego przekazu obok prasy, radia i telewizji, w sytuacji gdy jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku podatkowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-979/11/BJ 1. Czy wypłacone trenerom należności należy uznać (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako „działalność wykonywaną osobiście” i pobierać (jako płatnik) zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy wypłacone trenerom należności należy uznać (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako „pozarolniczą działalność gospodarczą”?
Trenerzy złożyli oświadczenia, iż działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym wystawiają za wykonane czynności fakturę lub rachunek.
 
IBPBII/1/415-980/11/HK Czy Spółka, jako płatnik jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z finansowaniem kosztów uczestnictwa jej pracowników w obowiązkowym wyjazdowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym?
 
IBPBII/1/415-981/11/MK Czy należności z tytułu opłat dodatkowych, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca stanowić będą przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-231/12-4/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB3/415-37/11/AM Czy dokonanie darowizny udziałów na Spółkę będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. w szczególności nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/159/BRT/2011/PK-1340 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/9/SEW/2012/PK-54 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki partnerskiej
 
DD9/033/176/SEW/2012/PK-600 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej
 
DD9/033/160/BRT/2011/PK-1341 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/174/KZU/2011/PK-1355 skutki podatkowe wniesienia nieruchomości stanowiących wkład wspólnika spółki jawnej do spółki komandytowej
 
DD4/033/018/RMU/11/PK-1466 w jaki sposób naliczać i odprowadzać podatek od emerytury za pracę w Szwecji: po zakończeniu roku czy też miesięcznie

Wskaźniki gospodarcze