Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 czerwca 2012 r.
 
ITPB1/415-417/10/11-S/AK Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej (komandytowej) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-914a/11/IG Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu Aportu przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, także w sytuacji gdy wartość rynkowa Przedmiotu Aportu będzie znacznie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych Udziałów?
 
IBPBII/2/415-1115/11/AK Czy kapitał zapasowy po połączeniu odwrotnym odpowiadający wartości agio powstałego z nadwyżki emisyjnej udziałów przydzielonych Spółce A przed połączeniem będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1116/11/AK Czy kapitał zapasowy po połączeniu odwrotnym odpowiadający wartości agio powstałego z nadwyżki emisyjnej udziałów przydzielonych Spółce A przed połączeniem będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1118/11/JG możliwość zmiany metody amortyzacji?
 
IBPBII/2/415-1168/11/AK Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny wnioskodawcy i wydatkowanie środków na nabycie lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków a możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.
 
IBPBII/2/415-954/11/NG Czy w wyniku jednoczesnego wniesienia przez wnioskodawcę i pozostałych dwóch akcjonariuszy odpowiednio 33,3% akcji spółki polskiej do spółki luksemburskiej skutkującego nabyciem przez spółkę luksemburską bezwzględniej większości praw głosu w spółce polskiej oraz objęcia w zamian udziałów (akcji) spółki luksemburskiej wyemitowanych przez ten podmiot po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment takiej transakcji?
 
IBPBII/2/415-957/11/CJS Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.
 
IBPBII/2/415-163/12/MM Czy dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową akcji nabywanych przez uczestników PZAP 2008 a zapłaconą przez nich kwotą nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy a Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31?
 
ILPB1/415-1318/11-4/TW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1240/11-2/AMN W jaki sposób opodatkowane będą przychody ewentualnie uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży lokali - nabytych przez Wnioskodawczynię jako lokale użytkowe, wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej Wnioskodawczyni - następnie przekształconych na lokale mieszkaniowe i w dalszym ciągu wykorzystywanych na cele tej działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-1243/11-2/AA Czy koszty takie jak opłaty za poszczególne semestry niestacjonarnych studiów doktoranckich, inne obligatoryjne koszty wyznaczone przez uczelnię, koszty materiałów dydaktycznych, koszty koniecznego udziału w tematycznych seminariach naukowych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla XX, które to Wnioskodawczyni prowadzi?
 
ILPB2/415-1179/11-3/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB1/415-1187/11-4/AP Opodatkowanie obrotu papierami wartościowymi
 
ILPB2/415-1025/11-2/WS Przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.
 
ILPB2/415-1022/11-2/WS Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce cywilnej.
 
IPTPB2/415-137/12-3/KK Czy nieoprocentowana pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-140/12-2/MP Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można przyjąć, że:a) uzyskując przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania w dniu xx października 2010 r., w kwocie 170.000 zł Wnioskodawca prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przed upływem dwuletniego okresu od daty sprzedaży tego mieszkania całą uzyskaną kwotę przychodu 170.000 zł wydatkował na własne cele mieszkaniowe gdyż:
 • kwotę 77.700 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup drugiego mieszkania przy ulicy H., którego licytację wygrał dnia xx września 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx października 2010 r., ze środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania przy ul. L.;
 • kwotę 97.000 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup trzeciego mieszkania przy ulicy P., którego licytację wygrał dnia xx listopada 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx stycznia 2011 r.?
 •  
  IPTPB1/415-157/12-2/KSU Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPTPB1/415-158/12-2/KSU Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  IPPB2/415-24/12-4/MS1 Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów zostaną spełnione możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   
  IPPB2/415-50/12-2/MS1 W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
   
  IPPB4/415-252/12-2/JK Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania (garażowania) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
   
  IPPB4/415-107/12-2/SP Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
   
  IPPB4/415-200/12-2/JK Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   
  IPPB4/415-102/12-2/SP Skutki podatkowe wypłaty ryczałtu dawcy na podróż do szpitala w celu zrobienia badań lub pobrania szpiku.
   
  IPPB4/415-207/12-2/JK Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku Wnioskodawczyni?
   
  IPPB4/415-169/12-4/JK Sprzedaż w marcu 2012 r. nieruchomości nabytej odpowiednio w 1984 r. w drodze zasiedzenia oraz w 1997 r. w spadku po zmarłej matce nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, a co za tym idzie nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
   
  IPPB4/415-172/12-4/SP Obowiązek podatkowego w Polsce w 2011 roku
   
  IPPB4/415-78/12-2/SP Obowiązek podatkowy w Polsce.
   
  IPPB4/415-206/12-2/JK Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku Wnioskodawczyni?
   
  IPPB4/415-139/12-4/JK Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty w dniu 08.05.1982 r. do majątku wspólnego nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi nabytemu w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w tym przepisie.
   
  IPPB4/415-220/12-4/SP Obowiązki płatnika przez podmiot niemajacy siedziby i zakładu w Polsce
   
  IBPBII/1/415-987/11/BD Czy zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia emerytalne z tytułu niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej?
   
  IBPBII/1/415-988/11/ASz Czy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, wydatkowane przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości stanowią przesłankę do zastosowania ulgi wynikającej z art.21 ust 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik jest posiadaczem samoistnym budynku, który będzie przedmiotem remontu?
   
  IBPBII/1/415-989/11/MK Czy wypłata w 2011 r. zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wg wartości rynkowej lokalu z 2003r. w części przekraczającej wniesiony wkład mieszkaniowy w latach ubiegłych do Spółdzielni, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego Spółdzielnia zobowiązana byłaby do sporządzenia informacji PIT 8C?
   
  IBPBII/1/415-991/11/AŻ podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów sportowca uzyskanych w związku z udziałem w turnieju tenisowym organizowanym na Słowacji:
   
  IBPBII/1/415-993/11/ASz Czy Wnioskodawca postępuje słusznie, uznając, że korzystanie przez członka spółdzielni lub członka jego rodziny, z form działalności spółdzielni w zakresie społeczno- kulturalno-oświatowej jest zwolnione z opodatkowania i nie prowadzi do powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie członka?
   
  IBPB/II/1/415-996/11/AA Jak w związku z pełnieniem funkcji zarządcy sądowego i przyznanym Wnioskodawcy wynagrodzeniem powinien on opodatkować przychody z tego tytułu?
   
  IBPBII/1/415-997/11/BD Czy taki sposób ustalenia wielkości przychodu pracowników użytkujących służbowe samochody dla celów prywatnych jest prawidłowy?
   
  IBPBII/1/415-998/12/AA Czy w wypadku gdy, pracodawca zatrudniający pracowników administracyjnych wykonujących prace nie wymagające mycia twarzy lub całego ciała, zapewni im w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostęp do ręczników papierowych lub suszarek do rąk oraz mydła w dozownikach, a oprócz tego na postawie obowiązujących w firmie wewnętrznych przepisów w sprawie indywidualnego przydziału dostarczy im jednorazowo: ręczniki materiałowe, mydełka w kostce oraz kremy ochronne do rak, pracodawca będzie zobowiązany wydane mydła, ręczniki i kremy ochronne potraktować jako przychody ze stosunku służbowego, doliczyć do dochodu pracownika i opodatkować?
   
  ITPB1/415-1183a/11/TK Czy z tytułu odpracowania przez najemców lokali mieszkalnych zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych powstanie u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika?
   
  ITPB1/415-1183b/11/TK Czy, w przypadku bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i uiszczania odszkodowań przez lokatorów, powstanie u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z odpracowaniem przez te osoby zobowiązań z tytułu zaległych opłat i czy w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika?
   
  IBPBII/1/415-999/11/BD Czy koszt udziału radnego w konferencji, pokrywany z budżetu miasta, stanowi dla radnego przychód?
   
  IBPBII/1/415-1000/11/BD Czy uczestnictwo radnego w różnego rodzaju seminariach, imprezach organizowanych i opłacanych z budżetu miasta oraz koszt zużycia przez radnych artykułów biurowych, zakup kalendarzy, możliwość korzystania z telefonu komórkowego, wyposażenie ich w czasopisma o problemach samorządowych będzie dla radnego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-29a/12/TK Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki tytułem darowizny od Darczyńcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-29b/12/TK Czy dokonywane na rzecz Wnioskodawcy zwroty dopłat do wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez Darczyńcę zgodnie z przepisami KSH oraz umową Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-138a/12/HD Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, za pośrednictwem Spółki Cypryjskiej, stanowi „zakład” w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), a w konsekwencji dochody uzyskane przez Spółkę Cypryjską lub uzyskane i wypłacone Wnioskodawcy, w tym z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, akcji lub papierów wartościowych, jak również uzyskanych przez Spółkę Cypryjską dywidend z innych spółek w których będzie posiadała udziały lub akcje, podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze, w związku z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 24 Umowy?
   
  ITPB1/415-138b/12/HD Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-173a/12/MR Skutków podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej.
   
  ITPB1/415-173b/12/MR Skutki podatkowe otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej.
   
  ITPB1/415-170a/12/TK Czy otrzymane w wyniku likwidacji SPV2 (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-170b/12/TK Czy otrzymane w wyniku likwidacji SPV2 (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   
  ITPB1/415-1164a/11/TK Czy przypadający na Wnioskodawcę i otrzymany majątek spółki jawnej w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku likwidacji spółki jawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej likwidacji?
   
  ITPB1/415-1164b/11/TK Powstanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Wskaźniki gospodarcze