Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 czerwca 2012 r.
 
ITPB1/415-482a/11/AK Według jakich zasad i w jakim terminie wspólnik winien opodatkowywać dochód uzyskany przez niego z tytułu uczestnictwa w spółce?
 
ITPB1/415-482b/11/AK Według jakich zasad i w jakim terminie wspólnik winien opodatkowywać dochód uzyskany przez niego z tytułu uczestnictwa w spółce?
 
IBPBII/2/415-1093/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 
IBPBII/2/415-1094/11/MW Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 
IBPBII/1/415-1026/11/MK Czy podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika?
 
IBPBII/2/415-1096/11/AK Czy darowizna udziału w nieruchomości na rzecz córki przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto ten udział powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
IBPBII/2/415-1099/11/JG Skutki podatkowe sprzedaży dział nabytej w drodze spadku oraz zniesienia współwłasności?
 
IBPBII/1/415-1027/11/MK Jak należy postąpić z nieodebranym przez podatnika zeznaniem podatkowym?
 
IBPBII/2/415-1107/11/MM Czy w przypadku wniesienia przez wnioskodawcę wraz z innymi akcjonariuszami spółki kapitałowej do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci akcji, które łącznie wraz z akcjami wnoszonymi jednocześnie przez innych akcjonariuszy spółki dadzą spółce z o.o. bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej, po stronie wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/2/415-1109/11/MW Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku Połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/2/415-1113/11/MW Czy kapitał zakładowy powstały w wyniku Połączenia odwrotnego będzie „niepodzielonym zyskiem”, który będzie stanowił przychód z udziału w zysku osób prawnych związany z przekształceniem Spółki B w SKA?
 
IBPBII/1/415-1042/11/BJ Czy MOPS powinien zaliczyć kwoty odstąpień od żądania zwrotu opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych do przychodów z innych źródeł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-1056/11/BJ Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2011 r. w sytuacji gdy studiujące dziecko od 02 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. pobrało świadczenie pielęgnacyjne w ogólnej kwocie 520 zł?
 
IBPBII/1/415-1057/11/BJ Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2011 r. w sytuacji gdy studiujące dziecko pobrało świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 5.720 zł za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r., a z dniem 06 grudnia 2011 r. zarejestrowało działalność gospodarczą i z tytułu tej działalności gospodarczej za okres od 06 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. nie osiągnęło żadnego dochodu?
 
IBPBII/2/415-1163/11/MM Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki można zaliczyć wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego związanego z nabyciem działki oraz opłaty poniesione w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup sprzedanej działki?
 
IBPBII/2/415-35/12/MW Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-36/12/MW Obowiązki płatnika w związku z automatycznym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPTPB2/415-272/12-2/KK Czy sprzedaż nabytych lokali, spełnia przesłanki określone w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB2/415-272/12-3/KK Czy sprzedaż nabytych lokali, spełnia przesłanki określone w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPTPB1/415-118/12-4/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku udzielanych bonifikat przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek od towarów i usług, czy też podstawa opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPB1/415-119/12-4/AG Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku udzielanych bonifikat przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek od towarów i usług, czy też podstawa opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPB2/415-133/12-2/TS Czy Kasa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wkładów członkowskich osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia do Kasy?
 
IPTPB1/415-146/12-2/MD Czy zakupione elementy szalunku należy uznać za środek trwały i dokonywać amortyzacji, czy uznać za nisko cenne wyposażenie i ująć w kosztach jednorazowo w dniu poniesienia wydatku?
 
IPTPB1/415-156/12-2/KO Czy Wnioskodawca może w kwocie netto z faktury zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czynsz inicjalny do umowy leasingowej i czynsz zerowy, jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 
IPTPB2/415-168/12-2/AK Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu uzyskanego w 2011 r. zakup urządzenia medycznego niezbędnego do codziennej rehabilitacji?
 
IPTPB2/415-159/12-2/AK Czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z możliwości odliczenia zakupu tego urządzenia w rozliczeniu rocznym jako wydatku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 
IPTPB1/415-159/12-2/KSU Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-196/12-2/AK 1.Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nr 1 (stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawczyni) na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup nowego mieszkania (mieszkanie nr 2), odpowiada celom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i zwalnia Ją z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania (mieszkanie nr 1)?
2.W jaki sposób należy udokumentować dokonany wydatek określony w pytaniu 1?
 
ITPB1/415-43/12/DP Czy w zaistniałym stanie faktycznym wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 
IPTPB2/415-210/12-2/KR Czy u Wnioskodawcy będącego Wspólnikiem Spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów Wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego Spółki?
 
ILPB2/415-25/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
ILPB2/415-26/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
IPPB2/415-295/12-2/LS W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Nią w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego łub umorzenia automatycznego?
 
IPPB2/415-276/12-2/LS Czy Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
 
IPPB2/415-321/12-2/LS Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Cypru i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-236/12-2/LS Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku objęcia przez podatnika udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci opcji na akcje, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów spółki - przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej updof, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż ich wartość rynkowa/wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IPPB2/415-332/12-2/LS Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 117, poz. 523) i w związku z tym będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powyższej Umowy i stosownie do art. 24 ust. 4 powyższej Umowy będzie wpływać na wysokość stawki podatku dochodowego mającej zastosowanie do pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu progresywnych stawek podatkowych?
 
IPPB2/415-326/12-2/LS Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Cypru i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
ILPB2/415-27/12-2/JK Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
IPPB4/415-186/12-3/JK3 Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej?
 
ILPB1/415-86/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IPPB4/415-287/12-2/JK3 Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 350 zł, o którym mowa w Decyzji w związku z przepisami Kodeksu pracy i Rozporządzenia, podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., pomimo wystawionej faktury na kwotę wyższą niż 350zł?
 
ILPB1/415-87/12-2/TW Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
IBPBII/1/415-1001/11/ASz Czy od umorzonej bonifikaty w całości bądź jej części powinna zostać wystawiona informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-1002/11/ASz Czy od umorzonej bonifikaty w całości bądź jej części powinna zostać wystawiona informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?
 
IBPBII/1/415-1003/11/HK Czy dotacje celowe, które zostaną udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1004/11/AŻ w zakresie skutków podatkowych świadczenia pieniężnego otrzymanego za zapewnienie dożywotniej służebności lokalu mieszkalnego
 
IBPBII/1/415-1007/11/AA Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży działki otrzymanej w darowiźnie, jeżeli działka została sprzedana Gminie w przeznaczeniem na cele publiczne uzasadniające jej wywłaszczenie?
 
IBPBII/2/415-1357/11/JG Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytej jako użytkowanie wieczyste w 1990r., które w dniu 15 lipca 2011r. zostało przekształcone w prawo własności, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1360/11/HS Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki osobowej.
 
IBPBII/2/415-1361/11/HS Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki osobowej.
 
ILPB1/415-1268/11-4/IM Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów polisę ubezpieczeniową na życie?
 
IBPBII/2/415-1367/11/HS Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki osobowej.
 
IBPBII/2/415-1366/11/HS Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki osobowej.
 
IBPBII/2/415-1377/11/JG Czy Otwarty Fundusz Emerytalny dokonując wypłaty na rzecz wnioskodawcy środków zgromadzonych przez zmarłego syna słusznie potrącił od całej kwoty 19% podatek ?
 
IBPBII/2/415-1380/11/NG Czy jeżeli nieruchomość jest sprzedawana z tzw. stratą, tzn. różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży wynosi minus czyli wnioskodawca nie osiągnie dochodu ze sprzedaży, to podatek należny równa się zero?
 
IBPBII/2/415-1389/11/HS Określenie wysokości przychodu przy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
 
IBPBII/2/415-1390/11/HS Ustalenie wysokości przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny.
 
IBPBII/2/415-1391/11/HS Automatyczne lub przymusowe umorzenie udziałów lub akcji nabytych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1392/11/AK Automatyczne i przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 
IBPBII/2/415-1393/11/JG Czy w przypadku dokonania przekształcenia działki na cele mieszkaniowe tj. pod budowę domu mieszkalnego i uzyskania pozwolenia na budowę w okresie dwóch lat od daty zamiany można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/49/BRT/2012/PK-161 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w formie przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
 
DD9/033/170/KZU/2012/PK-582 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 
IPTPB2/415-748/11-7/12-S/KR Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu zgromadzonych na kapitałach własnych środków z tytułu zysków bilansowych w odpowiednim stosunku przypadającym na każdy udział/akcje posiadaną przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB2/415-762/11-3/12-S/AK Czy ulga meldunkowa dotyczy także gruntu tj. w przypadku Wnioskodawcy zbytego udziału wynoszącego 7505/203729 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej szczegółowo poniżej przy uwzględnieniu spełnionych przez Niego warunków skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega z tego tytułu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze