Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-115/12-4/TS Czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) jeśli uzna, że pieniądze ze sprzedaży działek stanowiących Jego własność, przeznaczone w części wydatkowanej na budowę w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zamieszkuje wspólnie z żoną, ale do którego po umowie rozdzielności majątkowej tytuł prawny własności posiada żona, i uzna je jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3, czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę posiadającego „zakład” na Cyprze, z tytułu posiadania przez Spółkę Osobową certyfikatów inwestycyjnych w Polskich Funduszach będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 
IPTPB2/415-155/12-2/AKr Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307)?
 
ITPB1/415-1022/11/TK Czy przychody akcjonariuszy z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowo-akcyjna w charakterze akcjonariusza podlegają opodatkowaniu dopiero z chwilą podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, a zatem bez konieczności obliczania i uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, tj. są opodatkowane na zasadzie art. 5b ust. 2, art. 8 ust. 1 i la i art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-111/12/AK Według jakich zasad i w jakim terminie wspólnik winien opodatkowywać dochód uzyskany przez niego z tytułu uczestnictwa w spółce?
 
ITPB1/415-162/12/TK Czy prawidłowym jest zakwalifikowanie straty ze sprzedaży udziałów w spółce będącej osobą prawną do źródła przychodów wymienionego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakim jest działalność gospodarcza i w wyniku tego skompensowanie zysków osiągniętych w roku podatkowym z tej działalności ze stratą na sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej?
 
ITPB1/415-55/12/PSZ Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego powoduje jakikolwiek obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-1175/11/WM 1. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione na umeblowanie pokoju przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej: regały na książki i segregatory, stolik dla gości, dwa fotele, drzwi, lampka i biurko?
2. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłaty związane z użytkowaniem całego mieszkania w proporcji 12,86% pomnożone przez wydatki na opłaty pobierane przez administratora oraz energię elektryczną?
 
IPTPB1/415-137/12-4/KO Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesiony wydatek związany z dodatkowym wynagrodzeniem Pełnomocnika?
 
IPTPB1/415-166/12-2/KSU Czy zakup towarów w przedstawionym stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawczyni koszt zakupu towarów handlowych i w konsekwencji umożliwia pomniejszenie o taki wydatek osiąganych przychodów?
 
IPPB2/415-247/12-2/LS Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 
IPPB2/415-275/12-2/LS Czy Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
 
IPPB2/415-278/12-2/LS Czy Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
 
IPPB2/415-246/12-2/LS Czy w latach 2007-2009 przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji telewizyjnej?
 
IPPB2/415-277/12-2/LS Czy Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
 
IPPB2/415-215/12-2/LS Czy w związku z powyższym przysługuje Wnioskodawczyni prawo odliczenia od wynagrodzenia za wykonywane prace 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 
IPPB2/415-181/12-2/LS Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku objęcia przez podatnika udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci opcji na akcje, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów spółki - przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej updof, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż ich wartość rynkowa/wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IPPB2/415-320/12-2/LS Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Cypru i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 umowy, wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-152/12-2/KK Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB2/415-301/12-3/LS Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w przypadku umorzenia udziałów/akcji w sposób dobrowolny po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania dochodu z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów/akcji. Dochód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-301/12-2/LS Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w przypadku umorzenia udziałów/akcji w sposób dobrowolny po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania dochodu z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów/akcji. Dochód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB4/415-253/12-2/JK2 Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia od wynagrodzenia za wykonywane prace 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 
IPTPB2/415-232/12-2/AK Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-142/12-2/JK2 Wnioskodawca poddaje w wątpliwość kwestię zaliczenia kwoty wpłaconej w wysokości 100 tys. złotych w dniu 07 listopada 2007 na poczet zakupu mieszkania przy ulicy T., którego jest właścicielem do dnia dzisiejszego.
 
IPPB4/415-178/12-2/JK2 Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 r. przysługuje Wnioskodawcy prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym?
 
IPTPB1/415-288/12-3/KSU Czy poniesione przez Gminę koszty związane z funkcjonowaniem organu Gminy, jakim jest Rada Gminy, polegające na pokryciu szkoleń Rady Gminy można uznać za przychód poszczególnych radnych wchodzących w skład tego organu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-110/12-2/JK2 Czy w przypadku sprzedaży ww. działek gruntu o pow. ok. 0,1050 ha osobom niebędącym rolnikami, ani osobom, które na zakupionych gruntach zamierzają założyć gospodarstwo rolne, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, za przychód, o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwoty uzyskanej za części działki, która była nabyta w 2006 r.? Czy w przypadku sprzedaży ww. działek gruntu o pow. ok. 0,1050 ha osobom niebędącym rolnikami, ani osobom, które na zakupionych gruntach zamierzają założyć gospodarstwo rolne, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, za przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwoty uzyskanej za części działki, która była przedmiotem zamiany z Gminą?
 
IPPB4/415-149/12-3/JK3 Czy w przypadku zawartej przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym umowy ubezpieczenia zryczałtowana składka ubezpieczeniowa opłacana przez Wnioskodawcę stanowi dla osób fizycznych objętych ubezpieczeniem przychód podatkowy, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, byłby zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-143/12-4/JK3 Czy słusznie postąpiono naliczając i odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego na podstawie ugody sądowej odszkodowania?
 
IPPB4/415-149/12-2/JK3 Czy w przypadku zawartej przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym umowy ubezpieczenia zryczałtowana składka ubezpieczeniowa opłacana przez Wnioskodawcę stanowi dla osób fizycznych objętych ubezpieczeniem przychód podatkowy, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, byłby zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-89/12-4/JK3 Czy po przedstawieniu sytuacji faktycznej, Wnioskodawca jako podatnik może być obciążony podatkiem od połowy wartości sprzedanej nieruchomości?
 
IPPB4/415-266/12-4/JK Czy do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów należy stosować 50% koszty uzyskania przychodu przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 
IPPB4/415-239/12-2/MP Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za pracę w C. w części, w której jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest - od początku okresu zatrudnienia w C., tj. od dnia 17.03.2008 r. - zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB4/415-153/12-4/JK Czy w sytuacji opisanej we wniosku z dnia 20.02.2012 r., Wnioskodawca objęty jest obowiązkiem dokonania opłaty podatku dochodowego związanego ze zbyciem mieszkania przy ulicy Renesansowej 56 lok. 14? Zgodnie z dodatkowym oświadczeniem wszystkie środki ze zbycia przedmiotowego lokalu Wnioskodawca przeznaczył na zakup lokalu z rynku wtórnego.
 
IPPB2/415-152/12-3/MG w zakresie obowiązków płatnika z tytułu finansowania przez pracodawcę wydatków ponoszonych przez przedstawicieli handlowych związanych z wyjazdami służbowymi nie będącymi podróżą służbową
 
IPTPB2/415-144/12-4/KK Zakres skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
 
IPTPB1/415-180/12-2/ASZ 1) Czy kwota umorzenia stanowi przychód podatnika podatku rolnego lub podatku od nieruchomości w postaci nieodpłatnego świadczenia, od którego należy uiścić podatek dochodowy?
2) Czy w związku z tym Gmina, jako płatnik, powinna wystawiać druki PIT-8C i przekazywać je do właściwego Urzędu Skarbowego?
 
IBPBII/2/415-1134/11/HS Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 
IBPBII/1/415-1016/11/BD Czy z tytułu finansowania przez Spółkę wydatków na dojazdy na szkolenie produktowe lekarzy zatrudnionych w szpitalach, którym Spółka sprzedaje implanty, lekarze osiągają przychód, a co za tym idzie Spółka zobowiązana jest do sporządzenia informacji o wysokości uzyskanego przez nich dochodu?
 
IBPBII/2/415-1143/11/JG Czy uzyskany przez wnioskodawczynię przychód ze zbycia 29 września 2011r. swoich udziałów w nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1017/11/AA 1. Czy wynagrodzenie, otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu Spółki oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu przysługujące Wnioskodawcy będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
2. Czy ww. dochody Wnioskodawcy w Polsce będą wyłącznie brane pod uwagę na potrzeby ustalenia efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którą będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy podlegające w Polsce opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych?
3. Czy w przypadku braku osiągnięcia w danym roku podatkowym innych dochodów, niż te, o których mowa w pytaniu 1, w szczególności przychodów ze źródeł położonych w Polsce, przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów, o których mowa w pytaniu 1 wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wnioskodawca nie będzie zobowiązanych do składania rocznego zeznania podatkowego dla danego roku podatkowego?
 
IBPBII/2/415-1145/11/JG Czy uzyskany przez wnioskodawcę przychód ze zbycia 29 września 2011r. swoich udziałów w nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1146/11/JG Czy uzyskany przez wnioskodawczynię przychód ze zbycia swoich udziałów w nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 
IBPBII/2/415-1153/11/NG Czy zawarcie umowy o dożywocie powoduje powstanie u zbywcy przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanego w konsekwencji na podstawie art. 19 w zw. z art. 30e ww. ustawy?
 
IBPBII/2/415-1160/11/HS Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, skoro w domu tylko jej małżonek był zameldowany przez okres dłuższy niż 12 miesięcy?
 
IBPBII/2/415-1192/11/NG Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia udziału w nieruchomości przez spółkę komandytową, w której wnioskodawca pozostaje komandytariuszem, kwotę wolną od podatku, zgodnie z art. 21 ust l pkt 50a wspomnianej ustawy, stanowić będzie kwota po jakiej spółka komandytowa objęła udziały likwidowanej spółki?
 
IBPBII/2/415-1196/11/JG Czy przychód związany z objęciem udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa będzie zwolniony z podatku dochodowego u wnoszącego?
 
IBPBII/2/415-1197/11/HS Skutki podatkowe sprzedaży działek.
 
IBPBII/2/415-1264/11/JG Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBII/2/415-126/11/JG Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
IPTPB2/415-171/12-4/AK Czy dochód uzyskany ze sprzedaży części gruntów rolnych zabudowanych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony od podatku?

Wskaźniki gospodarcze