Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 czerwca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-64/12/AA 1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w kwocie 40.000 zł, wydatkowany w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe, tj. na dokończenie wspólnie z żoną domu jednorodzinnego, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy przedstawienie faktur na kwotę 40.000 zł wystawionych na nazwisko Wnioskodawcy jest wystarczającym warunkiem do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-1021/11/AŻ opodatkowania rekompensaty
 
IBPBII/1/415-1022/11/AŻ koszty uzyskania przychodów
 
ITPB1/415-1154/11/HD Czy w proporcji 34%, tj. takiej samej w jakiej wykorzystywany jest lokal mieszkalny w prowadzonej działalności gospodarczej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego?
 
ITPB1/415-1029/11/IG Czy Wnioskodawca jako właściciel firmy transportowej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach?
 
ITPB1/415-1035/11/DP Czy stratę poniesioną w 2010 roku można rozliczyć w trakcie 2011 r. i w kolejnych latach podatkowych poprzez jej odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynoszącej nie więcej niż 50% straty, do wysokości dochodu uzyskanego w 2011 r. i w latach następnych, aż do całkowitego jej rozliczenia?
 
ITPB1/415-130/12/TK Czy czynność wniesienia przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa, dla spółki komandytowej, a tym samym dla wspólnika wnoszącego wkład, będącego komandytariuszem?
 
IPTPB2/415-99/12-4/JR Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19% od uzyskanego stąd dochodu?
 
IPTPB1/415-116/12-5/KSU Czy właściwym byłoby rozpoznać przychód i ująć go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w chwili otrzymania zapłaty?
 
ITPB1/415-19/12/PSZ Czy w zaistniałym i opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz czy określenie przedmiotu działalności gospodarczej w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej a zwłaszcza wpis 74.90.Z oraz 82.99.Z nie wyłączają działalności z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg art. 8 i załącznika nr 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
ITPB1/415-16/12/WM Czy stratę z tytułu kradzieży gotówki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-54/12/WM Czy wartość skradzionego towaru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB1/415-66/12/WM Czy świadczenie usług w zakresie (wypożyczania) wynajmu jachtów żaglowych stanowiących środki trwałe, prowadzone w ramach działalności gospodarczej może zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?
 
ITPB1/415-156/12/DP Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia przez Panią indywidualnej działalności gospodarczej oraz przychody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w spółce cywilnej mogą być opodatkowane różnymi formami opodatkowania, tj. działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie – podatkiem liniowym, działalność w spółce cywilnej - zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 
ITPB1/415-1010a/11/TK 1. Czy (z uwzględnieniem art. 41 ust. 1) płatnik przejmuje całość spraw związanych z odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy (od konkretnej czynności), tj. Pan – jako podatnik – nie wykonuje żadnych czynności w stosunku do urzędu skarbowego w tym zakresie?
2. Czy jeżeli jest to jedyny Pana przychód (w danym okresie rozliczeniowym) – całość rozliczeń z urzędem skarbowym przejmuje płatnik?
3. W jaki sposób płatnik (osoba prawna) wylicza należny podatek (który przekazuje do urzędu skarbowego)? Jakie koszty uzyskania przychodu uwzględnia?
 
ITPB1/415-1047/11/DP Czy Komornik Sądowy zobowiązany jest jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac - sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, przy jednoczesnym założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu?
 
ITPB1/415-89/12/WM Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, naliczone w okresie remontu budynku odpisy amortyzacyjne, w sytuacji gdy w tym czasie, Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała przychodu z tytułu wynajmu?
 
ITPB1/415-208/12/HD Czy po dniu 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca ma prawo, ustalając za dany kwartał rozliczeniowy dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami jego uzyskania), uzyskany z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, obniżyć o 50% wartości straty poniesionej w roku podatkowym 2011?
 
ITPB1/415-1204/11/PSZ Jaką stawką amortyzacyjną można amortyzować ten lokal i jaki będzie okres jego amortyzowania?
 
ITPB1/415-1165/11/DP Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy o dzieło na wykonanie określonych czynności powinny być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 
ITPB1/415-1134/11/PSZ Czy opisane zdarzenie nie wywoła skutku powstania obowiązku podatkowego tj. zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-126/12-4/AG Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu czynności pośrednictwa handlowego wykonywanego poza terytorium Polski przez nierezydenta jest dochodem określonym w art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, który to podatek Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać?
 
IPTPB1/415-126/12-5/AG Czy usługi pośrednictwa finansowego mieszczą się w ramach art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?
 
IPTPB2/415-147/12-2/MP Czy sprzedając własnościowe prawo do lokalu w xx, do kosztów uzyskania przychodów do wyliczenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawca, będzie mógł zaliczyć kwotę 81.522,73 zł ? Wnioskodawca kwotę tą, będzie musiał dać byłej żonie, jako spłatę z majątku wspólnego związaną z posiadaniem lokatorskiego prawa do sprzedawanego lokalu.
 
IPTPB1/415-138/12-4/ASZ Czy wydatki na szkolenia w ramach wkładu własnego Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-226/12-2/AK Czy w zaistniałej sytuacji, wydatkowanie kwoty xxx zł, uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty na wybudowanie i nabycie lokalu mieszkalnego wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej za cenę xxx zł jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do pełnej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 
IPPB2/415-226/12-2/LS W konsekwencji otrzymane dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji tj. w Polsce są zwolnione z opodatkowania, a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
 
ITPB1/415-1235a/11/DP Czy możliwe jest obniżenie przychodu o świadczenia wzajemne, pokryte kartą paliwową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-217/12/HD Czy usługi transportowe wykonywane na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowę o świadczenie usług wspomagających działalność transportową, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 5,5%?
 
IPTPB2/415-166/12-2/JR Czy koszty odsetek od kredytu udzielonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, naliczone i faktycznie zapłacone do dnia zbycia ww. nieruchomości stanowią koszty nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy można zaliczyć je do kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
IPTPB2/415-167/12-2/JR Czy koszty odsetek od kredytu udzielonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, naliczone i faktycznie zapłacone do dnia zbycia ww. nieruchomości stanowią koszty nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy można zaliczyć je do kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 
IPPB4/415-254/12-2/MP Odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy za nieruchomość prywatną wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa wypłacone na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu. Tym samym wypłata odszkodowania nie rodzi skutków podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IBPBI/1/415-1/12/AP Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania pawilonu handlowego wytworzonego (wybudowanego) w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste Wnioskodawcy oraz darowizny ww. pawilonu na rzecz Jego wnuczki.
 
IBPBI/1/415-4/12/ESZ Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje darowizna przedsiębiorstwa dla darczyńcy?
 
IBPBI/1/415-5/12/ESZ Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje darowizna przedsiębiorstwa dla obdarowanego?
 
IBPBI/1/415-119/12/ESZ Jeżeli wspólnicy powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej podejmą uchwałę o wypłacie całości środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i kapitałach rezerwowych Spółki przeniesionych z odpowiednich kapitałów przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej Wnioskodawcą i opodatkowanych na zasadzie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy taka wypłata będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy spółka osobowa będzie musiała obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwych urzędów skarbowych te podatki (część pytania wymienionego w uzupełnieniu wniosku jako 1)?
 
IBPBI/1/415-124/12/RM Dot. momentu korekty przychodu należnego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z błędnie wystawionymi fakturami.
 
IBPBI/1/415-125/12/KB ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania Stacji Czołowej Telewizji Kablowej
 
ITPB3/415-36/11/AM Czy dokonanie darowizny udziałów na Spółkę będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, t.j. w szczególności nie wywoła powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
DD9/033/154/BRT/2011/PK-1335 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
DD9/033/156/BRT/2011/PK-1337 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 
ITPB3/415-41/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
DD9/033/157/BRT/2011/PK-1338 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/033/158/BRT/2011/PK-1339 skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 
DD9/DD2/033/12/KOI/BRT/10/PK-2 sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 
DD9/033/50/BRT/2012/PK-162 skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej
 
ITPB3/415-40/11/DK Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
DD9/033/51/BRT/2012/PK-163 skutki podatkowe wniesienia wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej do spółki komandytowej
 
DD9/033/18/SEW/2012/PK-63 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej
 
DD9/033/78/SEW/2012/PK-213 skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej

Wskaźniki gospodarcze