Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-790/11-3/TS 1. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, przychodem z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie znacznie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę na terytorium Polski, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej?
 
IPTPB2/415-81/12-2/AK 1. Czy odszkodowanie, które Spółka zobowiązała się wypłacić podlega opodatkowaniu?
2. Czy Spółka jako płatnik słusznie postąpiła potrącając Wnioskodawczyni za liczkę na podatek dochodowy?
 
IBPBII/1/415-9/12/MK Czy składka regularna płacona przez pracodawcę, tj. ubezpieczającego w ramach SSR (subkonta składek regularnych) do wysokości osiągnięcia SPO (statusu polisy opłaconej) stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBII/1/415-14/12/MK Czy zwolnione są z podatku dochodowego świadczenia socjalne otrzymane przez emerytów i rencistów wojskowych oraz świadczenia socjalne otrzymywane prze osoby pobierające wojskowe renty rodzinnej?
 
IBPBII/1/415-17/12/MZ Czy dokonanie darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz żony skutkuje po stronie darczyńcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-22/12/BD 1. Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży wygranego samochodu przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania nagrody?
2. Czy należy to wykazać w rozliczeniu PIT za 2011 r.
 
IBPBII/1/415-24/12/BD Czy przychód sędziego (ekwiwalent) należy pomniejszyć o koszt uzyskania przychodu 20%, następnie naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy 18%, oraz wykazać roczny przychód sędziego w PIT-11? Czy od przychodu sędziów piłki nożnej należy pobierać zryczałtowany podatek 18%, jeśli należność nie przekracza jednorazowo 200 zł?
 
IBPBII/1/415-1014/11/MCZ Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na remont kuchni i łazienki oraz wymianę mebli w tych pomieszczeniach?
 
IBPBII/2/415-46/12/AK Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, jeżeli w zbytym lokalu mieszkalnym była zameldowana wyłącznie jego żona?
 
IBPBII/2/415-47/12/MW Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy w lokalu zameldowany był tylko mąż wnioskodawczyni.
 
IPTPB2/415-36/12-4/TS Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB1/415-2/12-4/ASZ Czy Spółka dokonując wypłat wynagrodzeń (odszkodowań), z tytułu ustanowienia na Jej rzecz służebności przesyłu w okolicznościach zdarzenia przyszłego, na rzecz powyżej wskazanych grup osób (od nr 1 do nr 8) ma obowiązek sporządzać na rzecz tych osób jakąkolwiek informację o osiąganych przez te osoby dochodach podlegających opodatkowaniu?
 
IPTPB2/415-160/12-2/TS 1. W którym momencie Wnioskodawca uzyskuje prawo do ulgi meldunkowej: czy po roku od zameldowania pomimo, że zameldowanie nastąpiło w trakcie budowy, czy po roku od odbioru budynku i zamieszkania ?
2. Czy ulga ta dotyczy całej nieruchomości, to jest zarówno gruntu jak i budynku ?
 
IPTPB2/415-119/12-5/JR Czy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, podstawą opodatkowania w stosunku do Wnioskodawcy jest kwota 35.000 zł, uzyskana w wyniku podziału majątku wspólnego małżeńskiego po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
 
IPTPB2/415-175/12-3/MP Czy zatem, uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powinien być opodatkowany?
 
ITPB1/415-190/12/WM Czy w związku z nowym brzmieniem art. 24c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. prawidłowo Wnioskodawca wylicza różnice kursowe w oparciu o wycenę otrzymanych na rachunek walutowy należności według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania waluty?
 
IPTPB1/415-179/12-4/KSU Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (tj. amortyzacja, koszty paliwa, naprawy, przeglądy, części zamienne, odsetki od kredytu) z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPTPB1/415-196/12-2/KSU Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
 
IPTPB2/415-206/12-2/AKr W związku z zamierzoną umową dożywocia powstał problem od jakiej daty należy liczyć upływ pięcioletniego terminu z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy termin ten biegnie od daty zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie rozwiązania umowy o dożywocie, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r., czy też termin ten należy liczyć od umów darowizny z 1958 r. oraz 1984 r. i daty otwarcia spadku po pierwszym mężu Wnioskodawczyni, które to zdarzenia prawne były pierwotną podstawą nabycia własności przedmiotowej nieruchomości?
 
ITPB1/415-180/12/AK Diety przedsiębiorcy.
 
ITPB1/415-1119/11/TK Czy umowa sprzedaży, oznacza osiągnięcie przychodu ze sprzedaży udziałów, a w ślad za tym czy powstał obowiązek zapłaty podatku?
 
ITPB2/415-922/11/IB Sposób opodatkowania wypłaconych dodatków spisowych i nagrody.
 
ITPB2/415-1051/11/BK Czy Wnioskodawczyni pozostałą masę spadkową, tj. nieruchomość – działkę nr 240/03 może sprzedać, nie płacąc podatku dochodowego po upływie 5 lat od uprawomocnienia się przyjęcia spadku, czy też po upływie 5 lat od uprawomocnienia się działu spadku?
 
ITPB2/415-1039a/11/MU Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 
IPPB2/415-223/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że w takim przypadku przychód ze stosunku pracy jest przychodem w miesiącu jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji, nawet jeśli dotyczy lat ubiegłych. Tym samym, jeżeli wypłata wynagrodzenia za grudzień 2011 r. nastąpiła w styczniu 2012 r. to stanowi ono przychód w miesiącu jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji czyli w styczniu roku 2012. Co w konsekwencji winno znaleźć odzwierciedlenie w informacji podatkowej PIT-11 za 2012 r. oraz deklaracji PIT-4R za 2012 r. sporządzonych przez dokonującego wypłaty czyli w tym przypadku przez Wnioskodawcę.
 
IPPB2/415-83/12-4/MS1 W związku z powyższym Wnioskodawca kieruje zapytanie co do ewentualnej formy opodatkowania lub jego braku od przeprowadzonej transakcji.Czy powyżej wspomnianą transakcje należy zgłosić w urzędzie skarbowym oraz deklaracji rocznej PIT-37 i jeśli tak, to w którym punkcie lub na jakimś innym druku?
 
IPPB2/415-103/12-4/MS1 W wyniku sprzedaży przez Wnioskodawcę przedmiotowego udziału w działkach obowiązek podatkowy nie powstanie. Sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-176/12-2/MS1 W przedmiotowej sprawie wypracowany zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej H. w H. - Spółka osobowa, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 
IPTPB1/415-185/12-2/KSU 1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową?
2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 
IPTPB1/415-185/12-3/KSU 1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową?
2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 
IPPB2/415-205/12-2/AK Czy odsetki od wkładów oszczędnościowych zdeponowanych przez klientów, będących osobami fizycznymi, na Książeczkach Mieszkaniowych, opisanych w stanie faktycznym będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 UPDOF?
 
IBPBI/1/415-129/12/KB zaliczenie do kosztów wydatków na podłączenie abonenta do sieci
 
IPPB2/415-359/12-3/MS1 1.Czy biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie przekraczając terminu 2 lat od dnia sprzedaży mieszkania, Wnioskodawczyni kupiła za wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nowe mieszkanie, Wnioskodawczyni spełnia warunki zwolnienia od 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od odpłatnego zbycia?2.Czy zakup mieszkania nastąpił na „własne cele mieszkaniowe”? Ewentualnie, co organy podatkowe traktują, jako spełniające warunek zakupu „na własne cele mieszkaniowe”?W szczególności, czy warunek „na własne cele mieszkaniowe” oznacza konieczność zameldowania na pobyt stały w tym nowo zakupionym mieszkaniu i jeśli tak, jak długo?
 
IPPB2/415-211/12-2/MS1 Należy stwierdzić, że w przypadku wniesienia przez Dyrektora Spółki z o.o. wkładu niepieniężnego jako aportu i objęcia w zamian udziałów w Spółce, Dyrektor rozpozna przychód z kapitałów pieniężnych. Wobec tego nie wystąpi u Dyrektora przychód z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia, a na Wnioskodawcy jako płatniku zaliczek od dochodów ze stosunku pracy, nie będzie spoczywał obowiązek do rozpoznania przychodu Dyrektora z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia oraz wystawienia Informacji PIT-8C z tego tytułu. Spółka będzie natomiast zobowiązana, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać Dyrektorowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania Dyrektora, imienną informację PIT-8C wykazując w części F poz. 5 dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 
IBPBI/1/415-126/12/KB ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania Centrum Dystrybucji Sygnału Internetowego
 
IPPB2/415-175/12-2/MS1 W przedmiotowej sprawie wypracowany zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej H. w H. - Spółka osobowa, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 
IPPB1/415-1122/11-5/AM W omawianej sytuacji zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu może nastąpić dopiero od początku, 2011 r. po złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. Wydatki poniesione w 2010 roku dotyczące remontu jak i utrzymania przedmiotu najmu nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z uwagi, iż do końca tego roku Wnioskodawczyni zobowiązana była do utrzymania zryczałtowanej formy opodatkowania. Przy tej formie opodatkowania uwzględnianie kosztów jest niemożliwe.
 
IPPB1/415-1073/11-2/AM Przedmiotowy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów dla wspólników także wspólnika który wykonał usługę na rzecz spółki
 
IPPB2/415-280/12-2/AK Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 
IPPB2/415-281/12-2/AK Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 
IPPB1/415-1144/11-2/AM Z tytułu otrzymania środków pieniężnych związku z likwidacją Spółki po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB2/415-164/12-4/MK 1. Czy w przypadku przyznania uczestnikom PPE opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej wystąpi po ich stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika?
2. Czy uzyskane przez uczestnika PPE w formie premii inwestycyjnej środki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej updof), a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika?
3. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracodawcy, z tytułu przyznania uczestnikowi premii inwestycyjnej na Towarzystwie będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki związane z ewentualnym opodatkowaniem premii inwestycyjnej, a w tym pełnienie funkcji płatnika?
4. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej w imieniu i na rzecz pracownika (pracowników) i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracownika (pracowników) przyznana uczestnikowi premia inwestycyjna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI będzie w tym zakresie pełnić funkcję płatnika?
5. Czy w przypadku nabycia, o którym mowa w Pytaniu 4, przez Towarzystwo w ramach wypłaty premii inwestycyjnej dodatkowych jednostek uczestnictwa wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przy późniejszym ich umorzeniu?
 
IPPB1/415-1066/11-2/AM Ponoszone wydatki przez spółkę partnerską na zakup usług prawnych od wspólników tej spółki w ramach prowadzonych działalności gospodarczych będo mogły stanowić koszty uzyskania przychodu spółki.
 
IPPB1/415-1023/11-2/AM W związku ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości nie wystąpi źródło przychodów do opodatkowania w związku z minionym okresem posiadania jej na własność. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek podatkowi i złożenia zeznania PIT-39
 
IPPB1/415-1028/11-2/AM Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w zakresie latania zarobkowego (lotnictwo zawodowe), a dla świadczenia tychże usług niezbędne jest uprzednie ukończenie wskazanych we wniosku cyklu szkoleń oraz uzyskanie stosownej licencji - wydatki poniesione w związku z powyższymi szkoleniami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, jako niezbędne do poszerzenia zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania i o ile w istocie Wnioskodawca będzie po ich ukończeniu prowadził działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie.
 
IPPB1/415-1037/11-4/AM System zasilania i wytwarzania energii nie jest trwale związany z budynkiem i w przypadku demontażu można go odłączyć bez uszkodzenia budynku jak również składających się na ten system urządzeń. System ten stanowi odrębny środek trwały.
 
IPPB1/415-1143/11-2/AM Z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 
IPPB1/415-1105/11-5/AM Dla przedmiotowego budynku, jako budynku niemieszkalnego będzie można ustalić stawkę indywidualną na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4. Przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika.
 
IBPBI/1/415-127/12/KB ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania radiolinii
 
IPPB2/415-221/12-4/AK Zwrot kosztów, który Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB2/415-336/12-4/AK Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem może być zwolniona z płacenia podatku od sprzedaży działki opisanej w stanie faktycznym?
 
IPPB2/415-287/12-2/AK Czy dom pomocy jest zobowiązany do naliczania, pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT 8AR?
 
IPPB2/415-315/12-2/AK należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-186/12-2/AK Przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w spółce kapitałowej prawa obcego, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki, objętych za wniesiony aport. Organ podatkowy w takiej sytuacji nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości wnoszonego aportu.
 
IBPBI/1/415-151/12/RM Dot. zasad opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dywidendy przez Spółkę komandytowo – akcyjną.
 
IBPBI/1/415-1107/11/ESZ Skutki podatkowe sprzedaży samochodów osobowych wykupionych po zakończeniu ich leasingu.
 
IBPBI/1/415-1110/11/ZK Czy w związku z tym, że pewną część powierzchni domu Wnioskodawca przeznaczy wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na działalność gospodarczą, zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na refinansowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych na budowę domu, w którym także będzie prowadził działalność?
 
IBPBI/1/415-1119/11/AB Sposób ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości objętego w następstwie likwidacji spółki z o.o., której udziały zostały wniesione do spółki komandytowej w formie aportu.
 
IBPBI/1/415-1123/11/AB Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.
 
IBPBI/1/415-1256/11/ZK Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w lutym 2012r. Wnioskodawczyni będzie miała prawo do zaliczana do kosztów uzyskania przychodu, wydatków na szkolenia, warsztaty, materiały, sprzęty, kosmetyki poniesione w miesiącach poprzedzających moment rozpoczęcia działalności gospodarczej?
 
IPTPB2/415-195/12-2/TS 1) czy otrzymany przez Wnioskodawczynię PIT-8C powoduje obowiązek złożenia zeznania podatkowego i wskazania wartości wkładu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych?
2) jeśli tak to na jakiej podstawie i co jest przychodem lub dochodem do opodatkowania?
3) czy w świetle brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość zwróconego wkładu jest zwolniona od tego podatku?
 
IPTPB2/415-200/12-2/TS 1. Czy w przypadku, gdyby Wnioskodawca chciał sprzedać przedmiotową nieruchomość, będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od odpłatnego zbycia nieruchomości czy też podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
2. Czy w przypadku, gdyby Wnioskodawca chciał sprzedać przedmiotową nieruchomość, będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPB1/415-233/12-2/MD Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-233/12-3/MD Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-233/12-4/MD Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
IPTPB1/415-233/12-5/MD Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze