Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 czerwca 2012 r.
 
IBPBII/1/415-152/12/HK Czy wynagrodzenie wypłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
ITPB1/415-155/12/DP Czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli Wnioskodawca świadczy usługi transportowe, gdzie tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton zapewnia zlecający wykonanie usług, to podatek zryczałtowany powinien wynosić 5,5%?
 
ITPB1/415-195a/12/MR Czy podany sposób przekazania firmy żonie i związane z nim konsekwencje podatkowe są prawidłowe, a w szczególności czy przy zamknięciu firmy, gdzie remanent likwidacyjny będzie wynosił „zero” Wnioskodawca nie zapłaci podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-171/12/TK 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po jego stronie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?
2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
3. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawcę aportu?
4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
ITPB1/415-57/12/TK 1. Czy suma odsetek bankowych spłaconych przez Wnioskodawcę od zaciągniętego kredytu bankowego na zakup nieruchomości, następnie wpłaconego na konto sum depozytowych sądu, stanowi koszt uzyskania przychodu od odsetek kapitałowych wypłaconych przez sąd jako przychód z innych źródeł w trybie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783)?
2. Jeżeli tak, czy spłatę tych odsetek należy liczyć od dnia pozostawania kapitału na rachunku sum depozytowych sądu tj. 1 lutego 2007 r. do dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu na rzecz Wnioskodawcy własności nieruchomości tj. 23 maja 2009 r., czy też od dnia pozostawania kapitału na rachunku sum depozytowych sądu tj. 1 lutego 2007 r. do dnia przekazania Wnioskodawcy sumy odsetek od kapitału (przekazania przychodu) tj. 19 maja 2011 r.?
 
IPPB1/415-1029/11-2/AM Dochód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej będzie podlegał opodatkowaniu 19%podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 
IPPB1/415-1088/11-4/AM Należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie został udzielony kredyt dewizowy. A zatem różnice z wyceny części kapitałowej dokonanej na dzień uzyskania i spłaty kredytów nie są różnicami kursowymi określonymi w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB1/415-1101/11-4/AM W stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w 2011 r. w spadku po zmarłym bracie, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji, gdy grunty te na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wobec tego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od przychodów uzyskanych z tej sprzedaży. Ponadto należy wskazać, iż wobec powyższego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do złożenia PIT-39.
 
IPPB1/415-1114/11-2/AM Czy przyjęcie wartości początkowej budynku obliczonej, jako suma wartości 1/2 wartości początkowej budynku mieszkalnego obliczonej od wartości kosztów wytworzenia oraz 1/2 (tzn. 2 razy po 1/4) wartości początkowej budynku mieszkalnego obliczonej od wartości rynkowej z dnia nabycia spadku jest prawidłowe? Czy przyjęcie przez Wnioskodawczynię wartości rynkowej budynku z dnia nabycia spadku na podstawie wartości rynkowej proponowanej przez rzeczoznawcę majątkowego jest prawidłowe?
 
IPPB2/415-300/12-2/AK Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej akcji, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.
 
IPPB2/415-313/12-2/AK Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawczyni uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPB2/415-314/12-2/AK Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 
IPPB2/415-209/12-4/AK Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup
 
IPPB2/415-306/12-2/AK Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 
IPPB2/415-208/12-2/AK 1.Czy bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe, wydawane Klientom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci nagród rzeczowych usług obniżki ceny towarów, wypłaty gotówki a także świadczenia dokonywane przez Spółkę na rzecz Klientów osób fizycznych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako PDOF) a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF są one zwolnione z podatku dochodowego a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku ?2. Czy punkty premiowe uzyskiwane za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą już uczestnikiem Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagrody z tytułu sprzedaży premiowej?
 
IPPB2/415-162/12-2/MG W przedmiotowej sprawie wypracowany w latach ubiegłych zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy, rezerwowy lub inwestycyjny spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, wartość niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitały: zapasowy, rezerwowy lub inwestycyjny) zysku osiągniętego przez spółkę z o.o. będzie stanowić przychód wspólnika tej spółki, w tym Wnioskodawcy w przypadku przekształcenia jej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IPPB2/415-188/12-2/MK W przypadku wykupu w danym dniu wyceny (w ramach jednej operacji) przez fundusz, certyfikatów inwestycyjnych pochodzących z emisji różnych serii danego funduszu na żądanie uczestnika, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem (sumą przychodów z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu pochodzących z emisji różnych serii ) osiągniętym z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych przed potrąceniem podatku, a łącznymi kosztami (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez fundusz) poniesionymi na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych.
 
IPPB2/415-120/12-4/MK 1. Czy dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową Akcji bonusowych objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę a wydatkami poniesionymi na ich objecie (nabycie) nie będzie podlegać opodatkowaniu w momencie tego objęcia (nabycia), lecz dopiero w momencie zbycia Akcji bonusowych jako dochód z kapitałów pieniężnych?2. W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 czy ta sama zasada będzie miała zastosowanie do Akcji dodatkowych, objętych (nabytych) w związku z przyznaniem Akcji bonusowych, a jeśli nie, to w którym momencie i w jakiej wysokości powstanie podlegający opodatkowaniu dochód związany z Akcjami dodatkowymi?
 
IPPB2/415-169/12-4/MK 1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła „kapitały pieniężne” i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną?2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz?
 
IBPBII/1/415-28/12/MK Czy zwrot kosztów za używanie przez lekarzy weterynarii pojazdów samochodowych stanowiących ich własność, w celu odbycia podróży, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IBPBII/1/415-35/12/BJ Czy wynagrodzenie wypłacone Wnioskodawczyni w okresie od 2 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. jest wolne od podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze